Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Ν. 4497/2017: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ποινικές κυρώσεις
1. Μέλη των επιτροπών του άρθρου 12 που με οποιον-
δήποτε τρόπο βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα
προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου
εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρο-
νται στη δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά
που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση ή την ανανέωση
σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιον-
δήποτε τρόπο συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση
σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω ψευδές περι-
εχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός
(1) έτους, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα
σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη.
2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα

βιομηχανικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση του-
λάχιστον έξι (6) μηνών.


ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 91
Πειθαρχική διαδικασία
1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τον
εγκαλούμενο με γραπτή κλήση σε απολογία, τάσσοντάς
του προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δέκα (10) ημερών. Στη συνέχεια διαβιβάζει τον φά-
κελο στο Συμβούλιο της παραγράφου 2. Οι πειθαρχικές
ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης.
2. Για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών απαιτεί-
ται σύμφωνη γνώμη πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο
αποτελείται:
α. από Πρόεδρο πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθη-
νών ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β. δύο πρωτοδίκες του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους
αναπληρωτές τους,
γ. έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης με έναν Διευθυντή από το ίδιο Υπουργείο
ως αναπληρωτή του και
δ. έναν αιρετό εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων.
Γραμματέας του συμβουλίου και αναπληρωτής του
ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που είναι δικα-
στικοί λειτουργοί ορίζονται με απόφαση του Τριμελούς
Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ύστε-
ρα από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά
μέλη.

Τροποποίηση άρθρων του π.δ. 372/1992 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την   ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των   Επιμελητηρίων (ΦΕΚ Α 187).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"