Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 404/2016

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 404/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 52415 οικ.
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την με αριθμό 49940/7-7-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύν-
σεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ει-
σαγγελέων» (ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμό 872/7-7-2016 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, τον Γεώργιο Μαυρά-
κη του Ιωάννη (ΥΑΝ), (ΑΔΤ Β 07022), αιρετό εκπρόσωπο
των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την
Παναγιώτα Ραχσάν - Μπαρμπάτση του Νουρούζ, (ΑΔΤ
AM 046352), σε αντικατάσταση των Αλεξάνδρας Ψαρρή
του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΚ 124260) και Ιωάννη Γραμματικού
του Ιωάννου (ΑΔΤ ΑΙ 188687) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΑριθμ. 52414 οικ.
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 N. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
N. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την με αριθμό 55531/12-7-2011 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμό 872/7-7-2016 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση
της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την Φωτεινή Σαραντοπού-
λου του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 188402), αιρετό εκπρόσωπο
των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της
την Γεωργία Ταράτσα του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 776402), σε
αντικατάσταση των Ιωάννη Λειβαδίτη του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΕ 518418) και Άννας Αρναούτη του Αντωνίου (ΑΔΤ
789720) αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθμ. 52397 οικ.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν. 3910/2011 (Α΄ 11).
2. Την με αριθμό 49943/9-6-2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την Ξένη Δη-
μητρίου - Βασιλοπούλου του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΙ 055835),
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε αντικατάσταση της
Ευτέρπης Κουτζαμάνη του Κλεάνθη, επίτιμης Εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου, η οποία αποχώρησε από την
υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"