Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ


ΦΕΚ 865/2017 γ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Αυγούστου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35),
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν,
του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210) και τις αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμούς 73, 76, 97, 99, 110,
111, 112, 119, 120/2017:
Α. Παρατείνεται η απόσπαση της Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών Αλεξάνδρας Κοσμά του Ανδρέα στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, έως 15-10-2017.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 57334β/4-8-2017).
Β. Παρατείνεται η απόσπαση της Εφέτη Αθηνών Χαρί-
κλειας Παραπαγγίδου του Γεωργίου στο Εφετείο Κέρκυ-
ρας, για έξι (6) μήνες.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 57334α/3-8-2017).
Γ. Παρατείνεται η απόσπαση του Αντεισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών Αλέξανδρου Παπαδόπουλου του Σπυ-
ρίδωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, για έξι (6)
μήνες.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 57334/3-8-2017).
Δ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου ο
Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, Δημήτριος Σταύρου-
Βρακάς του Χρήστου, για ένα (1) έτος, της απόσπασης
αρχομένης από 20-9-2017.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 56665, 56665α/22-8-2017).
Ε. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας
ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας
Μπουτσιαβάρας του Χρήστου, για έξι (6) μήνες.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 60643, 60643α/22-8-2017).
ΣΤ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισ-
σίας ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Βελισσάρι-
ος Χολής του Σπυρίδωνα, για έξι (6) μήνες.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 60647, 60647α/22-8-2017).
Ζ. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας η
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Αντωνία Γεωργίου
του Σωτηρίου, για τέσσερις (4) μήνες, της απόσπασης
αρχομένης από 16-9-2017.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 60644, 60644α/22-8-2017).
Η. Αποσπάται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων η
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηρακλείου Μαρία Μηλάκη
του Μιχαήλ, για έξι (6) μήνες.
(Αριθ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων 60645, 60645α/22-8-2017).
Θ. Αποσπάται, με αίτηση της, στην Εισαγγελία Εφετών
Πειραιά η Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών Μαρία Σου-
καρά-Κατσικάδη του Γεωργίου, για ένα (1) έτος.
Με προεδρικό διάταγμα της 14ης Αυγούστου 2017,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών (κυρωτι-
κός νόμος 1756/1988, Α’35), όπως ισχύουν, τις διατά-
ξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του
άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’94) «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικράτειας, το π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης με αριθμούς 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64,
65, 66, 67, 71, 80, 81, 101, 104 και 116/2017 και τις απο-
φάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
με αριθμούς 58, 62 και 64/2017:
Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω πρόεδροι εφετών, που έχουν τα νόμιμα προ-
σόντα:
1. Θεσσαλονίκης, Αντώνιος Τσαλαπόρτας του Γεωρ-
γίου
2. Αθηνών, Αντιγόνη Καραΐσκου-Παλόγου του Στυλια-
νού
3. Αθηνών, Βασιλική Ηλιοπούλου του Χρήστου
4. Αθηνών, Θεόδωρος Κανελλόπουλος του Γεωργίου
5. Αθηνών, Κυριάκος Οικονόμου του Γεωργίου
6. Αθηνών, Ευφροσύνη Καλογεράτου-Ευαγγέλου του
Κωνσταντίνου
7. Αθηνών, Αναστασία Περιστεράκη του Αλεξάνδρου
8. Αθηνών, Βασιλική Μπαζάκη-Δρακούλη του Δημη-
τρίου
9. Αθηνών, Σοφία Τζουμερκιώτη του Ιωάννη
10. Αθηνών, Γρηγόριος Κουτσοκώστας του Κωνστα-
ντίνου
11. Πειραιώς, Χρήστος Τζανερρίκος του Κοσμά
12. Αθηνών, Λουκάς Μόρφης του Δημητρίου και
13. Αθηνών, Γεώργιος Δημάκης του Σωτηρίου.
Β. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι εφετών, με
αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών οι πρόεδροι εφετών:
1. Ναυπλίου, Λάμπρος Καρέλος του Δημητρίου
2. Ναυπλίου, Σωτήριος Τσιμπέρης του Βασιλείου
3. Πατρών, Μαριάνθη Παγουτέλη του Παναγιώτη
4. Ευβοίας, Κωνσταντίνος Γκανιάτσος του Παναγιώτη
5. Θεσσαλονίκης, Αναστασία Μουζάκη του Ανάργυρου
και
6. Θράκης, Αικατερίνη Βλάχου του Δημητρίου.
β) Στο Εφετείο Πειραιώς η πρόεδρος εφετών Καλαμά-
τας Αμαλία Μήλιου-Ζύγουνα του Βασιλείου.
Γ. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
προέδρου εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσε-
ων, οι κατωτέρω εφέτες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Λάρισας, Μαρία Τζέρμπου του Λαζάρου στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης
2. Αθηνών, Ζωή Δημοπούλου-Αποστολίδου του Χρή-
στου στο Εφετείο Αθηνών
3. Αθηνών, Βασίλειος Κωστόπουλος του Γεωργίου στο
Εφετείο Αθηνών
4. Αθηνών, Ελένη Βουγιούκα του Χρήστου στο Εφετείο
Αθηνών
5. Αθηνών, Αθανάσιος Δαββέτας του Γεωργίου στο
Εφετείο Αθηνών
6. Αθηνών, Μαρία Λεπενιώτη του Νικολάου στο Εφε-
τείο Αθηνών
7. Θεσσαλονίκης, Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη
του Ιακώβου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
8. Αθηνών, Βασιλική Ρούσσου-Ντόγκα του Αναστασίου
στο Εφετείο Αθηνών
9. Πειραιώς, Βασιλική Χάσκαρη του Κωνσταντίνου στο
Εφετείο Κρήτης
10. Αθηνών, Άννα Φωτοπούλου-Ιωάννου του Κυριάκου
στο Εφετείο Αθηνών
11. Αθηνών, Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα του Αγησι-
λάου στο Εφετείο Αθηνών
12. Αθηνών, Μαρία Δημητροπούλου-Ανδρεάδου του
Νικολάου στο Εφετείο Αθηνών
13. Αθηνών, Παναγιώτης Αθανασόπουλος του Ευριπί-
δη στο Εφετείο Καλαμάτας
14. Πειραιώς, Γεώργιος Οικονόμου του Κωνσταντίνου
στο Εφετείο Πατρών
15. Πειραιώς, Ιωάννα Δούκα του Δημητρίου στο Εφε-
τείο Θράκης
16. Αθηνών, Χρήστος Κατσιάνης του Γεωργίου στο
Εφετείο Εύβοιας
17. Αθηνών, Δήμητρα Ζώη του Αναστασίου στο Εφε-
τείο Ναυπλίου
18. Αθηνών, Ασημίνα Υφαντή του Γεωργίου στο Εφε-
τείο Αθηνών
19. Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Καρδάση του Γεωργίου
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης
20. Αθηνών, Ιωάννα Μαργέλλου-Μπουλταδάκη του
Αντωνίου στο Εφετείο Αθηνών και
21. Πατρών, Ελένη Κατσούλη του Κωνσταντίνου στο
Εφετείο Ναυπλίου.
Δ. Μετατίθεται ο εισαγγελέας εφετών Κρήτης Δημή-
τριος Νάιντος του Χρήστου στην Εισαγγελία Εφετών Δυ-
τικής Μακεδονίας, με αίτησή του και δικές του δαπάνες.
Ε. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
εισαγγελέα εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κατωτέρω αντεισαγγελείς εφετών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Μωϋσίδης του Στυλια-
νού στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, της προαγωγής του
λογιζομένης από 17-5-2017.
2. Πειραιώς, Ευάγγελος Κασαλιάς του Δαμιανού στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
3. Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Σαμαράς του
Ιωάννη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
4. Λάρισας, Σοφία Αποστολάκη του Στεφάνου στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και
5. Πατρών, Βασιλική Χριστούλη του Αθανασίου στην
Εισαγγελία Εφετών Κερκύρας.
ΣΤ. Μετατίθενται οι κατωτέρω εφέτες, με αίτησή τους
και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών, οι εφέτες:
1. Πειραιά, Γεράσιμος Βρυώνης του Στυλιανού
2. Ναυπλίου, Ευτυχία Κονταράτου του Ιωάννη
3. Ευβοίας, Μαγδαληνή Καραγιάννη του Στέφανου
4. Ευβοίας, Δημήτριος Λευκός του Αθανασίου
5. Ευβοίας, Κωνσταντίνος Βελισσάρης του Ιωάννη
6. Ναυπλίου, Βικτωρία Κατσάπη του Γεωργίου
7. Πατρών, Πασχαλίνα-Καλλιόπη Σταμάτη του Δημη-
τρίου
8. Ευβοίας, Δωροθέα Νικάνδρου του Ιωάννη
9. Ναυπλίου, Αναστασία Λόλα του Γεωργίου
10. Πατρών, Δημήτριος Κοντόπουλος του Στυλιανού
11. Πατρών, Καλλιόπη Λόλα του Γεωργίου
12. Ναυπλίου, Κωνσταντίνα Χαλικιά του Παύλου
13. Ναυπλίου, Αικατερίνη Μπετσικώκου του Γεωργίου
14. Πατρών, Μαρία Μπαντουβά του Ιωάννη
15. Ναυπλίου, Σταυρούλα Λιακέα του Αθανασίου
16. Πατρών, Χρυσούλα Πανά του Γεωργίου
17. Πατρών, Νικόλαος Κουτρούμπας του Γεωργίου
18. Πατρών, Γεωργία Στεφανίδου του Χαράλαμπου
19. Πατρών, Μαρία Χατζηανδρέα του Αλέξανδρου και
20. Πατρών, Κωνσταντίνος Σαργιώτης του Ηλία.
β) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, οι εφέτες:
1. Αθηνών, Μαρία Γιαννούλη του Κυριάκου
2. Αθηνών, Φωτεινή Μήτρακα του Παναγιώτη και
3. Αθηνών, Πηνελόπη Σεραφείμη του Αποστόλου.
γ) Στο Εφετείο Λάρισας ο εφέτης Αθηνών Σωτήριος
Παπακώστας του Πέτρου.
δ) Στο Εφετείο Πειραιά, οι εφέτες:
1. Πατρών, Ελένη Σκριβάνου του Χαράλαμπου
2. Πατρών, Σοφια Καλούδη του Παναγιώτη
3. Ευβοίας, Θεοκτή Νικολαΐδου του Ευστρατίου
4. Πατρών, Αγγελική Δέτση του Νικολάου και
5. Πατρών, Ευγενία Τσιώρα του Ιωάννη.
Ζ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εφέτη, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω προ-
έδροι πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και
τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Αικατερίνη Παπαδημητροπούλου του Αν-
δρέα στο Εφετείο Ευβοίας, της προαγωγής της λογιζο-
μένης από 25-5-2017.
2. Τρικάλων, Ελευθερία Κώνστα του Χαράλαμπου στο
Εφετείο Ευβοίας
3. Αθηνών, Ελευθέριος Γεωργίλης του Νικόλαου στο
Εφετείο Πειραιώς
4. Αθηνών, Κυριακή Κατσίβελη του Γεωργίου στο Εφε-
τείο Ευβοίας
5. Αθηνών, Ιωάννα Μάμαλη του Ιωάννη στο Εφετείο
Ευβοίας
6. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Βλάχου του Γεωργίου
στο Εφετείο Ευβοίας
7. Αθηνών, Φωτεινή Μάμαλη του Βασιλείου στο Εφε-
τείο Ναυπλίου
8. Αθηνών, Δημήτριος Καβαλλάρης του Παναγιώτη
στο Εφετείο Πατρών
9. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντία Συροπούλου του Δημη-
τρίου στο Εφετείο Πατρών
10. Θεσσαλονίκης , Αλεξάνδρα Λιόλιου του Ελευθερίου
στο Εφετείο Πατρών
11. Θεσσαλονίκης, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου του
Ηλία στο Εφετείο Πατρών
12. Δράμας, Ελένη Τοπούζη του Δημητρίου στο Εφε-
τείο Πατρών
13. Βόλου, Πηνελόπη Λέτσιου του Αγγέλου στο Εφετείο
Πατρών
14. Αθηνών, Γαβριήλ Μάλλης του Δημητρίου στο Εφε-
τείο Ναυπλίου
15. Αιγίου, Άννα Λεοντίου του Νικολάου στο Εφετείο
Πατρών
16. Πειραιώς, Δημήτριος Κουλαξίζης του Κωνσταντί-
νου στο Εφετείο Πατρών
17. Αθηνών, Ελένη Λευθεριώτου του Γεωργίου στο
Εφετείο Ναυπλίου
18. Αθηνών, Βασιλική Μπάστα του Νικολάου στο Εφε-
τείο Ναυπλίου
19. Πειραιώς, Ηλίας Σταυρόπουλος του Βασιλείου στο
Εφετείο Πατρών
20. Αθηνών, Δημήτριος Μάκος του Προκοπίου στο
Εφετείο Ναυπλίου
21. Χανίων, Χρυσή Φυντριλάκη του Νικολάου στο Εφε-
τείο Πατρών
22. Θεσσαλονίκης, Μαρία Παπαδοπούλου του Αντω-
νίου στο Εφετείο Πατρών
23. Ηλείας, Κωνσταντίνα Νασιάκου του Γεωργίου στο
Εφετείο Ναυπλίου
24. Αθηνών, Αγγελική Τσώλα του Ευαγγέλου στο Εφε-
τείο Πατρών
25. Θεσσαλονίκης, Ειρήνη Παλιούρα του Γεωργίου στο
Εφετείο Πατρών
26. Αθηνών, Παναγιώτης Κωστής του Βασιλείου στο
Εφετείο Πατρών.
Η. Μετατίθενται οι κατωτέρω αντεισαγγελείς εφετών,
με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών η αντεισαγγελέας
εφετών Ιωαννίνων Ζωή Σμυρλή του Αθανασίου
β) Στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης η
αντεισαγγελέας εφετών Κρήτης Μαρία Πολιτάκη του
Νικολάου
γ) Στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου η αντει-
σαγγελέας εφετών Αθηνών Άννα Νικητοπούλου του
Αποστόλου
δ) Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας η
αντεισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου Αμαλία Καζα-
μπάκα του Εμμανουήλ.
ε) Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οι αντεισαγ-
γελείς εφετών:
1. Ανατολικής Κρήτης, Χαρίκλεια Νταϊρούση του Βα-
σιλείου και
2. Αθηνών, Σύρμω Κακάλη του Χρήστου.
στ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων η αντεισαγγε-
λέας εφετών Κερκύρας Μαρία Γαζή του Χρήστου
ζ) Στην Εισαγγελία Εφετών Κερκύρας ο αντεισαγγελέας
εφετών Αθηνών Λάμπρος Πατσαβέλλας του Ευαγγέλου.
η) Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ο αντεισαγγελέας
εφετών Θεσσαλονίκης Βασίλειος Τσιαρδάκας του Αθα-
νασίου.
θ) Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά οι αντεισαγγελείς
εφετών:
1. Πατρών, Νικόλαος Νικολάου του Ανδρέα
2. Αθηνών, Καλλιόπη Νταγιάντα του Χρήστου.
Θ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του αντεισαγ-
γελέα εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω εισαγγελείς πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Πειραιώς, Μαρία Σπυροπούλου του Χρυσοστόμου
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 16-3-2017,
2. Πειραιώς, Ζωή Νικολάου του Λαζάρου στην Εισαγ-
γελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 17-7-2017,
3. Καλαμάτας, Δημήτριος Σταύρου-Βρακάς του Χρή-
στου στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
4. Πρέβεζας, Ευάγγελος Μάστακας του Αθανασίου
στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών,
5. Αθηνών, Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου του Γεωργίου
στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών και
6. Αθηνών, Καλλιρρόη Ντάϊκου του Γεωργίου στην Ει-
σαγγελία Εφετών Κρήτης.
Ι. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι πρωτοδικών, με
αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Πρωτοδικείο Αγρινίου η πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Ελένη Καρανικόλα του Βασιλείου
β) Στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι πρόεδροι πρωτοδικών:
1. Ναυπλίου, Ελένη Χαλαβαζή του Δομένικου 2. Χαλκί-
δας, Σοφία Αντωνιάδου του Χαράλαμπου και 3. Πειραιά,
Νίκη Παπουτσιδάκη του Δημητρίου.
γ) Στο Πρωτοδικείο Αιγίου ο πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Νικόλαος Μανιώτης του Ιωάννη
δ) Στο Πρωτοδικείο Βόλου η πρόεδρος πρωτοδικών
Καρδίτσας Παναγιώτα Ράπτη του Ευαγγέλου
ε) Στο Πρωτοδικείο Δράμας ο πρόεδρος πρωτοδικών
Ορεστιάδας Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος του Βασιλείου
στ) Στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου η πρόεδρος πρωτοδι-
κών Αθηνών Αθηνά Γαλιουδάκη του Πολύβιου
ζ) Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι πρόεδροι πρω-
τοδικών:
1. Κιλκίς, Ουρανία Ευαγγελίου του Χρήστου, 2. Πειραιά,
Παρασκευή Φωστηρίδου του Θεοδώρου 3. Ξάνθης, Μα-
ρία Ζαχαριάδου του Αναστασίου, 4. Αθηνών, Βασίλειος
Χατζηπανταζής του Μάριου-Φώτιου, 5. Κέρκυρας, Μαρία
Δήμου του Σωτηρίου, 6. Ιωαννίνων, Μάρθα Δήμου του
Σωτηρίου, 7. Πατρών, Ευγενία Τσέττα του Γεωργίου, 8.
Πειραιά, Ιωάννα Σερβετά του Δημητρίου και 9. Αθηνών,
Αναστασία Σαπουνοπούλου του Κωνσταντίνου.
η) Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η πρόεδρος πρωτοδι-
κών Μυτιλήνης Σοφία Λυμπεριάδου του Χρήστου.
θ) Στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας η πρόεδρος πρωτο-
δικών Κεφαλληνίας Φωτεινή Λιάρα του Κωνσταντίνου.
ι) Στο Πρωτοδικείο Κερκύρας η πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Ελένη Κεχαγιά του Ιωάννη.
ια) Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς ο πρόεδρος πρωτοδικών
Σερρών Γεώργιος Στιβακτάκης του Ιωάννη.
ιβ) Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης η πρόεδρος πρωτοδικών
Αγρινίου Αργυρώ Κίτσου του Ευσταθίου.
ιγ) Στο Πρωτοδικείο Λαμίας ο πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Αργύριος Εκκλησίαρχος του Γεωργίου.
ιδ) Στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου η πρόεδρος πρωτοδι-
κών Αθηνών Γεωργία Παναγιωτοπούλου του Δημητρίου.
ιε) Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η πρόεδρος πρωτοδικών
Λαμίας Στεργιανή Μαλιώρα του Δήμου.
ιστ) Στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας ο πρόεδρος πρω-
τοδικών Μυτιλήνης Χρήστος Παπαγεωργόπουλος του
Ευθυμίου.
ιζ) Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς οι πρόεδροι πρωτοδι-
κών:
1. Αθηνών, Αντώνιο Σβύνο του Χαρτοφίλη, 2. Αθηνών,
Βασίλειος Τζελέπης του Αθανασίου, 3. Χαλκίδας, Βασιλι-
κή Παπιγκιώτη του Ευθυμίου και 4. Ρόδου, Μαρία Σκου-
λάξινου του Γεωργίου.
ιη) Στο Πρωτοδικείο Σερρών η πρόεδρος πρωτοδικών
Κοζάνης Ελένη Τσερούλη του Σωτηρίου.
ιθ) Στο Πρωτοδικείο Τρικάλων ο πρόεδρος πρωτοδι-
κών Αθηνών Αλέξανδρος Οικονόμου του Γεωργίου.
κ) Στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας η πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Αφροδίτη Κούτσουλα του Γεωργίου και
κα) Στο Πρωτοδικείο Χανίων ο πρόεδρος πρωτοδικών
Αθηνών Κωνσταντίνος Χατζηϊωαννίδης του Γεωργίου.
ΙΑ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του προέδρου
πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω πρωτοδίκες, που έχουν τα νόμιμα προσόντα
και τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Ευτυχία Κατσά του Κωνσταντίνου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
12-11-2016.
2. Θεσσαλονίκης, Αντώνιος Βαθρακοκοίλης του Βα-
σιλείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 2-3-2017.
3. Λάρισας, Μαριάννα Μπέη του Αλεξάνδρου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
25-7-2017.
4. Αθηνών, Αναστασία Κτενά του Νικολάου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης από
1-8-2017.
5. Αθηνών, Μαρίνα Μπόζνου του Κωνσταντίνου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
6. Αθηνών, Χρυσούλα Παπαδοπούλου του Αναστασίου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
7. Θεσσαλονίκης, Αποστολία Τσιαλάνη του Πέτρου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
8. Αθηνών, Ελένη Κηπουρού του Χαράλαμπου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
9. Πειραιώς, Γεώργιος Ξυνόπουλος του Αποστόλου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
10. Λάρισας, Δημήτριος Βασιλόπουλος του Ζήση στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
11. Θεσσαλονίκης, Μαρίνα Βουβαλίδου του Αντωνίου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
12. Ξάνθης, Γεώργιος Πλαγάκος του Παναγιώτη στο
Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
13. Θεσσαλονίκης, Βασιλική Γκουραμάνη του Γεωργίου
στο Πρωτοδικείο Πατρών.
14. Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Ντόστα του Θεοφάνη στο
Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
15. Θεσσαλονίκης, Μαρία Δημητρίου του Προδρόμου
στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας.
16. Αθηνών, Αμαλία Τσαπικούνη του Αλεξίου στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
17. Θεσσαλονίκης, Άννα Πίλλη του Ιωάννη στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
18. Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Γιαννούλης του Γεωργίου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
19. Καλαβρύτων, Ειρήνη Τσέπη του Δημητρίου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
20. Θεσσαλονίκης, Απόστολος Μπουσουλέγκας του
Αριστείδη στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.
21. Θεσσαλονίκης, Βασίλειο Κατέρη του Ευαγγέλου
στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
22. Αθηνών, Χριστόφορος Λινός του Δημητρίου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
23. Λάρισας, Μαρία Γάκη του Κωνσταντίνου στο Πρω-
τοδικείο Πειραιώς.
24. Καλαβρύτων, Αικατερίνη Τσουρούτη του Λάμπρου
στο Πρωτοδικείο Ηλείας.
25. Αθηνών, Ευάγγελος Χατζίκος του Γεωργίου στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
26. Αθηνών, Γλυκερία-Λουΐζα Ιωαννίδου του Ευαγγέ-
λου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
27. Λάρισας, Μαρία Ζάχου του Θεόφιλου στο Πρωτο-
δικείο Ρόδου.
28. Πειραιώς, Καλλιόπη-Ιωάννα Μάντακα του Εμμα-
νουήλ στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
29. Ροδόπης, Ευαγγελία Αλεξακίδου του Γεωργίου στο
Πρωτοδικείο Πειραιώς.
30. Άμφισσας, Ελευθερία Αθανασίου του Ιωάννη στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
31. Θεσσαλονίκης, Ελεονώρα Λινάκη του Κωνσταντί-
νου στο Πρωτοδικείο Ρόδου.
32. Θεσσαλονίκης, Μαγδαληνή Πρασσά του Γεωργίου
στο Πρωτοδικείο Ρόδου και
33. Αθηνών, Αναστασία Ξηρόγιαννη του Νικολάου στο
Πρωτοδικείο Νάξου.
ΙΒ. Μετατίθενται οι κατωτέρω εισαγγελείς πρωτοδικών,
με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο εισαγγελέας
πρωτοδικών Αιγίου Ματθαίος Μάκος του Προκοπίου
β) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου η εισαγγελέας
πρωτοδικών Γυθείου Ροζαλία Λάλλη του Λέανδρου
γ) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου ο εισαγγελέ-
ας πρωτοδικών Κεφαλληνίας Ηρακλής Πασαλίδης του
Βασιλείου
δ) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς η εισαγγελέ-
ας πρωτοδικών Αθηνών Αρετή Σκαφίδα του Αναστασίου
και
ε) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας ο εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Λευκάδας Σωτήριος Κάππος του
Θεοδώρου.
ΙΓ. Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εισαγγελέα
πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
οι κατωτέρω αντεισαγγελείς πρωτοδικών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Γεώργιος Πολυκράτης του Νικολάου στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, της προαγωγής του
λογιζομένης από 16-5-2017.
2. Ρεθύμνου, Ιωακείμ Κασωτάκης του Ιωάννη στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας.
3. Ηρακλείου,Ειρήνη Πελεκάνου του Βασιλείου στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
4. Καρδίτσας, Κωνσταντίνα Θάνου του Αθανασίου
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας.
5. Θεσσαλονίκης, Στυλιανή Γιαϊλόγλου του Αποστόλου
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας.
6. Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Τσιαρδακλή του Ευαγγέλου
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
(Αριθ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. – Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 60192/8-8-2017).
(Αριθ. αποφ. έγκρισης δέσμευσης πιστώσεων Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 47958,
47958α ,47958β, 47958γ/18-7-2017, 57321, 57321α,
57321β, 57321γ, 57321δ, 57321ε, 57321στ, 57321ζ,
57321η, 57321θ, 57321ι, 57321κ, 57321λ, 57321μ,
57321ν, 57321ξ, 57321ο, 57321π, 57321ρ, 57321σ,
57321τ/3-8-2017, 60636, 60636α, 60636β, 60636γ,
60636δ, 60636ε, 60636στ, 60636ζ, 60636η, 60636θ,
60636ι, 60636κ, 60636λ, 60636μ, 60636μμ, 60636ν,
60636νν, 60636ξ, 60636ξξ, 60636ο, 60636οο, 60636π,
60636ρ, 60636σ, 60636τ, 60636ττ, 60636υ, 60636υυ,
60636φ, 60636φφ, 60636χ, 60636ψ, 60636ψψ, 60636ω,
60636ωω, 60636αα/22-8-2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ