Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4172/2013 

ΦΕΚ A 167/2013 


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 Αρθρο 105

 Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ,Δ.

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

 «4. Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
η εμφάνιση του καθ' ού η αίτηση τον καλεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, άλλως 
προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιονδήποτε λόγο 
παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής μόνο μετά το πέρας της κατ' 
ουσίαν συζήτησης της αίτησης μπορεί να χορηγήσει προσωρινή διαταγή ή να παρατείνει την ισχύ 
της. Αν η συζήτηση της αίτησης ματαιωθεί, δεν επιτρέπεται χορήγηση νέας προσωρινής διαταγής. 
Σε κάθε περίπτωση ο καθ' ού η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της 
προσωρινής διαταγής.»

 2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 «Αν η προσωρινή διαταγή παραταθεί κατά την παράγραφο 4 ή χορηγηθεί κατά τη συζήτηση της 
αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου δημοσιεύεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
συζήτηση.»

 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 693 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

 «1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια 
υπόθεση, ο αιτών οφείλει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, να 
ασκήσει τη σχετική αγωγή, εκτός αν το δικαστήριο ορίσει επιπλέον προθεσμία μέχρι είκοσι (20) 
ημερών. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις υποθέσεις που διατάχθηκε ως ασφαλιστικό μέτρο 
προσημείωση υποθήκης, κατόπιν ομολογίας ή αποδοχής της αίτησης από τον καθ' ού η αίτηση, 
και 
στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής. Ειδικώς επί διαφορών για άκυρη απόλυση 
εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση 
της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»

 4. Στο άρθρο 672Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 «2. Επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή 
μεταβολής της εργασιακής του κατάστασης, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί 
ως ασφαλιστικό μέτρο, αναβολή της συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μόνο μία φορά και μόνο 
αν 
συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας και η αναβολή γίνεται σε δικάσιμο μέσα σε σαράντα (40) 
ημέρες, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Επί των 
διαφορών αυτών η απόφαση εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη συζήτηση 
της αγωγής. Αν η συζήτηση της αγωγής ματαιωθεί, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που 
έχει διαταχθεί. Επίσης αίρεται αυτό αυτοδικαίως, σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με 
παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος 
εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.»

 Άρθρο 106

 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

 1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική 
απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013 
εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη 
γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το 
ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί

 2. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για 
άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί 
προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς, εκτός 
των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν 
προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση 
οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται 
στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι την 
1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

 3. Το άρθρο 732Α Κ.Πολ.Δ. που προστέθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4193/2013 καταργείται.

5 σχόλια:

 1. Τι γίνεται με τις προσωρινές που δόθηκαν χθες και σήμερα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 106 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟ ΝΕΟ 691 ΠΑΡ. 4 ΚΠΟΛΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα Δικαστήρια του Πειραιά μεταφέρονται. ΑΠό την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά


  Συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ - Υπ. Δικαιοσύνης για τη μεταφορά των Δικαστηρίων του Πειραιά


  25 Ιουλ 2013

  Μετά από επίμονες και συνεχείς προσπάθειες του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ένας στόχος δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα, ύστερα από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αντ.Σαμαρά και τη χθεσινή συμφωνία του ΤΑΙΠΕΔ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μεταφορά των Δικαστηρίων στο κτίριο του Κεράνη επί της Λ.Θηβών.

  Συγκεκριμένα, μετά από τη συγκεκριμένη συμφωνία πρόκειται να μεταφερθούν στο βιοκλιματικό, κτίριο στο Ρέντη όλα τα Δικαστήρια του Πειραιά και οι αντίστοιχες δικαστικές υπηρεσίες.

  Τη σχετική απόφαση έλαβε χθες το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, ικανοποιώντας έτσι σχετικό αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του υπουργού κ.Χ. Αθανασίου.
  Από τη μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων του Πειραιά, σε ένα από τα πλέον σύγχρονα κτίρια του Δημοσίου, θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση για το Δημόσιο από τα υψηλά ετήσια μισθώματα που κατέβαλε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τις συγκεκριμένες δικαστικές υπηρεσίες.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Π. Στ. Μανουσάκης δήλωσε σχετικά:

  "Με την ευκαιρία της οριστικής επίλυσης ενός τόσο σημαντικού προβλήματος για την πόλη του Πειραιά, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου τόσο προς τον Πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά όσο και προς τον υπουργό Δικαισούνης Χ.Αθανασίου, για το ουσιαστικό και έμπρακτο ενδιαφέρον τους.
  Μια εκκρεμότητα δεκαετιών για την πόλη του Πειραιά, του πρωτου λιμανιού της χώρας μας, επιλύθηκε οριστικά με τον πλέον κατάλληλο τρόπο. Μετά από ταλαιπωρία δεκαετιών σε συνθήκες τριτοκοσμικές, τόσο οι πολίτες του Πειραιά όσο και οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια θα απολαμβάνουν συνθήκες αξιοπρέπειας και πολιτισμού."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (π.χ.επικοινωνίας με τέκνο) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ενα ακομη προχειρο νομοθετημα, που στο ονομα της προσκαιρης σκοπιμοτητας θυσιαζει την πραγματικη δικαιοσυνη. Το θλιβερο ειναι οτι η συγκεριμενες διαταξεις εγιναν στο ποδι, χωρις να συνεκτιμωνται ολες οι παραμετροι και οι ειδικες συνθηκες λειτουργιας των Πρωτοδικειων. Για παραδειγμα: Σε ολα σχεδον τα επαρχιακα Πρωτοδικεια (μεσαια και μικρα) δεν προσδιοριζεται δικασιμος ασφαλιστικων μετρων τον Αυγουστο και εως την εναρξη του νεου δικαστικου ετους. Παρατηρηθηκε λοιπον το φαινόμενο, όποιος ζητουσε προσωρινη στις 30 Ιουλιου για παραδειγμα, αυτη να μην χορηγείται σε καμια περιπτωση, ακομη και αν υπηρχε κινδυνος ζωης, γιατι απλουστατα δεν υπηρχε η δυνατότητα προσδιορισμου των ασφαλιστικων μετρων εντος 30 ημερων, αφου δεν υπηρχε δικασιμος. Και μοναδικη περιπτωση προστασιας ηταν η αυτοδικία.
  Ενας συνηγορος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"