Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 1288/2016

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 08.12.2016 Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό-
θηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 69 και

70 του Ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35/τ.Α') «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών»,
γ) 31 του Ν. 3689/2008 (ΦΕΚ 164/τ.Α'), όπως η παράγρα-
φος 4 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρθρου
16 του Ν. 3910/2011 (ΦΕΚ 11/τ.Α'), δ) 24 του Ν. 1558/1985
(ΦΕΚ 137/τ.Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως ισχύουν και το π.δ. 125/05.11.2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α')
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», την 6/2016 απόφαση και τα Πρακτικά της
6ης/14.10.2016 Συνεδρίασης του Εννεαμελούς Ανωτά-
του Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
προάγονται, αναδρομικά από 01.07.2016, σε Εισηγητές
του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι δόκιμοι Εισηγητές αυτού,
Ανδρέας Σώκος του Κωνσταντίνου, Βασιλεία Χαραλά-
μπους του Περικλή, Φώτιος Οικονόμου του Αναστασίου
και Ελένη Ποτιούδη του Βάιτση, επειδή διαθέτουν όλα
τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 13610/ 12.12.2016).

Με το από 08.12.2016 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 43
παρ. Γ του ν. 3659/ 2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α'), γ) 49, 54 παρ. 1
και 71 παρ. 3 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35/τ.Α') «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών
Λειτουργών», δ) 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α') «Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν και το
π.δ. 125/ 05.11.2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την
1/2016 απόφαση και τα Πρακτικά της 1ης/26.10.2016
Συνεδρίασης του Ενδεκαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται, κατ'
απόλυτη εκλογή, σε Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου η Πάρεδρος αυτού Γεωργία Παπαναγοπούλου του Ιω-
άννου, αναδρομικά από 01.09.2016, επειδή διαθέτει όλα
τα απαιτούμενα για την προαγωγή της τυπικά και ουσι-
αστικά προσόντα.
(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 13611/12.12.2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"