Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΦΕΚ Γ 762/2016

 ΦΕΚ Γ 762/2016

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 27.07.2016 Προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα

με τις διατάξεις: α) του άρθρου 88 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 24 παρ. 3 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α')
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», γ) των άρθρων
34-37, 53-55 και 70 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α') «Κώδι-
κας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστι-
κών Λειτουργών», όπως ισχύουν, δ) του άρθρου 31 του
Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164 Α'), όπως η παρ. 4 αυτού τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 3910/2011
(ΦΕΚ 11 Α') και ε) του άρθρου 21 παρ.1 του Ν. 3849/2010
(ΦΕΚ 80 Α'), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δόκι-
μων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι τέσσερις
(4) πρώτοι από τους παρακάτω και σε συνιστώμενες προ-
σωποπαγείς θέσεις δόκιμων Εισηγητών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου οι δύο (2) επόμενοι απόφοιτοι της 21ης Σει-
ράς, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν
στις 31.05.2016 την κατάρτιση τους και έχουν τα νόμιμα
προσόντα:
1) Μαρία Κυπριωτάκη του Πολύχρονη και της Φωτει-
νής, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1981
και έλαβε συνολικό βαθμό 11.91640,
2) Παναγιώτης Τσεκούρας του Γεωργίου και της Ιουλί-
ας, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1986 και έλαβε
συνολικό βαθμό 11.91163,
3) Αναστασία Βουδρισλή του Αντίπατρου και της Σο-
φίας, που γεννήθηκε στα Γιαννιτσά Πέλλας το έτος 1982
και έλαβε συνολικό βαθμό 11.89395,
4) Χαρίδημος Περγαντής του Κωνσταντίνου και της
Χρηστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και
έλαβε συνολικό βαθμό 11.89140,
5) Λήδα-Θεοδώρα Βασιλοπούλου του Αναστασίου και
της Ελένης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1986 και έλαβε συνολικό βαθμό 11.69430 και
6) Παναγιώτης Σταθόπουλος του Δημητρίου και της
Φωτεινής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980 και
έλαβε συνολικό βαθμό 11.67302.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 7548/01.08.2016)
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου
1. Μαρία Κυπριωτάκη: 2043110447/28.07.2016,
2. Παναγιώτης Τσεκούρας: 1275951092/28.07.2016,
3. Αναστασία Βουδρισλή: 5675862405/28.07.2016,
4. Χαρίδημος Περγαντής: 2369788291/28.07.2016,
5. Λήδα-Θεοδώρα Βασιλοπούλου: 1221223292/
28.07.2016 και
6. Παναγιώτης Σταθόπουλος: 4796116710 / 28.07.2016).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/ Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (παρ. 10 του άρθρου 49 Ν.3943/2011):
1. Μαρία Κυπριωτάκη: 36638/28.07.2016,
2. Παναγιώτης Τσεκούρας: 36639/28.07.2016,
3. Αναστασία Βουδρισλή: 36640/28.07.2016,
4. Χαρίδημος Περγαντής: 36641/28.07.2016,
5. Λήδα-Θεοδώρα Βασιλοπούλου: 36642/28.07.2016
και
6. Παναγιώτης Σταθόπουλος: 36643/28.07.2016).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"