Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΦΕΚ B 483/2016 )

ΦΕΚ B 483/2016 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/οικ.4611 (1)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους
2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας –
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010),όπως αναριθμήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του
Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμ−
ματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/
17−12−2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄20/ 27−1−2015) με θέμα «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) με θέμα «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την απόφαση Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
6. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
7. Τις υπ’ αρ. 19/2015, 22/2015 και 24/2015 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δι−
καιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
ΦΕΚ Α΄35), όπως ισχύει.
8. Τις υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./20/38047/10−02−2016 και
ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./23/1712/11−02−2016 αποφάσεις έγκρισης
της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για τον
αναδιορισμό δύο (2) τέως Δικαστικών Λειτουργών.
9. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο δικαστικών λειτουργών στο Υπουρ−
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, για το έτος 2016, ως εξής:
− Αγγελή Ευαγγελία του Ιωάννη, σε κενή οργανική
θέση Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, στο Διοικη−
τικό Πρωτοδικείο Ρόδου και
− Ράικος Δημήτριος του Γεωργίου, σε κενή οργανική
θέση Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, στο Διοικητικό
Εφετείο Πατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

1 σχόλιο:

  1. ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"