Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ' τάξης ΦΕΚ Γ 1231/2016

ΦΕΚ Γ 1231/2016 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με Προεδρικό διάταγμα της 21ης Νοεμβρίου 2016,

το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγ-
ματος, τα άρθρα 34, 36, 37, 42, 77 Α, 77 Β και 110 του Κώδι-
κα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά
ισχύουν, και τη με αριθμό 133/05.10.2016 απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης, διορίζονται δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ' τάξης οι
κάτωθι, οι οποίοι πέτυχαν στο διαγωνισμό πρόσληψης
δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης της 19ης Μαρτίου 2015,
που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 104572/24.12.2014
(Γ' 1756) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ' αριθμ. 104586/31.12.2014 (Γ' 1819) όμοια, και
έχουν τα νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται σε κενές
οργανικές θέσεις ως εξής:
1) Μουστάκα Βασιλική του Χριστόδουλου και της
Γραμματικής-Μαρίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το έτος 1983 και έλαβε το βαθμό «10,475», στο
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης (Αριθμός βεβαίωσης
εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελ-
ληνικού Δημοσίου: 5743801943/03.11.2016, Αριθμός
βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης: 70023/03.11.2016), 2) Παλόγου
Μαρία του Αντωνίου και της Αντιγόνης, που γεννήθηκε
στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό
«10,470», στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων (Αριθμός βε-
βαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 1023528115/04.11.2016, Αριθμός
βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης: 70146/04.11.2016), 3) Ευαγγελοδήμου
Μαρία του Ιωάννη και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,465», στο
Ειρηνοδικείο Καλλονής (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 7326108691/09.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 71813/09.11.2016), 4) Κοκκίνου Καλλιόπη
του Ταξιάρχη και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην
Χαλκίδα το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,465», στο
Ειρηνοδικείο Κω (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
6111151251/04.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 70210/04.11.2016), 5) Μιχαηλίδη Αικατερίνα του
Γεωργίου και της Σπυριδούλας, που γεννήθηκε στον Πει-
ραιά το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,460», στο Ειρη-
νοδικείο Καρπάθου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9312114881/10.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 73884/10.11.2016), 6) Ρέτζιου Ελένη του Αντωνίου
και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Ατ-
τικής το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,460», στο
Ειρηνοδικείο Θήρας (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
5418507260/03.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 69986/03.11.2016), 7) Μπατσουγιάννης Δημήτρι-
ος του Χρήστου και της Γεωργίας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,450», στο
Ειρηνοδικείο Σάμου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
2114241266/04.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης: 70150/04.11.2016), 8) Οικονομίδου Άννα - Ιωάννα
του Ευάγγελου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην
Αθήνα το έτος 1986 και έλαβε το βαθμό «10,450», στο
Ειρηνοδικείο Μήλου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
9572221193/04.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης: 70133/04.11.2016), 9) Κωστίνα Αικατερίνη του
Ανδρέα και της Αθανασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1984 και έλαβε το βαθμό «10,445», στο Ειρη-
νοδικείο Ζακύνθου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1115869293/04.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
70223/04.11.2016), 10) Σέμου Κυριακή του Αναστασίου
και της Μαγδαληνής, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη
το έτος 1989 και έλαβε το βαθμό «10,445», στο Ειρη-
νοδικείο Διδυμοτείχου (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 3291267223/03.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης: 69954/03.11.2016), 11) Τσινταβής Βασίλειος του
Ευθυμίου και της Καλλιόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα
το έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,440», στο Ειρηνο-
δικείο Γαστούνης (Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1077710237/04.11.2016 Αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ/
πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης: 70166/04.11.2016), 12) Λιοσάτου Βασιλική του
Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην
Πτολεμαΐ'δατο έτος 1985 και έλαβε το βαθμό «10,435»,
στο Ειρηνοδικείο Καλύμνου (Αριθμός βεβαίωσης εγγρα-
φής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου: 5378504588/04.11.2016, Αριθμός βεβαίωσης
ΔΙΠΑΑΔ/πρώην Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης: 70218/04.11.2016).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 12640/25.11.2016).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"