Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΟΛ 1172/14-11-2017 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 14-11-2016 ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ


Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ  
                                                                                                Αθήνα, 17-11-2017
Στις 14-11-2016 οι υπογράφοντες την παρούσα δημοσιεύσαμε τις θέσεις μας περί του ότι διατηρούμε ενεργό πενταετές δικαίωμα τροποποίησης των φορολογικών δηλώσεων (ως προς το 25%) και για τα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 για τους λόγους, που αναλυτικά αναφέραμε στο άνω έγγραφο μας, καλώντας τους συναδέλφους να προβούν στις σχετικές ενέργειες μαζικά μέχρι τις 31-12-2016. Από νομική έρευνα στην οποία είχαμε προβεί τότε καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής δεδομένου ότι το δικαίωμα αυτό (υποβολής τροποποιητικής δηλώσεως) είναι χρονικά ίσο με το δικαίωμα του Δημοσίου (προς επιβολή φόρου), που πάντοτε ήταν πενταετές. Περί αυτών παραπέμπουμε στο ανωτέρω έγγραφο μας.

Ήδη στις 14-11-2017 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1172/14-11-2017 ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπό τον τίτλο ΄΄Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης΄΄
Η εν λόγω ΠΟΛ αποτελείται από συνολικώς 9 παραγράφους. Στις πρώτες επτά εξ αυτών περιλαμβάνονται νομικές σκέψεις με σαφή αναφορά στις αποφάσεις ΣτΕ 4075/2012, ΣτΕ 425/2017, ΣτΕ 845/2017, ΣτΕ 7/2017, ΣτΕ 1751/2017.
            Στις παραγράφους 8. και 9. που αποτελούν ουσιαστικά το διατακτικό της ανωτέρω από 14-11-2017 ΠΟΛ ορίζονται τα εξής:
<<παρ. 8. Λαμβάνονας υπόψη τα ανωτέρω, για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται από 1-1-2014 και μετά, ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της ΠΟΛ 1174/14-7-2014 εγκυκλίου μας ως προς την προθεσμία υποβολής αυτών, ήτοι πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης. Από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης άρχεται η προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής φόρου, η οποία, για εισοδήματα των χρήσεων μέχρι 31-12-2013, είναι τριετής (παρ.7 άρθρου 84 ν. 2238/1994)
παρ. 9. Από την έκδοση της παρούσας παύουν να ισχύουν τυχόν αντίθετες οδηγίες που έχουν δοθεί με προηγούμενες διαταγές και έγγραφα της Φορολογικής Διοίκησης (ενδεικτικά ΠΟΛ 1147/29-9-2016, ΠΟΛ 1161/1-11-2016, ΠΟΛ 1190/15-12-2016 και με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1053834 ΕΞ 2017/5-4-2017 διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ και την εκκαθάριση των τροποποιητικών φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30-12-2014 διευκρινιστικό έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/27-10-2014), ως προς τα φορολογικά έτη για τα οποία δύνανται να υποβληθούν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, επισημαίνοντας ότι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέσα σε πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης και η τριετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής του φόρου αρχίζει από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή τους.>>

Επισημείωση:  ο Κ.Φ.Δ. είναι ο Ν. 4174/2013            
Τι σημαίνουν τα ανωτέρω σε πρακτικό επίπεδο (θεωρούμε ότι δεν χωρεί περί αυτού αμφιβολία): π.χ. Για το φορολογικό έτος 2010 (εισοδήματα από 1-1-2010 έως 31-12-2010) η αρχική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί εντός του 2011 (Μάιο – Ιούνιο 2011). Από τη λήξη του έτους αυτού (2011) ήτοι από 31-12-2011 αρχίζει η προθεσμία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης (για το 25%) η οποία είναι πενταετής και λήγει (για τη χρήση του 2010) στις 31-12-2016. Αντίστοιχα, για τη χρήση του 2011 λήγει στις 31-12-2017 και για τη χρήση του 2012 στις 31-12-2018. Επομένως, όσοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τις άνω χρήσεις εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η τροποποιητική δήλωση είναι εμπρόθεσμη και επειδή το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί αμετάκλητα θα πρέπει να γίνει νέα εκκαθάριση και για τα έτη αυτά (όπως ακριβώς συνέβη και με τα έτη 2013, 2014 και 2015) χωρίς να απαιτείται πλέον άσκηση δικαστικών προσφυγών.
Διαβεβαιώνουμε άπαντες τους συναδέλφους ότι τελούμε σε πλήρη γνώση όλων των δικαιωμάτων του Σώματος, τα οποία πάντοτε θα διεκδικούμε.

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ  

   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"