Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ 1/2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Πρακτικό –Απόφαση  Νο 1/2017
(Απόσπασμα)
            Η Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης των Δικαστικών Καταστημάτων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, που συγκροτήθηκε με την 177391/4-1-2002 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 70945/15-6-2007 απόφαση του ίδιου Υπουργού, αποτελούμενη από τους 1) Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη, Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο, 2) Θεόδωρο Ασημακόπουλο, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 3) Δημήτριο Νικολόπουλο, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 4) Φώτιο Πέρρο, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ένωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων» και 5) Φωτεινή Ροζή, Πρόεδρο του Δ.Σ. του συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών», ως μέλη, συνήλθε σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., στο γραφείο 209 του 2ου ορόφου, του επί της οδού Λ. Ριανκούρ αριθ. 85 κτιρίου, του Δικαστικού Μεγάρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 29/13-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να αποφασίσει: Α) ……………………………………………………………
Β) Για την ανάγκη αντιμετωπίσεως του ζητήματος της αρνήσεως ορισμένων δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων α) να παρέχουν στους αστυνομικούς υπαλλήλους - χειριστές των Χ –RAY μηχανημάτων, στοιχεία ταυτοποιήσεως κατά την είσοδό τους στο δικαστικό μέγαρο και β) να υπόκεινται σε έλεγχο χειραποσκευών και Γ) Για την ανάγκη εφαρμογής των, περί απαγορεύσεως του καπνίσματος, διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262).
            Καθήκοντα Γραμματέως, άσκησε η Ευγενία Καραβίτη, δικαστική υπάλληλος, με βαθμό Δ΄, του Κλάδου Δακτυλογράφων – Χειριστών Η/Υ, κατηγορίας ΔΕ, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία ορίσθηκε προς τούτο, με την προμνημονευόμενη 29/13.11.2017 πρόσκληση.
            Καταρχάς, τα μέλη της Επιτροπής άκουσαν την Πρόεδρο αυτής, η οποία εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
                                                             «Α΄ ΘΕΜΑ
            ……………………………………………………………………………………………...
                                                                  Β΄ ΘΕΜΑ
Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας του δικαστικού μεγάρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, οι αστυνομικοί υπάλληλοι  - χειριστές των X-RAY μηχανημάτων, υποχρεούνται να ελέγχουν κάθε εισερχόμενο άτομο, ανεξαρτήτως ιδιότητας (δικαστικούς λειτουργούς, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, διαδίκους, τεχνικούς κ.λ.π.). Αναφέρουν όμως συχνά οι ανωτέρω αστυνομικοί υπάλληλοι ότι ορισμένα άτομα, επικαλούμενα ιδιότητα δικαστικού λειτουργού ή δικαστικού υπαλλήλου, αρνούνται την παροχή στοιχείων ταυτοποίησης και έλεγχο χειραποσκευών.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να επισημανθεί, με γνωστοποίηση της παρούσας, στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικαστικούς υπαλλήλους, των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η υποχρέωσή τους να επιδεικνύουν τουλάχιστον την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά την είσοδό τους στο δικαστικό μέγαρο, τόσο στους αστυνομικούς υπαλλήλους  - χειριστές των X RAY μηχανημάτων, όσο και στον αστυνομικό φρουρό «σκοπιάς», όταν επιχειρείται η είσοδος από την πόρτα του αύλειου χώρου του εν λόγω δικαστικού μεγάρου. Προτείνω δε συναφώς, στην «σκοπιά» του αστυνομικού φρουρού να φυλάσσεται κατάλογος των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
                                                                  Γ΄ ΘΕΜΑ
           Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α΄ του ν.3730/2008 (Α΄ 262), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τα άρθρα 17 παρ. 4 και 32 του ν. 3868/2010 (Α΄129), απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους δημόσιους χώρους κλειστούς ή στεγασμένους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας. Περαιτέρω στο άρθρο 6 (με τίτλο «Διοικητικές κυρώσεις»)του ίδιου νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 3868/2010, ορίζονται τα εξής: «1. Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους. 2. Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, κατά παράβαση του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. 3. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3, που ανέχεται την παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου……..4…….5…..6. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
            Κατ’ επίκληση της τελευταίας ως άνω εξουσιοδοτικής διατάξεως, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Γ.Π. οικ. 104720/25.8.2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1315), στην οποία ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «Η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους,….. στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ίδιου προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου 3868/2010 προβλεπόμενο ποσό. Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων, που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που, παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους, δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι ανάλογο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση, όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α παρ. 12 …» (Άρθρο 2 παρ. 5). Στο δε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ παρ. 12 της ανωτέρω κοινής υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «Ειδικά για τους δημοσίους λειτουργούς, δημόσιους υπαλλήλους …..το ύψος των πειθαρχικών προστίμων είναι αντίστοιχο των διοικητικών που επισύρει η ίδια παράβαση ήτοι: 4. Κάπνισμα σε χώρους εργασίας, 6. Κάπνισμα σε χώρους αναμονής, 9. Κάπνισμα στα κυλικεία. Αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ….».
            Διαπιστώνεται ωστόσο συχνά, παραβίαση των περί απαγορεύσεως του καπνίσματος διατάξεων, στους χώρους του δικαστικού μεγάρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, από τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτά και στην  Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
            Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποφυγή βεβαιώσεως σχετικών παραβάσεων και επιβολής των επισυρομένων κυρώσεων, προτείνω: α)Την ανάρτηση ειδικών, περί απαγορεύσεως του καπνίσματος, σημάνσεων, σε διάφορα, ευρέως προσπελάσιμα, σημεία του δικαστικού μεγάρου β) την τοποθέτηση έξι (6) ανοξείδωτων στακτοσυλλεκτών στις προσόψεις και στον αύλειο χώρο του δικαστικού μεγάρου, με δαπάνη των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και γ) την προμήθεια και τήρηση «Βιβλίου αναφορών του ν. 3868/2010» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της προμνημονευόμενης κοινής υπουργικής αποφάσεως.
            Τέλος προτείνω την κοινοποίηση της παρούσας στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών, στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και στον υπεύθυνο του Κυλικείου του δικαστικού μεγάρου κ. Χρήστο Ορφανό».
            Οι προτάσεις της Προέδρου της Επιτροπής έγιναν ομόφωνα δεκτές από τα μέλη αυτής.
            Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
            Α. …………………………………………………………………………………………...
            Β. 1. Να επισημανθεί με γνωστοποίηση της παρούσας, στους δικαστικούς λειτουργούς και στους δικαστικούς υπαλλήλους  των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η υποχρέωσή τους να επιδεικνύουν τουλάχιστον την υπηρεσιακή τους ταυτότητα κατά την είσοδό τους στο δικαστικό μέγαρο, τόσο στους αστυνομικούς υπαλλήλους – χειριστές των X-RAΥ μηχανημάτων, όσο και στον αστυνομικό φρουρό «σκοπιάς» όταν επιχειρείται η είσοδος από την πόρτα του αύλειου χώρου του εν λόγω δικαστικού μεγάρου.
                   2. Να φυλάσσεται στην «σκοπιά» του αστυνομικού – φρουρού, κατάλογος των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
            Γ.   1. Να αναρτηθούν ειδικές, περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σημάνσεις, σε διάφορα, ευρέως προσπελάσιμα, σημεία του δικαστικού μεγάρου των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.
                  2. Να τοποθετηθούν έξι (6) ανοξείδωτοι στακτοσυλλέκτες στις προσόψεις των κτιρίων και στον αύλειο χώρο του εν λόγω δικαστικού μεγάρου με δαπάνη των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών.
                  3. Να τηρείται στην Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης των Δικαστικών Καταστημάτων των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, «Βιβλίο αναφορών του ν. 3868/2010», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 της μνημονευόμενης στην ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής αυτής, υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ. 104720/25.8.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
            Δ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα, στην Ένωση Διοικητικών Δικαστών, στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων καθώς και στον υπεύθυνο του Κυλικείου του δικαστικού μεγάρου κ. Χρήστο Ορφανό.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                           

Ευτυχία Εμμ. Φουντουλάκη                              Θεόδωρος Ασημακόπουλος
                                                                                                           
                                                                         Δημήτριος Νικολόπουλος
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                             
                                                                            Φώτιος Πέρρος
Ευγενία Καραβίτη                                                    Φωτεινή Ροζή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"