Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Διαγωνισμός ΕΣΔι 2012 - 19η Σειρά

                             19η Σειρά 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

41. 3-6-2014
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 19ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ           pdf 

Β.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ           pdf 

Γ.ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ           pdf 
40. 3-6-2014
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ             pdf 


Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  pdf 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ            pdf 39. 20-12-2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ              pdf   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ                pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    pdf 38. 16-12-2013  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ                pdf 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    pdf 


Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ                pdf 
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    pdf 37. 15-12-2013  

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 623/2013 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Αριθμ. 105344
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης
των εκπαιδευόμενων της 19ης εκπαιδευτικής σει−
ράς για την κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 15 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11).
2. Το υπ’ αριθμ. Γ1132/2.12.2013 έγγραφο του Προέδρου
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το υπ’ αριθμ. 654/22.11.2013 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Το υπ’ αριθμ. 11992/21.11.2013 (σε ορθή επανάληψη)
έγγραφο της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Θεσ−
σαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθμ. 1297/14.11.2013 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δυναστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 19ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελού−
μενης από τους κατωτέρω:

1. Δημοσθένη Πετρούλια του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. Ξ
179804), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με αναπληρώτριά του την Ευδοξία Γαλανού του Δημό−
κριτου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 015315), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
2. Γεώργιο Βοϊλη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Σ 155258), Σύμβου−
λο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά του την
Μαρία Αθανασοπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Κ 278534),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Ηλία Κοντοζαμάνη του Θωμά (Α.Δ.Τ. Σ 321392), Πρό−
εδρο Εφετών Δ.Δ., με αναπληρωτή του τον Κωνσταντί−
νο Πετρίδη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 168856), Πρόεδρο
Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Τάνια Γκέλερη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
ΑΕ 693000), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Δόδουρα του Γεωρ−
γίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 666872), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
-
Αριθμ. 101527
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης
των εκπαιδευόμενων της 19ης εκπαιδευτικής σειράς
για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 15 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11).
2. Το υπ’ αριθμ. 5279/25.11.2013 έγγραφο της Εισαγγε−
λέως του Αρείου Πάγου.
3. Το υπ’ αριθμ. 604/22.11.2013 έγγραφο του Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αριθμ. 18220/22.11.2013 έγγραφο του Διευθύ−
νοντος της Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
5. Το υπ’ αριθμ. 1297/14.11.2013 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 19ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Μπόμπολη του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ
172564), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη−
ρωτή του τον Νικόλαο Παντελή του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.
Σ 906876), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
2. Ιωάννη Γιαννακόπουλο του Στεφάνου (Α.Δ.Τ. Π
073262), Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Αργύριο
Σταυράκη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 750101), Αρεοπαγίτη.
3. Ηλία Σεφερίδη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 352112), Ει−
σαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπληρώτριά του
την Κωνσταντινιά Δρεντζίδου του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ.
ΑΑ 427492), Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε την Αρετή Βαλταζή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
Χ 737024), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Σιάρκου του Θεό−
δωρου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 150211), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών επίσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- Αριθμ. 101526
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοίτησης
των εκπαιδευόμενων της 19ης εκπαιδευτικής σειράς
για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο−
σύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1, 2 και 3 του
Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ Α΄ 164), όπως έχει αντικατασταθεί
με το όρθρο 15 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ Α΄ 11).
2. Το υπ’ αριθμ. 602/22.11.2013 (σε ορθή επανάληψη)
έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
3. Το υπ’ αριθμ. 5280/25.11.2013 έγγραφο της Εισαγγε−
λέως του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αριθμ. 1297/14.11.2013 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε−
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 19ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Γεώργιο Χρυσικό του Γερασίμου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 238731),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του
τον Γρηγόριο Κουτσόπουλο του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΒ
503536), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Γεώργιο Γεωργέλλη του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ. Τ 796728),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Χρυσόστομο Ευ−
αγγέλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Κ 930595), Αρεοπαγίτη.
3. Βασίλειο Πλιώτα του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΒ 056393), Αντει−
σαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του τον
Αθανάσιο Ακριτίδη του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 328760)
Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε τον Χαράλαμπο Πλατή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 149282), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής, με
αναπληρώτριά του την Αικατερίνη Βάϊου του Λουκά
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 314449), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δι−
καστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


36. 15-12-2013  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΘ' ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ
 
 pdf κατεβάστε εδώ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΘ' ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ pdf κατεβάστε εδώ35. 27-11-2013  

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 19η ΣΕΙΡΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Θεσσαλονίκη, 26-11-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι γραπτές εξετάσεις αποφοίτησης των σπουδαστών της 19ης Σειράς Εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την Κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης θα διενεργηθούν, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τις εξής ημέρες και ώρες:

Ημέρα
Ημερομηνία
Ώρα
Θεματική    Ενότητα
Παρασκευή
13-12-2013
09:30'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Παρασκευή
13-12-2013
17:00'
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡ!ΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σάββατο
14-12-2013
09:30'
υποθΕσεις ποινικοΥ δικαιου και θεματα ποινικησ δικονομιασ
Η διάρκεια των εξετάσεων καθορίζεται σε τρεις (3 ) ώρες, μετά την εκφώνηση των θεμάτων.
Οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και ασχολίαστα κείμενα νομοθετημάτων.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Με εντολή του Προεδρεύοντος)pdf κατεβάστε εδώ


34. 6-2-2013  19.40

Ανακατανομή θέσεων επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών.


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 123 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Ανακατανέμουμε τις σαράντα επτά (47) θέσεις επιτυχόντων της 19ης εκπαιδευτικής σειράς του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), ως ακολούθως:
μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
μία (1) θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και σαράντα πέντε (45) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.


33. 14-1-2013  15.40

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής από την Τρίτη 15/1/2013, έως και την Πέμπτη 24/1/2013.

Η αίτηση για την εγγραφή θα υποβάλλεται στη γραμματεία της Σχολής, τέρμα Φοίνικα Καλαμαριά, κατά τις ώρες 9.00 π.μ έως και 14:00 μμ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Πληροφορίες: 2310.494100-105 -11432. 9-1-2013 15.46


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 19ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Ανακοίνωση για την εγγραφή σπουδαστών της 19ης εκπαιδευτικής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών                                                                 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  Οι επιτυχόντες, που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων της προκήρυξης του ΙΘ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1.Αίτηση
-.Εδώ κατεβάζετε την αίτηση
2.Βιογραφικό σημείωμα.
3.Μία Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συμπληρώνεται κατά περίπτωση
-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την Υπεύθυνη Δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
4.Τέσσερις (4) φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)
5.Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος .
5α. Λογ/σμός κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο όπου αναφέρεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας (απαιτείται μόνον σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρεται στο παραπάνω εκκαθαριστικό σημείωμα).6.Φωτοτυπία ταυτότητας.


Με νεότερη ανακοίνωσή μας, θα σας γνωστοποιηθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής στη γραμματεία της Σχολής (η αίτηση για την εγγραφή υποβάλλεται είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή).

Πληροφορίες: 2310.494100, 2310.494105, 2310.49411431. 28-12-2012 16.50
αναρτήθηκαν οι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ.)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  κατεβάστε εδώ


30. 20-12-2012 15.00
αναρτήθηκαν τα ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ.)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  κατεβάστε εδώΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘ.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ  ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  κατεβάστε εδώ


29-11-2012 18.40
αναρτήθηκαν τα 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 28-11-2012 16.40
αναρτήθηκαν τα 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ                         
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   


(ευχαριστούμε τον αναγνώστη για την ενημέρωση)16-11-2012 11.11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 

============================
Αναρτήθηκαν τα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

=========================

1. 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή
∆ικαστικών Λειτουργών  (κατεύθυνση Πολιτικής –  Ποινικής ∆ικαιοσύνης)  θα
διεξαχθούν στις 14, 15, 16  και 17-10-2012   στο κτίριο της Εθνικής Σχολής
∆ικαστικών Λειτουργών, στο αµφιθέατρο «Ευρυγένης» του Κέντρου ∆ιεθνούς
και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)  και στο αµφιθέατρο της
Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (εγκαταστάσεις στην
περιοχή Φοίνικα, απέναντι από το Υποθηκοφυλακείο Καλαµαριάς).  
Το πρόγραµµα του γραπτού διαγωνισµού ορίσθηκε ως εξής:  
Κυριακή, 14-10-2012, ώρα 09:30΄:  Ξένη Γλώσσα  
Κυριακή, 14-10-2012, ώρα 17:00΄: .Θέµα Γενικής Παιδείας
΄
∆ευτέρα, 15-10-2012, ώρα 17:00΄: Α΄ Θέµα Αστικού ∆ικαίου – Εµπορικού
∆ικαίου – Πολιτικής ∆ικονοµίας . 
Τρίτη, 16-10-2012, ώρα 17:00΄:  Β΄ Θέµα Αστικού ∆ικαίου – Εµπορικού
∆ικαίου – Πολιτικής ∆ικονοµίας . 
Τετάρτη, 17-10-2012, ώρα 17:00΄: Ποινικό ∆ίκαιο – Ποινική ∆ικονοµία
Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής: 
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες πλην  της εξέτασης
στη ξένη γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. 
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µισή
ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης. 
Η κατανοµή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γνωστοποιηθεί   µε
ανακοίνωση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών η
οποία  θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα αυτής.(www.esdi.gr). 
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν µαζί
τους αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.  Επίσης,  µπορούν να
φέρουν µαζί τους ασχολίαστους κώδικες σχετικούς µε την εξεταστέα ύλη. 
Απαγορεύεται στους υποψηφίους µε ποινή αποκλεισµού από την
εξέταση να φέρουν µαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφές ηλεκτρονικές
συσκευές   και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.).και να
καπνίζουν µέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.                                                                           Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 
                                                         Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
ΑθανάσιοςΚουτροµάνος                                                   
Αντιπρόεδρος  του Αρείου Πάγου2.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή 
∆ικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων) θα διεξαχθούν στις 11, 12 
και 13-10-2012 στις  κτιριακές εγκαταστάσεις  της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών
Λειτουργών,  στο αµφιθέατρο «Ευρυγένης»  του Κέντρου ∆ιεθνούς και
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆) και στο αµφιθέατρο  της Σχολής
∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (εγκαταστάσεις στην περιοχή
Φοίνικα, απέναντι του Υποθηκοφυλακείου Καλαµαριάς).     
Το πρόγραµµα του γραπτού διαγωνισµού ορίσθηκε ως εξής:  
Πέµπτη, 11-10-2012,  ώρα 17.00΄ : Αστικό ∆ίκαιο –  Εµπορικό ∆ίκαιο – 
Πολιτική ∆ικονοµία . 
Παρασκευή, 12-10-2012, ώρα 09.30΄ : Ποινικό ∆ίκαιο – Ποινική ∆ικονοµία
Παρασκευή, 12-10-2012, ώρα 17.00΄ : Θέµα Γενικής Παιδείας
Σάββατο, 13-10-2012, ώρα 09.30΄:  Ποινικό ∆ίκαιο –  Ποινική ∆ικονοµία-                                                       
Ευρωπαϊκό Ποινικό ∆ίκαιο  
Σάββατο,   13-10-2012, ώρα 17:00΄: Ξένη γλώσσα
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 3,5 ώρες  για κάθε µάθηµα πλην 
της ξένης γλώσσας, η διάρκεια εξέτασης της οποίας ορίζεται σε 3 ώρες.   
Η προσέλευση των υποψηφίων θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µισή ώρα 
νωρίτερα από την έναρξη της γραπτής εξέτασης, 
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους 
αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης , µπορούν να φέρουν µαζί 
τους ασχολίαστους κώδικες σχετικούς µε την εξεταστέα ύλη. 
Απαγορεύεται στους υποψηφίους µε ποινή αποκλεισµού να φέρουν µαζί τους 
κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές κάθε είδους (υπολογιστές, ipad 
κλπ) και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς  κ.λ.π.)  και να 
καπνίζουν µέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. 
Η κατανοµή των υποψηφίων στους προαναφερόµενους τόπους διεξαγωγής 
των εξετάσεων θα γνωστοποιηθεί µε νεώτερη ανακοίνωση.      
                                                                     Θεσσαλονίκη, 4 Οκτωβρίου  2012 
              Η  Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
                                                                               
                           
                           Θεοδώρα Γκοΐ νη 
                            Αντιπρόεδρος 
                          του Αρείου Πάγου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι γραπτές εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισµού για την Εθνική Σχολή
∆ικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης)  θα διεξαχθούν από
18/10/2012  έως και 21/10/2012  στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής
∆ικαστικών Λειτουργών,  στο Αµφιθέατρο «Ευρυγένης»  του Κέντρου ∆ιεθνούς   και
Ευρωπαϊκού   Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆)  και στο Αµφιθέατρο της Σχολής
«∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» (εγκαταστάσεις στην περιοχή του Φοίνικα, 
απέναντι από το Υποθηκοφυλακείο Καλαµαριάς). 
Το πρόγραµµα του γραπτού διαγωνισµού ορίσθηκε ως εξής: 
Πέµπτη, 18/10/2012, ώρα 17.00 : 1
ο
θέµα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Γενικού
∆ιοικητικού ∆ικαίου και ∆ικαίου ∆ιοικητικών
∆ιαφορών (ακυρωτική διαφορά) 
Παρασκευή, 19/10/2012, ώρα 17.00 : 2
ο
θέµα Συνταγµατικού ∆ικαίου, Γενικού
∆ιοικητικού ∆ικαίου και ∆ικαίου ∆ιοικητικών
∆ιαφορών (διαφορά ουσίας) 
Σάββατο, 20/10/2012, ώρα  09:00  :  Θέµα ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου
Σάββατο, 20/10/2012, ώρα  17:00 :         Ξένη Γλώσσα
Κυριακή,  21/10/2012, ώρα 09:00  :     Θέµα Γενικής Παιδείας
Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 4 ώρες, πλην της εξέτασης στην ξένη
γλώσσα που θα είναι 3 ώρες. 
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µισή ώρα πριν από
την έναρξη της γραπτής εξέτασης. 
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν αστυνοµική
ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.  Επίσης,  µπορούν να έχουν ασχολίαστα κείµενα του
Συντάγµατος και οποιουδήποτε νοµοθετήµατος σχετικού µε την εξεταστέα ύλη. 
Απαγορεύεται στους υποψηφίους,  µε ποινή αποκλεισµού από την εξέταση,  να
φέρουν µαζί τους κινητά τηλέφωνα και  ηλεκτρονικές συσκευές κάθε είδους (υπολογιστές, 
ipad κ.λ.π). καθώς και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λ.π.). 
Το κάπνισµα στις αίθουσες απαγορεύεται. 
Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση για την κατανοµή των υποψηφίων στις  
αίθουσες των εξετάσεων. 
Αθήνα, 4  Οκτωβρίου  2012. 
Η Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής
Αικατερίνη Συγγούνα  
Αντιπρόεδρος   
του Συµβουλίου της Επικρατείας


=====================
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΔΣΙ

Σύμφωνα με το σχόλιο του Ανωνύμου (τον ευχαριστούμε) 

"Γραπτα Κυριακη 14/10 το απογευμα στην ΕΣΔΙ.
Αυριο ανεβαινει στο site της ΕΣΔΙ..."


Σύμφωνα με το σχόλιο του Ανωνύμου (τον ευχαριστούμε) 

"11-12-13 οι Εισαγγελείς, 14-15-16 οι Πρωτοδίκες, καλή επιτυχία σε όλους μας! "
=======================

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 440/18-9-2012 οι επιτροπές των εξεταστών  για την ΕΣΔΙ


Α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Αικατερίνη Συγγούνα του Ευαγγέλου , Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  με αναπληρώτρια της την Άϊριν−Έβελυν−Μικέλα−Μαίρη Σάρπ του Γκόρντον−Χένρυ, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2) Νικόλαο Μηλιώνη του Αλέξανδρου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Σοφιανού του Νικολάου, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3) Περικλή Γκότση του Νικολάου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Μπαλατσό του Νικολάου, Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
4) Κωνσταντίνο Χρυσόγονο του Χρυσόγονου, Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Ρέμελη του Σωτηρίου, Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
5) Αντώνη Αργυρό του Παναγιώτη, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρώτρια του την Βασιλική Σκορδάκη του Δημοσθένη, Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη.

Β) κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιoσύvης
1) Αθανάσιο Κουτρομάνο του Κων/νου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αvαπληρωτή του τον Βασίλειο Λυκούδη του Σπυρίδωνα – Γερασίμου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Βασίλειο Φούκα του Δημητρίου, Αρεοπαγίτη, με αvαπληρωτή του τον Γρηγόριο Κουτσόπουλο του Χρίστου, Αρεοπαγίτη.
3) Γεώργιο Μπόμπολη του Κων/νου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αvαπληρωτή του τον Σταύρο Μαντακιοζίδη του Χρήστου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4) Kωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου, Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Δέλλιο του Ιωάννη, Καθηγητή Αστικού Δικαίου του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
5) Σπυρίδωνα Λάλα του Περικλή Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Λάμπρο Αντωνίου του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη.

Γ) Κατεύθυνση Eισαγγελέων
1) Θεοδώρα Γκοΐνη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρo, με αναπληρωτή της τον Σπυρίδωνα Ζιάκα του Παύλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2) Aθανάσιο Κατσιρώδη του Κων/νου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κολιοκώστα του Νικολάου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3) Χρήστο Μαρκογιαννάκη του Γεωργίο, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Καραγιάννη του Σταύρου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
4) Στυλιανό Σταματόπουλο του Γεωργίου, Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπληρωτή του τον Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ413811), Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5) Βασίλειο Χειρδάρη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον
Γεώργιο Ματσιώτα του Δημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών, επίσης, ως μέλη.

Στο ίδιο ΦΕΚ γίνεται ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΘ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Σε προγενέστερη ανακοίνωση της ΕΣΔι, γνωστοποιήθηκε ότι η ισχύς των προσκομιζομένων μεταξύ των δικαιολογητικών πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας των υποψηφίων του ΙΘ΄εισαγωγικού διαγωνισμού είναι εξάμηνη.

   Επειδή, υποβάλλονται ερωτήματα στη γραμματεία της Σχολής ως προς το έγκυρο των δικαιολογητικών αυτών διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο τελευταίο του Β.Δ. 660/65, τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έξι (6)μήνες κατά ανώτατο όριο προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού (10.10.2012). Συνεπώς, δεν θα γίνουν δεκτά τέτοια πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της 10.4.2012.http://www.esdi.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=495

===================

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΙ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΦΕΚ Γ 610/19-6-2012 (κλικ)

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εξήντα δύο (162) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, ενενήντα πέντε (95) και αναλυτικά, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενενήντα (90) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, πενήντα πέντε (55) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς, δώδεκα (12) θέσεις δοκίμων παρέδρων εισαγγελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.
Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Κατάστημα της Σχολής, δημοσιοποιούνται δε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 17η Σεπτεμβρίου έως και την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής
ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία της Σχολής.
===============================================================

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το site της ΕΔΕ οι θέσεις  ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης είναι: 55 θέσεις Δικαστών και 12 Εισαγγελέων).
Ανακοίνωση για διαγωνισμούς Εθνικης Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
14/3/2012
                ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ          
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                   Τ.Κ. 101. 71
                e- mail: endikeis@otenet.gr
                                                                                                         Αθήνα , 13-3-2012

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
    Την 12-3-2012 διαπιστώσαμε ότι στο σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε ψηφιστεί επί της αρχής και στα άρθρα την 6-3-2012,  με τροπολογία επαναδιατυπώθηκε η δέσμευση για την τήρηση της αναλογίας 1-5 για κάλυψη των θέσεων των αποχωρούντων από την υπηρεσία σε σχέση με τους νεοπροσλαμβανόμενους, χωρίς κάποια διάκριση για τους δικαστικούς λειτουργούς.
    Ενόψει του ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου στο Δικαστικό Σώμα θα προκαλούσε πολύ μεγάλα προβλήματα, αφού δεν θα αναπληρώνονταν στο βαθμό που είναι τουλάχιστον αναγκαίο, λόγω των αποχωρήσεων των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών με την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, τα κενά που δημιουργούνται  στο πρώτο βαθμό ,προχωρήσαμε, χθες το απόγευμα, σε διάβημα προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντίνο Ρόβλια , με ταυτόχρονη ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου. Ζητήσαμε δε, την ρητή εξαίρεση των διαγωνισμών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την συγκεκριμένη ρύθμιση προκειμένου  να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
      Αποτέλεσμα της παρέμβασης μας αυτής ήταν ,κατά την απογευματινή συνεδρίαση της Βουλής, για την ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του, ο Υφυπουργός κ.Ρόβλιας να προβεί σε ερμηνευτική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο της δικαιοσύνης , θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση».
    Κατόπιν αυτών θεωρούμε ότι επιλύθηκε κατ΄ αποτέλεσμα με τον προσφορότερο τρόπο ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μείζον ζήτημα για τις συνθήκες εργασίας στον 1ο βαθμό και τους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. 
    Ευθύς αμέσως και μετά την εξέλιξη αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπέγραψε την προκήρυξη του νέου εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική  Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών της ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης (55 θέσεις Δικαστών και 12 Εισαγγελέων).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ                                    ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
                 ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                Τ.Κ. 101. 71
                e- mail: endikeis@otenet.gr
Αθήνα, 13-3-2012
Αρ. Πρωτ.:37
Προς :
τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                             Κύριο Ντίνο Ρόβλια
Κοιν.: Υπουργο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.
           Μιλτιάδη Παπαιωάννου

       Κύριε Υπουργέ,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ώρες ,ότι κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων κατατέθηκε από το Υπουργείο σας προς ψήφιση και τροπολογία , σύμφωνα με την οποία ισχύει για όλους τους αμειβόμενους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η αναλογία σε κάθε πέντε (5) αποχωρήσεις από την υπηρεσία να αντιστοιχεί μία (1) πρόσληψη. Στην τροπολογία αυτή δεν διατυπώνεται εξαίρεση για τους Δικαστικούς Λειτουργούς.
Οφείλουμε να σας επισημάνουμε τις αντιρρήσεις μας για την παράλειψη αυτή για τους ακόλουθους λόγους : Πρώτον μια τέτοια διάταξη είναι προδήλως αντισυνταγματική , αφού εξομοιώνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς , οι οποίοι είναι άμεσα όργανα του Κράτους, με τους υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα με συνέπεια την υπαγωγή τους σε  εργασιακό καθεστώς, που δεν είναι σύμφωνο με το ισόκυρο και ισότιμο των τριών Λειτουργιών και βάλλει κατά της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας τους , που καθιερώνεται στο άρθρο 87 παρ.1 του Συντάγματος , δεδομένου ότι η υπαγωγή σε μια τέτοια ρύθμιση επηρεάζει την λειτουργία της Δικαιοσύνης δυσχεραίνοντας την απονομή της. Δεύτερον, γιατί μια τέτοια ρύθμιση θα ματαιώσει οριστικά , οποιαδήποτε προσπάθεια εκδίκασης σε εύλογο χρόνο , κυρίως στον 1ο Βαθμό των εκκρεμουσών υποθέσεων  και μάλιστα με τον πλέον αντιφατικό τρόπο τις ρυθμίσεις του νέου νόμου 4055/2012 , ο οποίος ψηφίστηκε μόλις πριν λίγες ημέρες και μόλις χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ τεύχος Α΄, Αρ. φύλλου 51/12-3-2012) με τίτλο  «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκειά αυτής».
Κατόπιν αυτών , παρακαλούμε την Εθνική Αντιπροσωπεία και εσάς προσωπικά να ενεργήσετε προς την κατεύθυνση της εξαίρεσης των Δικαστικών Λειτουργών από την ανωτέρω τροπολογία, προκειμένου να ανταποκριθεί η Πολιτεία στο αίτημα των Πολιτών για σύντμηση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης , που με βεβαιότητα θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της Χώρας και θα πάψει να προκαλεί το λυπηρό φαινόμενο της καταδίκης της από το Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μάλιστα με εντεινόμενη συχνότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ                                    ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ                                                                                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                               Αθήνα, 14/3/2012
                                                                               Αρ.Πρωτ.: 273
                                                             Προς; Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
                                                             Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
                                                              και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον κ. Μιλτιάδη Παπαιωάννου


Κύριε Πρόεδρε,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Σε απάντηση της με σρ. πρωτ. 37/13-3-2012 επιστολής σας, σας γνωρίζω τα εξής:
1.  Με την τροπολογία (ήδη άρθρο ένατο) του ψηφισθέντος από την 6-3-2012 (επί της αρχής και στα άρθρα) νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων   υπαλλήλων,   δεν  επήλθε  οποιαδήποτε   αλλαγή   στην   κείμενη νομοθεσία που αφορά τον περιορισμό των προσλήψεων,
2.Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνίας, κατά την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου στο σύνολο του στην Ολομέλεια της Βουλής, προέβην σε σχετική ερμηνευτική δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής
        Η ρύθμιση της παρ. 20α εδάφιο δεύτερο της τροπολογίας και ήδη άρθρου ένατου του Ν/Σ, σχετικά με τους δικαστικούς λειτουργούς, υπαγορεύεται από την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων των προσώπων, οι απολαβές των οποίων βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα γνωστά και μεγάλα κενά στο χώρο στη δικαιοσύνης, θα καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων, οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα ρύθμιση.

                                    Με εκτίμηση

                                   Ντίνος Ρόβλιας
                                   Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                                   & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

252 σχόλια:

 1. Γνωριζει καποιος πως μπορει να επηρεασουν οι επικειμενες εκλογες το χρονο διεξαγωγης του διαγωνισμου ? ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει προφανώς αρχές καλοκαιριού. Κατ΄ αρχήν δεν επηρεάζεται ο διαγωνισμός, ΕΚΤΟΣ και ΑΝ.... ακολουθήσουν και άλλες αναμετρήσεις λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκει ηθελα να σταθω , δηλ αν οι εκλογες γινουν τελη Απριλιου , οκ. Αν ομως γινουν 6 Μαιου μου φαινεται δυσκολο να γινουν στο τελευταιο δεκαημερο του Μαιου οπως οριζει ο νομος . Κανω λαθος ?

  Ποτε θα μπορεσει καποιος να προγραμματισει οτιδηποτε σ αυτη τη χωρα ?
  Σ ευχαριστω για την αμεση απαντηση που εδωσες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Νομίζω (και ελπίζω) ότι θα θεωρηθούν οι εκλογές λόγος να αναβληθούν οι εξετάσεις και όχι να ματαιωθούν. Όλα αυτά, βέβαια, υπό την αίρεση ότι θα δημοσιευθεί η προκήρυξη.
  Θα ήθελα να ρωτήσω με τη σειρά μου, αν κλείσει η βουλή λόγω των εκλογών θα προκηρυχθούν οι εξετάσεις για την ΕΣΔι; ή ορθότερα συνιστά λόγο να μην προκηρυχθούν οι εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υπάρχει κάποιος να μας ενημερώσει για το πότε αναμένεται να βγει τελικώς η προκήρυξη??? Περιμένουν πρώτα τις εξελίξεις για το θέμα των εκλογών ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γνωρίζει κάποιος εάν θα υπάρξει κάποια ρύθμιση ή πρόνοια για υποψηφίους της ΕΣΔΙ, οι οποίοι λόγω της απρόσμενης και απροειδοποίητης μείωσης του ορίου ηλικίας (όριο τα 40 έτη και όχι τα 45 που ίσχυε), ξαφνικά δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις;Έχει γίνει κάποιο διάβημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Γνωρίζει κάποιος ..
  18 Μαρτίου 2012 7:50 μ.μ.

  ===================
  Από όσο γνωρίζουμε δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια (στις μεταβατικές διατάξεις αλλά δε γίνεται μνεία) για ύπαρξη εύλογου χρονικού διαστήματος μετάβασης στο νέο καθεστώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πώς άραγε θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε και ενώπιον ποίων, για αυτή την άδικη αλλαγή στο όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ;Μετακινούμαι όλο το χρόνο από επαρχία στην Αθήνα,για φροντιστήριο, πήρα δάνειο για δίδακτρα και ξαφνικά δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @ Ανώνυμος είπε...
  Πώς άραγε
  18 Μαρτίου 2012 8:50 μ.μ
  ==========

  Θεωρώ ότι πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τις δικαστικές ενώσεις καθώς και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μάλιστα συντόμως, καθώς υπογράφηκε η προκήρυξη (βλ. ανωτέρω κείμενο ανάρτησης) προκειμένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις στο νόμο και την προκήρυξη ΠΡΙΝ κλείσει η Βουλή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αναρωτιέμαι: ποιός ο λόγος να αλλάξει ξαφνικά και χωρίς καμία μεταβατική περίοδο από ένα καθεστώς στο άλλο, του ορίου ηλικίας εισαγωγής στην ΕΣΔΙ; Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό;Ελπίζω πραγματικά η Ενωση Δικαστών να πάρει θέση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τελικά έχει δει κανείς σίγουρα την προκήρυξη για το θέμα του ηλικιακού ορίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το ηλικιακό όριο, άλλαξε με τον ν.4055/12. Η προκήρυξη ακόμα δεν έχει βγει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. 'Αρ. 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Γιατι δεν διαμαρτύρεται κανεις για την ξαφνικη ΜΕΙΩΣΗ του ορίου ηλικίας για εισαγωγή στην Σχολή δικαστων? Ειναι δυνατον να γίνονται ετσι απροειδοποίητα αυτά τα πράγματα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Η μείωση του ορίου για την εισαγωγή στη σχολή είναι πραγματικά εξωφρενική, ειδικά όταν δεν προβλέπει μεταβατικές διατάξεις και φέρνει προ τετελεσμένου όλους αυτούς που μέχρι πρόσφατα ήξεραν ότι μπορούν να δώσουν εξετάσεις. Η προκήρυξη όμως υπογράφηκε με την προηγούμενη διάταξη και θα δημοσιευτεί μετά την ισχύ της νέας ρύθμισης (αν δημοσιευτεί ποτέ). Τι θα ισχύσει σε αυτήν την περίπτωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μήπως γνωρίζετε τι γίνετε με τις θέσεις των διοικητικών δικαστών φέτος; Και μήπως υπάρχει κάποια πληροφορία για το πότε θα βγει η προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Σχετικά με το τι θα ισχύσει ως προς το όριο ηλικίας στην υπό έκδοση προκήρυξη της ΕΣΔΙ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε χθες 29-3-2012 ότι θα υπάρξει ρύθμιση, ώστε γι' αυτόν τον διαγωνισμό να ισχύσουν τα προηγούμενα όρια ηλικίας. Η προκήρυξη ακόμη εκκρεμεί, διότι πλέον θα πρέπει να εγκριθεί με την διαδικασία της ΠΥΣ του 2006, για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση αυτής με το Νόμο Ρέππα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Υπάρχουν άτομα που άρχισαν προετοιμασία με σκοπό να δώσουν εξετάσεις του χρόνου, πιστεύοντας πως το όριο ηλικίας είναι 45 έτη και τώρα δεν θα μπορέσουν.Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιοί θα μπορέσουν να δώσουν φέτος, όταν πρόκειται για εξετάσεις αυτής της δυσκολίας και αυτού του επιπέδου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν αντιδρά επισήμως από την Ενωση Δικαστών και τους αρμοδίους. Είναι δυνατόν να ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ανώτατο όριο ηλικίας (κατά τη γνώμη μου υφίσταται θέμα αντισυνταγματικότητας), χωρίς 2 ή 3 χρόνια μεταβατική περίοδο και να μην αντιδρά κανείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑ ΣΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ??? ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΔΙ ΦΕΤΟΣ; ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΈΧΕΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. συγγνώμη αλλά πότε άλλαξε το όριο ηλικίας των 40 ετών?σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 του νόμου 1756/1988 το ανώτατο όριο ηλικίας ήταν αυτό των 40 ετών και το κατώτατο ήταν αυτό των 27 ετών το οποίο άλλαξε πράγματι και ορίστηκε σε αυτό των 28 ετών. Με ποιό νόμο έγινε το 40 45. πάνρα 40 ήταν από όσο γνωρίζω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Έχει κανείς κάποιο νέο για το πότε θα διεξαχθεί φέτος ο διαγωνισμός;;
  (και εάν;;)Έχει ακούσει κανείς για τέλη Σεπτέμβρη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Έχει κανείς εξήγηση γιατί δενέχει προκηρυχθεί ακόμα ο εισαγωγικός διαγωνισμός; Παρακαλώ ας ενημερώσει όποιος γνωρίζει κάτι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Γεγονός είναι πως εφόσον δεν βγήκε σήμερα …..αν βγει πια μετά το Πάσχα….η ερώτηση μου είναι αν δύναται να βγει μετά την διάλυση της βουλής? υπό την έννοια ότι..ποιος Υπουργός θα την υπογράψει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Γεγονός είναι πως εφόσον δεν βγήκε σήμερα …..αν βγει πια μετά το Πάσχα….η ερώτηση μου είναι αν δύναται να βγει μετά την διάλυση της βουλής? υπό την έννοια ότι..ποιος Υπουργός θα την υπογράψει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Χωρίς να έχω οποιαδήποτε ενημέρωση θεωρώ οτι όπως έχουν τα πράγματα η προκήρυξη θα βγεί μετά τις εκλογές,τα γραπτά θα είναι περίπου τον Σεπτέμβρη και τα προφορικά μέχρι τέλος του έτους.ΚΟυράγιο συνάδελφοι υπάρχουν και χειρότερα.Καλή ανάσταση γενικώς και καλό διάβασμα keep trying

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Χρόνια πολλά σε όλους! Σε σχέση με το ηλικιακό όριο της σχολής ήθελα να ρωτήσω εαν υπάρχει διαφοροποίηση ανδρών-γυναικών λόγω στρατιωτικής θητείας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους!!!!!!!
  O 3910/2011«ββ. Έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α`).»
  Ο 4055/2012 2. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.»
  Συνεπώς δεν αλλάζει κάτι λόγω στρατιωτικής θητείας!! Ο νομικός προβληματισμός είναι ότι και το 2011 που άλλαξε το όριο με τον 3910/2011 ο 1756/88 πάλι το 40ο έλεγε και η προκήρυξη το 45ο …..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Σχετικά με το όριο ηλικίας το σχέδιο νόμου όταν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προέβλεπε την τροποίηση του Ν.1756/1988 και η αιτιολογική που το συνόδευε ανέφερε ότι σκοπός της ρύθμισης ήταν η εναρμόνιση των ορίων ηλικίας με αυτά του Ν.3910/2011 δηλαδή 28 με 45 (σχετική ανάρτηση στο opengov).Στην έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης που διαβιβάστηκε στη Βουλή αναφέρεται ότι οι περισσότεροι εκφράστηκαν θετικά για την αύξηση του ορίου ηλικίας.
  Καταλήξαμε όμως στη ρύθμιση του α.88 του ν.4055/2012 χωρίς να παρατίθεται η ελάχιστη αιτολογία. Ποιος είναι τελικά αυτός ο τόσο σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος που επιτρέπει στο νομοθέτη να πειραματίζεται σε βάρος των υποψηφίων, ανεβοκατεβάζοντας τα όρια ηλικίας.
  Στην έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής ως προς επίμαχο άρθρο επισημαίνεται ότι τροποποιεί το κατώτατο όριο ηλικίας του 1756/1988 (από 27 σε 28)και κατά τα λοιπά σιωπή ως προς ανώτατο όριο. Η αιτιολογική έκθεση συσκοτίζει περισσότερα τα πράγματα αναφέροντας ότι με τις ρυθμίσεις αυτές "καθορίζεται το όριο ηλικίας των δικαστικών λειτουργών που μπορούν να είναι υποψήφιοι για την εθνική σχολή δικαστικών λειτουργών" (;;;;;).
  Αν κάποιος είναι σε θέση να αντιληφθεί την πραγματική βούληση του νομοθέτη και το σκοπό της ρύθμισης ας μας διαφωτίσει.Ή εάν μπορεί κάποιος ας μας πείσει ότι η ρύθμιση αποτέλεσε προϊόν σοβαρής στάθμισης προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα όρια ηλικίας αποτελούν σοβαρούς περιορισμούς ατομικών μας δικαιωμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Σωστός ο ανωτέρω σχολιαστής!! Ας δούμε και λίγο το 5 παρ 1 Σ για να μην ομιλήσουμε για ΕΣΔΑ , από της ΣΤΕ Ολ 413/93 περι ορίου ηλικία των δικηγόρων γίνεται λόγος για το 5 παρ. 1 και συγκεκριμένα «……η ηλικία από μόνη της, δεν έχει σχέση με τις ηθικές ιδιότητες, ούτε αναγκαίως μειώνει τις πνευματικές ικανότητες για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος…»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι η συνεχής αυξομείωση του ορίου ηλικίας χωρίς μάλιστα μεταβατικές διατάξεις καταργεί κάθε έννοια δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

  Ήθελα μόνο να σχολιάσω, με κάθε επιφύλαξη -και το τονίζω- ότι έχω την εντύπωση πως υπάρχει απόφαση του ΣτΕ αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμό για την κατάληψη δημοσίου αξιώματος (ενδεχομένως και για το όριο ηλικίας), στην οποία αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται "δικαίωμα" στην κατάληψη δημόσιας θέσης ή αξιώματος και άρα είναι επιτρεπτοί εντονότεροι περιορισμοί από αυτούς που είναι ανεκτοί με το 5 παρ.1 (εν αντιθέσει με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο ελεύθερο επάγγελμα, π.χ. όριο ηλικίας για την εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο).


  Αν κάποιος θυμάται κάτι παραπάνω, έχει δει την απόφαση που θυμάμαι, ή ενδεχομένως κάποια που λέει κάτι αντίθετο, ας μας διαφωτίσει.

  Ε.Θ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Και, αφού συμφωνήσω με όλα τα παραπάνω, να ρωτήσω, έτσι για λόγους αρχής και από ακαδημαϊκό ενδιαφέρον: η σιωπή όλων των δικαστικών ενώσεων για το εν λόγω ζήτημα - που δεν έχει μισθολογικές προεκτάσεις, οπότε και θα μαίνονταν, διαρρηγνύοντας τα ιμάτιά τους, ωσάν τραγικές ηρωϊδες, περί το κύρος και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης - η σιωπή, λοιπόν, αυτή μπορεί να εκληφθεί ως μία διακριτική στάση απέναντι σε αυριανούς συναδέλφους, τους οποίους τότε και μόνον θα θεωρούν άξιους ενασχόλησης; Το κύρος της Δικαιοσύνης είναι ένα περίκλειστο και στεγανό άβατο, που δεν το αφορά ούτε ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ούτε η ποιότητα στελέχωσής του;
  Το να αναγκαστούν υποψήφιοι άνω των 40 ετών να σπαταλήσουν χρόνο, χρήμα και ψυχικά αποθέματα, προκειμένου ν`ασκούν αιτήσεις ακύρωσης, αναστολής και προσωρινής διαταγής για να μετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό, επειδή ο νομοθέτης μετέβαλε, ένα χρόνο μετά, άποψη περί ορίου ηλικίας, δεν απασχολεί κανένα θεσμικό όργανο; κανέναν "υπερασπιστή" του κράτους δικαίου;
  Προφανώς όχι....όπως δεν απασχόλησε κανέναν το αποτέλεσμα των περσινών εξετάσεων, ούτε επί της νομιμότητας, ούτε επί της διαδικασίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Συνάδελφε όπως πληροφορούμαι, μελετάνε περαιτέρω μείωση του ορίου στα 38. Ο λόγος άγνωστος, προφανώς ο νεώτερος δικαστής θα εργαστεί περισσότερα χρόνια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ενώ επιπλέον θα έχει μεταλαμπαδεύσει στο δικαστικό σώμα και την πολύτιμη εμπειρία ζωής που θα χει ήδη αποκομίσει στα 28 του - αποκτηθείσα κυρίως μέσα από την ανάγνωση εχγειριδίων και δικαστικών αποφάσεων, τα οποία και θα τον προετοιμάσουν για τη σταδιοδρομία του ήδη από τα 24 του...έτσι όταν θα εισέλθει σε ακροατήριο Δικαστηρίου το πρώτον μετά την εισαγωγή του στην ΕΣΔι, σαν έτοιμος από καιρό, θα είναι ήδη άριστος στην αποτίμηση των συνθηκών της πραγματικής ζωής, στη χρήση των διδαγμάτων της κοινής "πείρας" και αδυσώπητα ικανός στην αξιολόγηση της προσωπικότητας μαρτύρων, κατηγορουμένων και λοιπών διαδίκων. Κι άσε τις υπόλοιπες έννομες τάξεις να πιστεύουν τα αντίθετα. Μπορεί να αναμετρηθεί ο ευρωπαίος νομοθέτης με τον έλληνα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. εγώ πάλι διάβασα τα ακόλουθα (φεβρουάριος 2012) και σας τα παραθέτω: κα. Reding (E.Επιτροπή) χωρίς μάλιστα να έχει ερωτηθεί σχετικά, σπεύδει να ανακοινώσει ότι υπάρχει θέμα με τα ηλικιακά όρια προσλήψεων δικαστών, εισαγγελέων αλλά και δικηγόρων τονίζοντας ότι «Η Επιτροπή είναι πλήρως ενημερωμένη για την ύπαρξη στην ελληνική νομοθεσία σειράς απαιτήσεων σχετικά με ανώτατο όριο ηλικίας για πρόσληψη σε αρκετά νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα (όπως εκείνα των δικηγόρων, των δικαστών και των εισαγγελέων), οι οποίες αντιβαίνουν στη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή διερευνά επί του παρόντος τις ενδεχόμενες αυτές παραβιάσεις και θα επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Είναι τραγικό το να προετοιμάζεσαι σκληρά για το διαγωνισμό και να σου στερούν το δικαίωμα λόγω ηλικίας..επειδή μόλις τώρα το πληροφορήθηκα, με μια πρόχειρη έρευνα εντόπισα την Οδηγία 2000/78/ΕΚ και το Ν.3304/2005 που μιλάνε για την απαγόρευση διακρίσεων μεταξύ άλλων και λόγω ηλικίας..ας το δούμε όλοι οι ομοιοποαθείς συνυποψήφιοι και ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να αντιδράσουμε..ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ας δούμε λίγο την Οδηγία 2000/78/ΕΚ και το Ν3304/2005 και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να να αντιδράσουμε..κουράγιο σε όλους τους συνυποψηφίους που κινδυνεύουν να αποκλειστούν λόγω ηλικίας (και γω ομοιοπαθής)..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. που είναι η προκήρυξη ΟΕΟ??? καμιά ενημέρωση δεν έχουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. θεωρείτε πιθανό να διεξαχθεί ο διαγωνισμός τέλη ιουνίου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. παιδιά δεν ξέρει κανείς τίποτα για τον διαγωνισμό? παίζει να βγεί μετά τις εκλογές ή Ιούνιο?και οι εξετάσεις πότε θα γίνουν? χρειάζεται κάποιος χρόνος για κατάθεση δικαιολογητικών κ τα συναφή.Άν κάποιος ξέρει κάτι ας μας πεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Σύμφωνα με φήμες ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σεπτεμβριο (τα γραπτά) και τα προφορικά τέλη Δεκεμβρίου...βέβαια τα παραπάνω δεν επιβεβαιώνονται από καμία αρμόδια αρχή..μήπως έχει κάποιος έγκυρη πληροφόρηση; θα είναι πραγματικά χρήσιμη για όλους τους υποψηφίους που ταλαιπωρούνται από την άγνοια της ημερομηνίας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Σύμφωνα με όσα ακούγονται τα γραπτά θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο και τα προφορικά πρός Δεκέμβριο...βέβαια οι φήμες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές..αν έχει κάποιος έγκυρη πληροφόρηση θα ήταν πολύ χρήσιμη για όλους τους υποψηφίους που ταλαιπωρούνται από την κατάσταση αυτή..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Δεν ξέρω αν είναι όντως έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ακόμα και να δημοσιευτεί στην παρούσα φάση η προκήρυξη θα είναι δώρο άδωρο. Η προκήρυξη, έτσι όπως υπογράφηκε πριν από δύο μήνες σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΔΕ, λογικά θα προέβλεπε και το χρονικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, το οποίο πιθανότατα δεν θα μπορεί να τηρηθεί πλέον αλλά θα χρειάζεται τροποποίηση της προκήρυξης. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση διεξαγωγής του διαγωνισμού, πράγμα για το οποίο δυστυχώς αμφιβάλλω, καθότι δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί η προκήρυξη του ΝΣΚ, η οποία υπογράφηκε στις 11-4-2012, δημοσιεύτηκε μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, ενώ η προκήρυξη της ΕΣΔΙ ακόμα αγνοείται..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Καλησπέρα!! Ο νόμος το λέει ρητά τέλη Μάη οι εξετάσεις άρα…. μόνο με τροποποιητική του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται πλέον αλλά ποιού υπουργού? Τώρα και με σχεδόν βέβαιο το θέμα των εκλογών……δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες, η σχολή κλείνει τον Αύγουστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλησπέρα. Έχει αρχίσει μια προσπάθεια μέσω ΔΣ του ΔΣΑ να δοθεί από το αρμόδιο υπουργείο μια απάντηση σχετικά με το αν θα λάβουν χώρα οι εξετάσεις εισαγωγής και πότε. Καλό θα ήταν οι συνάδελφοι δικηγόροι να πιέσουν μέσω Δικηγορικών Συλλόγων να δοθούν απαντήσεις παρόλο που τυπικά είναι θέμα που δεν τους αφορά άμεσα.Δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορεί αντίστοιχα να τεθεί ερώτημα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (καθότι το πρόβλημα αφορά σε μελλοντικούς εν δυνάμει συναδέλφους τους.)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς οτιδήποτε σχετικά με τη φήμη που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί περί μη διενέργειας φέτος του διαγωνισμού και περί διορισμού επιτυχόντων από τον πίνακα του διαγωνισμού του 2011?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Ακουγεται, για μεταταξη στη φετινη σειρα δικαστικων λειτουργων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. O ν.3910/2011 ορίζει ότι στις εξετάσεις συμμετέχου όσοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
  Ο ν.4055/2012 2 τροποποιεί την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.»
  Το 2011 που άλλαξε το όριο με τον 3910/2011 ο 1756/88 πάλι το 40ο έλεγε και η προκήρυξη το 45ο. Μήπως τελικά δεν υπάρξει καμία αλλαγή και εξακολουθήσει να ισχύει το 45ο; Υπάρχει κάποιος με υπεύθυνη απάντηση στο εν λόγω ερώτημα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ, ΜΑ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ;;;; ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ, ΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ; Ή ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΤΕΙΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Για την διοικητική δικαιοσύνη από τον διαγωνισμό του 2011 έχουν μπει όλοι στη σχολή και οι θέσεις δεν καλύφθηκαν. Από τον διαγωνισμό του 2010 υπάρχει σειρά επιτυχόντων, αν θυμάμαι καλά περίπου 46 άτομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Συνάδελφοι, είμαστε όλοι σε μια κατάσταση παρατεταμένης αναμονής και πίεσης, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να προκαλούμε πανικό στους συνυποψηφίους με ανακρίβειες και εικασίες οι οποίες στη συνέχεια αναπαράγονται ακρίτως. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι κάθε έτος προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στην ΕΣΔι, επομένως δεν υπάρχουν περιθώρια για εισαγωγή επιτυχόντων από προηγούμενες χρονιές. Η όλη κατάσταση είναι πρωτόγνωρη γιατί δε νομίζω τις προηγούμενες χρονιές να υπήρξε ποτέ αντίστοιχο πρόβλημα, οπότε ας την αντιμετωπίσουμε με υπομονή και ψυχραιμία και ας ελπίσουμε να υπάρξει σύντομα μια υπεύθυνη και ξεκάθαρη ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια ή μη του διαγωνισμού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Συντάσσομαι απολύτως με τον προλαλήσαντα (ορθότερα "προγράψαντα"!)!
  Έλεος πια με την ακατάσχετη και πανταχόθεν εκπορευόμενη παραφιλολογία!!!
  Δεν είναι κακό να αναγνωρίζει κανείς την άγνοιά του ειδικά όταν οι καταστάσεις το επιβάλλουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Την Παρασκευή επικοινώνησα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης . Η υπεύθυνη μου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σίγουρα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Μου είπε επίσης ότι η προκήρυξη έχει φύγει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών .Τέλος μου ανέφερε ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πάει για αργότερα. Σας αναφέρω ακριβώς αυτά που μου είπε. Αν κάποιος έχει νεώτερα , ας μας πληροφορήσει σχετικά. Εύχομαι καλό κουράγιο και υπομονή σε όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Επίσης ο νόμος ορίζει ότι η προκήρυξη βγαίνει τον Ιανουάριο και ο διαγωνισμός γίνεται το τελευταίο δεκαήμερο Μαϊου και όμως οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί.Θα μου πείτε βέβαια ότι οι προθεσμίες για την Διοίκηση είναι ενδεικτικές, αλλά ακριβώς επειδή η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, προσωπικά δεν θα εκπλαγώ αν ο διαγωνισμός δεν γίνει καθόλου ή αν εισαχθούν επιτυχόντες προηγουμένων ετών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Αγαπητοι συνάδελφοι μακάρι ο διαγωνισμός να γίνει έστω και με καθυστέρηση ή μέχρι αρχές του έτους (τα προφορικά).Λίγο ή πολύ όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε τηλεφωνούμε στο Υπουργειο Δικαιοσύνης όπου η αρμόδια υπάλληλος μας ενημερώνει οτι η προκήρυξη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών.Διαβεβαίωση για την διενέργεια του διαγωνισμού δεν μπορεί η ίδια να δώσει γιατί δεν γνωρίζει.Οπότε το σίγουρο του διαγωνισμού δεν έχει διασφαλιστεί,φοβάμαι πως φέτος δε θα γίνει ο διαγωνισμός,η σχολή θα αναστείλει την λειτουργία της για ένα έτος και θα επαναλειτουργήσει του χρόνου.Μακάρι να επαληθευτεί ο/η συνάδελφος που είναι πεπεισμένος/η για την διενέργεια του διαγωνισμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Το Υπουργείο θα πρέπει να γνωρίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι μία μερίδα υποψηφίων ηλικίας έως 45 ετών δίνει τεράστιο αγώνα (οι περισσότεροι με οικογένειες πίσω τους) για να προετοιμαστεί γι' αυτές τις εξετάσεις.
  Για τους μικρότερης ηλικίας υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες για διάφορες εξετάσεις.
  Εϊναι λοιπόν λογικό και δίκαιο εφόσον δεν έχει ως τώρα ανακοινωθεί επίσημα αποκλεισμός τους, να διασφαλιστεί, όποτε γίνει ο διαγωνισμός, η μεταβατική διάταξη που εξασφαλίζει την συμμετοχή τους. Και αυτό θέλει ομαδική κινητοποίηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Τελικα ο διαγωνισμός διαφαίνεται να γίνεται προς το Σεπτέμβριο αν βγει η προκήρυξη ως τέλος Ιουνίου, ή μετατίθεται για την επόμενη χρονιά?Είναι γεγονος πως η παρατεταμένη αυτή κατάσταση πίεσης και αβεβαιότητος ταλαιπωρεί όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα όσους ξεκίνησαν την προετοιμασία την τελευταία διετία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Όπως φαίνεται μάλλον πάει για την επόμενη χρονιά γιατί αν βγεί τον ιούνιο η κατάθεση των δικαιολογητικών κτλ θα πάει μέχρι τον σεπτέμβρη οπότε τα γραπτά καλό οκτώβρη και τα προφορικά απο νέο έτος.Δεδομένης της οικονομικής στενότητας και της χρονικής, μαλλον θα πάει την επόμενη χρονιά.Ήδη πήραν 160 ειρηνοδίκες 20 το νομικό συμβούλιο,δεν είναι δυνατό το Υπουργείο δικαιοσύνης να προσλαμβάνει αβέρτα-κουβέρτα.Έτσι όπως πάει "ο μισός προυπολογισμός" (λόγω του οτι είναι κουτσουρεμένος)θα πάει για την δικαιοσύνη και δικαιοσύνη δε βλέπουμε.Το μόνο που μας μένει είναι η ελπίδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Πραγματικά πιστεύετε ότι μπορούμε με βάση τη λογική να προβλέψουμε αν και πότε θα γίνει ο διαγωνισμός; Δεν υπάρχει καμία λογική, συνάδελφοι, στα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν, οπότε το μόνο που μας μένει είναι η υπομονή. Όσο για την ελπίδα.. υπάρχει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Σε μια γενικοτερη κατασταση που κυριαρχει το παραλογο, επόμενο να μην υπαρχειλογικη.....Ας υπαρξει τουλαχιστον μια εγκαιρη και εγκυρη ενημερψση εκ των <> αν θα γινει ή όχι ο διαγωνισμος εντός του έτους ή όχι,για να καθορισει ο καθένας μας το πρόγραμμα του....Και αν δε γίνει φέτος ο διαγωνισμος, ποιος μας εγγυαται οτι θα γινει του χρόνου, οταν προμηνύονται χειροτερες καταστάσεις.....Καλη υπομονη Συναδελφοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Βγήκε το ΦΕΚ. Οιεξετάσεις, είναι τον Οκτώβρη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. 55 θέσεις Δικαστών και 12 Εισαγγελέων. Συγχαρητήρια, ακριβώς τόσες είναι οι ανάγκες για την ταχεία απονομή δικαιοσύνης...Ο χώρος της δικαιοσύνης αιμορραγεί από τις τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και οι ιθύνοντες βάζουν ακόμη πιο βαθειά το μαχαίρι.Απλά, ντροπή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ευχαριστούμε τον Ανώνυμο σχολιαστή για την πληροφόρηση.
  Καλή επιτυχία σε όλους του διαγωνιζομένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. στην Αθηνα τα προφορικα;;; τι μας λες..γιατι αραγε;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Μήπως διότι παραδοσιακά οι εξετάσεις των προφορικών γίνονταν στον Άρειο Πάγο;
  Μήπως διότι γίνονται σε δημόσια συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο, όπως τα δικαστήρια, την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι;
  Μήπως δε θα πρέπει να είστε τόσο καχύποπτος;

  Καλή επιτυχία σας εύχομαι και από του χρόνου μακάρι να είμαστε και συνάδελφοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζομένους. Πάντως παρά την τελευταία τροποποίηση, το όριο ηλικίας για την εισαγωγή εξακολουθεί να είναι τα 45 έτη. Γνωρίζει κανείς γιατί ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, που είναι δικηγόρος, θα αλλάξει εκ νέου το όριο ηλικίας και θα γίνει πάλι 45 έτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Στις ιστοσελιδες του Αρειου Παγου, ΕΣΔΙ, Υπουργειου Δικαιοσυνης κλπ, δεν υπηρξε ενημερωση...φανταζομαι αργουν στην επικαιροποιηση.....Καλη δυναμη στον αγωνα της προσπαθειας των συνυποψηφιων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Στον Άρειο Πάγο θα γίνουν οι προφορικές εξετάσεις και όχι στην Σχολή Δικαστών όπως μέχρι πέρυσι, επειδή φέτος ήμασταν αρκετοί εισακτέοι και κάνουμε μάθημα σε όλες τις αίθουσες, επομένως δεν υπάρχει πια διαθέσιμος χώρος για την διεξαγωγή των προφορικών. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους και να θυμάστε όσοι δίνετε ότι άγχος και επιτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Τα προφορικά θα γίνουν στον Άρειο Πάγο και όχι στην Σχολή Δικαστών, όπως μέχρι πέρυσι, επειδή φέτος είμαστε αρκετοί εισακτέοι και κάνουμε μάθημα σε όλες τις αίθουσες, επομένως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμος χώρος εκεί για την διεξαγωγή της εξέτασης. Καλή σας επιτυχία, όσοι δίνετε, και να θυμάστε ότι άγχος και επιτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Εκτός αυτού, πέρυσι πρέπει να ήταν αρκετά δύσκολο να ανεβοκατεβαίνουν τα μέλη της επιτροπής (της κατεύθυνσης πολιτικής δικαιοσύνης) Αθήνα-Θεσσαλονίκη για κανένα δίμηνο, ώστε να εξετάσουν τους σχεδόν 400 επιτυχόντες του πρώτου σταδίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Ξέρει κανείς, αν για τη στρατιωτική δικαιοσύνη γίνουν εξετάσεις σύντομα; Μόνο αν ξέρει κάποιος, όχι εκτιμήσεις. Ευχαριστώ πολυ. Καλη επιτυχία στους υποψηφιους της ΕΣΔΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΔΙ: Προκειμένου να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από υποψηφίους που έχουν θιγεί από την αιφνίδια μείωση του ορίου ηλικίας, με σκοπό την εκ νέου αύξηση του ορίου ηλικίας ή τουλάχιστον τον ορισμό κάποιας μεταβατικής περιόδου για την ισχύ του νέου ορίου ηλικίας, επικοινωνήστε σχετικά μαζί μου, στο e- mail eisagogi@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην ΕΣΔΙ: όποιος επιθυμεί να συνυπογράψει σχετικό κείμενο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με σκοπό την επαναφορά του ορίου ηλικίας στα 45 έτη ή τον ορισμό μεταβατικής περιόδου για το νέο όριο ηλικίας, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο e mail eisagogi@yahoo.gr
  Σκοπός μας είναι να συγκεντρώσουμε όσες περισσότερες υπογραφές είναι δυνατό, ως τέλος Αυγούστου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Ερώτηση προς τον διαχειριστή του blog: εσείς τί πιστεύετε ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της Εσδι, δεδομενου οτι το αρθρο 8 ν.3910/11 δεν τροποποιήθηκε και ορίζει τα 45 έτη ? Άτομα 40 ετών αξιζει να αρχίσουν προετοιμασία για τις εξετάσεις του 2013?. Αφού ο νόμος που διέπει την σχολη δικαστών, ορίζει οτι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ως 45 ετών, είναι νομότυπο η προκηρυξη του χρόνου, να λέει "ως 40 ετών"?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. Ο Ν. 1756/1988 (μέχρι την ισχύ του Ν. 4055/2012) στο άρθρο 36 §4 έθετε ως όριο 27 – 40 έτη.
  Ο Ν. 2236/1994 (παλαιός νόμος για την Ε.Σ.Δι.) όριζε 27 – 40
  Ακολούθησε ο νέος νόμος της Ε.Σ.Δι., ο Ν 3689/2008 με όριο 28 – 40 (χωρίς να τροποποιηθεί ο Ν. 1756/1988).
  Αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3910/2011 που έθετε ως όριο 28 – 45 (χωρίς να τροποποιεί και τον 1756/1988.)
  Τέλος ο Ν. 4055/2012 τροποποίησε το Ν. 1756/1988 με όριο 28 – 40 (χωρίς να τροποποιεί το Ν. 3689/2008).

  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ισχύει ο 4055/2012 ως νεώτερος, με τη λογική ότι παρά το ότι ο νομοθέτης (σε κάθε αλλαγή) ξεχνούσε να τροποποιήσει ρητά και τους δύο νόμους, εντούτοις η βούλησή του ήταν αυτή, δηλαδή να ισχύει το όριο που έθετε. Βέβαια θεωρώ ότι ο 4055/2012 όφειλε να θέσει μια μεταβατική περίοδο 1 – 2 ετών, προκειμένου να μην καταλάβει εξ απήνης τους υποψηφίους άνω των 40 ετών. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, προδόθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Πιστεύετε ότι η απόφαση της συνέλευσης της ΕΔΕ (22-09-2012) περί μη συμμετοχής των δικαστών σε οποιαδήποτε επιτροπή περιλαμβάνει και τη συμμετοχή τους στις επιτροπές εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή δικαστών? συμπεριλαμβάνονται οι εν λόγω επιτροπές στην 'απαγόρευση" της άνω απόφασης? με άλλα λόγια θα επηρεάσει αυτή η απόφαση -και ενδεχομένως επόμενες αποφάσεις περί συνέχισης των κινητοποιήσεων- την προβλεπόμενη εντός Οκτωβρίου διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔι?ποιά είναι η γνώμη του διαχειριστή του blog? ευχαριστώ εκ των προτέρων, θεωρείστε δικαιολογημένη πλέον την αγωνία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Προς τον διαχειριστή του ιστολογίου.Σας παρακαλούμε πείτε μας την αποψή σας για το αν οι κινητοποιήσεις στην δικαιοσύνη μπορούν να επηρεάσουν τις εξετάσεις της σχολής δικαστών.Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Φωνή βοώντος εν τη ερήμω...Πείτε μας βρε παιδιά κάποιος...έστω και να την άποψή σας, κουβέντα να γίνεται!θα σκάσουμε από αγωνία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Δώστε μας μια απάντηση αν είναι δυνατόν στο παραπάνω ερώτημα σχετικά με τις εξετάσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Για να επηρεαστεί ο διαγωνισμός της Ε.Σ.Δι. θα πρέπει:
  α) η επιτροπή (δηλαδή οι δικαστικοί λειτουργοί που την αποτελούν, οι πανεπιστημιακοί και οι δικηγόροι) να μην εκτελεί τα καθήκοντά της λόγω κινητοποιήσεων. Ειδικά για τα μέλη που είναι δικαστικοί λειτουργοί, η ματαίωση των εξετάσεων λόγω κινητοποιήσεων είναι σχεδόν απίθανη (πιθανότητα μικρότερη του 1%).
  β) οι επιτηρητές, οι οποίοι είναι πρωτοδίκες, να μην εκτελούν τα καθήκοντά τους. Πέραν του ότι πιστεύω ότι θα βρεθούν επιτηρητές (αφού δεν συμμετέχουν όλοι οι δικαστικοί της Θεσσαλονίκης στις κινητοποιήσεις) σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητηθούν, σε περίπτωση ανάγκης, δικαστικοί και από άλλα πρωτοδικεία.
  Εν τέλει, το μόνον που θα πρέπει να σας απασχολεί αυτήν την στιγμή είναι το διάβασμά σας.
  Καλή επιτυχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Ευχαριστούμε πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. το φ.ε.κ. των επιτροπών έχει βγει
  Υ.Ο.Δ.Δ. 440/18.09.12

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. @ Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  το φ.ε.κ. των επιτροπών
  29 Σεπτεμβρίου 2012 10:27 π.μ.
  ========
  Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Μεσα απο την καρδια μου καλη επιτυχια σε ολους τους υποψηφιους και καλη δυναμη στους εξεταστες.Και αν μου επιτραπει μια συμβουλη.Διαβαστε πολυ καλα την τετραβιβλο ειδικα για τα προφορικα.

  Μ Β Προεδρος Πρωτοδικων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Καλή επιτυχία και από εμένα. Και μην αγχώνεστε, όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται. Άλλωστε (ἄλλως τε) σε πέντε μήνες μάλλον θα ξαναγίνει διαγωνισμός. Πολύ προσοχή σε διευκρινήσεις που μπορεί να δοθούν.
  Μια συμβουλή σε αυτούς που δεν γράφουν καλή έκθεση. Μη βιάζεστε, καθίστε μέχρι το τέλος. Σκεφτείτε κάθε παράγραφο αρκετή ώρα και εφαρμόστε καλά το πλάνο πρόλογος - κυρίως θέμα - επίλογος, με επιμέρους ενότητες (στο κυρίως θέμα) όμοιας διάταξης. Γράψτε σοβαρά χωρίς να διαφαίνεται πρόθεση εντυπωσιασμού. Σχολιάστε τις ενδεχόμενες απόψεις με αντικειμενική κρίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Καμιά συμβουλή για αυτούς που δίνουν για τη διοικητική κατεύθυνση;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Να είναι χαλαροί και σίγουροι……….σε 6 μήνες είναι οι επόμενες και από όλα θα πέσουν και συνταγματικό (λόγω Χρυσόγονου) και εξαιρετικό διοικητικό και φορολογικά και συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά και στο δημοσιολογιστικό…..ίσως (και προσωπική εκτίμηση) προσυμβατικός…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Γραπτα Κυριακη 14/10 το απογευμα στην ΕΣΔΙ.
  Αυριο ανεβαινει στο site της ΕΣΔΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. 11-12-13 οι Εισαγγελείς, 14-15-16 οι Πρωτοδίκες, καλή επιτυχία σε όλους μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. οι εξετασεις είναι 11 με 21 ξεκινουν οι εισαγγελείς-πολιτικοί-διοικητικοι-
  καλη τυχη σε όσουν αγωνίστηκαν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Καλή επιτυχία σε όλους!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. οι διοικητικοί αμέσως μετά, 17-18-19;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Καλή επιτυχία σε όλους! μια συμβουλή, μικρή, που βοήθησε και εμένα: Γράψτε τα ερωτήματα στο κάθε θέμα με τη σειρά που σας τα θέτουν, το ένα μπορεί να προϋποθέτει τη (σωστή) λύση του προηγούμενου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. αυτο που λεει ο προηγουμενος..
  σε εμας το πρωτο ερωτημα ηταν το κυρος καποιας ιδιογραφης διαθηκης, το δευτερο για νομιμη μοιρα, κοκ.. ηταν λογικο οτι ηταν εγκυρη η διαθηκη.. οσοι ειχαν απαντησει οτι ηταν ακυρη βρεθηκαν προ αδιεξοδου στο δευτερο ερωτημα και απαντησαν ο,τι ναναι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. οι ημερομηνιες για τους διοικητικους?
  και ακομα μια ερωτηση..επιτρεπεται να εχουμε μαζι μας αιτιολογικες εκθεσεις νομων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. γιατι δεν αφηνουν 1 μερα κενου ανάμεσα στους εισαγγελείς και στους πρωτοδίκες;; οσοι θέλουν να δωσουν και στα δυο θα πρέπει να υποστουν το μαρτύριο να δίνουν επί 6 μέρες πρωί- απογευμα εξετάσεις! απλά απαραδεκτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. δηλαδή όποιος δεν είναι από Θεσ/νικη πρέπει να τρέχει τελευταία στιγμή να βρει εισιτήρια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Ξερει κανείς αν πειραζει ο κωδικας να είναι υπογραμμισμένος;; πρέπει να είναι εντελώς καθαρός;
  Καλή επιτυχία σε όλους


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ,ΟΥΤΕ ΑΝ ΑΠΛΩΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΡΘΡΟ.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΜΩΣ,ΟΡΘΑ ΜΕΝ ΟΣΑ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΟΤΙ ΑΝ ΣΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΕΡΏΤΗΜΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.ΣΥΝΗΘΩΣ,ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ,ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΟΥΣΊΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ.!ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. δεν πειραζει να ειναι υπογραμμισμενος ο κωδικας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. Υποψηφιε/α συναδελφε,παρε μαζι σου κι εναν μη υπογραμμισμενο! Απο το να προβληματιζεσαι καλυτερα να εχεις δυο.Σε καθε ομως περιπτωση ρωτα πριν τον χρησιμοποιησεις (τον υπογραμμισμενο εννοω) τους επιτηρητες.Και καλη επιτυχια!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. Δεν πειράζει να είναι υπογραμμισμένος ο κώδικας ακόμα και με φωσφορούχο μαρκαδόρο, αρκεί να είναι μόνο το κείμενο του νόμου, δηλαδή αυτό που πειράζει είναι αν υπάρχουν γραμμένες σημειώσεις ή σχόλια με θεωρία, νομολογία κλπ. Θέλει προσοχή, ιδίως αν υπάρχουν σε εμφανή σημεία τέτοια σχόλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. Κι εγώ υποψήφιος είμαι και έχω την εντύπωση ότι υπογραμμίσεις κτλ δεν πειράζουν, αρκεί να μην υπάρχουν σημειώσεις. Όντως απαράδεκτο το πρόγραμμα για εισαγγελείς και πολιτικούς, αν και εγώ δίνω στα διοικητικά. Τι να πω παιδιά, ας περάσουν οι καλύτεροι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. Επιτρέπεται η υπογράμμιση του Κώδικα και οι παραπομπές σε άλλες διατάξεις, αρκεί να μην υπάρχουν σχόλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. Η αναφορα και συνδυαστικη αναγραφη διαταξεων δεν ειναι σχολιο? η προκηρυξη μιλαει για ασχολιαστους κωδικες.κι αυτο θα πρεπει να τηρηθει απαρεγκλιτα αλλιως τιθενται μια σειρα ζητηματων..και ο νοων νοειτω,ή ολοι θα εχουν σχολιασμενους κωδικες υπο οιαδηποτε έννοια ή κανενας..επειδή γαρ οι καιροί χαλεποί,ας προσεξει η εξεταστική επιτροπή το ζήτημα αυτό.ειναι πιο σοβαρο απο οσο φανταζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Όταν λέτε "παραπομπή σε διατάξεις" φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στις αναφορές που κάποιοι κώδικες έχουν ήδη κάτω από ορισμένα άρθρα και όχι σε τυχόν άρθρα που παραπέμπουμε εμείς χειρόγραφα. Σωστά?
  Αυτό το γνωρίζετε από προηγούμενες φορές?
  Ποιον θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε επίσημα για το ζήτημα αυτό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. Λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα με την παράκληση να το δημοσιεύσουμε ανωνύμως:

  Μολονότι το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί ήδη κι έχουν καθοριστεί ώρες και εξεταζόμενα μαθήματα,δεν έχουν ανακοινωθεί τελικώς ποιοι από τους υποψηφίους γίνονται δεκτοί ώστε να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.Από απλή παρατήρηση και μόνο του τι συνέβαινε κατά τα προηγούμενα έτη,πάντοτε μεσολαβούσε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ ανακοίνωσης πινάκων υποψηφίων -εξετάσεων ,διαδραμόντος του οποίου κάποιοι από όσους απορρίπτονταν από τους πίνακες υποψηφίων,δυνάμει προσωρινών διαταγών του οικείου Διοικητικού πρωτοδικείου τελικώς συμμετείχαν.Φέτος έτσι όπως εξελίσσεται η διαδικασία, τέτοια δυνατότητα εκ των πραγμάτων δε χωρεί!Θεωρώ λοιπόν ότι -ειδικά για την κατεύθυνση που ξεκινάει πρώτη- υπάρχει ένα σοβαρό κενό κι είναι φύσει αδύνατο να καλυφθεί.

  Μετά τιμής,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. Μου προκαλουν αλγεινη εντυπωση όλες αυτες οι ερωτοαπαντήσεις για τα επιτρεπτα ή μη σχόλια στους κωδικες των υποψηφίων δικαστων. οι δηθεν αποριες που εκφράζουν ταιριάζουν μόνο σε μαθητές δημοτικού και όχι σε υποψήφιους δικαστικούς λειτουργούς. Αν πετύχουν στις εξετάσεις με σημειωμένους με σχόλια και παραπομπές άρθρων κώδικες με σκονάκια θα ασκούν και το λειτούργημα τους;και με ποια αίσθηση δικαίου, καθώς έτσι αποδείκνύουν ότι στερούνται και της στοιχειώδους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Και τώρα πια, προφορικά ! Και μάλιστα σύντομα. Τί πιστεύετε ότι πρέπει να διαβάσουμε για τα προφορικά; Κυρίως Κώδικα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. Οι εξετάσεις για τη εισαγωγή στη σχολή δικαστικών λειτουργών θα έπρεπε να γίνονται με "ανοικτά βιβλία" και να εξετάζεται η κριτική και όχι η απομνημονευτική ικανότητα των υποψηφίων. Θέμα για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ο σχολιασμός μιας δικαστικής απόφασης.Ετσι μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν ο υποψήφιος έχει επάρκεια στη μέθοδο ερμηνείας του δικαίου. Στις εξετάσεις τελικά πρέπει να πετυχαίνει όποιος μπορεί να σκέφτεται νομικά και όχι όποιος μπορεί να απομνημονεύει πιο εύκολα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. αποκλειστικά θα έλεγα Κώδικα, οι ερωτήσεις των προφορικών εξετάσεων απαιτούν ετοιμότητα, οι δε απαντήσεις όσον αφορά το αστικό, πολιτική, ποινικό, ποινική προκύπτουν από τα άρθρα του νόμου, για δε το εμπορικό, ανάλογα με τον εξεταστή, πέρσι για παράδειγμα απαιτήθηκε πολύ καλή γνώση και της νομολογίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Ουφ πάει κι αυτό. Το θέμα της ακυρωτικής ήταν άστοχο σε βαθμό ύποπτο, διότι το μγαλύτερο μέρος της απάντησης προέκυπτε από απόφαση του ΣτΕ σχετικά πρόσφατη contra constitutionem, τα δε θέματα της διαφοράς ουσίας ήταν μάλλον πολλά. Τα αγγλικά είχαν βαθμό δυσκολίας ώστε να δικαιολογείται η ισοτιμια του μαθήματος. Το δημοσιονομικό και η έκθεση ήταν σε λογικά πλαίσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Σε σχεση με τις εξετασεις των διοικητικων (εδωσα-ειμαι βετερανος!)ενα σχολιο για τα θεματα. Τα αγγλικά ήταν δύσκολα. Το ακυρωτικό μυστήριο εαν δεν ηξερες την απόφαση. Ουσίας καλό. Το δημοσιονομικό μου φάνηκε εύκολο, βατό και το γενικής παιδείας. Καλή επιτυχία παίδες και ψυχραιμία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. Θα ήθελα να πω το εξης..κι εγω πρωτη φορα εδωσα και αυτο που καταλαβα είναι ότι όποιος διαβασει σωστα μπορεί να τα καταφέρει..η δυσκολια των εξετασεων ειναι ανταξια του ειδους τους..και ετσι πρεπει να ειναι..δεν πηγα πολυ καλα, αλλα ως επι το πλειστον αυτο οφειλεται στο αγχος, την ενταση, την απροσεξια..θελει ηρεμια και καλη αναγνωση των τιθεμενων ζητηματων..ευχομαι στα παιδια που τα καταφεραν καλο κουραγιο στη συνεχεια και σε ολους τους υπολοιπους να συνεχισουν να προσπαθουν για το ονειρο τους..ειναι δυσκολο μεν, αλλα επιτευξιμο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. παιδια γνωριζει κανεις ποτε περιπου θα είναι τα προφορικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. Προς Θεού μην επαναπαυθείτε!! Διαβαστε κάθε μέρα! Δεν υπάρχουν θέματα ΣΟΣ σε αυτές τις εξετάσεις.Πολύ καλό διάβασμα τους κώδικες.Μην αφήνετε ημέρα να περνάει χωρίς μελέτη(δεν εννοώ την ελεωνόρα!).Μπορεί ξαφνικά να σας πούν οτι δινετε σε πέντε ημερες.Ψυχραιμια,συγκεντρωση,κλειστε τα αυτια σας σε σχόλια τύπου "ρωτάνε δύσκολα" και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για τις εξετάσεις του 2013 στην ΕΣΔΙ, όμως είμαι σε σύγχυση σχετικά με το ισχύον ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τελικά είναι 40 ή 45 έτη ; Πάντως η ιστοσελίδα της ΕΣΔΙ αναφέρει τα 45 έτη. Γνωρίζει κάποιος κάτι περισσότερο ; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Επιθυμώ να είμαι υποψήφιος...

  8 Νοεμβρίου 2012 2:57 μ.μ.
  =================
  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. Μηπως υπαρχει καποια πληροφορια για το ποτε θα ανακοινωθουν τα αποτελεσματα των γραπτων (διοικητικη κατευθυνση)..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Προχτές που μιλούσα με έναν εξεταστή μου είπε οτι των διοικητικών δε θα αργήσουν...Μα είναι δυνατόν συνάδελφοι να γνωρίζει κανείς οτιδήποτε?απλά όλοι περιμένουμε,δηλαδή απο πού να ξέρει κάποιος πότε θα βγούν?το μόνο που δικαιολογεί την στάση μας αυτή είναι η αγωνία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. Την 04 Οκτωβριου μεσα απο αυτο το blog αναρτηθηκε εγκυρη πληροφορια συναδελφου σχετικα με τις ημερομηνιες εξετασεων πριν απο την αναρτηση τους στο site της εσδι. Για ποιο λογο θεωρηθηκε τοσο "ακυρη" η ερωτηση συναδελφου σχετικα με την ημερομηνια εκδοσης αποτελεσματων;φυικα και υπαρχει αγωνια απο ολους οσους συμμετειχαμε και θεωρω οτι τετοιες στιγμες η ειρωνια μεταξυ μας θα επρεπε να λειπει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Συμφωνω με τον προγραψαντα, ας μην μπουμε παλι στη διαδικασια να αναπαραγουμε φημες που βγαινουν απο το μυαλο καποιων, αρκετη πιεση υπαρχει κ χωρις αυτες. Φτανει πια με τις εικασιες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. Καλή συνέχεια στα προφορικά οι επιτυχόντες υποψήφιοι Εισαγγελείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των πολιτικών-ποινικών δικαστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. Σε τηλεφωνική επικοινωνία μου με την Σχολή μου είπαν ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουν αναρτηθεί και τα αποτελέσματα της Διοικητικής κατεύθυνσης, οπότε το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. καλά τι τσεκουριασμα είναι αυτό στην έκθεση και στο β' θεμα του αστικου;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. ΑΥΤΑ, ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΙ ΕΓΩ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)! ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΞΑΛΛΟΥ , ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΓΙΝΑΝ ΠΕΡΣΙ (ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)!ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Νομιζω οτι ηρθε η ωρα να μπει καποιου ειδους συντελεστης στα μαθηματα της γενικης παιδειας και των αγγλικων, οπως στις παλιες δεσμες των πανελλαδικων. Το να θεωρειται το 11 αριστα ειναι παραλογο. Δε μπορει ο καθε εξεταστης να το παιζει αυστηρος εις βαρος τοσων υποψηφιων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Παιδιά, καλή επιτυχία σας εύχομαι. Μια συμβουλή που εγώ ακολούθησα και μου βγήκε σε καλό: μην απογοητεύεστε. Μην ακούτε τους γύρω σας και μην ψαρώνετε με συναδέλφους σας δικηγόρους που δείχνουν ότι είναι τζιμάνια στην πρακτική δικηγορία. Οι εξετάσεις αυτές θέλουν να μπεις στη λογική του ΦΟΙΤΗΤΗ και όχι του δικηγόρου. Θεωρία, το Α και το Ω. Τι να το κάνεις να ξξέρεις στην πράξη τι θα γράψεις σε μια αγωγή και πως θα την στηρίξεις με τις προτάσεις σου όταν δεν ξέρεις να απαντήσεις θεωρητικα στο θέμα;;; Τι να το κάνεις να έχεις δικάσει 500 ποινικά όταν δεν μπορείς να αναλύσεις τις διαφορές του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια;; Και κάτι τελευταίο: Όσοι δίνετε προς το τέλος προφορικά, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να παρακολουθείτε τις εξετάσεις των άλλων συναδέλφων σας. Οι ερωτήσεις ανακυκλώνονται ΟΛΕΣ κάποια στιγμή. Όποιος έχει παρακολουθήσει 5-6 μέρες προφορικών εξετάσεων, έχει ακούσει το 90% των ερωτήσεων που θα πέσουν και στη δική του σειρά. Μη τρώτε την ώρα σας στο σπίτι να λιώνετε από το άγχος πιστεύοντας ότι είναι χάσιμο χρόνου να παρακολουθήσετε τους άλλους. Θα σας ευνοήσει πολλαπλά: θα ξεαγχωθείτε και θα ενημερωθείτε. Καλή επιτυχία και μακάρι οι πιο άξιοι, ηθικά πρώτα και μετά γνωστικά, να επιτύχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. Η έκθεση αποτελεί-χρόνια τώρα-για τους υποψήφιους της Διοικητικής κατεύθυνσης μέγα αγκάθι.Ειδικά το προτελευταίο θέμα με τον Στρος Καν έκαψε κόσμο. Τώρα βλέπω αρχίζει να δυσκολεύει και για τους υποψήφιους της Πολιτικής-Ποινικής κατευθυνσης. Γενικά ο διαγωνισμός, όσο περνάνε τα χρόνια ανεβάζει το επίπεδο δυσκολίας. Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός βέβαια, που καθίσταται αναπόφευκτο. Καλή συνέχεια στους επιτυχόντες Εισαγγελείς και Πρωτοδίκες και καλά αποτελέσματα στα παιδιά από την κατεύθυνση της Διοικηικής κατεύθυνσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 132. Ερώτηση προς οποιονδήποτε μπορεί να απαντήσει -έγκυρα-: μόλις βγήκε το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων για τους επιτυχόντες της πολιτικής -ποινικής κατεύθυνσης, στο τέλος του οποίου διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι "∆ύνανται δε να φέρουν µαζί τους κώδικες, χωρίς ερµηνεία", απ'όσο γνωρίζω -και διορθώστε με αν κάνω λάθος- είναι η πρώτη φορά που επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Γνωρίζει κάποιος να μας εξηγήσει αν όντως -στην πράξη- θα επιτραπεί η χρήση του κώδικα? καθώς και ποια η πρακτική σημασία αυτού, δηλαδή μήπως φέτος δεν θα χρειαστεί κάποια αποστήθιση άρθρων? συγχωρείστε με αν η ερώτηση δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο του διαγωνισμού, αλλά θεώρησα ότι αξίζει να προσπαθήσω να λάβω κάποια απάντηση...μετά τιμής, ένας ταπεινός υποφήφιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 133. Καλή επιτυχία σε όλους...Σκέφτομαι όμως αν αξίζει μετά από τόσο κόπο, τόσες εξετάσεις, τόση αγωνία να αμείβεται κανείς με ελάχιστο μισθό...Θα μου πείτε για τον άνεργο, νέο νομικό, που προσπαθεί να γίνει δικαστής και 1.000 ΕΥΡΩ το μήνα είναι θείο δώρο. Πράγματι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω πια τί να πω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 134. Απάλευτοι οι Διοικητικοί για μία ακόμα φορά... 47 επιτυχόντες μόνο. Τί θέλουν επιτέλους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. Τις τελευταίες φορές (απ' όσο θυμάμαι) επιτρεπόταν οι υποψήφιοι να φέρουν κώδικα ασχολίαστο από τους οποίους συνήθως ζητούνταν να αναπτυχθεί ένα μικρό πρακτικό θέμα με αναφορά σε άρθρα. Τις περισσότερες φορές ζητούνταν να ανατρέξουν οι υποψήφιοι στον κώδικα και να ανεύρουν κάποιο άρθρο. Τότε βέβαια χρειάζεται πολύ καλός χειρισμός του κώδικα και γνώση των κεφαλαίων ώστε να μην δείχνετε χαμένοι στις σελίδες του ψάχνοντας για κάποιο άρθρο π.χ. στις δουλείες του εμπραγμάτου.καλή επιτυχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 136. 47 στους 409 στα Διοικητικα = 11, 5 % επιτυχοντες! Αυτο ΚΑΤΙ πρεπει να σημαινει ή οι εξεταζομενοι ηταν εντελως ακαταρτισθοι ή οι εξεταστες πολυ αυστηροι...
  κριμα παντως ειδικα για οσους δαπανησαν εκτος της προσπαθειας και πολλα χρηματα για την προετοιμασια τους...
  Το συμπερασμα ειναι ενα: Η εξεταση των Διοικητικων Δικαστων δεν εχει καμια σχεση με την πραγματικοτητα στα Ελληνικα Διοικητικα Δικαστηρια και δυστυχως το ηθος και ο χαρακτηρας ειναι το τελευταιο που εχει σημασια.
  Αν θελετε απλα δικαστες- παπαγαλους να τους χαιρεστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 137. ΤΙ ΝΑ ΠΩ; ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ (ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟ) ΤΩΝ 8:21 μμ. ΕΓΩ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ! ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ , ΙΔΙΩΣ , ΤΑ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΞΕΠΕΡΝΑΝ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ (ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΦΡΑΣΤΩ ΒΑΡΥΤΕΡΑ)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 138. Αξιζει τελικα να διαγωνιζεται κανεις στη διοικητικη κατεύθυνση;409 υποψηφιοι, 95 θεσεις, 47 επιτυχοντες.στις αλλες κατευθυνσεις, βλεποντας τους επιτυχοντες, τουλαχιστον φαινεται ότι οι πολυ διαβασμενοι γραφουν και περνανε τη βαση. στη διοικητικη εχεις την αισθηση ότι το διάβασμά σου και η κριση σου δεν αξιολογούνται, προσωπικά δεν δέχομαι ότι και οι 360 υποψήφιοι που κοπήκαμε "ελαφρά τη καρδία" δεν αξίζαμε ούτε τη βάση!και προσωπικά αυτη η "ελιτιστικη" τακτική δεν με εμπνέει να προσπαθήσω ξανά, αλλά με αποθαρρύνει, και όχι επειδή δεν εμπιστεύομαι τις δυνάμεις μου !εκτός πια και αν αυτός είναι ο λόγος που γίνεται αυτή η σφαγή. σε όλους τους συνυποψήφιους που πέρασαν συγχαρητηρια και μπράβο, σε όσους κόπηκαν όπως εγώ, καμία προσωπική απογοήτευση!είναι προφανές ότι δεν έφταιξε εν προκειμένω ούτε η έλλειψη διαβάσματος ούτε ασφαλώς και η έλλειψη κρίσης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 139. μονο 20 γραπτά απ τα 400 στο δευτερο θεμα Συνταγματικού πέρασαν τη βάση= 95% κάτω από τη βάση. Κύριοι διορθωτές της Διοικητικής Κατεύθυνσης, δεν είναι στραβός ο γιαλός!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 140. ειλικρινα δεν γινεται αυτο το πραγμα...ο διαγωνισμος εχει και δευτερο σταδιο, πως το ακυρωνουν ετσι??ειναι πραγματικα εξωφρενικο αυτο που εγινε και φετος στην διοικητικη κατευθυνση...περασα την φαση των γραπτων στους αλλους δυο διαγωνισμους και πηρα εστω κι αν δεν τα καταφερω στο τελος μια εστω και μικρη ηθικη ικανοποιηση...πως ακυρωνουν ετσι την προσπαθεια τοσων νεων ανθρωπων?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 141. συμβουλή..πάτε να δείτε τα γραπτά σας στη σχολή..δεν μπορεί να υποτιμάνε την νοημοσύνη μας έτσι απλά!!!μέχρι και για αρνητική βαθμολογία ακούστηκε!!!έλεος!!!έχει ξεφύγει η κατάσταση στους διοικητικούς τις δυο αυτές χρονιές.
  κρίμα..όχι απογοήτευση! δεν ήταν οι υπόλοιποι 350 άσχετοι, περαστικοί..μπράβο σε όσους έκατσε το νόμισμα και περάσαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 142. πραγματικα θα ηθελα να μαθω τα κριτηρια βαθμολογιας στους διοικητικους...υποτιμαν τοσο εντονα την νοημοσύνη ολων οι εξεταστες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 143. 47 στους 409 είναι η απάντηση της εξεταστικής επιτροπής στην υπερβολική καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης στην διοικητική δικαιοδοσία.. δεν είναι και κακός τρόπος πίεσης για τις μειωμένες αποδοχές των δικαστικών..Το πράγμα είναι απλό . Εφόσον μας μειώνετε τις αποδοχές, για ποιο λόγο να γίνει αποδοτικότερη η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης μέσω της αύξησης των δικαστικών λειτουργών?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 144. αυτο που εγινε φετος στην πολιτικη κατευθυνση ειναι απαραδεκτο...παιδια που εχουν καλυτερους βαθμους στα νομικα μαθηματα να αγωνιζονται μπας και καταφερουν να μπουν γιατι η εκθεση τους ειναι πολυ χαμηλη...ειναι πραγματικα εξωφρενικο και θα πρεπει και οι εξεταστες να αντιληφθουν πως με τον βαθμο που βαζουν σ ενα τετοιο μαθημα μπορει να αφησουν εξω καποιον που εχει γραψει πολυ καλα στα νομικα μαθματα....δεν ειμαι υπερ ουτε της υψηλης βαθμολογιας στην εκθεση που δινει μπονους αλλα οχι να βλεπουμε βαθμους οριακα στο 6!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 145. Προς το συνάδερφο που συμβουλεύει να παρακολουθηθούμε τα προφορικά: ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε όλοι τη δυνατότητα να μείνουμε τόσες μέρες στη Αθήνα και να παρακολουθούμε τις εξετάσεις των άλλων. Οι υποψήφιοι που δεν είναι από Αθήνα, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Επιπλέον αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο φέτος που οι εξετάσεις σε μια κατεύθυνση δε γίνονται καθημερινά π.χ στην κατεύθυνση των Εισαγγελέων άρχισαν τα προφορικά 22/11 και τελείωσαν 26/11, ενώ οι επόμενοι υποψήφιοι θα εξεταστούν με πολλές μέρες κενό, 3/12, 7/12 και 11/12. ένας που θέλει να παρακολουθήσει και δεν έχει άτομα να τον φιλοξενήσουν, τι θα κάνει τόσες κενές μέρες;; Θα πρέπει να ξοδέψει μια περιουσία σε ξενοδοχεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 146. ειχα την αισθηση οτι ο διαγωνισμος είναι δημόσιος..μου απαγορευσαν να δω το γραπτο μου, στη σχολη.τα συμπερασματα δικα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 147. Εντυπωσιακή η αποτυχία στο διαγωνισμό για τη διοικητική κατεύθυνση...Και αναρωτιέται κανείς τί φταίει. Η ποιότητα σπουδών στις νομικές μας σχολές οι οποίες παράγουν βιομηχανικά πτυχιούχους χωρίς ουσιαστικές γνώσεις; Η εξεταστική διαδικασία στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς των δικαστών που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην απομνημόνευση; Η ελλιπής προετοιμασία των υποψηφίων; Η επιλογή θεμάτων που δεν μπορούν να αναδείξουν υποψηφίους με πραγματική γνώση του δικαίου; Ισως όλα αυτά μαζί...Αλλά και πολλοί από αυτούς που πέτυχαν βαθμολογήθηκαν με βαθμούς κάτω από τη βάση. Τί σημαίνει αυτό; Οτι θα δικάζουν δικαστές που πήραν στο δημοσιονομικό δίκαιο βαθμό κάτω από τη βάση; Απίστευτο... Πρέπει επομένως να ισχύει βαθμολογική βάση για όλα τα μαθήματα και επιτυχόντες να είναι μόνο όποιοι βαθμολογούνται τουλάχιστον με τη βάση σε όλα τα μαθήματα, όπως γίνεται π.χ. στο νομικό συμβούλιο του κράτους, στο διπλωματικό σώμα και στην εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης κ.λπ.. Αλλιώς και η ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων θα είναι απλώς μέτρια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 148. Σε συνέχεια της παρατήρησης για τα προσφορικά: η αντίστροφη όψη της πραγαμτικότητας στην οποία αναφέρεστε, ότι δηλαδή οι ερωτήσεις ανακυκλώνονται, σκεφτείτε΄σε πόσο δυσμενέστερη θέση βρίσκονται (βρισκόμαστε) οι εξεταζόμενοι την πρώτη - δεύτερη ημέρα. Η επιτροπή πολύ πιο φειδωλή στη βαθμολογία, αφού δεν έχει ικανοποιητικό μέτρο σύγκρισης,ενώ η όλη διαδικασία (ερωτήσεις- εξεταστές κλπ.)μόλις ξενινά. Δε λέω ότι είναι και το΄πλέον καταλυτικό στοιχείο επιτυχίας/αποτυχίας, αλλά όσο νά'ναι φαίνεται άδικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 149. Είναι απαράδεκτη και αλαζονική η συμπεριφορά της Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης). Δεν είναι δυνατόν τόση προσπάθεια να αγνοείται κατ' αυτόν τον προκλητικό τρόπο και να μένουν κενές 48 θέσεις επειδή κάποιοι επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας και φυσικά ουδόλως ενδιαφέρονται για την ανάγκη ταχείας απονομής δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι πρόκειται για προαποφασισμένη ενέργεια στις πλάτες των αγωνιούντων υποψηφίων. Ντροπή τους!
  Είναι επιβεβλημένη η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου! Κάποιοι εξακολουθούν να λειτουργούν με λογικές παρακράτους όσο "έγκριτοι" κι αν θεωρούνται στο χώρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 150. δυστυχώς ο υπουργός δεν μπορεί να κάνει τίποτα.και πάλι το Μάιο θα είναι 90 οι θέσεις και δεν θα καλυφθούν.Οι δικαστες από το καλοκαίρι έλεγαν ότι θα πάρουν 40-50 διοικητικούς.υπομονή..επιλέξαμε να προσπαθήσουμε στα διοικητικά δικαστήρια..στην "ελιτ" κατά το Στε, αλλά μάλλον σε μια απαρχαιωμένη και φθίνουσα από αντίληψη τάξη. το γεγονός ότι θα κρίνουν οι δικαστες πόσες θέσεις θα καλυφθούν...ασχολίαστο..σε μια πλήρη αυθαιρεσία απαιτούν σεβασμό από το κράτος...γιατί? επειδή μήπως αυτοί σέβονται τις αποφάσεις του υπουργειου δικαιοσύνης??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 151. Καταλαβαίνω την πικρία των υποψηφίων. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί αποκλείουν την περίπτωση η βαθμολογία των αποτυχόντων να ανταποκρίνεται στο γραπτό τους. Επίσης κατηγορούν το ΣτΕ ότι φέρεται εκδικητικά. Δηλαδή το ΣτΕ ήταν και είναι αντίθετο στις αποχές των δικαστών , αλλά δεν είναι αντίθετο στην ιταμή ενέργεια να «κόψει» ετσιθελικά τους υποψήφιους. Συνάδελφοι λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 152. Η μεθόδευση είναι ασφαλής.Ας γράφει η προκήρυξη 90 θέσεις.Πόσους θα παρουν είναι προαποφασισμένο. Επιλέγουν μικρότερο αριθμό επιτυχόντων στις γραπτές για να περάσουν όλοι αυτοί στα προφορικά! Οπότε οι υπόλοιποι πρέπει να εμφανίστούν αναγκαίως ως αποτυχόντες χωρίς να συμβει κανένα ατύχημα στο β στάδιο.Οι μνημονιομάχοι εκ των μελών της Επιτροπής πως το ανέχθηκαν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 153. Έλεος! Μετά μιλάμε για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης! Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια εγκρίνονται τόσες πολλές θέσεις για τα διοικητικά δικαστήρια (95)και εμείς βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας και περνάμε μόνο 47?????Προτείνω οι υπόλοιπες θέσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, να κατανεμηθούν στους επιτυχόντες στο διαγωνισμό των εισαγγελέων που είναι μόνο 12 οι θέσεις και στο διαγωνισμό των δικαστών που είναι 55.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 154. Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο σε ένα γνωστικό αντικείμενο ευρύτατο, όπως είναι το διοικητικό δίκαιο, να εξαρτάται η κρίση του υποψηφίου ως άξιου να περάσει από το αν έχει απομνημονεύσει μία απόφαση που μετατράπηκε σε πρακτικό (μιλάω για το πρώτο θέμα συνταγματικού δικαίου), ενώ όσον αφορά στο δεύτερο μια απλή ανάγνωση των αποτελεσμάτων επιτρέπει και στον πιο αδαή να διακρίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...όταν οι περισσότεροι έχουν βαθμολογία κάτω από 6, οι δε υπόλοιποι έχουν περάσει οριακά...θεωρώ επίσης απαράδεκτο υποψήφιοι που έχουν καταφέρει καλούς βαθμούς στα νομικά μαθήματα να κόβονται στην ξένη γλώσσα...γνώμη μου ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό, χωρίς να αμφισβητώ την αξία των επιτυχόντων και μπράβο στα παιδιά για την προσπάθειά τους και το αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 155. ίσως έχει δίκιο ο συνάδελφος.απλά νομίζω ότι όταν βλέπεις στο ουσίας να έχουν πιάσει τη βάση 20 από τους 409, δεν είναι και οτι πιο λογικό.όπως και όταν έχεις μια συναίσθηση και αντίληψη του τι σου γινεται δεν μπορεί να πιστεύεις ότι έχεις γραψει και να έρχεται βαθμός 3..ο βαθμός 3 σε μια πλειάδα ερωτήσεων που είχε η εξεταση στο ουσίας συνεπάγεται ότι δεν έγραψες τίποτα...θεωρείς ότι 380 άτομα πήγαν με καμία ανυπαρκτη κατάρτηση γνώσεων ώστε να σου φαίνεται λογική η εικόνα των αποτελεσμάτων στο ουσίας? απλά είναι πολύ παράδοξο από τους 409 μόνο οι 47 να πέρασαν την γραπτη δοκιμασία. προσωπικά απλά θεωρώ ότι ήθελαν όπως δυστυχώς το είχαν πει εδώ και κάτι μήνες να πάρουν 40-50 άτομα και αυτός ήταν ο τροπος.η δική μου η λογική σε συνάρτηση με τα θέματα που πέσαν και την μη μεγάλη δυσκολία τους δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το αποτέλεσμα..απλά θα ήθελα να μου πει κάποιος την γνώμη του..στο γεγονός ότι πήγε συνάδελφος να δει το γραπτό του, το είδε μετά απο συσκέψεις, επίσυσκέψεων(τηλεφωνικές) και δεν είδε πάνω ούτε μία σημείωση..απλά τον βαθμό 3 κ 4. οι συνάδελφοι που παραπονιούνται αγαπητέ μου δεν είναι από πικρία αλλά πίστεψε με από αναζήτηση για μία λογική εξήγηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 156. ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΠΩΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ (6:59 μ.μ.) ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ 362 ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΕΔΙΝΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΞΕΡΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ! ΒΕΒΑΙΑ, ΑΛΛΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟΥ ΤΙ ΣΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ! ΓΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ , ΙΔΙΩΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΨΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 157. Πρωτοφανές σε διαγωνισμό του Δημοσίου να μην καλύπτονται οι θέσεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 158. Πρέπει οι αποτυχόντες (της διοικητικής κατεύθυνσης)με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 159. όντως είναι λίγο περίεργα τα αποτελέσματα των διοικητικών. Εγώ δεν θα ισχυριζόμουν ως φυσιολογικό από τους 409 να περάσουν 47 την βάση των γραπτών. Ως προς τον προηγούμενο ομιλητή ίσως έχει δικιο να φοβάται μια προκήρυξη με 90 θέσεις..γιατί πάλι κάτι αντίστοιχο θα γινεί.βρίσκω πολύ ψύχραιμη την θέση των υποψηφίων, η συνολική βαθμολογία είναι αποκαρδιωτική

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 160. Προς το συνάδελφο 6:59
  Θυμίζω πως η μεγάλη σφαγή έγινε στο ουσίας που διορθώθηκε από τους διοικητικούς εφέτες κ όχι από τους δικαστές του ΣτΕ... Θυμίζω πως στο ουσίας βαθμολογήθηκαν πάνω από τη βάση μόνο 20 γραπτά στα 409!! Ούτε στατιστικά αλλά ούτε κ με τη λογική βγαίνει αυτός το μαγικό ποσοστό επιτυχίας. Μπορείς βέβαια να πιστεύεις πως οι λοιποί 389, μεταξύ αυτών κ κάποιοι με διδακτορικά από σοβαρά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, πήγαμε για χαβαλέ κ πως από τα σχολικά μας χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να γράψουμε ένα αξιοπρεπές γραπτό.. Τι όμορφα που είναι όλα στην Ελλάδα της αξιοκρατίας κ της εμπέδωσης της συλλογικής ευθύνης οπού πάντα τα ποικίλης ύλης μικροσυμφέροντα θέτονταν στο περιθώριο για το κοινό καλό!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 161. συμμετείχα στις εξετάσεις των διοικητικων "κόπηκα" στο ουσίας,προφανώς δικαίως.Όμως υπάρχουν συνάδελφοι υποψήφιοι που έγραψαν πάνω απο 10 στα νομικά μαθήματα και κόπηκαν στα αγγλικά!!!!!!!!!!!είναι δυνατόν να μένει εκτός ένας τετοιος συναδελφος;;νομίζω οτι στα αγγλικα εξήντλησαν την αυστηρότητα και είναι αδικο να μην περνουν στη β φαση τόσο άξιοι συναδελφοι,γιατί δεν συγκέντρωσαν το απαραιτητο 6 στα αγγλικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 162. Σχετικα με το οριο ηλικίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό:1 χρόνο πριν τον θρυλικο Ν4055/2012,είχε αλλάξει το όριο ηλικίας και έγινε 28-45 ετών,ότε και αποφάσισα να κάνω την πολύ μεγάλη προσπάθεια και να συμμετάσχω με πολλές προσωπικές θυσίες στο διαγωνισμό:2 μήνες πριν την κανονική διεξαγωγή του διαγωνισμού,ΞΑΝΑΛΛΑΖΕΙ ο νόμος και επανέφερε το ανώτατο όριο συμμετοχής στα 40 έτη!!!Μέχρι να βγει η προκήρυξη,δεν ήξερα,εάν μπορούσα να συμμετάσχω!!!Εν τέλει μπόρεσα.Αναρρωτιέμαι έχω το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσω;;πως θα μπορέσω να το μάθω εγκαίρως;;ο κόπος μου και το όνειρό μου θα πάνε χαμένα;Άσε που περαν του προσωπικού,με τα σημερινά δεδομένα,δεν καταλαβαινω το όριο των 40 ετών..Ας μου απαντήσει κάποιος που τυχόν γνωρίζει κατι παραπάνω!η δικαιοληγημένη εμπιστοσύνη,που διαφάνηκε στην προκήρυξη θα ισχύσει και για το διαγωνισμό του 2013;;΄περυσι που είχα στείλει email στο τότε Υπουργό,ΦΥΣΙΚΑ και ουδεμία απάντηση έλαβα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 163. Ο ανώνυμος των 8:49 μιλά ψύχραιμα και σωστά. Πράγματι, το να μην περνάς λόγω της ξένης γλώσσας ή της έκθεσης, ενώ έχεις γράψει άριστα στα άλλα μαθήματα, είναι εξωφρενικό.
  Για τους υπόλοιπους σχολιαστές έχω να πω ότι καλό θα ήταν να πάψουν να βλέπουν παντού σκάνδαλα, κερκόπορτες και διεφθαρμένους ιεροεξεταστές, ας σκεφθούν ότι μπορεί το γραπτό τους να άξιζε το βαθμό που πήραν, ας αναλάβουν το βάρος της αποτυχίας τους και τους εύχομαι του χρόνου να επανέλθουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

  ο ανώνυμος των 6:59

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 164. ΚΑΛΗΣΠΡΕΡΑ! ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ? ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΩΣΑΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η εσδι τυπωνει κ διαθετει καθε χρονια τα θεματα των προηγουμενων ετων ανα κατευθυνση

   Διαγραφή
 165. ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΩΝ 6:59 ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΙΜΙΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ (ΟΧΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΟΥ).ΩΣ ΤΙ ΟΜΙΛΕΙΣ; ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΩΣ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΑΣ! ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ! ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΛΕΣ , ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΜΕ ΕΝΑ ΡΗΤΟ (ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ): "ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ" ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 166. Προς ανώνυμο των 11.21 π.μ.

  Μην εκπλήσσεσαι.Και στους σπουδαστές της Σχολής απαγόρευσαν να δουν τα γραπτά των εξαγωγικών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 167. Ανωνυμε των 6 :59
  Ευχομαι ολόψυχα , κάποια στιγμή να αποκτήσουμε όλοι την πίστη σου προς τον αγγελικά πλασμένο κόσμο μας.
  Όλα τότε θα είναι πιο όμορφα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 168. Αντιλαμβάνομαι και ομοίως συμμερίζομαι την πικρία των υποψηφίων της διοικητικής κατευθύνσεως. Θλίβομαι ωστόσο από τα απανωτά ορθογραφικά και συντακτικά τους λάθη ορισμένων εξ αυτών που μαρτυρούν ελλιπή γνώση της ελληνικής γλώσσας, την οποία υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ως μέσο δικαστικής κρίσεως. Να γιατί η έκθεση είναι χρήσιμη: δεν αρκούν μόνο οι νομικές γνώσεις, αλλά και καλά ελληνικά, κύριοι συνάδελφοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 169. Συμφωνώ γενικά με τον ανώνυμο των 12.16 1.12.2012. Μεγάλη αδυναμία πάντως στη χρήση της ελληνικής γλώσσας παρατηρείται και σε αρκετές δικαστικές αποφάσεις. Οι γραμματικοί και συντακτικοί κανόνες είναι σα να μην υπάρχουν.Ενδεικτικά αναφέρω ότι γίνεται χρήση απολύτων παθητικών μετοχών που σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί, ανύπαρκτων επιρρημάτων, παθητικής φωνής που περιπλέκει το νόημα, οι προτάσεις είναι απέραντες, η υποτακτική σύνδεσή τους εσφαλμένη και τέλος η χρήση των σημείων στίξης πράγματι τραγική. Πρέπει επομένως στη σχολή δικαστών να διδάσκεται συστηματικά και η ελληνική γλώσσα. Όποιος πάντως ξέρει καλά νομικά και συνεπώς ξέρει επίσης καλά τί ακριβώς θέλει να πει, μπορεί να εκφράζεται και επιστημονικά, δηλαδή τεχνικά βέβαια, αλλά λιτά, εύληπτα και με σαφήνεια. Μερικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έτυχε να διαβάσω είναι πράγματι παραδειγματικές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 170. Το να μένουν θέσεις κενές, επειδή κάποιοι υποψήφιοι δεν πήραν πάνω από τη βάση στα θέματα διοικητικού-συνταγματικού, ή δημοσιονομικού δικαίου, έστω και λόγω πολύ αυστηρής βαθμολόγησης, είναι συζητήσιμο. Το να μένουν όμως θέσεις κενές, ενώ έχουν απορριφθεί υποψήφιοι με άριστους βαθμούς στα μαθήματα αυτά, παίρνοντας κάτω από 6 στην έκθεση (πέρυσι), ή στα αγγλικά (φέτος), δεν μπορώ να το καταλάβω.
  Βεβαίως εξετάζονται και τα μαθήματα αυτά, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι στις άλλες κατευθύνσεις δεν κόβονται σε αυτά υποψήφιοι (ή έστω, δεν κόβεται σχεδόν κανένας εκεί, τουλάχιστον φέτος και πέρυσι). Είναι μαθήματα δευτερεύουσας σημασίας. Οι εξετάσεις δεν είναι για διερμηνείς...
  Γι' αυτό η βαθμολόγηση των μαθημάτων αυτών πρέπει να είναι επιεικής (τουλάχιστον να μην βάζουν κάτω από 6).
  Είναι δηλαδή λόγος ένας αριστούχος στα νομικά μαθήματα να μείνει εκτός δικαστικού σώματος και η θέση να μείνει κενή, επειδή πήρε 5,5 στα αγγλικά ή στην έκθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 171. Για τους υποψηφιους της πολιτικής κατεύθυνσης που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προφορικά και δίνουν για πρώτη φορά (χωρίς φροντιστήριο) θα μπορούσε κάποιος να μας δώσει κάποιες γενικές κατευθύνσεις? οι ερωτήσεις είναι καθάρα από τον κώδικα? πως πρέπει να κινηθεί καποιος με το διάβασμα για το προφορικα? ( για οσο καιρο μενει βέβαια) ευχαριστώ πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 172. H επιτροπή δυστυχώς έχει εκτεθεί...

  Το μαγικό ποσοστό αποτυχίας στα γραπτά ΔΕΝ μπορεί να οφείλεται ΜΟΝΟ στο χαμηλό επίπεδο των υποψηφίων. Ιδιαίτερα μάλιστα, αν ληφθούν υπ' όψιν και τα ακαδημαικά προσόντα, τα οποία πολλοί απ' αυτούς διαθέτουν.

  Ακούγεται πάντως ως ο Υπουργός είναι πολύ (μα πολύ όμως) δυσαρεστημένος με την εξέλιξη αυτή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 173. Ομοίως, θλιβομαι αγαπητέ συναδελφε των 12:16 μμ που υποτίθεται πως ο μελλοντικός δικαστής, πέραν της νομικής κατάρτισης, οφείλει να είναι γνώστης της κοινωνικής πραγματικότητας και "καλός αγωγός της κοινωνίας". Να γιατί η έκθεση(βλέπε μάθημα Γενικής Παιδείας) είναι χρήσιμη, κύριε συνάδελφε. Για τη διαπίστωση της επαφής με την πραγματικότητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 174. Να γίνει μια επιτροπή και να ζητήσει να αναβαθμολογηθούν όλα τα γραπτά για τη διοικητική κατεύθυνση και όσων πέρασαν και όσων κόπηκαν. Οι νέοι βαθμολογητές να είναι έμπειροι πανεπιστημιακοί. Η αποτυχία είναι ανεξήγητη. Αλλά και πολλοί από αυτούς που πέρασαν έγραψαν στα νομικά μαθήματα κάτω από τη βάση και σώθηκαν από το μέσο όρο...Ευτυχώς ήταν τα αγγλικά και η έκθεση. Κι αν διαπιστωθεί ότι κάτι δεν πήγε καλά, να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να γίνει καινούργιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 175. Η επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κρίνω πως είναι επιβεβλημένη!Πρόκειται περί εμπαιγμού και εξώφθαλμης αδικίας για κάποιους από αυτούς που έχουν κοπεί στη διοικητική κατεύθυνση, ενώ συμπλήρωσαν τη βάση! ενεργήστε ΑΜΕΣΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 176. Προς Ανώνυμο 1 Δεκ., 9:56 μμ, για το ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ: Συνάδελφε, το όριο ηλικίας για την εισαγωγή στην ΕΣΔΙ, προβλέπεται από το άρθρο 8 ν. 3910/2011 "περί Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών", σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 45 ετών. Το άρθρο αυτό ΔΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ από τον ν.4055/2012, ο οποίος τροποποίησε το αρθρο το άρθρο 36 ν. 1756/88 , δηλ τον κωδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, σύμφωνα με το οποίο "δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο ετος και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του". Επισημαίνω ότι το άρθρο αυτό πριν την τροποποίσή του από τον ν. 4055, όριζε ως κατώτατο όριο το 27ο έτος και ως ανώτατο ΠΑΛΙ το 40ο. Δηλ. ουδέποτε ο Κωδικας οργανισμού Δικαστηρίων όριζε ως ανωτατο όριο ηλικίας το 45ο έτος. Η προκήρυξη για τον διαγωνισμό βασίζεται στο ν.3910/2011, άρα και τα όρια ηλικίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τον οποίο το ανώτατο όριο ηλικίας είναι τα 45 ετη. Επιπλέον ακόμα και σήμερα στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΙ, αναφέρει στο πεδίο "για να γίνεις δικαστικός λειτουργός" ως ανώτατο όριο την ηλικία των 45. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, όταν ο ν.3910/2011, στο άρθρο 8, ορίζει ότι ο υποψήφιος μπορεί να είναι ηλικίας ως 45 ετών, η προκήρυξη να αναγράφει κάτι άλλο ; Αυτή είναι η γνώμη μου, αν κάποιος άλλος έχει διαφορετική, θα ήθελα να την διαβάσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 177. Αγαπητέ μου φίλε 2 Δεκεμβρίου 2012 11:24 π.μ., θα σε στενοχωρησω, αλλά ο Ν. 4055/2012 ΟΝΤΩΣ τροποποιει το οριο ηλικιας, στο άρθρο 88 παρ. 2.
  Συγκεκριμενα λεει οτι "η παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 1756/1988 αντικαθισταται ως εξης: Δικαστικος λειτουργος διοριζεται εκεινος που συμπληρωσε το 28ο ετος και δεν εχει υπερβει το 40ο ετος της ηλικιας του".
  Οντως ειναι δυσκολο καμια φορα να εντοπισουμε εξ αρχης τις αλλαγες σε νομους-τερατα, αλλά δυστυχως εν προκειμενω η αλλαγη εχει γινει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 178. Συμπληρωνοντας το προηγουμενο σχολιο μου, επειδη τωρα βλεπω οτι πραγματι ο φιλος εχει επισημανει την αλλαγη του Ν. 4055 αλλά οχι του 3910, θα του απαντησω οτι προφανως προκειται για αντικρουομενες διαταξεις, εκ των οποιων ισχυει η νεοτερη και καταργει σιωπηρά την παλια.
  Εχεις αλλη εξηγηση;
  Διαφορετικα θα επρεπε να ισχυει το παραδοξο, να επιτρεπεται στον 45αρη να συμμετεχει στις εξετασεις, αλλά να απαγορευεται να διορισθει οταν αποφοιτηση απο την ΕΣΔΙ. Συγνωμη για την προηγουμενη βιασυνη μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 179. Πρέπει να υπάρξει μια μαζική αντίδραση για το θέμα της διοικητικής κατεύθυνσης! Πώς να γίνει να συγκεντρωθούμε και να στείλουμε μια επιστολή διαμαρτυρίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 180. Συμφωνώ με τον προγράψαντα περί συλλογικής δράσης, το ζήτημα είναι να καθοριστούν οι στόχοι και οι στόχοι αυτοί να είναι εφικτοί. Κατά την άποψη μου η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι αδύνατο να επιτευχθεί διότι στερείται σοβαρού νομικού ερείσματος. Όσο και αν μας δυσαρεστεί η αμφισβήτηση της εγκυρότητας της κρίσης των εξεταστών είναι τεχνικό ζήτημα για το οποίο δεν μπορεί να ανακληθεί η προηγούμενη βαθμολόγηση ενώ η υπέρβαση των - άκριων ορίων - της αυστηρότητας είναι πρακτικά αναπόδεικτη. Το μόνο ρεαλιστικό που μπορούμε να επιδιώξουμε είναι να ζητήσουμε νέα προκήρυξη για τις θέσεις που έμειναν κενές (και υπερβαίνουν αυτές που συμπληρώθηκαν) λόγω και της πρόβλεψης του νόμου για περισσότερες οργανικές θέσεις τα έτη 2011, 2012, 2013. Περιμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 181. προς τον υποψηφιο της πολιτικης που ζητησε συμβουλες :
  κατα βαση οι ερωτησεις ειναι απ' τον κωδικα, αλλα υπαρχουν και ποιο θεωρητικες ερωτησεις..
  μια ιδεα μπορεις να παρεις, εαν παρακολουθησεις 1-2 ημερες εξετασεων..
  επισης, οι καθηγητες ρωτανε θεωρητικα, επομενως αν πχ εχετε φετος καθηγητη του ποινικου δικαιου, θα πρεπει να διαβασεις λιγο τις θεωρητικες του αποψεις..
  τελος, να ξερεις, οτι το βασικο ειναι οι απαντησεις στον προεδρο της επιτροπης και στον εισαγγελεα.. αν δεν τα πας καλα σ' αυτους, δεν σε σωζει τιποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 182. Παναγιώτης Δανιάς2 Δεκεμβρίου 2012 - 6:47 μ.μ.

  Είναι γεγονός ότι δεν είναι ευχάριστο και για εμάς τους υπηρετούντες Διοικητικούς Δικαστές αυτό το αποτέλεσμα, που μας στερεί την πλήρωση κενών θέσεων με προφανή υπηρεσιακά παρεπόμενα προβλήματα, προαγωγών, μεταθέσεων κλπ. Πρέπει όμως να συστήσω ψυχραιμία σε όλους μας, ώστε η όποια δικαιολογημένη πικρία που υπάρχει, να μην μετατραπεί σε αμφισβήτηση της αξιοκρατίας που παραδοσιακά διέπει την όλη διαδικασία επιλογής των συναδέλφων για την Ε.Σ.ΔΙ.Λ. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για το κύρος της Δικαιοσύνης συνολικά. Και ως προς το αίτημα κάποιων να "μεταφερθούν" οι θέσεις που έμειναν κενές σε άλλους κλάδους, εκφράζω την κατηγορηματική μου αντίθεση, διότι αυτές οι θέσεις πρέπει ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ να καλυφθούν κάποια στιγμή από Διοικητικούς Δικαστές, εφόσον αντικατοπτρίζουν υπαρκτά κενά, ακόμα, πλέον, και σε μεγάλα Δικαστήρια. Παναγιώτης Δανιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Δ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 183. Επειδή στη χώρα που ζούμε αρχές όπως η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, καταπατούνται συνεχώς και, εν τέλει, μάλλον οι κόποι δεν ανταμείβονται, προσωπικά δεν πιστεύω ότι η όποια αντίδρασή μας θα έχει αντίκρυσμα..Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν το δικαίωμα να μας σβήνουν τα όνειρα..Ξεκινάει καινούριος αγώνας προς πείσμα τους..Καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία και καλή καρδιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 184. Σχετικά με το όριο ηλικίας εισαγωγής στην ΕΣΔΙ : Έχετε δίκιο σχετικά με τις αντικρουόμενες διατάξεις των νόμων 3910/2011 και 1756/88. Όμως αυτό ισχύει και για τους σπουδαστές στην ΕΣΔΙ το 2011 και για αυτούς που φέτος θα εισαχθούν, δηλ. όσοι είναι πάνω από 40 ετών, πώς θα διοριστούν ; Δηλ. πάντα ο 1756/1988 ως ανώτατο όριο ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ δικαστικού λειτουργού προέβλεπε τα 40 έτη, ένω ήδη από το 2011 επιτρέπεται σε άνω των 40 υποψηφίους να συμμετέχουν στον διαγωνισμό της ΕΣΔΙ. Πάντως τόσο η αιτιολογική έκθεση, όσο και το σχέδιο νόμου του ν.4055, προέβλεπε ότι το άρθρο 36 ν. 1756/1988 θα αντικατασταθεί ως εξής:"δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28ο έτος και δεν έχει υπερβεί το 45ο", η δε αιτιολογική έκθεση ανέφερε ότι σκοπός της νέας ρύθμισης είναι η εναρμόνιση των ορίων ηλικίας με αυτά που ορίζει ο ν.3910/2011, δηλ 28 με 45. (δχετική ανάρτηση στο opengov.gr). Πραγματικά έχω μεγάλη απορία, για το περιεχόμενο της προκήρυξης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 185. Ανωνυμε 2 Δεκεμβρίου 2012 8:48 μ.μ., ας συνεχισουμε τον ωραιο διαλογο μας. Μην εκπλησσεσαι για την "παραλειψη" νομοθετησης στον 4055/2012 της εναρμονισης των διαταξεων, παρα την υπαρξη αναφορας στην αιτιολογικη εκθεση.
  Μπορω να σου πω οτι α) υπαρχει διαταξη στο νόμο (στα ασφαλιστικα μετρα) που τροποποιει διαταξη αφηνοντας την ΙΔΙΑ, β) υπαρχει διαταξη η οποια ενω ΔΕΝ περιλαμβανεται στο ψηφισθέν σχεδιο νόμου (το ειχα ζητησει και το ελαβα), ως ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ εχει μπει στο κειμενο του ΦΕΚ (προτιμω να μην πω ποια ειναι, αν ομως προκληθω θα το πω), γ) υπάρχει τροποποιηση αρθρων (με αναφορά σε "Πρωτοδικειο" και οχι "Μονομελες Πρωτοδικειο") στην Εκουσια, προσαρμοζοντας εσφαλμενα τις διαταξεις με το προ ΚΠολΔ καθεστως, και άλλα πολλά.
  Μην απορεις λοιπον για το οτι "ξεχαστηκε" αυτη η εναρμονιση, για ενα νομοθετημα που για οσους παρεπιδημουν την Ιερουσαλημ, γνωριζουν οτι εγινε στο γόνατο, χωρις καμια ουσιαστικη προεργασια και με εκτρωματικα αποτελεσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 186. Πώς θα οργανωθούμε για μια συλλογική αντίδραση; Κι ας είναι αυτή η αντίδραση μια επιστολή στον Υπουργό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 187. Ο ανώνυμος της 30 Νοεμβρίου 2012 10:40 μ.μ. έγραψε: "Πρωτοφανές σε διαγωνισμό του Δημοσίου να μην καλύπτονται οι θέσεις!". Καθόλου πρωτοφανές. Και πέρυσι (τουλάχιστον) συνέβη αυτό στον εισαγωγικό διαγωνισμό της διοικητικής κατεύθυνσης. Περαιτέρω, από πουθενά στο νόμο δεν προκύπτει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πληρούνται οι προκηρυσσόμενες θέσεις σε έναν διαγωνισμό όπως είναι ο εν λόγω. Σκοπός είναι αυτές να πληρούνται με αξιοκρατικά, όχι αριθμητικά κριτήρια, από πρόσωπα που κατά τεκμήριο (βάσει των κατά νόμο τιθέμενων προϋποθέσεων συμμετοχής και επιτυχίας) είναι ικανά προς τούτο. Κατά τεκμήριο, επαναλαμβάνω, διότι οι συγκεκριμένες εισαγωγικές εξετάσεις είναι κατά ένα μεγάλο μέρος τους συγκυριακές και δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν απολύτως την αξία ενός εκάστου των υποψηφίων. Όσοι μάλιστα, ήδη υπηρετούντες στο Σώμα, διαμαρτύρονται για τη μη πλήρωση (και φέτος) πολλών οργανικών θέσεων, παρά τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των διοικητικών δικαστηρίων, που ασφυκτιούν από εκκρεμείς υποθέσεις, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος: να πληρωθούν οι κενές θέσεις από τυχόν ανεπαρκείς δικαστές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δικαιοσύνη.

  Ο ανώνυμος της 30 Νοεμβρίου 2012 10:41 μ.μ. έγραψε: "Πρέπει οι αποτυχόντες (της διοικητικής κατεύθυνσης) με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε." Άδικος κόπος. Το έκαναν και οι αποτυχόντες της ΙΗ' σειράς που έλαβαν βαθμό κάτω από 6 στο θέμα γενικής παιδείας [κόπηκαν, δεν πήραν απλώς χαμηλό βαθμό, αγαπητέ ανώνυμε της 30.11.2012 09:42, που διαμαρτυρήθηκες για όσους βαθμολογήθηκαν με 6 στο φετινό διαγωνισμό της πολιτικής-ποινικής κατεύθυνσης, άρα... πάλι καλά να λες, αφού μόλις πέρυσι υπήρξαν και χειρότερα, εννοώντας τη διοικητική κατεύθυνση], αλλά απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας τους, προφανώς διότι με τα επιχειρήματά τους επεδίωξαν να υποβαθμίσουν, από βαθμολογική άποψη, την ίση αξία του θέματος γενικής παιδείας προς τα υπόλοιπα. Επ' ευκαιρία, απευθυνόμενος σε όλους τους υποψηφίους, συνιστώ συναφώς να μην υποβαθίζετε στη συνείδησή σας τη σπουδαιότητα και το ισάξιο και της ξένης γλώσσας. Τούτο, διότι, για παράδειγμα, οι περισσότερες σπουδαίες αποφάσεις του ΕΔΔΑ, τη νομολογία του οποίου συχνά χρειάζεται και χειρίζεται ο διοικητικός δικαστής, δεν είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά.

  Εξάλλου, τα όσα αναφέρθηκαν -από ετέρους σχολιάσαντες ανωτέρω- περί μεταφοράς των κενών οργανικών θέσεων σε άλλη κατέυθυνση ή τροποποίηση της προκήρυξης ή δημοσίευσης νέας, για την κάλυψη των επίμαχων κενών θέσεων, θεωρώ πως είναι εκτός πραγματικότητας.

  Τέλος, ο ανώνυμος που έκλεισε το από 1 Δεκεμβρίου 2012 11:51 π.μ. σχόλιό του με τη φράση "Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ", δηλαδή με όμικρον στο τέλος του "νοείτω" αντί ωμέγα, επιβεβαιώνει με τον πιο εναργή τρόπο το εύστοχο σχόλιο άλλου ανωνύμου (της 1 Δεκεμβρίου 2012 12:16 μ.μ.), που ανέδειξε τη σπουδαιότητα της ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας και, συνεπώς, την αναγκαιότητα του θέματος Γενικής Παιδείας, ως ισότιμου με τα υπόλοιπα (νομικά) θέματα. Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ από τον ανώνυμο που διατύπωσε το ατυχές -από ορθογραφική άποψη- σχόλιο, καθώς δεν έχω πρόθεση να τον θίξω προσωπικά. Υπάρχει άλλωστε το ενδεχόμενο να πρόκειται για ορθογραφικό λάθος (αν και, εδώ που τα λέμε, στο πληκτρολόγιο το "ο" απέχει αρκετά από το "ω")...

  Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα με όσα έγραψα. Συμμερίζομαι πάντως την απογοήτευση των υποψηφίων που δεν τα κατάφεραν. Εύχομαι ολόψυχα να έχουν υγεία, επαρκή εφόδια διαβίωσης (ένεκα της οικονομικής κρίσης, το εύχομαι και αυτό), να βρουν το κουράγιο και τη δύναμη να ξαναπροσπαθήσουν και την επόμενη φορά να τα καταφέρουν. Δυστυχώς, νομοτελειακά δεν θα τα καταφέρουν όλοι, παρά μόνο εκείνοι που θα επιμείνουν περισσότερο και θα αποδειχθούν μεθοδικοί, αποτελεσματικοί και... κάπως πιο τυχεροί!

  Να είστε όλοι καλά!

  Με τιμή,
  Επώνυμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 188. Προς τους συνυποψηφίους των διοικητικών: 1)η ταπεινή μου άποψη είναι ότι οποιαδήποτε αντίδραση δεν θα έχει νόημα, περυσι απ'ότι άκουσα ειχαν γίνει ενστάσεις για την έκθεση και δεν κατέληξαν πουθενα. 2) Πέραν τούτου, αν η επιτροπή είχε προαποφασίσει "ό,τι και να έχει εγκριθεί εγώ παίρνω 50, κόψτε με το παραμικρό", αυτός που έχει το πεπόνι δυστυχώς έχει και το μαχαίρι - αυτό που βάλλεται δεν είναι ούτε οι γνώσεις μας, ούτε η προετοιμασία μας, ούτε η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ του διαγωνισμού. Καταβαραθρώνεται η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ του εισαγωγικού και ευτελίζονται τα προφορικά. Οι διορθωτες δεν πιστευω ούτε ότι είναι διεφθαρμένοι, ούτε συνωμότες.Απλώς δεν αντιλαμβάνονται ότι του χρόνου μπορεί και να μην έχουν πίστωση - αλλά θα έχουν τις 500.000 εκκρεμείς...3) Προσωπικά είμαι από τους ελάχιστους που πέρασαν το κοπίδι στο ουσίας και κόπηκαν (απορώ πώς τα κατάφερα) σε άλλο νομικό. Χρειάζεται απλώς λίγη ακόμη υπόμονη και θα κάνουμε την υπέρβαση το καλοκαίρι.Το ποσοστό της τυχαιοτητας είναι εξ'ορισμού τεράστιο. 4) Υποθέτω ότι η μόνη εκδοχή που μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό σαν επιλογή είναι όχι η "επιλογή των αρίστων", διότι αυτό το κάνεις όταν προκηρύσσεις 20, όχι όταν προκηρύσσεις 95 και κόβεις για πλάκα, αλλά η μετακύλιση του οικονομικού βάρους σε επόμενη χρονιά - που μπορεί και να ανήκει και σε διαφορετική κυβέρνηση...
  Προς τους αμφιβάλλοντες για την γλωσσική ικανότητα των υποψηφίων : Αν αυτό που κρίνει τη γλωσσική ικανότητα για σύνταξη δικαστικής απόφασης είναι μια κόλλα γενικής παιδείας, τότε πάρτε τα 6άρια στα νομικά και 12άρια στην έκθεση και αφήστε έξω παιδιά που ήξεραν χθεσινή νομολογία αλλά δεν έγραψαν στο Δρόσο..εγώ πάντως "απανωτά ορθογραφικά λάθη" στους προγράψαντες δεν βρήκα! Και έκθεση έγραψα άριστα! Ντροπή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 189. Κατόπιν επικοινωνίας που είχα με υποψήφιους οι οποίοι στη διοικητική κατεύθυνση συγκέντρωσαν μέσο όρο άνω των 8 μονάδων, διαπίστωσα ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που διατίθενται να απευθυνθούν σε ανώτερο φορέα προς εξεύρεση λύσης. Προσωπικά, θεωρώ πως δεν είναι χαμένος κόπος. Προτείνω να συσπειρωθούμε προς τον σκοπό έκφρασης μίας συλλογικής αντίδρασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 190. Έχοντας την τιμή να ανήκω στην κατηγορία των "εκλεκτών" τριών(!) από τους τετρακόσιους υποψηφίους της διοικητικής κατεύθυνσης που κατάφεραν μεν να περάσουν με επιτυχία τα τσεκουρώματα όλων των νομικών μαθημάτων, αλλά να μην κριθούν επαρκείς γνώστες της αγγλικής γλώσσας και μόνο, καθώς επίσης και στην περσινή κατηγορία των περίπου 50 υποψηφίων που επίσης αξιολογηθήκαμε μεν ως νομικά καταρτισμένοι με βαθμούς έως και άριστους, κατά ένα περίεργο τρόπο δε, δε ξέραμε ούτε τον πρόλογο να γράψουμε σε μία έκθεση για να βαθμολογηθούμε με 3 (ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώναμε και το γενικό μέσο όρο του 8), θα ήθελα καταρχάς να συμφωνήσω με την αγανάκτηση, θυμό, πικρία και απογοήτευση με τα οποία εκφράσθηκαν απόψεις για την περσινή και ιδίως φετινή εξέλιξη του διαγωνισμού. Επίσης να ευχαριστήσω και όσους εν δυνάμει συναδέλφους ή μη και συνυποψηφίους ή μη προβληματίσθηκαν, αναγνώρισαν και ασχολήθηκαν με περιπτώσεις σαν τη δική μου ως εξόφθαλμα και προκλητικά άδικες. Στο τέλος ας μείνει έστω η ηθική ικανοποίηση οτι δε χρειάζεται να αποδείξουμε πλέον και οτι δεν είμαστε ελέφαντες πέραν όλων των άλλων. Παρ' όλα αυτά θεωρώ οτι η ρίζα του κακού δεν είναι ούτε η εκάστοτε επιτροπή, ούτε ο εκάστοτε υπουργός , από μόνοι τους, αλλά το νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου ενεργούν. Η έλλειψη ρητής δυνατότητας επανεξέτασης-ενδικοφανούς προσφυγής, η ένταξη αυτών των διαφορών στις ακυρωτικές και η ούτως ή άλλως αδυναμία άσκησης ιεραρχικού ελέγχου στο συλλογικό όργανο της επιτροπής οδηγούν απευθείας στο..άδυτο και το ανέλεγκτο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί οποιαδήποτε ατομική ή συλλογική δράση όσων από εμάς θα επιμείνουμε, χρησιμοποιώντας όσα νόμιμα μέσα έχουν απομείνει για τον πολίτη και το διοικούμενο για να προασπίζεται τα συμφέροντά του και το δίκαιο (είτε το προσωπικό, είτε το κοινό)!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 191. Προς Ανώνυμο 3 Δεκ. 6.37 μ.μ.:

  Λέτε ότι από μία "κόλλα γενικής παιδείας" (sic) δεν προκύπτει η γλωσσική ικανότητα για σύνταξη μιας δικαστικής απόφασης. Καταρχάς, προσπερνώ την απαξίωση της "κόλλας", για την οποία εσείς και κάποιοι ανθυποψήφιοί σας κοπίασαν. Πλην, συμφωνώ απολύτως.

  Άραγε, από μία "κόλλα" στο θέμα της ακυρωτικής ή της ουσιαστικής διαφοράς κρίνονται γενικά οι νομικές γνώσεις των υποψηφίων της διοικητικής κατευθύνσεως? ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ, διότι δεν δύναμαι να πιστέψω ότι οι πολλοί υποψήφιοι της διοικητικής κατευθύνσεως που έγραψαν κάτω από τη βάση είναι ανεπαρκείς.

  Όμως, επ' αυτών των συγκεκριμένων θεμάτων δικαίου δεν εξετάσθηκαν οι υποψήφιοι? Με ίσους όρους, πέρσι και φέτος, και κάθε άλλο χρόνο? Η βαθμολογία δεν εκδόθηκε με τα ίδια κριτήρια για όλους τους υποψηφίους?

  Δυστυχώς, και τούτο συνιστά εγγενές (αλλά αναπόφευκτο) πρόβλημα όλων των εξετάσεων αυτής της μορφής, η κρίση των εξεταστών στηρίζεται σε ελαχιστότατο και τυχαίο δείγμα γνώσεων, που ωστόσο το ίδιο είναι για όλους, είναι δηλαδή εξ αυτού του λόγου αξιοκρατικό.

  Εξάλλου, ανεξαρτήτως της γνώμης μου περί της βαρύτητας ή σκοπιμότητας της εκθέσεως ή των αγγλικών κ.ά. ως έχουν τώρα (αρνητική πάντως), όλοι οι υποψήφιοι ήξεραν και αποδέχθηκαν δια της συμετοχής τους όρους της προκηρύξεως, που άλλωστε τάσσει ο ίδιος ο κυρίαρχος νομοθέτης, όπως λέτε και εσείς οι του διοικητικού δικαίου. Όφειλαν δηλαδή να δαπανήσουν χρόνο στη μελέτη της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας, αφού αυτό λέγει ο νόμος και η προκήρυξη.

  Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου τουλάχιστον σε τούτο: δεν αρκεί μόνο να ξέρει κάποιος τη "χθεσινή νομολογία", αλλά και να συντρέχουν και άλλα προσόντα ή ιδιότητες στο πρόσωπο του δικαστή. Δεν αρκεί μόνο η καλή παπαγαλία, αλλά απαιτούνται και πρόσθετα στοιχεία, για ορισμένα εκ των οποίων μεριμνά και ο νόμος (υγεία, ήθος κλπ)

  Τώρα, ως προς τη διαπίστωση των γραμματικών και συντακτικών λαθών, νομίζω ότι πλην εμού και άλλοι τα έχουν διαπιστώσει, παρέλκει συνεπώς κάθε άλλη αναφορά.

  Τέλος, δηλώνω προς άρση παρεξηγήσεων ότι δεν είμαι εφέτος ούτε ήμουν άλλη χρονιά υποψήφιος της διοικητικής κατευθύνσεως.

  Ανώνυμος της 1ης Δεκεμβρίου, 12:16 μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 192. Πώς θα γίνει να οργανωθούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 193. Κάποιο λάθος έγινε αγαπητοί συνάδελφοι και αντί να κουρέψουν το Ελληνικό χρέος , κούρεψαν εμάς τους υποψήφιους για τα διοικητικά δικαστήρια !!! Μιλάνε για τέτοιου μεγέθους hai cut που έχουμε αποκτήσει πλέον την όψη γλόμπου!!!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος συνάδελφος ποιός επιλέγει-προτείνει-βαθμολογεί τη ξένη γλώσσα και με ποια κριτήρια γίνεται η βαθμολόγηση της. Γιατί άλλο να τη βαθμολογεί κάποιος πτυχιούχος ξένης φιλολογίας με εξειδίκευση στα νομικά που γνωρίζει σε βάθος τη δομή, τη γραμματική και τις μεταφραστικές ιδιομορφίες κάθε γλώσσας και άλλο κάποιος νομικός επιστήμονας με καλή γνώση της ξένης γλώσσας και της νομικής της ορολογίας.
  Κατα την ταπεινή μου άποψη ,πάντως, ο τρόπος που διεξάγονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν αναδεικνύει την κριτική ικανότητα του μελλοντικού δικαστής. Καλός δικαστής δεν είναι αυτός που θα αποστηθίσει 100 νομολογίες και θα τις γράψει ή που θα διαβάσει κατά τύχη μια sui generis απόφαση (βλέπε ακυρωτικό) .
  Όσον αφορά το θέμα της ηλικίας, καλό είναι να απευθυνθούμε στη γραμματεία της σχολής για να δούμε τι θα μας πει.
  Καλό κουράγιο σε εμάς που κοπήκαμε, δικαιώς ή αδίκως. Καλή επιτυχία στα παιδιά που πέρασαν στα προφορικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 194. θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τα λάθη στο κείμενο μου (hair cut /μελλοντικού δικαστή -είναι τα σωστά), που έγιναν λόγω βιασύνης.
  Προσωπικά δεν έδωσα αγγλικά και έπιασα λίγο πάνω από τη βάση στη ξένη γλώσσα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα με βάση αυτά που έγραψα κάτι καλύτερο δεδομένου ότι κατέχω και όλα τα πτυχία της συγκεκριμένης γλώσσας, και μάστερ με έπαινο σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της χώρας που ομιλείται η συγκεκριμένη γλώσσα. Γι'αυτό θα ήθέλα να ξέρω πώς και από ποιόν γίνεται η βαθμολόγηση της ξένης γλώσσας.
  Όσον αφορά την αποστήθιση , από παιδιά που πέρασαν τα προηγούμενα έτη στα διοικητικά, έμαθα ότι είχαν ταξινομήσει ανα μάθημα ένα σωρό μείζονες (κλασσικές και καινούριες), τις οποίες τις αποστήθιζαν για να τις χρησιμοποιήσουν αν έπεφτε θέμα αντίστοιχο σε πρακτικό.
  Αλλά και στα προφορικά της διοικητικής κατεύθυνσης -τα οποία παρακολούθησα πολλές φορές- η κατάσταση είναι η ίδια. Συχνά η επιτροπή περιορίζεται σε ερωτήσεις που αναγκάζουν τους υποψηφίους να παπαγαλίσουν το Σ. και τους Ν. Ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ζητούν από τους υποψηφίους μέχρι και αριθμό άρθρων , παραγράφων και εδαφίων ειδικών Ν. Έτσι αν θα πεί κάποιος απέξω π.χ. τον ορισμό του δάσους όπως αυτός αναφέρεται στην ερμηνευτική δήλωση του Σ. (αρ.24)ή τις γενικές αρχές της δημοσιονομικής διαχείρισης όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, θα θεωρηθεί από την επιτροπή κατάλληλος για να γίνει δικαστης.
  Γι'αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη εκείνο που θα πρέπει να αλλάξει ,πρωτίστως, είναι ο τρόπος εξέτασης για να μη γίνουν και αυτές οι εξετάσεις χειρότερες από τις πανελλαδικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 195. Θεωρώ πως είναι απαραίτητο να οργανωθούμε οι υποψήφιοι της Διοικητικής Κατεύθυνσης τουλάχιστον προς αποφυγή μεταγενέστερων αντίστοιχων καταστάσεων στους επόμενους διαγωνισμούς.Πρέπει να βρούμε έναν άμεσο τρόπο συλλογικής αντίδρασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 196. Ας προτείνουμε ένα τρόπο, ένα μέσο για το πως θα οργανωθούμε. Προφανώς δεν γίνεται κάτι τώρα αλλά για να αποφευχθεί στο μέλλον κάτι παρόμοιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"