Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΦΕΚ A 288/2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4224
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.


Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασμών
1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι
πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν
ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τε−
λευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η
αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις δια−
κόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον.....


Άρθρο 7
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων
του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων  (ν.δ. 356/1974),

"Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής"


Άρθρο 12
Ρυθμίσεις Φ.Π.Α.
1. Η παρ. 30 του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτή−
ματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως προστέθηκε με την
παρ. 5.α του άρθρου ενδέκατου του ν. 4211/ 2013 (Α΄ 256),
συνεχίζει να ισχύει μέχρι 31.12.2014.


Άρθρο 20
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)
1) Η παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του τρίτου
άρθρου του ν. 4171/2013 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος νόμου Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές
αλλαγές,.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"