Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1672/2014 )

ΦΕΚ Γ 1672/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 51, 52, 77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄35), τα άρθρα 1 και 13 του ν.2685/1999
(Α΄35) όπως ισχύουν, και τη με αριθμό 129/2014 απόφαση
του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και
Ποινικής Δικαιοσύνης,

Α. Ανακαλείται το από 6ης Νοεμβρίου 2014 προεδρι−
κό διάταγμα (Γ΄1545), με θέμα: «Μερική ανάκληση και
διόρθωση προεδρικών διαταγμάτων και αποσπάσεις
δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δι−
καστηρίων», κατά το μέρος που αφορά στην απόσπα−
ση του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας Ευάγγελου
Μιχαήλου του Γεωργίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Αμαλιάδας, για το χρονικό διάστημα από 2−1−2015 έως
30−6−2015.
Β. Αποσπάται, από 2−1−2015 έως 30−6−2015, στην Ει−
σαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας, η Αντεισαγγελέας
Πρωτοδικών Ηλείας Ολυμπία Λαμπροπούλου του Κων−
σταντίνου, για υπηρεσιακούς λόγους και με δαπάνες
του δημοσίου.
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικού − Υπ. Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων. Δικαιωμάτων: 56360/
9−7−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
13−10−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ει−
ρηνοδίκη Α΄ Τάξης, Ζαφείρως Σιούντρη του Δημητρίου,
που υπηρετεί στο Πταισματοδικείο Πειραιώς.
Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 1146468555/5−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος
και τα άρθρα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α΄35): α) 49 παράγραφος 1, β) 50, όπως ισχύ−
ει σήμερα, γ) 52 και δ) 78, όπως ισχύει σήμερα, μετατί−
θενται αμοιβαία με αίτησή τους, οι Ειρηνοδίκες: α) Β΄
Τάξης Αθηνών, Μαρία Κατσανάκη του Θωμά και β) Δ΄
Τάξης Αχαρνών, Χαρίκλεια Μπαλάσκα του Δημητρίου,
η δε μετάθεσή τους θα υλοποιηθεί μετά τη λήξη του
τρέχοντος δικαστικού έτους.
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−
ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός
νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν σήμερα, προάγο−
νται κατ' εκλογή στον βαθμό του Ειρηνοδίκη Β΄ Τάξης
οι Ειρηνοδίκες Γ΄ Τάξης: α) Γρεβενών, Τριαντάφυλλος
Καραδήμος του Ευθυμίου, και β) Γιαννιτσών, Ηλίας Πα−
παδόπουλος του Συμεών, επειδή συγκεντρώνουν σε ιδι−
αίτερα ικανό βαθμό τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυ−
πικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8731/25−11−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζονται, τακτικοί ανακριτές και ανακριτές ανη−
λίκων για μία διετία, στα Δικαστήρια Πλημμελειοδικών
ως κατωτέρω:
1) Σπάρτης, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλί−
κων, η Πρωτοδίκης Αλεξάνδρα Μελίσσαργου του Γε−
ωργίου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Δημητρίου
Νικητόπουλου του Νικολάου, ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών.
2) Χαλκίδας, ανακριτής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Αθηνά
Χόντζια του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της Πρωτο−
δίκη Κατερίνας ΜωραDτη του Γερασίμου, η οποία μετα−
τέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
3) Θηβών, τακτικός ανακριτής, η Πρωτοδίκης Αγγελική
Κουζέλη του Λάμπρου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί−
κη Παναγιώτη Τελωνιάτη του Ηλία, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
4) Κω, τακτικός ανακριτής, η Πρωτοδίκης Νάντια Ρω−
μανίδου του Λουκά, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Αντιγόνης Σταμολέκα του Νικολάου, η οποία μετατέ−
θηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Β. Διορίζονται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημ−
μελειοδικών Θεσσαλονίκης, τακτικός ανακριτής στο 1ο
τακτικό ανακριτικό τμήμα η Πρωτοδίκης Ιωάννα Ανα−
γνωστάρα του Αναστασίου, σε αντικατάσταση της Πρω−
τοδίκη Άννας Πιπίνη του Ιγνατίου, η οποία προήχθη σε
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, και στο 2ο ειδικό ανακρι−
τικό τμήμα η Πρωτοδίκης Ευαγγελία Καπετανοπούλου
του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Στεργιανής Μαλιώρα του Δήμου, η οποία προήχθη σε
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
Γ. Διορίζεται ανακριτής ανηλίκων, για μία διετία, στο
Εφετείο Βορείου Αιγαίου η Εφέτης Ελένη Ασημακο−
πούλου του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του Εφέτη
Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου του Δημητρίου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Εφετείο Κρήτης.
Με προεδρικό διάταγμα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, τακτικοί και αναπληρωτές δικαστές ανη−
λίκων για μία τριετία, στα Εφετεία ως κατωτέρω:
1. Βορείου Αιγαίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Εφέ−
της Κωνσταντίνος Μακρής του Δημητρίου, σε αντικα−
τάσταση του Εφέτη Χριστοδούλου Κυρτσίδη του Θεο−
χάρη, ο οποίος μετατέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης,
και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ελένη
Ασημακοπούλου του Αντωνίου, σε αντικατάσταση του
Εφέτη Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου του Δημητρίου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Εφετείο Κρήτης.
2. Πατρών, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Μα−
ρία Γαϊτάνη του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Εφέτη
Ελένης Μπερτσιά του Παναγιώτη, η οποία μετατέθηκε
στο Εφετείο Αθηνών και αναπληρωτής δικαστής ανη−
λίκων η Εφέτης Ελένη Κατσούλη του Κωνσταντίνου, σε
αντικατάσταση της Εφέτη Κωνσταντίνας Ράπτη του
Θεοδώρου, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας.
Β. Ορίζονται, τακτικοί δικαστές και αναπληρωτές δι−
καστές ανηλίκων για μία τριετία, στα Πρωτοδικεία ως
κατωτέρω:
1. Ευρυτανίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Μαρία Λουίζα Τσουμέτη του Κων−
σταντίνου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Νικολάου
Νταή του Ευαγγέλου, ο οποίος προήχθη σε Πρόεδρο
Πρωτοδικών Γυθείου και αναπληρωτής δικαστής ανηλί−
κων ο Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος Βαΐτσης του Αχιλλέα.
2. Ιωαννίνων, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Δέσποινα Ευκαρπίδου του Παύλου, σε αντι−
κατάσταση της Πρόεδρου Πρωτοδικών Μηλιάς Καρα−
γκιοζίδου του Κυριάκου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά, και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η
Πρωτοδίκης Αικατερίνη Ατλάση του Άγγελου, σε αντικα−
τάσταση της Πρωτοδίκη Σοφίας Τρίμμη του Νικολάου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας.
3. Χίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος Πρω−
τοδικών Μαρία Τομπάζη του Κωνσταντίνου, σε αντι−
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας Λύγκα
του Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"