Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Ν. 5043/2023 Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού κλπ (

 

Τεύχος A’ 91/13.04.2023

Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για

την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για

το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -

Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν. 4798/2021 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ

 

Άρθρο 64

Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης

(e-Apostille)

 

Άρθρο 89

Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως

Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές

πράξεις -

 

Άρθρο 123

Καταργούμενες διατάξεις

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.

   Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και

   άλλες διατάξεις.

 

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3463 (ΦΕΚ Α 114/ 8.6.2006)

 

 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

 

ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 

 

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 

 

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης 

   αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση

   θεμάτων διοίκησης. Α' 28.

 

 

             ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528  ΦΕΚ Α 26/9.02.2007

 

       Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

       και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ Α' 57/15/03/2012)

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

Άρθρο 36

Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με

αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα κατά τις

βουλευτικές εκλογές - Προσθήκη παρ. 3Α στο

άρθρο 83 του π.δ. 26/2012

 

Στον χώρο εντός του διαχωριστικού ψηφοφορίας για την επιλογή του ψηφοδελτίου,

αποκλειστική πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, εκτός

από τον εκλογέα, έχουν: εα) ο δικαστικός αντιπρόσωπος και εβ) τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου

 

 

Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143

 

Π.Δ. 410 της 18/30.8.88. Κωδικοποίηση σε ενιαίο

   κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που    

   αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού

   δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής

   Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών

   Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 191).

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4798             (ΦΕΚ Α' 68/24.04.2021)

 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5026       (ΦΕΚ Α 45/28.02.2023)

 Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3051 (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο

ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων

στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2121     ΦΕΚ Α 25/4-3-1993

      Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

 

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

Κώδικα

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248),

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3226 (ΦΕΚ 24 Α/4.2.2004)
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις
 

 

 

Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαί-

ου (π.δ. 80/2022, Α’ 222)

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ