Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.(ΦΕΚ B 3139/2014 )

ΦΕΚ B 3139/2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφασης ΦΓ8/65456/24.9.2014
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 24 Σεπτεμβρίου
2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας,
Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρμάς, Σωτη−
ρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη,
και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης,
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βα−
σιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημί−
να Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής,
Κωνσταντίνα Ζώη, Δέσποινα Καββαδία−Κωνσταντάρα,
Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντι−
δάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος
Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού,
Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δη−
μήτριος Τσακανίκας και Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου,
Σύμβουλοι (οι Αντιπρόεδροι Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και
Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη και οι Σύμβουλοι Ευαγγελία−
Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Δημήτριος Πέππας, Αγγελική
Μυλωνά και Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαι−
ολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Βασιλική Προβίδη απο−
χώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1968/1991), με την παρουσία
του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό
Συνέδριο Μιχαήλ Ζυμή και της Γραμματέως Γεωργίας
Μαρινοπούλου, Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 και της περ. Β παρ. 7
του άρθρου 82 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως
ισχύουν.
2. Το από 18.2.2013 πρακτικό της Επιτροπής για την
κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.
3. Τις απόψεις των φορέων του άρθρου 17 παρ. 6 του
Ν. 1756/1988, που διατυπώθηκαν στα πρακτικά της 5ης
Γεν. Συν./12.2.2014 (Θέμα Β΄).
4. Την εισήγηση του Προέδρου Νικολάου Αγγε−
λάρα, που διατυπώθηκε στα πρακτικά της 17ης Γεν.
Συν./24.9.2014 (Θέμα Β΄).
5. Τη γνώμη του παριστάμενου Γενικού Επιτρόπου της
Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Την ανάγκη θεσμοθέτησης σαφών κανόνων εσω−
τερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι οποίοι πρέπει
− να στηρίζονται στις αρχές της διαφάνειας, της ισό−
τητας και της αξιοκρατίας, κατά την κατανομή και αξι−
ολόγηση του δικαστικού έργου,
− να διασφαλίζουν την ορθολογική διάρθρωση των
εσωτερικών του δομών και τη διαρκή βελτίωση της
ποιοτικής και ποσοτικής στάθμης της δικαστικής ύλης,
με γνώμονα τη διαφύλαξη της προσωπικής και λειτουρ−
γικής ανεξαρτησίας και του θεσμικού κύρους των δικα−
στικών λειτουργών,
− να μεριμνούν για την επίτευξη ευθυδικίας και ταχυδι−
κίας κατά την απονομή της δικαιοσύνης καθώς και την
αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
των δικαστών κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους
αρμοδιοτήτων, προκειμένου το Ανώτατο Δημοσιονομικό
Δικαστήριο της Χώρας να ανταποκριθεί στη συνταγμα−
τική του αποστολή ως εγγυητή του Κράτους Δικαίου και
θεματοφύλακα της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου
χρήματος και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου με το ακόλουθο περιεχόμενο:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"