Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΡ. - ΥΠΟΘΗΚ. - ΚΤΗΜΑΤ. / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΕΓΑΡΩΝ ( ΦΕΚ B 4000/2017 )

ΦΕΚ B 4000/2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 84075 οικ.
Αναστολή εργασιών των Ειρηνοδικείων και των
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφεί-
ων Ελευσίνας και Μεγάρων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-
καστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και β) του
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2) Τη με αριθμό 8093/15-11-2017 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την «κήρυξη
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Με-
γαρέων, της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου
Ελευσίνας και της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας του Δή-
μου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».
3) Την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την
αποτροπή προβλημάτων σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις
των πολιτών στις δικαστικές υπηρεσίες των πληγεισών
περιοχών της Δυτικής Αττικής κατόπιν των πρόσφατων
καταστροφικών πλημμυρών.
4) Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την αναστολή των εργασιών των Ειρηνοδικείων και
των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων
Ελευσίνας και Μεγάρων από την 16η-11-2017 έως και
την 21η-11-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
16 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4000
48585

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"