Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΊΚΩΝ (ΦΕΚ Γ 1586/2014 )

ΦΕΚ Γ 1586/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(6)

Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζονται, τακτικοί ανακριτές και ανακριτές ανη−
λίκων για μία διετία, στα Δικαστήρια Πλημμελειοδικών
ως κατωτέρω:
1. Σάμου, τακτικός ανακριτής, ο Πρωτοδίκης Λάμπρος
Μελίσσαργος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου Πασιαλή του Παναγιώτη, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου.
2. Ορεστιάδας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανη−
λίκων, η Πρωτοδίκης Ανατολή Σαλπιγκτίδου του Κων−
σταντίνου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αικατερί−
νης Δαρδανελιώτη του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
3. Καλαμάτας, οι Πρωτοδίκες Αιμιλία − Μαρία Δουγέ−
κου του Επαμεινώνδα στο 1ο τακτικό ανακριτικό τμήμα,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Ιωάννη Σιμιτσή του
Αθανασίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κο−
ρίνθου, και Βασιλική Μητσοπούλου του Χαραλάμπους
στο 2ο τακτικό ανακριτικό τμήμα.
4. Καρδίτσας, τακτικός ανακριτής η Πρωτοδίκης Ευ−
αγγελία Αποστόλου του Τρύφωνα, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Μαρίας Κυριέρη του Γεωργίου, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
5. Κοζάνης, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλί−
κων η Πρωτοδίκης Αμαλία Καραμήτρου του Γεωργίου,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αθανασίου Τερζούδη
του Παναγιώτη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Κιλκίς.
6. Βόλου, τακτικός ανακριτής στο Α΄ τακτικό ανα−
κριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης Σταύρος Κουκουγιάννης
του Αργύρη, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Ανδρέα
Ζιούνα του Βασιλείου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Τρικάλων.
7. Λάρισας, τακτικός ανακριτής στο Α΄ τακτικό ανακρι−
τικό τμήμα η Πρωτοδίκης Μαρία Ζάχου του Θεόφιλου,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Σταυρούλας Κουτα−
ντέλια του Αποστόλου, η οποία προήχθη σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών Αθηνών.
8. Κεφαλληνίας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής
ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Γεώργιος Τζιώτης του Αντωνί−
ου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Αγγελικής Λιάκου−
ρη του Βασιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζονται ανακριτές για μία διετία, στα Δικαστή−
ρια Πλημμελειοδικών ως κατωτέρω:
1. Φλώρινας, ο Πρωτοδίκης Γεώργιος Ρόλλης του Ανα−
στασίου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης −
Μαριλένας Ιωσηφίδου του Λαζάρου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.
2. Μυτιλήνης, η Πρωτοδίκης Μαρία Μπουτάκη του Δη−
μητρίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αποστόλου
Ρίζου του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτο−
δικείο Ιωαννίνων.
3. Νάξου, ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Βογιατζής του
Αγγέλου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Κύριλλου
Σιάτρα του Αθανασίου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Αθηνών.
4. Ρεθύμνης, ο Πρωτοδίκης Αλέξανδρος − Ιωάννης Καρ−
γόπουλος του Χρήστου, σε αντικατάσταση του Πρω−
τοδίκη Κωνσταντίνου Βελιάνη του Αστεριού, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ροδόπης.
5. Γρεβενών, η Πρωτοδίκης Βασιλική Δημητριάδου του
Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Μιχαήλ
Ντόστα του Θεοφάνη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Θεσσαλονίκης.
Β. Ανανεώνεται η θητεία της τακτικής ανακρίτριας, για
μία ακόμη διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών Ξάν−
θης, Πρωτοδίκη Αδαμαντίας Κρόκου του Χαραλάμπους.
Γ. Διορίζεται τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανη−
λίκων, για μία διετία, στο Δικαστήριο Πλημμελειοδι−
κών Ζακύνθου η Πρωτοδίκης Στεφάνια Σακοπέντα του
Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελέ−
νης Μπαντή του Αποστόλου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με Προεδρικό διάταγμα της 6ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, για μία τριετία, στο Εφετείο Δυτικής
Μακεδονίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Εφέτης Ιω−
άννης Πανούσης του Νικολάου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Ελένης Μαστρογιώργη του Σπυρίδωνα, η οποία
μετατέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και αναπληρω−
τής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ιουλία Αργυροπούλου
του Νικολάου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Λεωνίδα
Χατζησταύρου του Αποστόλου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Β. Ορίζονται, για μία τριετία, δικαστές ανηλίκων και
αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων στα Πρωτοδικεία ως
κατωτέρω:
1. Μεσολογγίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρό−
εδρος Πρωτοδικών Χρήστος Χατζηκωνσταντίνος του
Βασιλείου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ιωάννας
Ξυλιά του Θεοδώρου, η οποία προήχθη σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών Αθηνών και αναπληρωτής δικαστής ανηλί−
κων ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Μπαγατέλας του Ιωάννη.
2. Κεφαλληνίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρό−
εδρος Πρωτοδικών Ιωάννης Κοσμάτος του Δημητρίου,
σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Σαλώμης
Μούζουρα του Σάββα, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο−
δικείο Πατρών, και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η
Πρωτοδίκης Χρυσάνθη Τσιρώνη του Χρήστου.
3. Ρεθύμνης, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών Θεοφάνης Ντάκουλας του Αναστασίου,
σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Κων−
σταντίνου Ασημακόπουλου του Δημητρίου, ο οποίος
προήχθη σε Εφέτη Πατρών και αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Στυλιανός Κυριακογιαννάκης
του Ιωάννη σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας
Τσακίρη του Λεωνίδα, η οποία μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Χαλκίδας.
4. Φλώρινας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Ουρανία Ευαγγελίου του Χρήστου
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ελένης Τσαγάνη του
Αποστόλου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κατε−
ρίνης, και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Κωνστα−
ντίνος Τσεκούρας του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Ελένης − Μαριλένας Ιωσηφίδου του Λα−
ζάρου η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"