Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Πρόταση για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

ΠΡΟΣ το ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Στα πλαίσια της επιδίωξής μας να έχουν οι Δικαστικές Ενώσεις πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση διαδικασιών και νομοθετικών ρυθμίσεων, που άπτονται της Δικαιοσύνης, καταθέτουμε στο ΔΣ πρόταση για τροποποίηση της διαδικασίας υπαγωγής στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την οποία επεξεργάστηκε η Ειρηνοδίκης κ. Μαρία Κουβαρά.


Για την επιτάχυνση της διαδικασίας ρύθμισης της υπερχρέωσης πρέπει οι σχετικές αιτήσεις να φύγουν από τ’ ακροατήρια των δικαστηρίων όχι όμως και από τους δικαστές, οι οποίοι είναι οι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι να κρίνουν τελικά με βάση τους όρους του νομικού μας πολιτισμού, του συντάγματος , των διεθνών συνθηκών και του σεβασμού των δικαιωμάτων. Πως μπορεί να γίνει αυτό: 
   Στην έδρα κάθε Ειρηνοδικείου να συσταθεί και λειτουργήσει επιτροπή, η οποία να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έως και καθημερινά, όπου αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα τον αριθμό των εισαγομένων αιτήσεων, και να συζητά έως και 50 υποθέσεις υπερχρεωμένων πολιτών σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό είναι εφικτό,  με την προϋπόθεση ότι ο Νόμος  θα ορίζει με ακρίβεια τα στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης αλλά και οι πιστωτές του. 
   Συγκεκριμένα :  Α) ο οφειλέτης θα προσκομίζει τις 3 τελευταίες φορολογικές του δηλώσεις, το Ε9, δικαιολογητικά περί της εργασίας, του εισοδήματός του ίδιου και της συζύγου του, του είδους της εργασίας του, της τυχόν ανεργίας του, των ειδικών συνθηκών της οικογένειάς του (ασθένεια, ανηλικότητα, αναπηρία) και ό,τι επιπλέον  ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο για ν’ αποδείξει τους ισχυρισμούς του.
 Β) Οι πιστωτές θα προσκομίζουν τη δανειακή σύμβαση που έχουν υπογράψει με τον οφειλέτη, καθώς και αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού που τηρείται για την κάθε δανειακή σύμβαση, και θα δηλώνουν το ποσοστό με το οποίο υπολογίζουν το επιτόκιο του σχετικού δανείου.  Μόνο έτσι μπορεί να κριθεί η διάρκεια του δανείου, το ποσό που έχει ήδη καταβάλει ο οφειλέτης και τα στοιχεία που δήλωσε στον πιστωτή, προκειμένου αυτός να τον δανειοδοτήσει. Ακόμη με τη δήλωση του ποσοστού που υπολογίζεται ο τόκος θα μπορεί να ελεγχθεί και το πραγματικό ύψος της οφειλής, αφού αυτό είναι απαραίτητο για να κριθεί το ύψος κάθε απαίτησης και το ποσοστό συμμετοχής  της στη συνολική οφειλή, συνεπώς ενδιαφέρει και κάθε δανειστή ξεχωριστά για το ποσοστό που αναλογικά θα εισπράξει από τη ρύθμιση.  Ακόμη αυτό χρειάζεται προκειμένου να επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός της πλειοψηφίας των πιστώσεων, αφού αυτή δεν θα διαμορφώνεται από υπερβολικές απαιτήσεις που ανεξέλεγκτα βεβαιώνουν κάποιοι δανειστές και συγκεκριμένα τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταξύ δύο βεβαιώσεων που χορηγούν στον ίδιο οφειλέτη εντός χρονικού διαστήματος 1- 6 μηνών, βεβαιώνουν διαφορετικό ποσό οφειλής, ακόμη και διαφορετικό κεφάλαιο βεβαιώνουν κάθε φορά, χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί η έκταση της κεφαλαιοποίησης των τόκων και του ύψους της απαίτησης, παρότι υποτίθεται ότι οι οφειλές προκύπτουν από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία που οι τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους. Στον παρόντα ισχύοντα νόμο ελλείπει εντελώς η υποχρέωση των πιστωτών να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία  να προκύπτει ο χρόνος σύναψης της δανειακής σύμβασης, αν τυχόν ο οφειλέτης τους εξαπάτησε  ως προς τα εισοδήματά του και τα περιουσιακά του στοιχεία, έτσι ο δικαστής να μην βρίσκεται, όπως βρίσκεται τώρα,  σε πλήρη αδυναμία να εκτιμήσει τη δανειακή συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη, τη δολιότητα στην περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής και το ύψος της πραγματικής οφειλής.
   Η Επιτροπή αυτή ν’ αποτελείται από 1) τον αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδίκη ως πρόεδρο, 2) τον γραμματέα του ίδιου δικαστηρίου, 3) έναν λογιστή για να μπορέσει να ελέγξει το ύψος της οφειλής με βάσει τις αναλυτικές καταστάσεις που υποχρεωτικά θα έχει προσκομίσει ο δανειστής, διότι σε περίπτωση που είναι τράπεζα, οι καταστάσεις αυτές δεν είναι κατανοητές από τον μέσο άνθρωπο με κοινό νου και απαιτούνται ειδικές γνώσεις λογιστή, 4) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τραπεζών, 5) έναν εκπρόσωπο Ένωσης Καταναλωτών και 6) έναν εκπρόσωπο  του οικείου Δήμου της κατοικίας του οφειλέτη.  Καθήκον της επιτροπής θα είναι να καταθέτει εισήγηση στον Πρόεδρο της Επιτροπής 30 μέρες πριν από τη δικάσιμο.
   Από τα 6  μέλη της Επιτροπής ο πρόεδρος και ο γραμματέας θα είναι άμισθοι και θα καταβάλλεται αμοιβή για κάθε υπόθεση 30 ευρώ στον λογιστή και από 10 ευρώ σε καθένα από τους υπόλοιπους, από  παράβολο των εβδομήντα (70) ευρώ που θα πρέπει να καταθέτει ο αιτών ταυτόχρονα με την αίτησή του.
    Η αίτηση θα κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, όπως και πριν, με τις ισχύουσες προθεσμίες θα κοινοποιείται στους δανειστές και θα επιχειρείται ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τον ίδιο τρόπο. Το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δύο μήνες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και η σχετική βεβαίωση να έχει τεθεί με επιμέλεια του οφειλέτη στον φάκελο της υπόθεσης. Κατά τη μέρα της συνεδρίασης της επιτροπής ο οφειλέτης θα πρέπει να παρίσταται μόνος ή με δικηγόρο για να δώσει τυχόν διευκρινήσεις που θα χρειασθούν. Κατά τη μέρα της συνεδρίασης θα υπάρχει στον φάκελο βεβαίωση του λογιστή, βεβαίωση του γραμματέα και εισήγηση των μελών της επιτροπής που θα περιέχουν: 
Α) βεβαίωση του λογιστή ότι η κάθε απαίτηση έχει υπολογισθεί σωστά με βάση το ισχύον επιτόκιο, και σε περίπτωση εσφαλμένου υπολογισμού θα βεβαιώνει το πραγματικό ποσό της απαίτησης. Για να λειτουργήσει σωστά αυτό το μέτρο θα πρέπει να θεσπισθεί και συνέπεια για τον δανειστή που εμφανίζει αντιφατικά στοιχεία προσδιοριστικά του ύψους της απαίτησης με σκοπό την παραπλάνηση του δικαστηρίου, για να τηρηθεί η ισότητα μεταξύ των μερών, αφού για τον οφειλέτη που αποκρύπτει την αλήθεια προβλέπεται η απόρριψη της αίτησής του. Έτσι και για το πιστωτικό ίδρυμα που αποκρύπτει στοιχεία προσδιοριστικά της οφειλής να προβλέπεται ως συνέπεια η εξαίρεση της σχετικής πίστωσης από τα χρέη του υπερχρεωμένου οφειλέτη, εάν κριθεί ότι αυτός πράγματι ανυπαίτια έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο ειλικρίνειας των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και ισότητας μεταξύ των λοιπών πιστωτών που κατά κανόνα είναι πιστωτικά ιδρύματα.  Β) βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου ότι ό οφειλέτης έχει προσκομίσει όλα τα έγγραφα που προβλέπει ο νόμος  και ότι οι πιστωτές έχουν προσκομίσει βεβαίωση της οφειλής του, τη δανειακή σύμβαση και αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού του δανείου.
    Στη συνέχεια ο δικαστής που θα παίρνει τον φάκελο της υπόθεσης, στον οποίο θα υπάρχει και η εισήγηση της επιτροπής, με τις τυχόν μειοψηφούσες απόψεις, θα πρέπει να εκδίδει απόφαση δεκτική ή απορριπτική της εισήγησης με συνοπτικό σημείωμα, που θ’ αναφέρει εάν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είναι υπερχρεωμένος, το ποσό που θα καταβάλει σε μηνιαίες δόσεις για μία 5ετία με βάση το εισόδημά του, εάν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, βάσει του ορίου της φτώχειας που θα πρέπει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστο όριο ν’ αφαιρείται για τις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη. Τα κινητά και ακίνητα πράγματα που θα εκποιηθούν από εκκαθαριστή, που θα υποχρεούνται από κοινού να υποδείξουν οι πιστωτές και μόνο σε περίπτωση διαφωνίας τους να ορίζεται από τον δικαστή. Την αξία των προς εκποίηση πραγμάτων προκειμένου να υπολογίζεται το υπόλοιπο που θα καλείται να καταβάλει ο οφειλέτης.
    Μας μένει το μεγάλο θέμα της διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.  Εάν δεν ισχύσει η γενική αρχή της εξαίρεσης της κύριας οικίας του οφειλέτη από την εκποίηση, πολλές ρυθμίσεις δεν θα μπορέσουν να εφαρμοσθούν και, υπό τις συνθήκες που ισχύουν στη χώρα μας, δραματικά μεγάλος αριθμός ελλήνων  θα μείνουν άστεγοι. Και στο ερώτημα "μα πως αυτός που δάνεισε χρήματα θα τα πάρει πίσω", απαντώ ότι ας αλλάξει επιτέλους το κριτήριο δανειοδότησης του επιχειρείν και της κατανάλωσης, να μη βασίζεται πια στην ύπαρξη ακίνητης περιουσίας όταν αυτή περιορίζεται μόνο στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη, αλλά να ερευνώνται, όπως σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, οι προϋποθέσεις βιωσιμότητας της επιχείρησης που ζητά να δανειοδοτηθεί,  και, ως προς την κατανάλωση, να ερευνάται η πραγματική εισοδηματική ικανότητα του δανειολήπτη ν’ ανταποκριθεί στον δανεισμό που ζητά,  ώστε από απρόβλεπτες ανατροπές ή από την επιπολαιότητά έστω του δανειολήπτη να μην κινδυνεύουν άτομα της οικογένειάς του, σύζυγος, παιδιά, γέροι γονείς, που οι τελευταίοι κατά κανόνα είναι οι κύριοι παραγωγοί του πλούτου του δανειολήπτη, δηλαδή της κατοικίας του. 
   Εξαίρεση του γενικού κανόνα ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ πρέπει να ισχύσει για τα ενυπόθηκα δάνεια, που εξασφαλίσθηκαν με εμπράγματη ασφάλεια κατά τη σύναψή τους. Εδώ εντάσσονται τα στεγαστικά δάνεια και γι αυτά θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση. Γνώμη μου είναι η εξής : Να υπολογίζεται η απαίτηση με βάση το αρχικό συμφωνηθέν επιτόκιο δανείου για τα έτη της σύμβασης 20, 15, 30, 40 χρόνια, ως εάν αυτό εξοφλείτο κανονικά. Από το ποσό αυτό ν’ αφαιρείται το ποσό που ο δανειολήπτης έχει ήδη καταβάλει , και το υπόλοιπο να ορίζεται καταβλητέο σε δόσεις για τα επόμενα έως 20 χρόνια, μπορεί και λιγότερα, ανάλογα τον συμβατικό χρόνο του δανείου, χωρίς το ποσό της μηνιαίας δόσης να υπερβαίνει το ενοίκιο που θα πλήρωνε ο δανειολήπτης για ένα σπίτι ανάλογο προς αυτό που ζητά να διασώσει.
   Η πρότασή  αναμφισβήτητα  πρέπει να αποσαφηνισθεί με ρύθμιση των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν. Θεωρώ όμως ότι πρέπει ν’ αποτελέσει τον κορμό της νομοθετικής ρύθμισης, γιατί η φτώχεια παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και οι πολίτες αυτής της χώρας αξίζουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και υπό προϋποθέσεις ανάπτυξης της προσωπικότητας και της δημιουργικότητάς τους όπως επιβάλει ο ελληνικός πολιτισμός.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρ. Πρωτοδικών               Κων/νος Σαργιώτης, Πρ. Πρωτοδικών
Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρωτοδίκης                                     Μαρία Κουβαρά, Ειρηνοδίκης


Μέλη του ΔΣ της ΕΔΕ                                                           Μέλη της ΕΔΕ

17 σχόλια:

 1. Ενδιαφέρουσα ιδέα και "κινείται" σε σωστά πλαίσια. Αλλά σαν πολίτης οφείλω να πω πως επίσης μου φαίνεται α)χρονοβόρο (και για τον πολίτη αλλά και για τους δικαστές) και β)λίγο γραφειοκρατικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Φυσικά όμως οι δικηγορικοί σύλλογοι δε θα επιτρέψουν να γίνει κάτι τέτοιο, αφού πλέον οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών αποτελούν το "ψωμί" των δικηγόρων. Ας θυμηθούμε άλλωστε γιατί ενώ συζητιόταν έντονα να είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις αυτές ακόμα δεν έχει ψηφιστεί τίποτα. Ας θυμηθούμε άλλωστε γιατί οι παραβάσεις του ΚΟΚ και πολλές υγειον/κες παραβάσεις έγιναν πάλι πλημ/τα. Ας θυμηθούμε άλλωστε γιατί δεν επετράπη στους συμβολαιογράφους να εκδίδουν συναινετικά διαζύγια με σχετικές πράξεις τους. Ας σκεφτούμε άλλωστε γιατί πολλά ποινικά αδικήματα δεν αποποινικοποιούνται. Ας σκεφτούμε άλλωστε γιατί είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που οι εργατικές υποθέσεις υπάγονται στα δικαστήρια και όχι σε σχετικές επιτροπές. Ας σκεφτούμε άλλωστε γιατί πολλά επαρχιακά δικαστήρια στεγαζόνται σε παμπάλαια κτήρια περιτριγυρισμένα από (ιδιόκτητα κατά κανόνα) δικηγορικά γραφεία. Ας αναλογιστούμε άλλωστε ότι για να "πάει μπροστά" η δικαιοσύνη σε αυτή τη Χώρα κάποιοι θα πρέπει να την αφήσουν "να προχωρήσει".
  Δυστυχώς η παραπάνω πρόταση όσο ενδιαφέρουσα και να είναι (συγχαρητήρια και στη συνάδελφο για τη δουλειά της) δεν πρόκειται να αφήσουν κάποιοι να υλοποιηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέσα στη γενική σας απαξίωση προς τους δικηγόρους, υποπίπτεται σε αντιφάσεις: λέτε ότι οι σύλλογοι εμποδίζουν την υποχρεωτική διαμεσολάβηση γιατί δήθεν υποερασπίζονται κάποιο συμφέρον. Ποιο είναι αυτό άραγε, αφού διαμεσολαβητές είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι? Και μ'αυτή τη διαδικασία, πάλι οι δικηγόροι δε θα βγάζουν ψωμί? Άρα τι λόγο έχουν οι σύλλογοι να μη γίνει υποχρεωτική η διαμεσολάβηση? Όσο για τα ποινικά, να σας θυμίσω μόνο τους πάμπολους νόμους περί παραγραφής, αλλά και το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στα ακροατήρια των ποινικών είναι ρουτίνα πλέον η μαζική εκδίκαση των υποθέσεων χωρίς την παρουσία δικηγόρου. Για τα εργατικά έχετε δίκιο, είναι σαφώς υποθέσεις που δε θα έπρεπε να επιλύονται στα ακροατήρια. Όσο για τα δικαστικά μέγαρα, ας αναλογιστούμε καλύτερα ποιον εξυπηρετεί η πανάκριβη μίσθωση κτιρίων, τη στιγμή που υπάρχουν ιδιόκτητα ακίνητα του δημοσίου. Τα δικηγορικά γραφεία δεν προηγούνται, έπονται των δικαστικών μεγάρων.

   Διαγραφή
 3. Το σχέδιο για υπερχεωμένα νοικοκυριά είναι μόνο ως φιλοσοφία σε γενικές γραμμές σωστό.
  Το σχέδιο αυτό έχει πολλά κενά όπως;
  Το παράονομο επιτόκιο και λοιπές παράνομες επιβαρύνσεις πώς θα αφαιρούνται αφού λέει ότι...να ισχύει το αρχικό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου ,δηλαδή ....
  Η πρόταση αυτή έχει κατά νου κατοίκους μάλλον μεγάλων πόλεων,όχι επαρχίας,επειδή δεν υπάρχουν λειτουργούν παντού καταναλωτικές οργανώσεις.
  Είναι αντιληπτό ότι η πρόταση αυτή γίνεται για υποβοήθηση του Ειρηνοδίκη και ΟΧΙ να λύσει το πρόβλημα.
  Γενικά είναι μια τεχνική πρόταση που πρέπει καλύψει πολλές εκδοχές.ΔΕΝ λύνει το πρόβλημα ακόμα και τχενικά με επιτροπές κτλ.
  Είναι γνωστό ότι εάν θέλεις να μην βρεθεί λύση κάνε μια επιτροπή.
  Άρα με αυτά και άλλα πολλά ...δεν νομίζω ότι μπορεί να υιοθετεηθεί εύκολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πόσο συνοπτική απόφαση; (αιτιολογία;)
  Με τις ενστάσεις τι γίνεται;
  Πώς θα αμοίβονται οι συμμετέχοντες στην επιτροπή, δεδομένου οτι για τις περισσότερες αιτήσεις ζητείται νομική βοήθεια;
  Μια συνεδρίαση την εβδομάδα ή και καθημερινά!!! Με τα υπόλοιπα ασήμαντα (τακτικές, ασφαλιστικά, εκουσία, ειδικές, μικροδιαφορές, τριμελή, αυτόφωρα, έρευνες) τι θα γίνει; ή μήπως γίναμε υπάλληλοι των τραπεζών και δεν το καταλάβαμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εξαιρετική και ουσιαστική η πρόταση, όπως διατυπώνεται κατά τα ουσιώδη σημεία της. Άπτεται ενός εκ των πλέον κρίσιμων ζητημάτων της κοινωνικής-δικαστικής καθημερινότητας, για το οποίο η Ένωσή μας οφείλει ως να βγει πιεστικά μπροστά ως αντιπροσωπεύουσα ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, που διακονούν με επιστημοσύνη και κοινωνική ευαισθησία το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο τους...Πρωτοδίκης Βολου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ καλή ιδέα , μακάρι να υλοποιηθεί !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο νόμος "Κατσέλη" είναι χαρακτηριστικό προϊόν του λαϊκισμού που κυριαρχεί, το ίδιο η απαγόρευση των πλειστηριασμών. Οι ανακοπές κατά της εκτέλεσης και οι αιτήσεις αναστολής γιατί υπάρχουν άραγε; τέτοια απαξίωση της Δικαιοσύνης, να μην την λαμβάνει κανένας υπόψη είναι πρωτοφανές! Όποιος δικαιολογημένα αδυνατεί να πληρώσει να το λέει και να το αποδεικνύει με την ανακοπούλα του και τα δικαστήρια δεν είναι ανάλγητα. Αλλά νόμοι σαν και τους παραπάνω είναι απαράδεκτοι. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας έχουν όλοι, δηλαδή και οι τράπεζες. Όποιος έχει πάρει δάνειο και έφτιαξε ή αγόρασε τη μεζονέτα του, δεν μπορεί τώρα να κλαίγεται ότι δεν μπορεί να το επιστρέψει και το Κράτος να τον προστατεύει. Ας δώσει το σπίτι του στην τράπεζα, στο οποίο επένδυσε τα δανεικά που πήρε από αυτή. Όχι όμως να κρατάει το σπίτι και να μην επιστρέφει και το δάνειο! Και να ζητάει και τη διαγραφή του δανείου ως καλός νοικοκύρης που είναι υπερχρεωμένος, ο καημένος!!! Και να βγαίνει στις τηλεοράσεις κουνώντας το δάκτυλό του. Και όσοι δεν έχουν πάρει δάνειο και θέλουν να πάρουν τώρα; τους σκέφτεται κανένας αυτούς; πως είναι δυνατόν οι τράπεζες να του δώσουν έστω και ένα ευρώ ως δάνειο όταν γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα χρήματα του δανείου σε περίπτωση άρνησης επιστροφής του, ότι δεν θα μπορέσουν να εκτελέσουν εναντίον του οφειλέτη τους; Θυμάστε τον αείμνηστο Λογοθετίδη να ρωτάει τον συμπρωταγωνιστή του "τρούπωσες; τρούπωσες; να τρουπώσω και γω τώρα"! Αυτό γίνεται στην Ελλάδα παντού, να "τρουπώσει" ο καθένας όπου επιδιώκει και μετά να κλείσει την πόρτα να μην "τρουπώσουν" και άλλοι, στο Δημόσιο (μονιμότητα), στα δάνεια τώρα κλπ. Κατάργηση χρειάζονται όλοι αυτοί οι νόμοι και όλοι πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις μας, να τιμούμε δηλαδή το λόγο μας, όχι να κλαιγόμαστε για το κακό που από δική μας υπαιτιότητα μας βρήκε. Δείτε τι γίνεται με τα σκάνδαλα και τις μίζες, δείτε παντού την παρακμή και ας περιλάβουμε και τους εαυτούς μας σ' αυτή. Μόνο έτσι μπορεί να λυτρωθούμε και να κάνουμε μία καινούργια αρχή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτέλους και μία άποψη κόντρα στο λαϊκισμό που επικρατεί στη χώρα μας.
   Συνυπογράφω συμπληρώνοντας ότι τη "δικαίωση του κάθε τζαμπατζή" την πληρώνουν τα κορόϊδα.

   Διαγραφή
  2. Δε νομίζω οτι αξίζει σχολιασμό η τοποθέτηση σας κύριε....Η ποιότητα του χαρακτήρα σας καθώς και η παντελής ανυπαρξία γνώσης των σημερινών κοινωνικών προβλημάτων φαίνεται απο τα γραφόμενα σας.Να σας χαιρόμαστε ως συμπολίτη μας......

   Διαγραφή
 8. Συγγνώμη το "τρούπωσες" το έλεγε ο Βουτσάς, όχι ο Λογοθετίδης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Χρονοβόρα και γραφειοκρατική τη βρίσκω, χωρίς μάλιστα να επιλύεται το πρόβλημα. Και πολυτελής θα έλεγα, καθώς δεν ξέρω πού νομίζετε ότι μας περισσεύει προσωπικό (δικαστές και γραμματείς) ώστε να συσταθούν τέτοιες επιτροπές. Η καλύτερη (συγκριτικά πάντα και δεδομένων των συνθηκών) λύση είναι η διαμεσολάβηση με οικονομική επιβάρυνση των τραπεζών. Θα ξεσκαρτάρει τις απλές υποθέσεις και θα διαμορφώνει μια πρώτη ολοκληρωμένη έποψη των υποθέσεων που θα φτάνουν στον ειρηνοδίκη κι έτσι θα τον βοηθάει σημαντικά στην οριστική διάγνωση. Το θέμα είναι να γίνει υποχρεωτικά, ώστε ν'αναγκαστούν όλοι οι διάδικοι να προετοιμάζουν την υπόθεση πριν αυτή φτάσει στο δικαστήριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εννοείται ότι σέβομαι πάρα πολύ την προσπάθεια και το χρόνο των συναδέλφων.
  α) Η επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έως και καθημερινά, όπου αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα τον αριθμό των εισαγομένων αιτήσεων, και να συζητά.
  Από που πηγάζει ότι με βάση το Σύνταγμα θα διεξάγεται η συζήτηση από μια επιτροπή;;; Εκτός αν μιλάμε για διαιτησία.

  Η Επιτροπή αυτή ν’ αποτελείται από 1) τον αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδίκη ως πρόεδρο, 2) τον γραμματέα του ίδιου δικαστηρίου, 3) έναν λογιστή για να μπορέσει να ελέγξει το ύψος της οφειλής με βάσει τις αναλυτικές καταστάσεις που υποχρεωτικά θα έχει προσκομίσει ο δανειστής, διότι σε περίπτωση που είναι τράπεζα, οι καταστάσεις αυτές δεν είναι κατανοητές από τον μέσο άνθρωπο με κοινό νου και απαιτούνται ειδικές γνώσεις λογιστή, 4) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Τραπεζών, 5) έναν εκπρόσωπο Ένωσης Καταναλωτών και 6) έναν εκπρόσωπο του οικείου Δήμου της κατοικίας του οφειλέτη. Καθήκον της επιτροπής θα είναι να καταθέτει εισήγηση στον Πρόεδρο της Επιτροπής 30 μέρες πριν από τη δικάσιμο.
  Δηλαδή ο Ειρηνοδίκης θα παίρνει στα χέρια του το πόρισμα της επιτροπής στην οποία ήταν Πρόεδρος; Το πόρισμα δεν θα έχει μειοψηφία από την πλευρά των εκπροσώπων των καταναλωτών και των τραπεζών; Για τον εκπρόσωπος του δήμου συγκρατούμαι να μην αναφέρω τίποτα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον μπακάλη της γειτονιάς αν δεν πτώχευσε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ενδιαφέροντα πολλά από τα επιμέρους σημεία της πρότασης.
  Αλλά δεν συνοδεύεται αυτή από μια ρεαλιστική εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων.
  Πόσο θα στοιχίσει στους πολίτες η λειτουργία των επιτροπών αυτών; Αξίζει το επιπλέον κόστος ενόψει τους προσδοκόμενου οφέλους για την οικονομία; Αλλά και πώς θα καλυφθούν οι δαπάνες αυτές; Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε πάλι το δικαστικό ένσημο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. "...να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα έως και καθημερινά, όπου αυτό είναι απαραίτητο ανάλογα τον αριθμό των εισαγομένων αιτήσεων, και να συζητά έως και 50 υποθέσεις υπερχρεωμένων πολιτών σε κάθε συνεδρίαση."
  Ο όγκος της χρέωσης των Ειρηνοδικών είναι τέτοιος πλέον, που δεν επιτρέπει συζήτηση 50 υποθέσεων σε κάθε συνεδρίαση ή συνεδριάσεις κάθε μέρα. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σαφώς ορισμένες υποθέσεις υπερχρεωμένων φ.π. είναι περίπλοκες και οι ειρηνοδίκες έπεσαν στα βαθιά της εκούσιας με το ν. 3869.
  Αλλά, αν πρέπει να συγκροτήσει το κράτος επιτροπές με τόσα μέλη για αυτές τις υποθέσεις, τι θα πρέπει να γίνει με τις ανακοπές των οφειλετών κατά των τραπεζών (με τους 20 λόγους), τα διαχειριστικά/οικονομικά εγκλήματα και τόσα άλλα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πολύ καλή η πρόταση για την επιτροπή, αν απο αυτή λείπει ο ειρηνοδίκης. Αυτή είναι δουλειά του κράτους και των τραπεζών όχι των ειρηνοδικών. Αν ήθελαν να ρυθμίσουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα το είχαν ήδη κάνει. Αντ' αυτού πέταξαν το μπαλάκι στους ειρηηνοδίκες και όποιον πάρει ο χάρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"