Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ν. 4495/2017: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ- λοντος και άλλες διατάξεις
Άρθρο 81
Ορισμοί
4. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις επιβάλλονται μόνο
οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
94. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για πολεοδομικές παρα-
βάσεις της παραγράφου 3, οι οποίες κατά τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, δεν έχουν εισαχθεί στο ακροα-
τήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, παύουν οριστικά και
τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγε-
λέα αφού προσκομισθεί βεβαίωση του οικείου Τοπικού
Παρατηρητηρίου ότι η αυθαίρετη κατασκευή αποτελεί
πολεοδομική παράβαση, η οποία χορηγείται ύστερα από
αίτηση του ενδιαφερομένου ή και αυτεπαγγέλτως μετά
από παραγγελία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Άρθρο 82
Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα
με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές
παραβάσεις

Άρθρο 84
Απαγόρευση σύνδεσης αυθαίρετων κτισμάτων
με δίκτυα κοινής ωφέλειας
Καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαί-
ρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής
ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφά-
σεις που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών
4. Εκκρεμείς ποινικές διώξεις για αυθαίρετες κατασκευ-
ές ή αλλαγές χρήσεις παύουν οριστικά κατόπιν υποβολής
από τον διωκόμενο της δήλωσης περαίωσης της υπα-
γωγής και εξόφλησης του ειδικού προστίμου, ως αυτή
εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα. Εφόσον η
υπόθεση δεν έχει εισαχθεί στο ακροατήριο του αρμο-
δίου δικαστηρίου κατά τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά και η υπόθεση
τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα
που δικαιούται να αναζητήσει και αυτεπαγγέλτως την
δήλωση περαίωσης της υπαγωγής και εξόφλησης του
ειδικού προστίμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"