Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΕ: Σύμβαση της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές — Σύμβαση εργασίας

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης
Σεπτεμβρίου 2013 [αίτηση του Hoge Raad der
Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Anton Schlecker, ασκών εμπορία υπό την
εμπορική επωνυμία «Firma Anton Schlecker» κατά Melitta
Josefa Boedeker

(Υπόθεση C-64/12) (
1
)
(Σύμβαση της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
συμβατικές ενοχές — Σύμβαση εργασίας — Άρθρο 6,
παράγραφος 2 — Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής
εκ μέρους των συμβαλλομένων — Δίκαιο της χώρας όπου
ο εργαζόμενος «παρέχει συνήθως την εργασία του» —
Σύμβαση συνδεόμενη στενότερα με άλλο κράτος μέλος)
(2013/C 325/09)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Hoge Raad der Nederlanden
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Anton Schlecker, ασκών εμπορία υπό την εμπορική επωνυμία
«Firma Anton Schlecker»
κατά
Melitta Josefa Boedeker
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Hoge Raad der Nederlanden
— Ερμηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 2, της Συμβάσεως για το
εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς
υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980 (ΕΕ 1984, L 146,
σ. 7) — Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής εκ μέρους των
συμβαλλομένων — Σύμβαση εργασίας — Δίκαιο της χώρας όπου
ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία του — Εργαζόμενος ο
οποίος παρείχε την εργασία του επί μακρόν και αδιαλείπτως εντός
κράτους μέλους — Σύμβαση εργασίας η οποία, λαμβανομένου
υπόψη του συνόλου των περιστάσεων της υποθέσεως, συνδέεται
στενότερα με άλλο κράτος μέλος
Διατακτικό
Το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συμβάσεως για το εφαρμοστέο
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη
Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, έχει την έννοια ότι, ακόμη και σε
περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία
που αποτελεί αντικείμενο της σχετικής συμβάσεως όχι απλώς
συνήθως, αλλά επί μακρόν και αδιαλείπτως εντός της ιδίας χώρας,
το εθνικό δικαστήριο δύναται, κατ’ εφαρμογήν του τελευταίου
τμήματος της φράσεως της διατάξεως αυτής, να μην εφαρμόσει
το δίκαιο της χώρας όπου παρέχεται συνήθως η εργασία όταν από
το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η εν λόγω σύμβαση
συνδέεται στενότερα με άλλη χώρα.
(
1
) ΕΕ C 126 της 28.4.2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"