Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2013

ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2013
2014/C 162/01
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Σημεία
Σελίδα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ …
1-2
2
ΕΣΟΔΑ …
3-7
2
Βεβαιωθέντα δικαιώματα για το 2013 και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 …
3-7
2
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ …
8
3
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ …
9-28
3
Διαθέσιμες οριστικές πιστώσεις, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές ανά τίτλο …
9-10
3
Μεταφορές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού …
11
4
Τίτλος 1 —
Πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο …
12-19
4
Τίτλος 2 —
Ακίνητα, κινητά αγαθά, εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας …
20-28
6
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012 …
29-33
8
Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προβλεπόμενα έσοδα, βεβαιωθέντα δικαιώματα και δικαιώματα που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος …
10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έσοδα για ειδικό προορισμό του οικονομικού έτους και έσοδα για ειδικό προορισμό που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος …
13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Μεταβολές στις πιστώσεις του οικονομικού έτους …
17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του οικονομικού έτους …
23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Χρησιμοποίηση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 …
29
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποστολή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τo Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της ΕΕ που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Ως εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της Ένωσης.
Το Συνέδριο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, μέσω των οποίων αξιολογεί την είσπραξη και τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της ΕΕ. Εξετάζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές πράξεις καταχωρίστηκαν και παρουσιάστηκαν ορθά, εάν εκτελέστηκαν νόμιμα και κανονικά, καθώς και εάν η διαχείρισή τους ασκήθηκε κατά τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει οικονομία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Το Συνέδριο κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, γνωμοδοτεί επί ζητημάτων που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το Συνέδριο προάγει την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως δε κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Το Συνέδριο δεσμεύεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό οργανισμό, ο οποίος να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στους τομείς του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.
1.
Στην έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση για το οικονομικό έτος 2013 πραγματοποιείται επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρέχονται επεξηγήσεις για γεγονότα που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
2.
Τα συνημμένα στην παρούσα έκθεση παραρτήματα (παράρτημα I έως παράρτημα V) παρέχουν λεπτομερή εικόνα ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"