Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ


Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
            Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
            Λόγω του επείγοντος επαναδημοσιεύουμε σχετική ενημέρωση μας αναφορικά με τα φορολογικά, καθώς και τα σχετικά σχέδια τροποποιητικής δήλωσης και ενδικοφανούς προσφυγής:


Φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 (εισοδήματα ετών 2010, 2011 και 2012):
Αναφορικά με τα έτη αυτά, ως προς τα οποία η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί σύμφωνα και με σχετική δημοσιευθείσα ενημερωτική ανακοίνωση μας όποιος συνάδελφος επιθυμεί, ακολουθεί τη σχετική διαδικασία: σε πρώτο στάδιο της τροποποιητικής δήλωσης, σε δεύτερο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής και σε τρίτο στάδιο της προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα ανακλήσεως φορολογικής δήλωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου σε περίπτωση έλλειψης νομικά φορολογικής υποχρεώσεως είναι, ειδικώς στην περίπτωση αυτή, χρονικά ίδιο με το αντίστοιχο δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου, που πάντοτε ήταν πενταετές). Ειδικότερα:
Στη σχετική τροποποιητική δήλωση μπορούν να συμπεριληφθούν σωρευτικώς όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη (2010, 2011 και 2012). Επισημαίνεται ότι μαζί με την ανακλητική – τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να επανυποβληθούν προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 των αντίστοιχων φορολογικών ετών τροποποιημένες εν μέρει μόνο ως προς τους κρίσιμους κωδικούς 301 (302) και 659 (660) – βλ. κατωτέρω τα σχετικά σχέδια. Κενά Ε1 μπορούν να κατεβάσουν οι συνάδελφοι από το TAXIS. Σχέδιο της σχετικής ανακλητικής - τροποποιητικής δηλώσεως επίσης παραθέτουμε κατωτέρω προς διευκόλυνση των συναδέλφων. Επισημαίνεται ότι το ζήτημα παραγραφής της αξίωσης για επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων φόρων (ως προς την έναρξη του χρόνου αυτής, το χρόνο αυτής κλπ.) κρίνεται δικαστικά και δεδομένου ότι για κάθε έτος ανάκλησης υπάρχει σχετική επιβάρυνση με καταβολή παραβόλου, επαφίεται στην κρίση του καθενός εάν στην ανακλητική δήλωση θα περιλάβει όλα τα ανωτέρω φορολογικά έτη. Το παράβολο καταβάλλεται στο πλαίσιο της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση που η σχετική προσφυγή γίνεται δεκτή ή επιστρέφεται κατά ένα μέρος σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει εν μέρει δεκτή (ως προς τα φορολογικά έτη, δηλαδή, που γίνεται δεκτή). Το 1/3 του συνολικού ποσού του παραβόλου πρέπει να καταβληθεί οπωσδήποτε με την κατάθεση της προσφυγής και το υπόλοιπο στη συζήτηση της.   
Τέλος, γίνεται νομολογιακά δεκτό (βάσει των μέχρι σήμερα προσφυγών, που έχουν ασκήσει συνάδελφοι και έχουν ήδη δικαιωθεί και δικαστικά) ότι και επί της ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης και μετά τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη αυτής (εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν δοθεί απάντηση εντός 90 ημερών) αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και από το χρόνο της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης και της τελευταίας (λόγω παρόδου της προθεσμίας προς απάντηση, ήδη 120 ημερών) αρχίζει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
Βασική επισήμανση: Από την αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με την κατάθεση της ανακλητικής – τροποποιητικής δήλωσης γίνεται επισημείωση για την καταληκτική ημερομηνία απάντησης (που πρέπει να ζητηθεί και από τους συναδέλφους) από την οποία (εφόσον μέχρι αυτή την ημερομηνία δεν υπάρξει απάντηση) θα αρχίζει να τρέχει η 30ημερη προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, το αυτό, δε, γίνεται και κατά την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει την ημερομηνία από την οποία θα αρχίζει να τρέχει η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Από την ίδια υπηρεσία παρέχεται και οιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή πληροφορία.
Αμέσως κατωτέρω παρατίθενται σχέδιο τροποποιητικής δήλωσης (φοροαπαλλαγή 25%) και σχέδιο ενδικοφανούς προσφυγής (η προσαρμογή και επεξεργασία των σχετικών σχεδίων γίνεται κατά περίπτωση).
                              

                                    ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. .............ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ)   ΤΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ     ΦΟΡΟΥ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2011, 2012 ΚΑΙ 2013 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΧΡΗΣΕΩΝ 2010, 2011 και 2012)
1) ..............του ............και της.........., Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών (Υπηρεσία: Πρωτοδικείο........), με ΑΦΜ, κατοίκου, οδός αριθμ., Τ.Κ. και
2) .............του ..............και της............, Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών (Υπηρεσία: Πρωτοδικείο..........) με ΑΦΜ, συζ., κατοίκου, οδός αριθμ., Τ.Κ.
                        --------------------------------------------------------  

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι, εξαιτίας νομικής πλάνης και εν μέρει ανυπαρξίας φορολογικής υποχρεώσεως μας αναφορικά με τη φορολόγηση του 25% των ακαθαρίστων αποδοχών μας, ανακαλούμε κατά ένα μέρος (τροποποιούμε) τις δηλώσεις φορολογίας  εισοδήματος  των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 (φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012) ως προς την επιβολή φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών που λάβαμε κατά τα ανωτέρω έτη (2010, 2011 και 2012) για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:
            Όπως έγινε δεκτό με τις 89/2013, 84/2014  και 6/2015 αποφάσεις  του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτές, η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημιώσεως καταλαμβάνει εξίσου και τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών. Ειδικότερα, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθαρίστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ.2 του ν. 3016/2002. Ενόψει δε των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως δυνάμει της από 22-12-1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αφαιρεθεί, από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο αποδοχών μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος, ποσό ίσο με το 25% του ετησίου συνολικού ακαθαρίστου ποσού αυτών.    
Ενόψει των ανωτέρω και με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Ανακαλούμε (τροποποιούμε εν μέρει) τις σχετικές φορολογικές μας δηλώσεις των ανωτέρω φορολογικών ετών ως ακολούθως: 
1) για το οικονομικό έτος 2011 (φορολογικό έτος – χρήση 2010) προβαίνουμε σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μας δήλωσης κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των   ευρώ (στον κωδικό 301) και  ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (........ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (...........ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%= .........ευρώ), ήτοι ποσό (..............–............=)...........ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (............ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (...........ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%= ..........ευρώ), ήτοι ποσό (............–............=)............ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος
2) για το οικονομικό έτος 2012 (φορολογικό έτος – χρήση 2011) προβαίνουμε σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μας δήλωσης κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των ευρώ (στον κωδικό 301) και ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (..........-............... =) ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (.........–............... =) ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος
3) για το οικονομικό έτος 2013 (φορολογικό έτος – χρήση 2012) προβαίνουμε σε ανάκληση-τροποποίηση της φορολογικής μας δήλωσης κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των (στον κωδικό 301) και ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (............-........... =) ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (...............–................. =) ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος.
Ενόψει όλων των ανωτέρω   

                                               ΖΗΤΟΥΜΕ
            Να γίνει δεκτή η μερική ανάκληση (τροποποίηση) των φορολογικών μας δηλώσεων των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 (φορολογικών     ετών – χρήσεων 2010, 2011 και 2012).
Να  επανακαθοριστεί, βάσει αυτής, ο οφειλόμενος από εμάς φόρος  εισοδήματος για τα ως άνω φορολογικά   έτη (2010, 2011 και 2012) και να μας επιστραφεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε αχρεωστήτως.
Αθήνα,    -  - 2016

                                                         Οι   Αιτούντες
                                   

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (επί απορρίψεως της ανακλητικής – τροποποιητικής δηλώσεως είτε ρητά είτε σιωπηρά λόγω παρόδου της προθεσμίας προς απάντηση)
ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ       Δ.Ο.Υ.               )

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
1) ..............του ............και της.........., Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών (Υπηρεσία: Πρωτοδικείο........), με ΑΦΜ, κατοίκου, οδός αριθμ., Τ.Κ. και
2) .............του ..............και της............, Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών (Υπηρεσία: Πρωτοδικείο..........) με ΑΦΜ, συζ., κατοίκου, οδός αριθμ., Τ.Κ.


ΚΑΤΑ

Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.                  .

ΚΑΙ

Της            τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της με αριθμ.πρωτ. ανακλητικής - τροποποιητικής δήλωσης φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012
-------------------------------------------------------
Με την από..... και με αριθμ. πρωτ. αίτηση ανάκλησης – τροποποίησης της φορολογικής μας δήλωσης των φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012, που υποβάλαμε στο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..... ζητήσαμε την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ’/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών των ετών 2010, 2011 και 2012 δυνάμει των  89/2013, 84/2014  και 6/2015   αποφάσεων του κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου (φοροαπαλλαγή 25%).
Η άνω ανακλητική – τροποποιητική δήλωση τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς από το Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ. στις      , ήτοι μετά την άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος  ενενήντα (90) ημερών  από την υποβολή της (          ).
  Επειδή με τις 89/2013, 84/2014  και 6/2015 αποφάσεις  του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος («Μισθοδικείο»), με την ειδικότερη αιτιολογία που περιέχεται σε αυτές, έγινε δεκτό ότι πρέπει να εφαρμοσθεί και στα εισοδήματα των Δικαστικών Λειτουργών η φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στους βουλευτές δυνάμει του άρθρου 5 παρ.1 του Ζ'/1975 Ψηφίσματος. Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό με τις αποφάσεις αυτές, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημιώσεως αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 36 παρ.2 του Ν 3016/2002. Ενόψει δε των οριζόμενων στα άρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.2 του Συντάγματος και των αρχών που προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξισώσεως, δια της από 22-12-1964 αποφάσεως της Βουλής, της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η παραπάνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών.
Για το λόγο αυτό, με την άνω ανακλητική – τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012, που υποβάλαμε στο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. δηλώσαμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο αποδοχών μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού αυτών.
Ειδικότερα προέβημεν σε σχετική τροποποιητική δήλωση:
1) για το οικονομικό έτος 2011 (φορολογικό έτος – χρήση 2010) κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των   ευρώ (στον κωδικό 301) και  ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (........ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (...........ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%= .........ευρώ), ήτοι ποσό (..............–............=)...........ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (............ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (...........ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%= ..........ευρώ), ήτοι ποσό (............–............=)............ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος
2) για το οικονομικό έτος 2012 (φορολογικό έτος – χρήση 2011) κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των ευρώ (στον κωδικό 301) και ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (..........-............... =) ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (.........–............... =) ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος
3) για το οικονομικό έτος 2013 (φορολογικό έτος – χρήση 2012) κατά το μέρος που δηλώσαμε στους κωδικούς αριθμούς 301 (ο πρώτος από εμάς) και 302 (η δεύτερη από εμάς) τα ποσά των (στον κωδικό 301) και ευρώ (στον κωδικό 302), ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αποδοχές μας από την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος το οικείο έτος, ενώ θα έπρεπε, βάσει της ως άνω απόφασης, να δηλώσουμε: α) στον κωδικό 301 (ο πρώτος από εμάς) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (............-........... =) ευρώ και στον κωδικό 659, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 659)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος και β) στον κωδικό 302 (η δεύτερη από εμάς, σύζυγος του πρώτου με ιδιότητα επίσης δικαστικού λειτουργού) το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση από τις καθαρές αποδοχές μου (ευρώ) του 25% του ακαθάριστου ποσού των εν λόγω αποδοχών μου (ευρώ ακαθάριστες αποδοχές Χ 25%=ευρώ), ήτοι ποσό (...............–................. =) ευρώ και στον κωδικό 660, πέραν του ήδη αναγραφέντος ποσού των ευρώ (ως απαλασσόμενου από φόρο για άλλη αιτία) και του επιπρόσθετου ποσού των  ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος (φοροαπαλλαγής 25% των ακαθάριστων εισοδημάτων) και συνολικώς (στον κωδικό 660)  το ποσό των ευρώ ως απαλλασόμενου από το φόρο εισοδήματος
Επειδή σύμφωνα με τις προαναφερθείσες   89/2013, 84/2014  και 6/2015     αμετάκλητες αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), η ανακλητική – τροποποιητική αυτή δήλωση είναι νόμιμη και, συνεπώς, μη νομίμως απορρίφθηκε σιωπηρά από τον Προϊστάμενο της άνω ΔΟΥ.
                           ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ζητάμε
Να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή μας.
Να γίνει δεκτή η με αριθμ.πρωτ. ανακλητική – τροποποιητική δήλωση, που στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012
Να υπολογιστεί βάσει αυτής ο οφειλόμενος φόρος και να επιστραφεί ο φόρος   που παρακρατήθηκε και καταβλήθηκε αχρεωστήτως για τον λόγο αυτό.
-               - 2016       
                                                                                                Οι προσφεύγοντες


Συνυποβάλλονται με τη παρούσα ενδικοφανή προσφυγή τόσο σε έγγραφη όσο και σε μαγνητική μορφή (ηλεκτρονικό φάκελο-CD ή USΒ κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της ΠΟΛ.1002/2014 (ΦΕΚ 55 τ.Β/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
1.  Η ενδικοφανής προσφυγή
2.  Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2010, 2011 και 2012
3.   Η κατατεθείσα στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ………  με αριθμό πρωτ.                   ……201   ανακλητική – τροποποιητική δήλωση αναφορικά με τα ανωτέρω έτη
4.   Βεβαιώσεις καταβληθεισών αποδοχών
5.   Η προσβαλλόμενη πράξη (αν έχει εκδοθεί ρητή απόρριψη της τροποποιητικής δήλωσης)
6.   Η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 5 της ΠΟΛ 1002/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία   23-10-2014 υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.


       Με την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας χωρίς απάντηση επί της ενδικοφανούς προσφυγής (ως προς την καταληκτική ημερομηνία απάντησης γίνεται σχετική επισημείωση και παρέχονται σχετικές πληροφορίες και από την ίδια τη ΔΟΥ) αρχίζει η 30ημερη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.
       Σε ότι, δε, αφορά στην άσκηση της δικαστικής πλέον προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, η άσκηση αυτής έχει ανατεθεί ήδη επί της θητείας του προηγούμενου Προεδρείου μας σε δικηγόρο και μπορείτε να λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία της Ενώσεως (τηλ. 210-8827380).

Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"