Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΕ: (Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη παροχή υπηρε­σιών — Άρθρα 43 EK και 49 EK — Τυχερά παίγνια)

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης
Σεπτεμβρίου 2013 [αίτηση του Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana (Ιταλία) για την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως] — Daniele Biasci κ.λπ. κατά
Ministero dell'Interno, Questura di Livorno
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-660/11 και C-8/12) (
1
)

(Ελευθερία εγκαταστάσεως — Ελεύθερη παροχή υπηρε­
σιών — Άρθρα 43 EK και 49 EK — Τυχερά παίγνια —
Συλλογή στοιχημάτων — Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας
— Απαίτηση για αστυνομική άδεια και παραχώρηση
δικαιώματος — Εθνική ρύθμιση — Κατώτατες υποχρεωτι­
κές αποστάσεις μεταξύ των σημείων καταθέσεως
στοιχημάτων — Διασυνοριακές δραστηριότητες όμοιες με
αυτές που αποτελούν αντικείμενο της συμβάσεως
παραχωρήσεως — Απαγορεύεται — Αμοιβαία αναγνώριση
αδειών στον τομέα των τυχερών παιγνίων)
(2013/C 325/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
(Υπόθεση C-660/11)
Προσφεύγοντες: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea
Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi
Καθών: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno
παρεμβαίνουσα: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche
SpA
(Υπόθεση C-8/12)
Προσφεύγοντες: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam
Befani
Καθών: Ministero dell’Interno, Questura di Prato, Questura di
Firenze
παρεμβαίνοντες: SNAI — Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche
SpA, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet Malta ltd.
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
— Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Δραστηριότητα συνιστάμενη
στη συλλογή στοιχημάτων — Εθνική νομοθεσία εξαρτώσα την
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας από τη λήψη εγκρίσεως και
αδείας δημόσιας ασφαλείας τις οποίες εκδίδει η εθνική διοικητική
αρχή — Μη αναγνώριση των εκδιδομένων από τις αλλοδαπές διοι­
κητικές αρχές εγκρίσεων και αδειών — Συμβατότητα προς τα
άρθρα 43 και 49 ΕΚ (νυν άρθρα 49 και 56 ΣΛΕΕ)
Διατακτικό
1) Τα άρθρα 43 EK και 49 EK δεν απαγορεύουν εθνική κανονι­
στική ρύθμιση κατά την οποία οι εταιρίες που επιθυμούν να
ασκήσουν συναφείς με τυχερά παίγνια δραστηριότητες υποχρε­
ούνται να λαμβάνουν, πέραν της παραχωρήσεως δικαιώματος
από το Δημόσιο, και αστυνομική άδεια, προκειμένου να ασκή­
σουν τέτοιες δραστηριότητες, και κατά την οποία η χορήγηση
τέτοιας άδειας επιτρέπεται μόνο σε αιτούντες οι οποίοι έχουν
την ιδιότητα του παραχωρησιούχου.
2) Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και οι αρχές της ίσης
μεταχειρίσεως και της αποτελεσματικότητας έχουν την έννοια
ότι δεν επιτρέπουν σε κράτος μέλος το οποίο, κατά παραβίαση
του δικαίου της Ένωσης, έχει αποκλείσει μια κατηγορία επιχει­
ρήσεων από την παραχώρηση άδειας για την άσκηση οικονο­
μικής δραστηριότητας και το οποίο επιχειρεί να θεραπεύσει την
παραβίαση αυτή προκηρύσσοντας σημαντικό αριθμό νέων
παραχωρήσεων να προστατεύει τα εμπορικής φύσεως δικαιώ­
ματα που απέκτησαν οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, προ­
βλέποντας μεταξύ άλλων κατώτατες αποστάσεις μεταξύ των
πρακτορείων των νέων παραχωρησιούχων και εκείνων των
ήδη λειτουργούντων.
Από τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, την αρχή της ίσης μεταχει­
ρίσεως, την υποχρέωση διαφάνειας, καθώς και την αρχή της
ασφάλειας δικαίου προκύπτει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις
ενός διαγωνισμού, όπως ο επίμαχος στις υποθέσεις των κύριων
δικών, και δη οι διατάξεις που προβλέπουν έκπτωση του ανα­
δειχθέντος κατόπιν του διαγωνισμού αυτού παραχωρησιούχου,
όπως αυτές του άρθρου 23, παράγραφο 3, του σχεδίου συμ­
βάσεως, πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και
χωρίς αμφισημία, πράγμα που απόκειται στο αιτούν δικαστήριο
να διαπιστώσει.
Δεν συνάδει προς τα άρθρα 43 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ εθνική
ρύθμιση η οποία περιορίζει εκ των πραγμάτων κάθε διασυνο­
ριακή δραστηριότητα στον τομέα των παιγνίων ανεξαρτήτως
της μορφής ασκήσεως της δραστηριότητας αυτής, και, ειδικό­
τερα, στις περιπτώσεις όπου θα ήταν δυνατή η άμεση επαφή
μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία και ο φυσικός
έλεγχος για σκοπούς αστυνομεύσεως των μεσολαβητών της
εταιρίας που είναι εγκατεστημένοι στην εθνική επικράτεια.
Απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει αν τούτο
ισχύει ως προς το άρθρο 23, παράγραφος 3, του σχεδίου
συμβάσεως.
3) Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ έχουν την έννοια ότι, στο παρόν
στάδιο της εξελίξεως του δικαίου της Ένωσης, το γεγονός ότι
μια επιχείρηση διαθέτει, εντός του κράτους μέλους στο οποίο
είναι εγκατεστημένη, άδεια που της επιτρέπει να παρέχει υπη­
ρεσίες τυχερών παιγνίων, δεν εμποδίζει άλλο κράτος μέλος να
εξαρτά, τηρουμένων των απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης,
τη δυνατότητα της επιχειρήσεως αυτής να παρέχει αυτού του
είδους τις υπηρεσίες σε καταναλωτές ευρισκόμενους στο έδα­
φός του, από την κατοχή άδειας χορηγούμενης από τις αρμόδιές
του αρχές.
(
1
) ΕΕ C 73 της 10.03.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"