Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-4-2012 18,151.


Αρθρο 3 νόμου 4051/2012:

 Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας
 Δημοσιονομικής Πολιτικής

 1. Οι τυχόν διαφορές αποδοχών, λόγω μείωσης αυτών από την εφαρμογή του Δεύτερου
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α` 226), που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1.11.2011 μέχρι

και τον πρώτο μήνα εφαρμογής του, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τη
μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2012, παρακρατούνται ισόποσα από τη μισθοδοσία των επόμενων
μηνών και μέχρι το μήνα Ιούνιο 2012.

 2. Το άρθρο 131 του π.δ. 96/2007 (Α` 116 ) αντικαθίσταται ως εξής:

 «Αρθρο 131

 1. Στους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, καθώς και
στους εφόρους αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, τους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής και
στους γραμματείς και διερμηνείς των εφορευτικών επιτροπών, που αποδεδειγμένα απασχολούνται
για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών
και των ευρωεκλογών, καθώς και κάθε άλλης εκδήλωσης της λαϊκής ετυμηγορίας, τη
συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, χορηγείται ειδική εκλογική
αποζημίωση, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της οποίας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αριθμός των
ανωτέρω λειτουργών και υπαλλήλων που απασχολούνται κάθε φορά.

 Ειδικά για τους λειτουργούς και υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών, η
ανωτέρω αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ εφάπαξ.

 Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ.

 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 20 του ν. 2386/1996 (Α` 43), καθώς και
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτό, καταργούνται.

 3. Πέραν των ανωτέρω ρητά αναφερομένων δικαιούχων, δεν επιτρέπεται η χορήγηση της ειδικής
εκλογικής αποζημίωσης σε άλλες κατηγορίες λειτουργών ή υπαλλήλων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η
διπλή καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης στον ίδιο λειτουργό ή υπάλληλο.»


ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ: οι Δικαστικοί Λειτουργοί tτου πρώτου βαθμού και οι Δικαστικοί Υπάλληλοι με βαθμό Α’ και Β’ θα κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Δικαστικού Αντιπροσώπου ανήμερα των βουλευτικών εκλογών, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ εκλογικά συνεργεία μετά τις εκλογές με μοναδική αποζημίωση και για τις δύο διαδικασίες 500 ευρώ μεικτά κατ’ ανώτατο όριο, μείον κρατήσεις και φορολόγηση ίσον 250 ευρώ καθαρά περίπου μάξιμουμ!!!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

========================

2. 


Ανακοίνωση για ειδική εκλογική αποζημίωση
12/4/2012ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

                                                                                                                                                    Αθήνα , 12-4-2012
                                                                                                                                                            Αρ.πρωτ. 48

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι το ζήτημα το οποίο προέκυψε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ύψος της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης μας διευθετήθηκε με τον προσφορότερο, υπό τις παρούσες συνθήκες , τρόπο.
Ειδικότερα, με την διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 131 του πδ 96/2007 και προβλέφθηκε μεταξύ άλλων : α) ότι για τους Λειτουργούς και Υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ειδική εκλογική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) € εφάπαξ και β) η συνολική δαπάνη, για όλους τους αναφερόμενους στο άρθρο 131 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) €.
Στη συνέχεια, κατόπιν διαβήματος των Προεδρείων των Δικαστικών Ενώσεων στο αρμόδιο Υπουργείο και τα Κόμματα και με την έκθεση επιχειρημάτων αναφορικά με την σπουδαιότητα και τον όγκο της εργασίας ,που μας αναλογεί για την διεκπεραίωση της εκλογικής διαδικασίας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», το οποίο ψηφίστηκε την 9-4-2012. Με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 10 του νόμου αυτού (ο οποίος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) τροποποιήθηκε εκ νέου το άρθρο 131 του πδ 96/2007 και α) καταργήθηκε η θέσπιση ανώτατου ορίου και εφάπαξ καταβολής της αποζημίωσης και β) αναπροσαρμόσθηκε η συνολική δαπάνη στο ποσό των 50.000.000 € από την οποία, επιπλέον, εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους οποίους προβλέφθηκε χωριστή δαπάνη.
Μετά την διενέργεια των εκλογών της 6ης Μαίου θα επιδιωχθεί και η διευθέτηση του τρόπου φορολόγησης της εκλογικής αποζήμιωσης.  

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης

Χρήστος Παπανικολάου, Πάρεδρος ΣτΕ
Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
67 σχόλια:

 1. Να υπόθεσω ότι οι υπόλοιποι που θα διοριστούν αντιπρόσωποι (δικηγόροι συμβολαιογραφοι κτλ) θα λάβουν λιγότερα απο 500 ευρώ. Άλλως δεν μπορώ να κατανοήσω πως για ίδια εργασία ίδιων ωρών κάποιοι θα αμοιφθούν περισσότερο. Αν εδώ δεν τίθεται θεμα ευθείας αντισυνταγματικοτητας και προσβολής της αρχής της ισότητας, τότε διορθώστε με. Αλλά το κυριότερο απο όλα (σε περίπτωση που η αποζημιωσή μας υπολείπεται αυτής των υπολοίπων αντιπροσώπων) είναι ότι θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά η προσπάθεια υποβάθμισης των δικαστικων λειτουργών, αφού το νόημα όλων αυτών θα είναι " θα δουλεύετε περισσότερο, θα προσφέρετε ίδια ή περισσότερη εργασία και θα αμοίβεστε λιγότερο ή και καθόλου (αναλόγως τα κέφια μας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η 'προσπάθεια" υποβάθμισης;
  Η προσπάθεια έχει τελειώσει, καλέ μου.Και ήταν επιτυχής. Εξαιρετικά επιτυχής...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτοί καλά τα λένε, αλλα κι εμεις ίσως έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε εκείνη τη μέρα και δε ξέρω τι εκλογές θα γίνουν με απόντες δικαστικούς αντιπροσώπους...¨ολοι μπορούν να μην αποδεχθούν τον διορισμό τους κι ας φτάσουμε στις επιτάξεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Νομίζω ότι εχει γίνει εσφαλμένα εν αμπέρδεμα. Άλλο πράγμα είναι η αμοιβή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και άλλο η ειδική εκλογική αποζημίωση. Μην τα μπερδεύουμε. ¨οσοι διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι, δικαστές, δικηγόροι, υπάλληλοι θα λάβουν την αμοιβή του δικαστικού αντιπροσώπου. Η ειδική εκλογική αποζημίωση, θα δοθεί αργότερα. Εάν κάνω τόσο λάθος διορθώστε με αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. MOODYS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Νομίζω ότι από την ασαφή και προχειρογραμμένη διατύπωση του νόμου προκύπτουν τα ακόλουθα: 1)Οι δικαστές που θα διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι και μετά θα απασχοληθούν στα εκλογικά συνεργεία θα πάρουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ μάξιμουμ 500 ευρώ μεικτά. 2)Οι δικηγόροι που θα διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι θα πάρουν ΜΑΞΙΜΟΥΜ 500 ευρώ, δηλαδή το πιο πιθανό είναι να πάρουν λιγότερα....
  Προβλέπω ότι θα προκύψει τεράστιο πρόβλημα με τους δικαστικούς αντιπροσώπους και με τις εξαιρέσεις, όπως είχε γίνει και πριν από 20 χρόνια περίπου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Όχι. Και η Ένωση ΔΙκαστών και Εισαγγελέων επιβεβαιώνει ότι οι Δικαστές και Δικαστικοί Υπάλληλοι θα πάρουν ΜΙΑ αποζημίωση και για τις δύο υπηρεσίες (δικαστικός αντιπρόσωπος και εκλογικό συνεργείο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΑΖΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΧΘΕΣ ΚΙΟΛΑΣ! (ΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΟΥΝ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Δεν φανταζομαι να υπαρχει Ελληνας Δικαστης ο οποιος να σεβεται τον εαυτο του και προ παντων το ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ, ο οποιος να δεχθεί να συμμετασχει στις εκλογες αυτές ως δικαστικός αντιπροσωπος, λαμβανοντας ως αμοιβή αυτο το φιλοδωρημα?
  Μετα τον εξευτελισμό των 50,50 ευρώ για τα σωματεία, ερχεται και νεος.
  Ας πανε οι δημοσιοι υπαλληλοι, ας πανε οι δικηγοροι, ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ. Δεν πρεπει να εχει εναν πατο πλεον ο εξευτελισμος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Ας πάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ας πάνε οι δικηγόροι. ΕΜΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ"
  Ωραίες απόψεις. Το ποσό που για τον δικαστή είναι φιλοδώρημα, για τον δημόσιο υπάλληλο και για τον δικηγόρο, πρέπει να θεωρείται επαρκές. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 'Η μάλλον τρίτης, γιατί δεύτερης είναι οι δικηγόροι, οι οποίοι όμως είναι "λιγότερο λειτουργοί" από τους δικαστές.
  Είναι αναμενόμενο να διαβάζεις τέτοιες διχαστικές απόψεις από πολίτες, λαμβανομένων υπόψη το συνθηκών. Αυτός είναι εξάλλου ένας από τους στόχους όλων αυτών των μέτρων. Αλλά το να διαβάζεις τέτοιες απόψεις από δικαστές (;) είναι τουλάχιστον απογοητευτικό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Ας πάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ας πάνε οι δικηγόροι. ΕΜΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ".
  Πράγματι άκρως απογοητευτική δήλωση.
  Ας μου επιτραπεί να αμφισβητήσω εντόνως την ιδιότητα του συντάκτη. Ή μάλλον..θέλω να ΕΛΠΙΖΩ ότι δεν πρόκειται για δικαστή.
  Όσον αφορά την ουσία του άρθρου, κάθε φορά που συμμετείχα ως δικαστικός αντιπρόσωπος σε εκλογές, τα χρήματα που λάμβανα έφεραν το χαρακτηρισμό "εκλογική αποζημίωση". Δεν υπάρχει ο όρος "αμοιβή δικαστικού αντιπροσώπου".
  Συνεπώς, το όποιο ποσό αναφέρει το άρθρο είναι ένα, μοναδικό και συνολικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συμφωνώ με τον ανώνυμο των 10 : 49 και επαυξάνω ως προς το ερωτηματικό που βάζει αν οι απόψεις αυτές είναι δικαστών. Ας είμαστε επιφυλακτικοί ως προς αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο πάτος του ευτελισμού της δικαιοσύνης και των δικαστών δεν βρέθηκε ακόμη...
  περιμένετε και θα δείτε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Όσοναφορα στον επίλογο του σχολιαστή 29/3-10:49, θα'λεγα ότι ναι μεν ουδείς επιθυμεί την διατύπωση και διάδοση διχαστικών απόψεων, από την άλλη, όμως, πρέπει και οι Έλληνες Δικαστές - Εισαγγελείς να κρατηθούν πια στο ύψος του Λειτουργήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται από τις Συνταγματικές διατάξεις. Πρέπει, πια, να μπεί ένα τέλος στη πολυποίκιλη ισοπέδωση του Σώματος, είτε αυτό αρέσει στους γνωστούς αντιρρησίες του κύρους του, είτε όχι...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ας πάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ας πάνε οι δικηγόροι.Ελπίζω η άποψη αυτή να μην εκφράζει την πλειοψηφία των Δικαστών, καθώς και αυτοί δικηγόροι ήταν κάποτε και όταν είδαν ότι δε βγαίνουν τα πράγματα άλλαξαν πορεία...Εαν είναι να διοριστεί κάποιος στην πόλη του, νομίζω ότι το ποσό είναι ευπρεπές, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των οικονομικώ μέτρων.Να δείτε πως και πάλι όλοι θα δηλώσουν.Απλά θα πρέπει να εφαρμαστούν οι διατάξεις για την προσέλευση των μελών της εφρευτικής επιτροπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο κ. Δικαστής που θεωρεί μικρή την αποζημίωση του δικαστικού αντιπροσώπου για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, είχε μάθει στα πολλά και ως εκ τούτου τα 500 ευρώ για δύο μέρες απασχόλησης είναι λίγα!!! και ισοδυναμούν με εξευτελισμό του κ. Δικαστή, ενώ δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι αρκούναι μικρότερο αντίτιμο για την προστασία και τον μη εξευτελισμό τους.Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μαργέλου, του Τούση, του Αραχωβίτη και τόσων άλλων πανάξιων Δικαστών του παρελθόντα αιώνα που τίμησαν το λειτούργημά τους και κυρίως τίμησαν τους δικηγόρους και τους δημοσίους υπαλλήλους σε πολύ χαλεπούς καιρούς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Πάντως το άρθρο 108 του πδ 96/2007 που προβλέπει την αποζημίωση των δικαστικών αντιπροσώπων δεν έχει τροποποιηθεί.

  Μήπως η ειδική εκλογική αποζημίωση του άρθρου 131 είναι κάτι διαφορετικό;
  Ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί. Όχι ότι θα με εξέπληττε να πάρουμε 500 ευρώ αποζημίωση. Ήταν αναμενόμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Σχολιαστής 29/3-10:49
  Προς Ανώνυμο 30 Μαρτίου 2012 1:25 π.μ.
  Διαστρεβλώνεις τα γραφόμενά μου. Δεν έγραψα ότι δεν θίγεται το κύρος των δικαστών από την αντιμετώπιση που έχουν από το κράτος. (Και όχι μόνο με αυτή τη ρύθμιση). Κι εγώ πιστεύω ότι η προβλεπόμενη αποζημίωση (αν και διατηρώ επιφυλάξεις ότι ισχύει τελικά το όριο των 500,00 € για τους αντιπροσώπους) είναι χαμηλή έως προσβλήτικη, αν ληφθούν υπ' όψη οδοιπορικά, έξοδα διαμονής και φορολόγηση.
  Ο καθένας φυσικά είναι αυτός που θα κρίνει για τον εαυτό του τι είναι εξευτελιστικό και τι τον προσβάλλει.
  Σε αυτό που είμαι αντίθετος είναι κάποιος να κρίνει τι είναι εξευτελιστικό για κάποιον άλλον. Πολύ δε περισσότερο να εκφράζει τέτοιες απόψεις δικαστής (;).
  Αν εσύ πιστεύεις ότι μέσω της διατύπωσης διχαστικών απόψεων οι Έλληνες Δικαστές - Εισαγγελείς θα κρατηθούν "στο ύψος του Λειτουργήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται από τις Συνταγματικές διατάξεις", γιατί αυτό είναι το νόημα του σχολίου σου, δικαίωμά σου να το πιστεύεις.
  Εγώ πιστεύω ότι επιτυγχάνεται ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα εκ των έσω.
  Εξάλλου είμαι ο τελευταίος που θα καταφερθεί συνολικά κατά του δικαστικού σώματος. Τους δικαστές οι δικηγόροι τους σεβόμαστε όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα. Ίσως είμαστε και οι μοναδικοί τελικά. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουν ορισμένοι εξ αυτών. Εμείς είμαστε οι μόνοι που γνωρίζουμε πόσο σκληρά εργάζεται η συντριπτική πλειοψηφία τους. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι η εικόνα που δίνουν στους περισσότερους πολίτες δεν είνα η καλύτερη και τέτοιες απόψεις απλά επιδεινώνουν την κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Είμαι δικαστής και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί εξευτελίζομαι όταν θα πάρω πεντακόσια ευρώ,μείον των κρατήσεων για να διεκπεραιώσω είτε ως συμμετέχων σε εκλογικό συνεργείο είτε ως δικαστικός αντιπρόσωπος εκλογές. Αναλογίστηκαν άραγε οι συνάδελφοι που αντιδρούν ότι το ποσό που θα πάρουμε για τους περισσότερους πλέον στην Ελλάδα μπορεί να είναι οι μισές μηνιαίες αποδοχές τους. Αναλογίστηκαν άραγε ότι οι διενέργεια των εκλογών συμπεριλαμβάνεται στα καθήκοντά μας ως λειτουργών της δικαιοσύνης που ενδεχομένως θα έπρεπε να παρέχουμε και χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Επιτέλους, ας καταλάβουμε, ότι το λειτούργημά μας δεν εξευτελίζεται λόγω της μείωσης των αποδοχών μας. Επί πολλά έτη οι δικαστές αυτής της χώρας είχαν πολύ χαμηλές αποδοχές, αλλά το κύρος της δικαιοσύνης ήταν υψηλό και δεν ντρεπόσουν να πεις ότι είσαι δικαστής. Μήπως το κύρος είναι κάτι που δεν μετριέται με χρήματα αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από ήθος μας και την ποιότητα της δουλειάς μας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Σε τόσες αναρτήσεις αυτού του blog με εξαιρετικό ενδιαφέρον, επιστημονικό ή κοινωνικό, δεν υπάρχει ούτε ένα σχόλιο. Όταν αφορά χρήματα κάθε είδους (μισθοί, επιδόματα, εκλογές σε σωματεία, που ούτως ή άλλως δεν έπρεπε να είναι έργο δικαστών, χρήματα εκλογών κλπ.) υπάρχει πληθώρα σχολίων. Τελικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι δικαστές επιδίδονται στον αυτοεξευτελισμό του εαυτού τους και του Σώματος δείχνοντας ότι το μόνο που τους απασχολεί είναι τα λεφτά. Λογικό είναι λοιπόν να μας βλέπουν έτσι και οι άλλοι (που στο κάτω κάτω αμείβονται πολύ λιγότερο και από εμάς). Όσο για το "λειτουργός" αυτή είναι ιδιότητα που την κατακτά ο καθένας μόνος του και όχι εξ απονομής. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι δικαστής. Μπορεί να είναι γιατρός του ΕΣΥ, πιλότος της ΠΑ, εκπαιδευτικός ή οτιδήποτε άλλο, αρκεί να βάζει πάνω από όλα το καθήκον και την πατρίδα και όχι τα λεφτά. Και στο κάτω κάτω όσοι ατύχησαν, πλήρωσαν φροντιστήρια και δεν ξέρω τι άλλο και παίρνουν λιγότερα από όσα φαντάζονταν, ας βρουν πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα, αφού έχουν τόσα προσόντα, και ας απαλλάξουν την Πολιτεία και τους πολίτες από την παρουσία τους. Ο δικαστής πρέπει να έχει ανώτερες αξίες και όχι όλη ημέρα να ασχολείται με τα λεφτά. Ή στο κάτω κάτω ας βρουν να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό από το να γκρινιάζουν και να απειλούν. Έτσι κι αλλιώς και να μην πάμε εμείς στις εκλογές (δικαίωμά μας) υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ή νέοι δικηγόροι, που θα επαρκέσουν για τα εκλογικά τμήματα και θα είναι και ευχαριστημένοι και με την αμοιβή. Στο κάτω κάτω, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από διάφορα σχόλια, πολλοί δικαστές είναι αντίθετοι στον κοινοβουλευτισμό και δεν θα έπρεπε και για το λόγο αυτό να διευκολύνουν τις εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Για τα ανωτέρω σχολια, εχω να πω το εξης.
  ΝΑΙ, ΔΕΝ ειμαστε ουτε δικηγοροι, ΟΥΤΕ δημοσιοι υπαλληλοι. Αν αυτο μεταφραζεται απο καποιους οτι τους θεωρησα πολιτες δευτερης κατηγοριας, εχετε προβλημα αντιληψης των γραφομενων μου.
  Επισης, αν θελετε να μην γκρινιαζουμε για λεφτα, τοτε πρεπει να εφαρμοσθεί η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ διαταξη που προβλεπει να παιρνουμε αποδοχες αναλογες του λειτουργηματος μας και ΟΧΙ φιλοδωρηματα.
  Το επιχειρημα οτι ο βασικος ειναι 500 ευρω αρα δεν πρεπει να παραπονουμαστε, ειναι τουλαχιστον αφελες.
  Οπότε ΝΑΙ. Ας πανε οι δημόσιοι υπαλληλοι, ας πανε οι δικηγοροι κι ας παρουν 500 μικτα. Εμεις ΔΕΝ πρεπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αγαπητέ σχολιαστη της 30/3 07:30, εισαι κι εσυ θιασωτης της αποψης οτι οι δικαστες εγιναν δικαστες, επειδη απετυχαν ως δικηγοροι? επειση ειδαν οτι "δεν βγαινουν τα πραγματα?"
  Κι εγω τοτε μπορω να πω οτι δικηγοροι παραμενουν οσοι ειναι αναξιοι να γινουν δικαστες...
  Αναλογου επιπεδου επιχειρημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. κ.ανωνυμε 29.9 08.04 προφανως εσυ αν εισαι δικαστης που πολυ αμφιβαλλω ειτε εχεις αλλες προσοδους ειτε συγχεεις το λειτουργημα του δικαστη με την δωρεαν εθελοντικη εργασια γι αυτο δεν καταδεχεσαι να αυτοεξευτελιζεσαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Μιχάλης Ντόστας31 Μαρτίου 2012 - 5:19 μ.μ.

  Κύριο επιχείρημα αμφισβήτησης απόψεων έχει καταστεί ότι αυτοί που τα λένε "δεν είναι δικαστές". Η ποιότητα μίας άποψης κρίνεται από το περιεχόμενο της και όχι από το τι είναι αυτός που την εκφράζει. Άραγε οι δικαστές, όταν περνάνε στο διαγωνισμό και διορίζονται, παίρνουν κανά θεϊκό χρίσμα, ώστε να έχουν πιο σωστές απόψεις από τους άλλους; Αυτές είναι μεσαιωνικές απόψεις (τότε που οι άνθρωποι χωρίζονταν σε ευγενείς και ποπολάρους). Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πιο προοδευτικές απόψεις ("αρχή άνδρα δείκνυσι"). Με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν είχαν καν επαγγελματίες δικαστές (η Ηλιαία αποτελούνταν αποκλειστικά από κληρωτούς λαϊκούς δικαστές). Προσωπικά συμφωνώ με τους συναδέλφους, που θεωρούν ότι το κύρος του δικαστή δεν εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών του. Αντίθετα, πιστεύω ότι για να κάνει σωστά τη δουλειά του πρέπει η οικονομική του κατάσταση να μην απέχει πολύ από του μέσου Έλληνα, ώστε να έχει επαφή και με την κοινωνική πραγματικότητα. Και μια και μιλάω επώνυμα και δεν θέλω πάλι να ακούω ότι σε διάφορα Πρωτοδικεία της χώρας κάποιοι άγνωστοι σε εμένα συνάδελφοι με πιάνουν στο στόμα τους λέγοντας ότι είμαι πάμπλουτος Γιαννιώτης, που κάνει τον δικαστή από χόμπι, σας πληροφορώ ότι το μόνο περιουσιακό μου στοιχείο είναι ένα αυτοκίνητο Golf 1.400 κυβικών και το μόνο εισόδημά μου ο μισθός των 2.500 ευρώ. Απλώς συμβαίνει να μην έχουμε όλοι τις ίδιες αξίες. Άλλωστε, όσα λεφτά και αν πέρναμε, θα μου ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο να κάνω μια δουλειά που δεν θα με ενδιέφερε μόνο και μόνο για τον καλό μισθό. Δυστυχώς όμως σε κάποιους συμβαίνει αυτό και, παρότι διαφωνώ, τους κατανοώ. Όμως ας εκφράζονται πιο κομψά κάποιες απόψεις, ώστε να μην προκαλούμε μισθωτούς των 1.000 και 1.200 ευρώ (που μπορεί και αυτοί να έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά και να είναι λαμπροί επιστήμονες όπως εμείς). Γιατί τελικά η μόνη κατάληξη θα είναι μετά τους πολιτικούς η λαική αγανάκτηση να στραφεί εναντίον μας ή εν πάσει περιπτώσει να απαλειφθεί στην επόμενη Αναθεώρηση η διάταξη του άρθρου 88 παρ.2 του Σ. Εξάλλου, σε μία πρόχειρη έρευνα που έκανα σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν συνδέεται η ανεξαρτησία των δικαστών με το ύψος των αποδοχών τους (είδα το "Συνταγματικά κείμενα - Ελληνικά και ξένα" των Κ. Μαυρία - Αντ. Παντελή, εκδ. 1996). Αντίθετα σε πολλά Συντάγματα ως εγγύηση ανεξαρτησίας του δικαστή ορίζεται το αμετάθετο (κάτι που δεν κατοχυρώνεται στο δικό μας Σύνταγμα και μετά την ισχύ του Ν 4055/2012 καταλύεται και νομοθετικά). Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Μιχάλης Ντόστας, Πρωτοδίκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητοί προλαλήσαντες (συνάδελφοι τε και μη!).
  Θα ήθελα να διευκρινίσω, προς διευκόλυνση της συζήτησής σας, τα εξής:
  Άλλο πράγμα η αποζημίωση του ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ, και άλλο πράγμα η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Και εξηγούμαι:

  -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ, ο οποίος για γνωρίζοντες και μη, είναι ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής την ημέρα των εκλογών και υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ασχολείται δε τουλάχιστον επί διήμερο (ο σχετικά έμπειρος), από την παραλαβή του εκλογικού σάκου, τη συμπλήρωση των σχετικών "εκλογικών" βιβλίων (με όλα τα ονόματα υποψήφιων συνδυασμών και βουλευτών), είναι στο εκλογικό κέντρο από 6.00' τα ξημερώματα & όσο πάει την Κυριακή, μέχρι να παραδώσει τον εκλογικό σάκο στο πρωτοδικείο (και τα τηλεγραφήματα σε Νομαρχίες κλπ).
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ είναι ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ : 1) Οι πρωτοδίκες/εισαγγελείς και πάρεδροι (ως οι πλέον αντικεμενικοί και αξιόπιστοι λειτουργοί για τη διενέργεια εκλογών), και σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων ακολουθούν : 2) δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, 3) δικαστικοί υπάλληλοι και λοιποί διοικητικοί υπάλληλοι.
  -ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Δίδεται για την "έκτακτη απασχόληση κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών" (αντιγράφω από σχετική ΥπΑπ), σε ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του ΥπΕσωτερικων (κυρίως), για τις εξής ενέργειες (αναφέρω παραδείγματα):
  Οι δικαστές κατά τις ημέρες ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ παρευρίσκονται στο Πρωτοδικείο, όπου βρίσκονται όλοι οι εκλογικοί σάκοι και επιβλέπουν ώστε να μην γίνουν αλλοιώσεις εκλογικού υλικού (αφαίρεση ψηφοδελτίων, πρόσθεση σταυρών κλπ).
  Οι δικαστικοί υπάλληλοι: βρίσκονται στο Πρωτοδικείο την Κυριακή για την παραλαβή των σάκων, τις δε επόμενες ημέρες "ελέγχουν" τα εκλογικά βιβλία (π.χ. ξαναμετρούν σταυρούς κλπ. για τυχόν λάθη από δικ. αντιπροσώπους). Τέλος, οι του ΥπΕσωτ παραλαμβάνουν τηλεγραφήματα κλπ.
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ λοιπόν, ΟΤΙ ΓΙΑ ΆΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΊΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ και για ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, την οποία θέλουν να ενοποιήσουν ΣΕ ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ για δικαστές και δικ. υπαλλήλους (που θα είναι και δικ. αντιπρόσωποι και μέλη εκλογικών συνεργείων).
  Πρωτοδίκης Δ.Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δεν ξέρω αν οφείλεται στις αντιδράσεις που καταγράφηκαν (και) σε αυτό το μπλογκ, μάλλον υπήρξαν γενικευμένες αντιδράσεις και δόθηκαν κάποια μηνύματα, ας μην ξεχνάμε ότι (ουσιαστικά) βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, πάντως τα νέα είναι ευχάριστα. Σύμφωνα με πληροφορίες μου από (άνωθεν) πηγές μου που δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, θα υπάρξει τροποποίηση (προς τα άνω) των παραπάνω αποζημιώσεων για τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς το ποσό για αυτούς που θα διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι σε εκλογικά τμήματα θα είναι 800 ευρώ μικτά, ενώ θα είναι διπλάσιο (1.000 ευρώ μικτά) και ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ (επιπλέον, θα γίνει η σχετική διευκρίνιση) το ποσό που θα δοθεί ως ειδική εκλογική αποζημίωση για τον έλεγχο στα Πρωτοδικεία και τις άλλες ενέργειες μετά την ψηφοφορία… Αναμένεται σύντομα (πιθανότατα την Δευτέρα) σχετική ανακοίνωση τόσο από το αρμόδιο Υπουργείο, όσο και από τις δικαστικές ενώσεις
  Έτσι, μάλιστα…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ο συνάδελφος κ. Ντόστας, αφού διάβασε τα "Συνταγματικά Κείμενα-Ελληνικά και ξένα", θα διάβασε σίγουρα ότι σε κάποιες χώρες οι Δικαστές εκλέγονται απο ειδικά εκλεκτορικά σώματα και δεν διορίζονται. Στην Γερμανία αυτό ισχύει γιά τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, όπου εκλέγονται γιά θητεία εννέα ετών, αλλά ανά τριετία γίνεται ανανέωση. Εκλέγονται δικαστές, διακεκριμένοι ακαδημαικοί ή και δημόσιοι λειτουργοί που έχουν περατώσει νομικές σπουδές. Θα διάβασε επίσης, ότι σε χώρες (κυρίως πρώην κομμουνιστικές), οι δικαστές απολαμβάνουν των προνομιών και των ασυλιών των βουλευτών. Διαβάζοντας, τα σχόλια αρχίζω και προσχωρώ στην άποψη ότι σε μία επόμενη αναθεώρηση θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο, να καθιερωθεί πλέον η εκλογή των δικαστών από ειδικά εκλεκτορικά σώματα, αποτελούμενα από ήδη δικαστές, δικηγόρους, και "λαικούς".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. βικτωρια μαρσιωνη1 Απριλίου 2012 - 4:48 π.μ.

  η επαφη με την κοινωνικη πραγματικοτητα δεν επιτυγχανεται μεσω της ισοπεδωσης και της οικονομικης εξαθλιωσης του δικαστη κ.Ντοστα αλλα ειναι αποτελεσμα της παιδειας της καλλιεργειας της κοινωνικης και προσωπικης εμπειριας του καθενος μας και των διαπροσωπικων μας σχεσεων μεσω των οποιων γνωριζουμε τον εαυτο μας και εξελισσομεθα ως ανθρωποι.Δηλαδη θα γινουμε καλυτεροι δικαστες αν δεν μπορουμε να πληρωσουμε λογαριασμους δανειων δεκο ενοικιων;πολυ ενδιαφερουσα αποψη.....Βικτωρια Μαρσιωνη Εισαγγελεας Πρωτοδικων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Φίλτατοι, είμαι δικηγόρος και θα πάω στις εκλογές και χωρίς καμία αποζημίωση. Οι εκλογές είναι η υπέρτατη έκφραση της δημοκρατίας. Εφόσον η χώρα βρίσκεται σε αυτό το σημείο, δέχομαι να πάρω ακόμα και σε είδος, ακόμα και με κουπόνι τα έξοδα διαμονής, διατροφής και να έχω απλά δωρεάν μεταφορά. Μία φορά ας λειτουργήσουμε ως πραγματικοί λειτουργοί της Δικαιοσύνης. Τις εφορευτικές επιτροπές τις ρώτησε κανένας αν θέλουν να οριστούν για εκείνη την ημέρα? Δεν είναι τα πάντα θέμα χρημάτων. Άλλοι άνθρωποι έδωσαν και τις ζωές τους για να ασκούν το δικαίωμα της ψήφου και εδώ εμείς το έχουμε αναγάγει σε θέμα ΚΥΡΙΩΣ οικονομικό. Ειλικρινά ντρέπομαι που άνθρωποι του πνεύματος, όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαστε Δικαστικοί και δικηγόροι έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία ξεκατινιάσματος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μιχάλης Ντόστας1 Απριλίου 2012 - 11:05 π.μ.

  Η άποψη μου ήταν σαφής ότι η οικονομική κατάσταση του δικαστή δεν πρέπει να απέχει πολύ από του μέσου Έλληνα, ώστε να έχει καλύτερη αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας (π.χ. όταν δικάζει διατροφές, εργατικά κλπ.). Δεν ήταν, όπως λέει η αγαπητή κα Μαρσιώνη, να εξαθλιωθεί οικονομικά ο δικαστής. Ίσα - ίσα είπα ότι δεν πρέπει να απέχει πολύ (άρα ας παίρνει και παραπάνω). Θα παρακαλούσα με όλο το σεβασμό προς το σύνολο των συναδέλφων μου να μη διαστρεβλώνονται οι απόψεις μου και μάλιστα με λαϊκιστικές κορόνες και να γίνεται κριτική σε απόψεις και όχι σε πρόσωπα. Εξάλλου, παρέθεσα το ύψος του καθαρού μισθού μου ως Πρωτοδίκη, ώστε ο καθένας να μπορεί να έχει εικόνα για το αν ως δικαστές αντιμετωπίζουν πρόβλημα οικονομικής εξαθλίωσης (πολύ δε περισσότερο οι έχοντες το βαθμό Εισαγγελέως Πρωτοδικών, που λαμβάνουν άνω των 3.000 ευρώ μηνιαίως). Τώρα, αν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας οδηγηθεί στην οικονομική εξαθλίωση (και μαζί και οι δικαστές), το τελευταίο ζήτημα για την κοινωνία θα είναι ο μισθός των δικαστικών λειτουργών και δεν έχω αυταπάτες ότι θα ακολουθήσουμε την κοινή μοιρά. Προσωπικά προτιμώ να ταυτίζομαι με το λαό παρά με τις ποικιλώνυμες ελίτ. Αλλά αυτό είναι θέμα άσχετο με την παρούσα ανάρτηση. Για λόγους σεβασμού στον ιδιοκτήτη του blog και στους συναδέλφους δεν θα απαντήσω σε άλλο σχόλιο, που με αφορά προσωπικά. Αν όμως διαπιστώσω κακόβουλη διαστρέβλωση των απόψεων μου, ύβρεις ή συκοφαντίες σε βάρος μου, το λόγο θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια. Μιχάλης Ντόστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. EL JUEZ-3 (1 Απριλίου 2012 12:05 π.μ.)είπε:
  "Δεν ξέρω αν οφείλεται στις αντιδράσεις (...) το ποσό για αυτούς που θα διορισθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι σε εκλογικά τμήματα θα είναι 800 ευρώ μικτά, ενώ θα είναι διπλάσιο (1.000 ευρώ μικτά) και ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ..."

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ..."ΤΣΙΜΠΗΣΑΝ" (είμαι σίγουρος ότι ήταν ελάχιστοι)...
  ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ!!!
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. εγω παντως τσιμπησα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. 1)Κανείς δεν έγινε δικαστής για να γίνει πλούσιος. 2)Πλούσιος είναι αυτός που είναι πλουσιότερος από τις ανάγκες του. 3)Οι επαγγελματικές ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων, των δικηγόρων και των δικαστών δεν ταυτίζονται. Το ποσό των 2.500 ευρώ που παίρνει ένας Πρωτοδίκης 8 ετών, μπορεί να ακούγεται τεράστιο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά είναι πλασματικό. Πρέπει να υπολογίσουμε τις δαπάνες για την οργάνωση γραφείου, συνδρομές σε περιοδικά, διαδίκτυο κτλ, αλλά και κάτι που συνεχώς ξεχνάνε ορισμένοι, ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ, συνεπώς αναγκάζονται να νοικιάζουν άλλο σπίτι στον τόπο που υπηρετούν και να μετακινούνται συνεχώς για να βλέπουν τις οικογένειές τους και αυτό είναι κάτι που θα συμβεί σχεδόν σε όλους τους δικαστές λόγω των αναγκαστικών μεταθέσεών τους. Τα υπολογίζετε αυτά τα έξοδα που δεν έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά ούτε και οι δικηγόροι;4) Οι δικηγόροι που θα πάνε δικαστικοί αντιπρόσωποι θα αφήσουν τις δουλειές τους και θα κλείσουν τα γραφεία τους για δύο μέρες. Τα δικαστήρια, όμως, θα είναι κλειστά για μια εβδομάδα (στην Αθήνα για περισσότερο), οπότε θα αναπληρώσουν το χαμένο χρόνο και με το παραπάνω. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι δικαστές που θα πάρουν το εκλογικό επίδομα θα εργαστούν πριν από τις εκλογές, αλλά και μετά για περισσότερο από δέκα ημέρες, δηλαδή ακόμα κι όταν τα Δικαστήρια θα λειτουργούν. Τί σημαίνει αυτό;Οι Δικαστές, θα έχουν το πρωί υπηρεσία, το απόγευμα εκλογικό συνεργείο και το βράδυ θα πρέπει να γράφουν τις αποφάσεις, γιατί δεν επέρχεται λόγω εκλογών καμία αναστολή των ιδιαίτερα σύντομων με τον τελευταίο νόμο προθεσμιών.... Όλοι θα πάρουν Χ ευρώ, αλλά οι δικαστές οφείλουν να εργαστούν περισσότερο για αυτά τα Χ ευρώ, γιατί είναι ....δικαστές!5)Το ότι στο dikastis.blogspot τα οικονομικά θέματα έχουν κάθε φορά 30-40 σχόλια, ενώ τα νομικά θέματα έχουν ελάχιστα δε σας προβληματίζει; Φταίνε οι δικαστές για αυτό, που ξεχνάνε το θεσμικό τους ρόλο και την αποστολή τους και αγχώνονται για τα προς το ζην; Μα για αυτό ακριβώς πρέπει να αμείβονται αξιοπρεπώς οι δικαστές για να είναι απαλλαγμένοι από αυτά τα άγχη και να ασχολούνται ΜΟΝΟ με τα νομικά θέματα!Και όπως σωστά έγραψε παραπάνω κάποιος δικηγόρος, οι εκλογές είναι η υπέρτατη έκφραση της Δημοκρατίας. Για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να πάμε ΟΛΟΙ οι δικαστές δικαστικοί αντιπρόσωποι αμισθί, αλλά αντί για μια εβδομάδα τα δικαστήρια να κλείσουν δύο εβδομάδες προκειμένου να αντεπεξέλθουμε στα πολλαπλά καθήκοντά μας! Γιατί πουθενά στον κόσμο η Δημοκρατία δε σημαίνει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και να αμείβεσαι για τις μισές....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Κατ' άρθρο 40 παρ.3 εδ.α΄ του Ν 1756/1988 (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων) " ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της". Αρκετοί δικαστές ιδίως στην επαρχία δεν εφαρμόζουν την ανωτέρω διάταξη αλλά πάνε στην πόλη, όπου υπηρετούν, μόνο τις ημέρες που έχουν δικαστήριο ή άλλη υπηρεσία. Αυτό ασφαλώς συνεπάγεται αυξημένα έξοδα (μετακινήσεις ή και ξενοδοχεία, όταν χρειάζεται). Τα τελευταία δε χρόνια οι Επιθεωρητές και οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων δεν επιμένουν στη συμμόρφωση των δικαστών με την ανωτέρω διάταξη. Αυτό είναι εύλογο ως προς τους δικαστές (ίσως όμως όχι και για τους εισαγγελείς), δεδομένου ότι το κύριο μέρος του δικαστικού έργου παράγεται στην ουσία κατ' οίκον και υπάρχουν και άλλες ανάγκες (οικογενειακές κλπ.). Αλλά από το να υπάρχει ελαστικότητα στην εφαρμογή μίας ρητής νομοθετικής διάταξης μέχρι το να απαιτούμε από το Κράτος να καλύψει το κόστος της μη εφαρμογής από ορισμένους (και μάλιστα δικαστές) ρητής νομοθετικής επιταγής υπάρχει μεγάλη απόσταση και δεν νομίζω ότι μπορεί να προβάλλεται δικαιολογημένα μία τέτοια απαίτηση. Στο κάτω - κάτω ο εισερχόμενος στο δικαστικό σώμα ξέρει εξαρχής ότι θα υποστεί στη σταδιοδρομία του αρκετές υπηρεσιακές μετακινήσεις και το αποδέχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ανώνυμε των 10.38, αν μένει στον τόπο που υπηρετεί ο δικαστής, όπως οφείλει να μένει, δε θα πληρώνει δηλαδή ενοίκιο; Δε θα μετακινείται να βλέπει την οικογένειά του; Ένας δικαστής που γεννήθηκε στην Καλαμάτα ή στην Ξάνθη ή στο Ρέθυμνο ή στην Κέρκυρα κτλ δε θα υπηρετήσει ΠΟΤΕ σπίτι του. Αλλά και όσοι γεννήθηκαν στην Αθήνα ή ειδικά στη Θεσσαλονίκη για 2-3 χρόνια θα υπηρετούν εκτός. Και μετά από 10 χρόνια που θα πάρουν προαγωγή πάλι τα ίδια! Τί σχέση έχει με όλα αυτά το άρθρο 40 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων;Επίσης, ασφαλώς και " ο εισερχόμενος στο δικαστικό σώμα ξέρει εξαρχής ότι θα υποστεί στη σταδιοδρομία του αρκετές υπηρεσιακές μετακινήσεις και το αποδέχεται", αλλά εκτός από το ως άνω άρθρο ξέρει και το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος και με αυτά τα δεδομένα έκανε την επιλογή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Διαφωνώ σε όλα με τον κ. Ντόστα. Διαβάζοντας τις απόψεις αυτές, αρχίζω και προσχωρώ και εγώ στην άποψη ότι οι Δικαστές πρέπει να εκλέγονται (βλ. Αμερική) και όχι να διορίζονται (βλ. Ελλάδα). Και δεν μπορεί κανείς να πεί ότι έχουμε καλύτερη δικαιοσύνη από την Αμερική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Τόσα σχόλια για ένα ποσό που δίδεται ανα τετραετία ως αποζημίωση τι κι αν είναι 100 Ευρώ παραπάνω ή παρακάτω ή αν μας αποκοπεί τελείως έχει κανένα νόημα για την οικονομική μας κατάσταση ή για τον φόρτο της δουλειάς μας που καθε μέρα μας επιβαρύνουν? τι νόημα έχει να κουβεντιάζουμε γι αυτό μπροστά σε αυτό τον αρμαγεδώνα που βιώνουμε σήμερα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Να εκλέγονται οι δικαστές από ποιόν; Και σε μία χώρα, όπου το πελατειακό σύστημα έχει κυριαρχήσει όσο σε καμία ανεπτυγμένη χώρα, τι Δικαιοσύνη θα μπορούμε να περιμένουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΣΙΩΝΗ2 Απριλίου 2012 - 4:11 μ.μ.

  ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑ ΚΡΙΤΙΚΗ κ.ΝΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ,ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΠΟΔΩΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ν΄ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ.ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ blog ΓΙ΄ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΑ ΟΡΙΑ.ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΣΙΩΝΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Τα Δικαστήρια κλείνουν για δύο εβδομάδες για τις εκλογές. Γιατί οι Δικαστές να πληρώνονται και τις δύο εβδομάδες και την ειδική εκλογική αποζημίωση? Μάλλον μάθαμε στα εύκολα. Γιατί να παίρνουμε όλοι το εκλογικό επίδομα, ενώ δεν εργαζόμαστε όλοι στα εκλογικά συνεργεία ( τουλάχιστον ισότιμα )( βλέπε πάρεδροι και νέοι πρωτοδίκες ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Προς ανώνυμο 2 Απριλίου 7: 04
  Τα δικαστήρια δεν κλείνουν δύο εβδομάδες για τις εκλογές. Τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά, στην επαρχία και συνήθως μια μέρα παραπάνω στην Αθήνα. Δηλαδή, σας φαίνεται εύκολο να είστε δικαστικός αντιπρόσωπος την Κυριακή, να κάνετε εκλογικά συνεργεία μέχρι την Τετάρτη και υπηρεσίες με παράλληλες επανακαταμετρήσεις αργότερα και ταυτόχρονα να βγάζετε αποφάσεις, γιατί οι προθεσμίες τρέχουν; Ποιος έμαθε στα εύκολα; Ποιος δικαστής έμαθε ποτέ στα εύκολα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Μιχάλης Ντόστας2 Απριλίου 2012 - 8:09 μ.μ.

  Δεν συμμετέχω σε διαδικτυακές συζητήσεις για προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αν κάποιος νομίζει ότι τον αδίκησα και θέλει να μου το υποδείξει, μπορεί να το κάνει με ένα τηλεφώνημα, e - mail ή οτιδήποτε άλλο (συνάδελφοι είμαστε μπορεί να βρει ο ένας τα στοιχεία του άλλου) ή απλώς να μην καταδεχτεί να ασχοληθεί μαζί μου, αφού υπερβαίνω και τα όρια. Στο κάτω κάτω αν η άποψη ότι οι δικαστές πρέπει να μην υπερβαίνουν πολύ το οικονομικό επίπεδο του μέσου Έλληνα διαστρεβλώνεται ή μη με το να εμφανίζεται ως πρόταση για ισοπέδωση και οικονομική εξαθλίωσή τους είναι στην κρίση του καθενός. Χάρηκα για τη γνωριμία με την κυρία συνάδελφο (έστω και διαδικτυακή) και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε κάποιο δικαστήριο (συμφωνώντας ή διαφωνώντας / τι να κάνουμε δεν μπορούμε να έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις για τα πάντα). Ευχαριστώ για την κατανόηση των λοιπών αναγνωστών. Μιχάλης Ντόστας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Προς τον σχολιαστη DEM L:

  Αγαπητέ συνάδελφε, παρακαλω να μου πειτε σε ποιο Δικαστήριο υπηρετείτε, ωστε να ζητησω μεταθεση για το μοναδικο προφανως εν Ελλαδι δικαστηριο, το οποιο αναστέλλει τις εργασιες του για ΔΥΟ εβδομαδες, οταν γινονται εκλογες.
  Γιατι σε ολα τα υπολοιπα, η αναστολή εργασιών γίνεται τρεις εργασιμες ημερες πριν τις εκλογες, και τρεις εργασιμες ημερες μετα.
  Δηλαδη συνολικά αναστολή 6 ημερών.
  Υ.Γ. Παρακαλω να εκλαβετε τα ανωτερω ως χιουμορ και οχι ως ειρωνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Για τη συχνότητα των σχολίων σε θέματα οικονομικών και αποδοχών, που κάποιος σχολίασε, είναι απολύτως λογικό: όταν είσαι 35 με 45 ετών, έχεις παιδιά να μεγαλώσεις και υποχρεώσεις να τρέχουν, δεν θα σε συγκινήσει πλέον το καταπίστευμα του περιλιμπανομένου, η σοκίνια ρήτρα, το συνταγματικό δίκαιο ή άλλα νομικά ζητήματα που σου κέντριζαν το ενδιαφέρον όταν ήσουν φοιτητής ή νεαρός δικηγόρος ή σπουδαστής της ΕΣΔΙ, αλλά πώς θα βγει ο μήνας και πώς θα πληρώσεις το ενοίκιο ή θα μορφώσεις τα παιδιά σου και άλλα ταπεινά πράγματα. Αν δεν είχαμε τέτοιες υποχρεώσεις,θα περνούσαμε όλοι και με τον μειωμένο μισθό πλουσιοπάροχα, θα πηγαίναμε δωρεάν στις εκλογές, θα είχαμε χιλιάρι Autobianchi και θα λέγαμε ευχαριστώ. Όμως, η πραγματικότητα είναι πιο απαιτητική και περίπλοκη, για τους περισσότερους τουλάχιστον.Οπότε, ας είναι πιο συγκαταβατικοί όσοι ξενίζονται με δικαστές που τους ενδιαφέρουν τα μισθολογικά. Όπως, βέβαια, αντιστοίχως, είναι άξιοι θαυμασμού όσοι μέσα στην πίεση της δουλειάς και των κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεών τους (που σίγουρα όλοι έχουμε ώς ένα βαθμό), βρίσκουν χρόνο για εμβάθυνση στη νομική θεωρία ή για μελέτη ξένων συνταγματικών κειμένων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανώνυμα, για να μην παρεξηγηθώ λέγω: ορθώς οι δικαστές πρέπει να αμοιβονται καλα! Δεν είναι δυνατόν να κρίνουν υποθέσεις κάποιον χιλιάδων ευρώ, εξ αυτών κάποιοι συνάδελφοι μου ( δικηγόροι) να βγάζουν τα έξοδα της χρονιάς τους και Ο δικαστής να παίρνει 2000 ευρώ το μήνα. Ταπεινή μου άποψη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Πάντως, για την πνευματική, επιστημονική, και όποια άλλη ανωτερότητα των δικαστών, οφείλω, αν και υποψήφια δικαστής, να πω ότι όσο παρακολουθούσα μαθήματα για να δώσω, είχα πολλούς άξιους συναδέλφους και συμμαθητές, με αγάπη για το αντικείμενό τους, επιστημονική αρτιότητα κλπ, είχα όμως εξίσου πολλούς συμμαθητές που ήταν κάτω του μετρίου, που δεν είχαν πατήσει ποτέ σε αίθουσα δικαστηρίου και που δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα όταν ξεκίνησαν να διαβάζουν, οι οποίοι τα κατάφεραν -με πολλή προσπάθεια, αναμφισβήτητα- επειδή είχαν την πολυτέλεια να μην εργάζονται, να μην αγχώνονται για τα προς το ζήν και να δώσουν πολλά χρήματα στα φροντιστήρια.
  Η διαπίστωσή μου από τα αποτελέσματα ήταν ότι δεν πέρασαν μόνο οι πιο άξιοι, που θα είχαν την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση και το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, αλλά και άνθρωποι της παραπάνω κατηγορίας, οι οποίοι είχαν τον χρόνο και την ικανότητα να αποστηθίσουν την νομολογία του ΣτΕ.
  Οι δικαστές λοιπόν κατά τη γνώμη μου δεν είναι ούτε οι καλύτεροι ούτε οι χειρότεροι του επιστημονικού μας κλάδου, δεν έχουν όλοι μεταπτυχιακά και διδακτορικά, όπως ειπώθηκε, και αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τον μέσο όρο αυτών που είναι και κάτω από την έδρα.

  Τώρα για τις αμοιβές και το ύψος τους, προσωπικά θεωρώ παράλογες τις αμοιβές των δικηγόρων στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ούτως ή άλλως. Η δουλειά που απαιτείται για μια υπόθεση δεν πρέπει να αξιολογείται με βάση το οικονομικό της αντικείμενο, αλλά με βάση την επιστημονική της δυσκολία. Επιστήμονες είμαστε, όχι μεσίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ολοι εξεγειρονται για τα λεφτα των δικαστων.. για τους νεοπροσληφθεντες υπαλληλους της ΔΕΗ με μισθο 9.000 ευρω μηνιαως δεν ειδα κανεναν να σκιζει τα υματια του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Τα ιμάτια όχι τα υμάτια. Όσο για τη ΔΕΗ να ιδιωτικοποιηθεί άμεσα να τελειώνουμε. Ελπίζω όμως να μη βρεθεί κανείς δικαστής να βάλει εμπόδια ή να εμποδίσει απολύσεις ανθρώπων, που μπήκαν εκεί ελέω των κομματικών στρατών (όπως και οι stagiers, που μερικοί τους δικαιώνουν γράφοντας στα παλαιά των υποδημάτων τους το άρθρο 103 παρ.8 του Σ). Και με την ευκαιρία εκείνο το αυτόφωρο με το Φωτόπουλο τι απέγινε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ κ.κ. ΔΙκαστές...αφήστε παρακαλώ τα σχόλια περί των εκλογών και να προσέχετε τις Αποφάσεις που δημοσιεύετε, ήτοι να είναι επαρκώς και βασίμως αιτιολογημένες.
  Με Αγάπη
  Καλή Ανάσταση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Άπαντες, Δικαστές , Δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι να απόσχουμε από αυτόν τον τραγέλαφο των εκλογών. Να τις διεξαγάγουν οι κύριοι που νομοθετούν αυτά τα αίσχη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Και έξι μέρες να είναι, που δεν είναι, πάλι γιατί να πληρωνόμαστε. Μήπως είναι πιο δύσκολες οι εκλογές ή η καταμέτρηση ( που την κάνουν οι υπάλληλοι ) από δύο πινάκια που ματαιώνονται? Αν θέλεις απαντάς γιατί τα μέλη της εφορευτικής δεν πληρώνονται καθόλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Προς DEM L.

  O Γ.Ε. πιο πάνω τα είπε πολύ
  καλά:
  "Οι Δικαστές, θα έχουν το πρωί υπηρεσία, το απόγευμα εκλογικό συνεργείο και το βράδυ θα πρέπει να γράφουν τις αποφάσεις, γιατί δεν επέρχεται λόγω εκλογών καμία αναστολή των ιδιαίτερα σύντομων με τον τελευταίο νόμο προθεσμιών.."

  Να γιατί πληρωνόμαστε. Διότι στις εκλογές εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Μακάρι η κύρια εργασία του δικαστή να ήταν τα δύο πινάκια. Η κύρια εργασία τον περιμένει στο σπίτι του, 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα. Το εκλογικό επίδομα αφορά την εξτρά υπερωριακή απασχόληση εκείνων των ημερών, προκειμένου να παράσχει επιπλέον εργασία, για την οποία στο κάτω κάτω δεν έχει σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι αν είχατε κάνει εκλογικό συνεργείο θα γνωρίζατε ότι κάνουμε επανακαταμετρήσεις και ελέγχουμε τα κακοσυμπληρωμένα βιβλία (κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει Τειρεσίας και να αποκλείονται όσοι συμπληρώνουν με τρόπο απαράδεκτο τα πρακτικά και κάνουν εκλογές της πλάκας), εργασία που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και τα δικαστήρια να κρίνουν μόνον τις ενστάσεις. Όμως, δυστυχώς (και εδώ σφάλετε) οι καταμετρήσεις και η επίδειξη των ψηφοδελτίων γίνεται παρουσία δικαστών. Από τα ανωτέρω συνάγω αβίαστα ότι: α) δεν είστε δικαστής αλλά υποκρίνεστε για δικού σας λόγους(πιθανότητα 99%), β) είστε δικαστής δε κάποιο πρωτοδικείο με μηδενική εργασία (πιθανότητα 1%).
  Όσο δε για την εφορευτική επιτροπή, συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε να πληρώνεται, καθώς έτσι δε θα ψάχναμε τα μέλη της με το φανάρι.

  Καλή Ανάσταση σας Εύχομαι

  Λεωτυχίδας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Δεν είναι πρώτη φορά σε αυτό το blog που μπαίνουν πολλοί και γράφουν σαν δικαστές. Ο/Η DEM L ξεσκεπάστηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικαστής και να επιμένει ότι τα δικαστήρια κλείνουν για δύο εβδομάδες στις εκλογές, ότι την καταμέτρηση την κάνουν "οι υπάλληλοι" (κανείς δικαστής δε θα έλεγε έτσι τους γραμματείς) και ότι δεν πρέπει οι δικαστές να παίρνουν εκλογικό επίδομα.Γενικώς να είμαστε επιφυλακτικοί και να μη βγάζουμε συμπεράσματα γιατί έχουμε δει πολλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Οι υπάλληλοι είναι σε αντιδιαστολή με τους Δικαστικούς Λειτουργούς ( argumentum a contrario ). Oσο για τη καταμέτρηση, αναφέρθηκα στους νέους Δικαστές. Εχεις δει στην Αθήνα ποιοί πάνε πιο συχνά στα συνεργεία? Οσο για την επαρχία, οι πρόεδροι δεν πάνε ποτέ. Και λαμβάνουν μεγαλύτερο επίδομα. Μάλλον είσαι νέος. Δεν θέλω να επεκταθώ. Μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά δεν απέχω από την πραγματικότητα. Οσο για την υπερωριακή απασχόληση, μάλλον παραβλέπεις οτι ο Δικαστής δεν είναι υπάλληλος ( νομική έννοια ) και δεν δικαιούται υπερωρίες. Σαφώς, η καταμέτρηση γίνεται παρουσία Δικαστών. Κυριολεκτικά????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975
  ΤΜΗΜΑ Ε'
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Άρθρο 92
  1. Οι υπάλληλοι της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι μόνιμοι.
  ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Πάντως, αν διάβαζε κάποιος ξένος αυτό το μπλογκ θα πίστευε ότι ο μόνος κλάδος στην Ελλάδα που εργάζεται είναι αυτός των Δικαστών. Έλεος, πια! Δε λέω έχουμε πολλή πολλή δουλειά, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν και ναι, ω τι περίεργο!, και άλλοι άνθρωποι με οικογένειες και οικονομικά προβλήματα!
  Και ναι, δεν είμαι εξωγήινη, σε αυτόν τον χώρο ανήκω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Ο DEM είναι δημοσιογράφος στο ΣΚΑΙ. Και θα πρέπει να ξέρει ότι η καταμέτρηση δεν γίνεται απλά παρουσία Δικαστή, αλλά από τον ίδιο. Πάντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Είμαι δικηγόρος και έχω σύζυγο δημόσιο υπάλληλο- εκπαιδευτικό, παρακολουθώ περιστασιακά το μπλοκ και ειμαι ευχαριστημένος από την ενημέρωση που παρέχει, σήμερα όμως ένιωσα ιδιαίτερα στενάχωρα με τα σχόλια που διάβασα στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Για όσους έχει σημασία και βοηθά στα συμπεράσματά τους, αναφέρω ότι ελάχιστες φορές στα 10 χρόνια "μαχόμενης" δικηγορίας κατάφερα να έχω μηνιαίο "τζίρο" άνω των 2.500,00 ευρώ, το να έχω το ποσό αυτό ως καθαρό μηνιαίο εισόδημα καποτε ήταν μελλοντική προσδοκία σήμερα είναι άπιαστο ονειρο. Η συζυγός μου παράλληλα μετά από 9 χρόνια υπηρεσίας, με τις αναδρομικές μειώσεις αυτή την εποχή, ως καθαρό μηνιαίο εισόδημα λαμβάνει το ποσό των 600 ευρώ περίπου, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια πρέπει να διανύει καθημερινά 100 χιλιόμετρα για να πάει στην υπηρεσία της και άλλα τόσα για να γυρίσει στο διαμέρισμα που μισθώνουμε (τα προηγούμενα που ήταν πιο μακρια διορισμένη, διέμενε στον τόπο που υπηρετούσε). Παρά το χάσμα των εισοδημάτων που υπάρχει μεταξύ του οικογενειακού μου μηνιαίου προϋπολογισμού και αυτού πολλών δικαστών, θέλω να επισημάνω ότι συμμερίζομαι την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι είναι λίγα τα χρήματα που δίδονται ως αποζημίωση. Όμως τα θεωρώ απαξιωτικά όχι γιατί προσβάλλουν τον δημόσιο υπάλληλο, τον δικηγόρο ή τον δικαστή που θα κληθεί να αναλάβει τα συγκεκριμένα καθήκοντα, αλλά γιατί προσβάλλουν και απαξιώνουν την ίδια την εκλογική διαδικασία. Ξεχάσαμε δυστυχώς οι περισσότεροι τον ουσιαστικό λόγο για τον οποίο δίνονται στους δικαστές και στους βουλευτές οι μεγάλες αμοιβές και στους δικαστικούς αντιπροσώπους εν γένει οι "μεγάλες αποζημιώσεις". Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η "διάκριση" είναι για να μην έχουν καμία μα καμία, έστω και "ηθική", δικαιολογία, σε περίπτωση που χρηματισούν για να παραβούν τα καθήκοντά τους, που να ανάγεται σε "βιοποριστικούς" λόγους, ώστε αφενός να μην μπουν αρχικά σε πειρασμό και αφετέρου να τιμωρηθούν με τις βαρύτερες ποινές σε περίπτωση χρηματισμού τους. Με καταρράκωσε λοιπόν ο τρόπος που πολλοί δικαστές αντιμετωπίζουν το ύψος της αποζημίωσης και κυρίως τις αποδοχές τους, διότι βλέπω ότι η παλιά εξαίρεση σύντομα θα γίνει κανόνας και όλο και πιο συχνά θα "συγχωρούνται" ή θα αντιμετωπίζονται με "κατανόηση" οι δικαστές, που δεν θα εκτελούν σωστά τα καθήκοντά τους, από τους συναδέλφους τους. Όπως ακριβώς εδώ και χρόνια "κατανόηση" δείχνουν οι εκάστοτε επιτροπές της βουλής για τους παραβάτες βουλευτές και κυβερνήσεις. Μην ξεχνάτε ότι, παρά τα όσα κατά καιρούς σας καταλογίζονται, είστε η κρυφή, αν θέλετε, και ίσως η τελευταία ελπίδα των πολιτών αυτών της χώρας, η οποία, αν δεν σβήνει, ξεθωριάζει κάθε φορα που ορισμένοι από εσάς κάνουν δηλώσεις του τύπου "δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι για μεροκάμματο μικρότερο των 1000 ευρώ" (ας μου συγχωρεθεί το υπερβολικό παράδειγμα, αλλά ειλικρινά έτσι ήχησαν στα αυτιά μου ορισμένες από τις παραπάνω αναρτήσεις). Μην ξεχνάτε επίσης ότι δεν ειστε οι μόνοι που βιώνετε την κρίση και ιδίως ότι το μπλοκ είναι δημόσιο και αρκετοί παρακολουθούμε τις αντιπαραθέσεις σας. Το γνωρίζετε άλλωστε ότι όσο θέτετε τα αιτήματά σας σε σωστές βάσεις και δεν συμπεριφέρεστε σαν μίζεροι "δημόσιοι υπάλληλοι" (με τη χειρότερη του όρου έννοια) αλλά σαν λειτουργοι, όπως σας αρμόζει, θα έχετε την αμέριστη συμπαράσταση όλων μας, γιατί όλοι θέλουμε να συνεχίσετε να εκτελείτε ενσύνειδητα και απερίσπαστα τα καθήκοντά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Δεν διάβασα όλα τα σχόλια και δεν ξέρω αν έθιξε κάποιος το ότι τα σώματα ασφαλείας θα λάβουν εκλογικό επίδομα. Το 2009, 75000 ένστολοι έλαβαν 950 ευρώ έκαστος. Αυτό είναι νορμάλ;
  Δεν γνωρίζω τι ύψους επίδομα θα λάβουν τώρα αλλά είναι μία κοροϊδία να παίρνουν αμοιβές κλάδοι που δεν μετέχουν άμεσα στην διενέργεια εκλογών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Δεν είμαι δικαστικός λειτουργός αλλά νομίζω πως έχω δικαίωμα να γράψω την άποψή μου. Αυτή είναι απλή: ίση εκλογική αποζημίωση τα κόμματα συνεπάγεται ίση αποζημίωση και για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη διαδικασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Τα σώματα ασφαλείας είναι επιφορτισμένα με τη φρούρηση των εκλογικών τμημάτων και είναι σε επιφυλακή καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Λόγω δε του κλίματος, που επικρατεί (έντονος αντικοινοβουλευτισμός και δράση ακραίων αναρχικών ή ακροδεξιών ομάδων) στην παρούσα φάση, η επιφυλακή αυτή θα είναι φέτος αυξημένη. Ας πάρουν λοιπόν και οι αστυνομικοί κάτι παραπάνω. Μη τα θέλετε όλα δικά σας. Άλλωστε καμιά φορά κάνουν και τον ταξιτζή των δικαστικών αντιπροσώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Θα ήθελα απλά να επισημάνω ότι είναι διαφορετικές αποζημιώσεις η πρβλεπόμενη εν προκειμένω από το άρθρο 131 του π.δ.96/2007 ειδική εκλογική αποζημίωση από αυτήν που προβλέπεται απ΄'το άρθρο 108 του ιδίου π.δ/τος και αφορά την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων ..... Και επειδή οι περισσότεροι από τους αναγνωάστες και σχολιστές του blog είμαστε νομικοί θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοι πριν αρχίσουμε τα σχόλια και τους αφορισμούς. Χριστος Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Είναι κατά τη γνώμη μου αστείο να λέμε ότι η εκλογική αποζημίωση δεν πρέπει να είναι 500 ευρώ για να μην μπαίνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στον πειρασμό της δωροληψίας, για να κάνει σωστά το καθήκον του κλπ κλπ. Το ίδιο αστείο μου ακούγεται και ότι μια μείωση μισθού από τα 2500 στα 2000 ευρώ θα οδηγήσει τον έντιμο κατά τα άλλα δικαστή να πουλήσει ενδεχομένως μια υπόθεση.
  Νομίζω ότι ένας δικαστής που είναι έντιμος, θα είναι και με 2000 ευρώ μηνιαίως και με 2500, γιατί πολύ απλά κανείς δεν γίνεται τόσο πλούσιος με ένα πεντακοσάρικο παραπάνω το μήνα, ώστε αυτό να τον αποτρέψει από τον πειρασμό της μίζας. Το ίδιο θα είναι είτε η εκλογική αποζημίωση είναι 1000 ευρώ είτε 500, και μάλιστα όταν μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει.

  Δεν πιστεύω εν ολίγοις ότι η εντιμότητα είναι συνάρτηση του μισθού, ειδικά όταν μιλάμε για μισθούς τουλάχιστον τριπλάσιους αυτών που παίρνει ο μέσος όρος των συμπολιτών μας σήμερα, και είναι πολύ φτηνό και υποτιμητικό για τον κλάδο το να τίθενται τα οικονομικά ζήτημα με τέτοιο οιονεί εκβιαστικό τρόπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Με Εγκύκλιο του υπουργείου Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες των Δικαστηρίων τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαϊου και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές.
  Εξαιρείται το Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου η στάση θα παραταθεί έως και τις 11/5.


  http://www.lawnet.gr/news/anastoli-ergasion-sta-dikastiria-logo-eklogon--26188.html
  Οσο για τα σωματα ασφαλείας, εάν δεν πάρουν επίδομα, δεν θα εκτελούν το καθήκον τους? Τη διαφ'υλαξη της δημόσιας τάξης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ο ΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 8:00 Π.Μ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ) ΑΜΕΙΦΘΗΣΕΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ!! ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΙΟΤΕ ΤΟΝ ΤΑΞΙΤΖΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ; (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΘΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Ελπίζω οτι ο παραπάνω σχολιαστής, που ειρωνεύεται και μέμφεται τους αστνομικούς συλλήβδην, δεν είναι δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός. Οι γενικοί αφορισμοί και δη ατεκμηρίωτοι, δεν είναι οικείοι στη δημοκρατική σκέψη και σίγουρα δεν αρμόζουν στο ήθος και τον τρόπο σκέψης δικαστικών. Έχουμε, εξάλλου, συχνά υποστεί την ίδια μεταχείριση (όλοι οι δικαστικοί "στο ίδιο τσουβάλι" και ολοι μας άδικοι, τεμπέληδες, παραδόπιστοι κλπ) από άλλες κοινωνικές ομάδες και ιδίως δημοσιογράφους. Άλλωστε, αν αρχίσαμε να συγκρινόμαστε και με τους αστυνομικούς των 800-1200 Ευρώ και να τους φθονούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟ 24 Απριλίου 2012 4:07 μ.μ.

  ΑΝΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΑΝΕ ΝΑ ΘΙΓΕΣΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΠΙΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΟΥ; ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΩ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΕ ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Μετά από έρευνα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για την εύρεση της ΚΥΑ, με βάση την πλέον πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 131 ΠΔ 96/2007, βρήκα μόνο αυτή την ΥΑ (στο σύνδεσμο http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-interior/ada/%CE%924%CE%A9%CE%A7%CE%9D-%CE%91%CE%A9%CE%A4), η οποία αναφέρεται μόνο σε αποδεσμευόμενο ποσό 20εκ€.

  Διατηρώ επιφυλάξεις μόνο ως προς το ότι είναι ΥΑ και όχι ΚΥΑ, όπως αναφέρει ο νόμος, καθώς και το γεγονός ότι στην εν λόγω ΥΑ γίνεται λόγος για ειδική εκλογική αποζημίωση (και στις παρατιθέμενες διατάξεις δεν αναφέρεται το άρθρο 131). Σε κάθε περίπτωση δεν κατάφερα να εντοπίσω άλλη ΥΑ ή ΚΥΑ που να αφορά το θέμα αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"