Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Νομοθεσία κράτους μέλους που περιορίζει τη δυνατότητα μη εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης μόνο στους εκζητούμε­ νους που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους


(Υπόθεση C-42/11)   (1)

(Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέ­
σεις —  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ —  Ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης μεταξύ
των κρατών μελών —  Άρθρο 4,  σημείο 6 —  Λόγος προαι­
ρετικής μη εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλλη­
ψης —  Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο —  Συλληφθείς υπή­
κοος του κράτους μέλους εκδόσεως του εντάλματος —
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδοθέν προς εκτέλεση ποι­
νής στερητικής της ελευθερίας —  Νομοθεσία κράτους
μέλους που περιορίζει τη δυνατότητα μη εκτελέσεως του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης μόνο στους εκζητούμε­
νους που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους)
(2012/C 331/07)


Γλώσσα διαδικασίας:  η γαλλική
Αιτούν δικαστήριο
Cour d’appel d’Amiens
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge
Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Cour d’appel
d’Amiens [Γαλλία] —  Ερμηνεία του άρθρου 4,  παράγραφος 6, της
αποφάσεως-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  της 13ης
Ιουνίου 2002,  για το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και τις δια­
δικασίες παραδόσεως μεταξύ των κρατών μελών  (ΕΕ L 190,  σ. 1)
καθώς και του άρθρου 18 ΣΛΕΕ —  Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως
εκδοθέν για την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής —
Νομοθεσία κράτους μέλους περιορίζουσα τη δυνατότητα μη εκτε­
λέσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως μόνο στις περιπτώ­
σεις εκζητουμένων προσώπων που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω
κράτους —  Διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια
Διατακτικό
Το άρθρο 4,  σημείο 6,  της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ
του Συμβουλίου,  της 13ης Ιουνίου 2002,  για το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των
κρατών μελών,  και το άρθρο 18  ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι,
μολονότι ένα κράτος μέλος μπορεί,  στο πλαίσιο της μεταφοράς
στο εσωτερικό δίκαιο του άρθρου 4,  σημείο 6,  της αποφάσεως-


πλαισίου 2002/584, να αποφασίσει να περιορίσει τις περιπτώσεις
στις οποίες η εθνική δικαστική αρχή εκτελέσεως έχει τη δυνατό­
τητα να αρνηθεί την παράδοση προσώπου εμπίπτοντος στο πεδίο
εφαρμογής της διατάξεως αυτής, εντούτοις δεν μπορεί να αποκλεί­
σει απολύτως και αυτομάτως από το εν λόγω πεδίο εφαρμογής
τους υπηκόους άλλων κρατών μελών που κατοικούν ή διαμένουν
στο έδαφός του,  μη λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που τους
συνδέουν με το εν λόγω κράτος μέλος.
Το αιτούν δικαστήριο υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο
του εσωτερικού δικαίου και εφαρμόζοντας τις αναγνωρισμένες από
το δίκαιο αυτό μεθόδους ερμηνείας, να ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο
με γνώμονα,  κατά το μέτρο του δυνατού,  το γράμμα και τον
σκοπό της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584,  προκειμένου να δια­
σφαλίσει την πλήρη αποτελεσματικότητα της εν λόγω αποφάσεως-
πλαισίου.
=======================
(1)  ΕΕ C 103  της 2.4.2011.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:331:0005:0006:EL:PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"