Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Συγκρότηση Συμβουλίου Χαρίτων - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 34/2017


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 92053/16

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 47 παρ. 1 του Συντάγμα-
τος, β) του άρθρου 1 του ν.δ/τος 68/1968, όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου
4139/2013, γ) του άρθρου 10 παρ. 2 της από 7-8-1974
Συντακτικής Πράξης.
2. Το με αριθ. πρωτ. 16714/23-12-2016 έγγραφο του
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Εφετείου Αθηνών.
3. Το π.δ/μα 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210) και
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
κύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε τακτικά μέλη του Συμβουλίου Χαρίτων
τους:
1. Γεώργιο Σάρλη του Αθανασίου (ΑΔΤ AB 727335),
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Μαρία Κουβίδου του Αντωνίου (ΑΔΤ Σ 295810), Πρό-
εδρο Εφετών.
3. Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου (ΑΔΤ Κ 529249), Εφέτη.
4. Αργυρούλα Νικολακούδη του Ευστρατίου (ΑΔΤ
ΑΖ 050449), Εφέτη.
5. Ελένη Τραγουδάρα του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΖ 504875),
Εφέτη.
6. Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη (ΑΔΤ Λ 013364),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Βασιλική Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη (ΑΔΤ
ΑΙ 053765), Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Β. Ορίζουμε αναπληρωματικά μέλη του Συμβουλίου
τους:
1. Στυλιανό Δαρέλλη του Ιωάννη (ΑΔΤ AB 943077),
Πρόεδρο Εφετών.
2. Βασιλική Βλαχοπαναγιώτου του Παναγιώτη (ΑΔΤ
Π 845994), Εφέτη.
3. Μυρτώ Τζεφεράκου του Αλέκου (ΑΔΤ ΑΗ 095241),
Εφέτη.
4. Νικόλαο Μήλιο του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΚ 067748),
Εφέτη.
5. Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου (ΑΔΤ Μ 957550),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6. Κανέλλα Σπανομίχου του Γεωργίου (ΑΔΤ Μ 067228),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κ.Υ. του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χρέη Προέδρου εκτελεί
ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός που μετέχει στη
συνεδρίαση του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή
και σε αναπλήρωση του δικαστικού λειτουργού μετέ-
χει ως μέλος η Μαρία Αρβανίτη του Διονυσίου (ΑΔΤ Ι
919971), Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης της Κ.Υ. του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Δ. Καθήκοντα υπηρεσιακού εισηγητή χωρίς δικαίωμα
ψήφου ασκεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Ποινικού
Μητρώου και Απονομής Χάριτος, Αγόρω-Ελισσάβετ
Λαζάρου του Αχιλλέως (ΑΔΤ ΑΖ 541729) με αναπληρώ-
τρια την Αικατερίνη Παπανικολάου του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΗ 533775), Προϊσταμένη Τμήματος της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ε. Γραμματέα του Συμβουλίου Χαρίτων ορίζουμε τον
Αθανάσιο Μπακογιώργο του Ζαχαρία (ΑΔΤ ΑΖ 015839),
υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού με
βαθμό Α', με αναπληρώτρια την Ευρυδίκη Σαραντάκου
του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΚ 205814), υπάλληλο του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Β'.
ΣΤ. Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2017
Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"