Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

ΦΕΚ B 3093/2014 

Αριθμ. οικ.2/88380/ΔΕΠ
F
(2)
Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους
Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 181 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις
όμοιες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 86 του ν. 4307/2014
(ΦΕΚ 246/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ Α΄), όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ
120/Α), των παρ. 13 και 14 του άρθρου 2 του ν.4002/2011
(ΦΕΚ 180/Α), της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α), του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄)
και της υποπαραγράφου Β3 της Παραγράφου Β του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α).
5. Την υπ΄αριθ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/ Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λει−
τουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ.
ύψους 67.100.000,00 € περίπου, η οποία θα αντιμετωπι−
σθεί από τις πιστώσεις των οικείων ΚΑΕ μισθοδοσίας
και συντάξεων του τακτικού προϋπολογισμού των ετών
2015, 2016 και 2017, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι διαφορές αποδοχών που απορρέουν από τις διατά−
ξεις των περιπτώσεων α΄ έως και στ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 6 και 7 του
άρθρου 86 του ν. 4307 (ΦΕΚ 246/Α΄), για το χρονικό
διάστημα από 1−8−2012 έως 30−6−2014, για τους δικαστι−
κούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προ−
σωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όλων
των βαθμίδων θα καταβληθούν σταδιακά σε μηνιαίες
δόσεις, ως εξής:
1. Για τους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και
τα μέλη του Ν.Σ.Κ. των οποίων:
α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές
αποδοχών δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων
πενήντα ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σε μία
δόση την 27−1−2015.
β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές
αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων πενήντα
ευρώ (250,00 €), αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε
τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Η 1η δόση θα καταβληθεί την 27−1−2015, ενώ οι επόμε−
νες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η)
ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27−12−2017, οπότε
θα καταβληθεί η τελευταία δόση.
2. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει με μισθο−
δοτικές καταστάσεις, από τους οικείους εκκαθαριστές
των δικαστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών του Ν.Σ.Κ.
ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίες αποστέλ−
λονται στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
3. Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ήταν εν ενερ−
γεία δικαστικοί λειτουργοί ή μέλη του Ν.Σ.Κ. κατά
ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από
1−8−2012 έως 30−6−2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστη−
σαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών
των εν λόγω διαφορών αποδοχών, που αφορούν το χρο−
νικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την
27−1−2015 από την Υπηρεσία που υπηρέτησαν κατά
το χρόνο της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του
χρονικού διαστήματος των τρίμηνων αποδοχών, σε
περίπτωση επιλογής τους).
Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν
το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος,
στους εν λόγω δικαιούχους θα γίνει από την αρμόδια
Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντά−
ξεων Δημόσιου Τομέα ως κατωτέρω.
Άρθρο 2
Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου δικαστικούς
λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ.:
1. Οι κρατήσεις και οι μειώσεις επί των διαφορών
συντάξεων θα υπολογιστούν με βάση τη σύνταξη μη−
νός Δεκεμβρίου 2014. Τυχόν διαφορές οφειλόμενες σε
μεταβολές της συνταξιοδοτικής κατάστασης που επήλ−
θαν κατά το διάστημα από 1−7−2014 έως 30−11−2014 θα
εκκαθαριστούν εντός του α΄ εξαμήνου του 2015.
2. Οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύ−
νταξης, με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως
και στ΄ της παρ.1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
134/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ.6
και 7 του άρθρου 86 του ν. 4307(ΦΕΚ 246/Α΄), και αυτής
που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης
Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014, στους συντα−
ξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Ν.Σ.Κ.,
καθώς και στα μέλη των οικογενειών στα οποία έχει
μεταβιβαστεί η σύνταξη όσων εκ των προαναφερομένων
προσώπων έχουν αποβιώσει, θα καταβληθούν σταδιακά
σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη
μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα
καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός.
Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαί−
νουν το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€),
αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός
Φεβρουαρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

7 σχόλια:

 1. ΔΕΝ προβλεπεται καταβολή αναδρομικών μηνων 7 εως και 11/2014 για τους συνταξιούχους!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, διαφάνειας... οικονομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο Αθανασίου. Το "Χρήστος Σταϊκούρας Χαράλαμπος" είναι το μικρό όνομα του Αθανασίου. Υπουργός ποιός είναι; Η Τρόικα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μια και μετά την περικοπή στο μισό, το ποσό των αναδρομικών δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, μήπως θα μπορούσε να ερευνηθεί η δυνατότητα προεξόφλησης μεσω δανείου όπως το 2008;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά που ήξερες να τα ξεχάσεις. Μ αυτά και με κείνα φτάσαμε εδώ

   Διαγραφή
  2. Καλά εσύ στην κοσμάρα σου!!!

   Διαγραφή
 4. ΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΤΑΝ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 . ΠΟΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ Ν.4270/2014 ΦΕΚ 143 Α ; 2/3/2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"