Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 330/2017 )

ΦΕΚ Γ 330/2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με προεδρικό διάταγμα της 22ας Μαρτίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 90 του Συντάγματος, 49, 50, 52,
77 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός νόμος
1756/1988, Α’35), τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α’94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»,
το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210), όπως ισχύουν και
τις με αριθμούς 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31 και 35/2017 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού
Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης:
Α. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αρεοπαγίτη, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω πρόεδροι εφετών Αθηνών, που έχουν τα νό-
μιμα προσόντα:
1. Αρετή Παπαδιά του Ευαγγέλου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1-2-2017.
2. Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου του Στυλιανού, της προ-
αγωγής του λογιζομένης από 1-2-2017.
3. Κωνσταντίνος Πιτταράς του Νικηφόρου, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 1-2-2017.
4. Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1-2-2017 και
5. Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω εισαγγελείς εφετών,
που έχουν τα νόμιμα προσόντα:
1. Αθηνών, Αντώνιος Λιόγας του Γεωργίου, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 14-1-2017.
2. Λάρισας, Ελένη Μετσοβίτου-Φλουρή του Ρίζου, της
προαγωγής της λογιζομένης από 1-2-2017 και
3. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Αριστέα Θεοδόση του
Ιωάννη, της προαγωγής της λογιζομένης από 1-2-2017
(αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
ΥΔΔΑΔ 27302/30-3-2017, ΑΔΑ: 6ΡΞΙΩ-ΞΩΗ).
Γ. Μετατίθενται οι κατωτέρω πρόεδροι εφετών, με αί-
τησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών οι πρόεδροι εφετών: 1) Πα-
τρών, Εμμανουήλ Καλεντάκης του Ιωάννη, 2) Λάρισας,
Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου του Θεοδώρου, 3) Θράκης,
Ελένη Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, 4) Θράκης, Αικα-
τερίνη Κρυσταλλίδου-Μώρεση του Ανέστη και 5) Ευβοί-
ας, Ανδρούλα Χριστοδούλου του Μιχαήλ.
β) Στο Εφετείο Ιωαννίνων ο πρόεδρος εφετών Θεσ-
σαλονίκης, Ιωάννης Παπαϊωαννίδης του Αλεξάνδρου.
γ) Στο Εφετείο Λάρισας η πρόεδρος εφετών Ιωαννίνων,
Μόρφω Γκίκα του Ηλία.
Δ) Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
προέδρου εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κατωτέρω εφέτες Αθηνών, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:
1. Μαριάνθη Παγουτέλη του Παναγιώτη στο Εφετείο
Πατρών, (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης ΥΔΔΑΔ 26237/4-4-2017, ΑΔΑ: ΨΒ27Ω-1ΕΙ).
2. Κωνσταντίνος Γκανιάτσος του Παναγιώτη στο Εφε-
τείο Ευβοίας.
3. Μυρσίνη Παπαχίου του Γεωργίου στο Εφετείο Θρά-
κης.
4. Αναστασία Μουζάκη του Ανάργυρου στο Εφετείο
Θεσσαλονίκης (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομι-
κής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237Α /4-4-2017, ΑΔΑ: ΨΙΣ0Ω-
ΕΗ5).
5. Αικατερίνη Βλάχου του Δημητρίου στο Εφετείο
Θράκης (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Δι-
αχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237β/4-4-2017, ΑΔΑ: 6ΥΒΘΩ-87Ζ).
Ε) Μετατίθενται οι κατωτέρω εισαγγελείς εφετών, με
αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
1. Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ο εισαγγε-
λέας εφετών Αιγαίου, Άγγελος Καμηλάρης του Χρήστου.
2. Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, ο εισαγγελέας
εφετών Αθηνών, Σταμάτιος Δασκαλόπουλος του Γεωρ-
γίου.
3. Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
ο εισαγγελέας εφετών Αθηνών, Ευάγγελος Καίσαρης του
Κωνσταντίνου.
ΣΤ) Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του
εισαγγελέα εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέ-
σεων, οι κατωτέρω αντεισαγγελείς εφετών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου του
Αντωνίου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 1-11-2016.
2. Αθηνών, Βιργινία Σακελλαροπούλου του Δημητρίου,
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 9-2-2017.
3. Αθηνών, Ιωάννης Μωραϊτάκης του Αποστόλου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 9-2-2017.
4. Αθηνών, Αναστασία Μασούρα του Ευγένιου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της λογι-
ζομένης από 9-2-2017.
5. Πατρών, Αριστοτέλης Χριστόπουλος του Σωτηρίου,
στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, της προαγω-
γής του λογιζομένης από 14-3-2017, (αριθ. απόφασης
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302α/
30-3-2017, ΑΔΑ: 7Υ0ΩΩ-ΨΑΣ).
6. Αθηνών, Αδαμαντία Οικονόμου του Κωνσταντίνου,
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
7. Θράκης, Γεώργιος Σκιαδαρέσης του Διονυσίου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, (αριθ. απόφασης Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302β/30-3-2017,
ΨΟΑΚΩ-Ι6Μ).
8. Αθηνών, Παναγιώτης Πούλιος του Αντωνίου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου.
Ζ) Μετατίθενται οι κατωτέρω εφέτες, με αίτησή τους
και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στο Εφετείο Αθηνών οι εφέτες: 1) Αιγαίου, Αργύ-
ρη Βογιατζάκη του Γεωργίου, 2) Βορείου Αιγαίου, Ελένη
Ρόκκου του Ροδόλφου, 3) Πατρών, Αθηνά Μπέσση του
Ιωάννη, 4) Ευβοίας, Αικατερίνη Ντελή του Χρήστου,
5) Πατρών, Νικόλαος Βόκας του Αριστοτέλη και 6) Ναυ-
πλίου, Καλλιόπη Βένιου του Χαράλαμπου.
β) Στο Εφετείο Αιγαίου η εφέτης Πειραιώς, Ιωάννα
Πέττα-Χριστοπούλου του Χρήστου.
γ) Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου οι εφέτες: 1) Πατρών,
Μηλιά Καραγκιοζίδου του Κυριάκου και 2) Ευβοίας, Μυρ-
σίνη Κοντογιάννη του Παντελή.
δ) Στο Εφετείο Ευβοίας οι εφέτες: 1) Πατρών, Κωνστα-
ντίνος Βελισσάρης του Ιωάννη και 2) Πατρών, Αικατερίνη
Ντόκα του Αποστόλου.
ε) Στο Εφετείο Θράκης ο εφέτης Βορείου Αιγαίου, Πα-
ναγιώτης Ταμαμίδης του Ελευθερίου και
στ) Στο Εφετείο Πειραιώς η εφέτης Πατρών, Μαρία
Παπαδογρηγοράκου του Ηλία.
Η) Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εφέτη, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω πρό-
εδροι πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, και
τοποθετούνται ως εξής:
1. Πειραιώς, Σταυρούλα Λιακέα του Αθανασίου, στο
Εφετείο Ναυπλίου, (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302γ/30-3-2017, ΑΔΑ:
6Ε24Ω-5ΕΑ).
2. Θεσσαλονίκης, Χρυσούλα Πανά του Γεωργίου, στο
Εφετείο Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονο-
μικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27306/4-4-2017, ΑΔΑ: ΨΓ62Ω-
Α3Υ).
3. Πειραιώς, Νικόλαος Κουτρούμπας του Γεωργίου,
στο Εφετείο Πατρών, (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302/31-3-2017, ΑΔΑ:
ΨΜΛ4Ω-ΚΦΦ).
4. Ηρακλείου, Ευγενία Τσιώρα του Ιωάννη, στο Εφετείο
Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης ΥΔΔΑΔ 27306Α/4-4-2017, ΑΔΑ: ΩΛΩΑΩ-Ο95).
5. Θεσσαλονίκης, Γεωργία Στεφανίδου του Χαράλα-
μπου, στο Εφετείο Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27306Β/4-4-2017, ΑΔΑ:
ΩΕΩΑΩ-Μ02).
6. Θεσσαλονίκης, Μαρία Χατζηανδρέα του Αλεξάν-
δρου, στο Εφετείο Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27306Γ/4-4-2017, ΑΔΑ:
6ΡΤ7Ω-60Β) και
7. Αθηνών, Κωνσταντίνος Σαργιώτης του Ηλία, στο
Εφετείο Πατρών.
Θ) Μετατίθενται οι κατωτέρω αντεισαγγελείς εφετών,
με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης οι αντει-
σαγγελείς εφετών: 1) Θράκης, Γεώργιος Καντζίδης του
Θεοδώρου και 2) Καλαμάτας, Νικολίτσα Νικολοπούλου
του Θεοδώρου.
β) Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης οι αντεισαγγελείς
εφετών: 1) Κρήτης, Άννα Καραμόσχογλου του Χρήστου,
και 2) Αθηνών, Αλεξάνδρα Χολέβα του Πανταζή.
γ) Στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών η αντεισαγγελέας
εφετών Αθηνών, Διονυσία Παπαδοπούλου του Κωνστα-
ντίνου.
Ι) Προάγονται κατ’ εκλογή, στο βαθμό του αντεισαγγε-
λέα εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι
κατωτέρω εισαγγελείς πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα
προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Καρανίκα του Αθανασίου,
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της
λογιζομένης από 10-12-2016. (αριθ. απόφασης Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302δ/30-3-2017,
ΑΔΑ: 7ΘΘ6Ω-ΒΝΓ).
2. Αθηνών, Ηλίας Ζαγοραίος του Βασιλείου, στην Ει-
σαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 10-12-2016.
3. Λαμίας, Νικήτας Θεολογίτης του Λεωνίδα, στην
Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, της προαγωγής του λογι-
ζομένης από 10-12-2016 (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27306Δ/4-4-2017, ΑΔΑ:
7ΥΞΙΩ-ΩΝΤ).
4. Αλεξανδρούπολης, Άννα Νικητοπούλου του Απο-
στόλου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγω-
γής της λογιζομένης από 10-12-2016, (αριθ. απόφασης
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302ε/30-
3-2017, ΑΔΑ: ΨΛΨΟΩ-Ξ9Η).
5. Αθηνών, Δημήτριος Γκύζης του Ιωάννη, στην Εισαγ-
γελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζομένης
από 10-12-2016.
6. Πειραιώς, Ειρήνη Τζίβα του Ιωάννη, στην Εισαγγελία
Εφετών Καλαμάτας, της προαγωγής της λογιζομένης από
1-1-2017, (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης ΥΔΔΑΔ 27302στ/30-3-2017, ΑΔΑ: 7ΖΨΦΩ-ΨΩ4).
7. Αθηνών, Ελένη Μαυροπούλου του Ηλία, στην Εισαγ-
γελία Εφετών Αθηνών.
8. Ηρακλείου, Μαρία Πολιτάκη του Νικολάου, στην
Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, (αριθ. απόφασης Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302ζ/30-3-2017,
ΑΔΑ: Ω0ΧΣΩ-Κ7Θ).
9. Καρδίτσας, Παρασκευή Σάκουλα του Χρήστου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237ζ/4-4-2017, ΑΔΑ:
ΩΝΗ6Ω-2ΙΟ).
10. Θεσσαλονίκης, Αμαλία Μπακαλώνη του Γεωργίου,
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, (αριθ. απόφασης Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302η/30-3-
2017, ΑΔΑ: 6ΤΡΡΩ-39Η).
11. Αθηνών, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
12. Αθηνών, Ελένη Σίσκου του Νικολάου, στην Εισαγ-
γελία Εφετών Αθηνών.
13. Αθηνών, Ελένη Τουλουπάκη του Χαράλαμπου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και
14. Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τόλιας του Άγγελου, στην
Εισαγγελία Εφετών Κρήτης (αριθ. απόφασης Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302θ/30-3-2017,
ΑΔΑ: 72ΧΑΩ-4Β5).
ΙΑ) Μετατίθενται οι κατωτέρω εισαγγελείς πρωτοδι-
κών, με αίτησή τους και δικές τους δαπάνες, ως εξής:
α) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι εισαγγελείς
πρωτοδικών: 1) Λευκάδας, Γεώργιος Πετειναρέλης του
Νικολάου, 2) Θηβών, Αριστοτέλεια Δόγκα του Βασιλείου,
3) Ηλείας, Αικατερίνη Πετουμένου του Φωτίου, 4) Καλα-
βρύτων, Αικατερίνη Τσιρώνη του Νικολάου, 5) Πατρών,
Ξανθίππη Χασιρτζόγλου του Παναγιώτη, 6) Χαλκίδας,
Αικατερίνη Σαπλαούρα του Δημητρίου, 7) Τρίπολης,
Νικόλαος Πασχάλης του Δημητρίου και 8) Ζακύνθου,
Αντωνία Γεωργίου του Σωτηρίου.
β) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας η εισαγγελέας
πρωτοδικών Αθηνών, Μαρία Δημητριάδου του Ιωάννη.
γ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, ο εισαγγελέας
πρωτοδικών Άρτας, Θωμάς Καρυοφύλλης του Ιωάννη.
δ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών, η εισαγγε-
λέας πρωτοδικών Ρόδου, Κυριακή Κλιάμπα του Παντελή.
ε) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οι
εισαγγελείς πρωτοδικών: 1) Βέροιας, Στέφανος Ζαρκα-
ντζιάς του Γεωργίου, 2) Καβάλας, Αθηνά Κωνσταντινίδου
του Αντωνίου, 3) Γρεβενών, Παναγιώτης Παναγιωτόπου-
λος του Κωνσταντίνου και 4) Θεσπρωτίας, Παναγιώτα
Γκίκα του Μιχαήλ.
στ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, η εισαγγε-
λέας πρωτοδικών Πειραιώς, Αλεξάνδρα Μουσούρη του
Σταύρου.
ζ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ο εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Βόλου, Δημήτριος Σμυρνής του
Αθανασίου.
η) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, ο εισαγγε-
λέας πρωτοδικών Ορεστιάδας, Βασίλειος Αδάμπας του
Ιάσονα.
θ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, η εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Λάρισας, Δήμητρα Παπαχρήστου
του Φωτίου.
ι) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ο εισαγγελέ-
ας πρωτοδικών Αθηνών, Χαράλαμπος Λακαφώσης του
Κωνσταντίνου.
ια) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ο εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άγγελος Βάσσιος του
Αλεξάνδρου.
ιβ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ο εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Πατρών, Παναγιώτης Παναγάκης
του Γεωργίου.
ιγ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, οι εισαγ-
γελείς πρωτοδικών: 1)Αγρινίου, Ιωάννης Χατζόγλου του
Σωτηρίου και 2) Γυθείου, Παρασκευάς Αδάμης του Νι-
κολάου και
ιδ) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, η εισαγ-
γελέας πρωτοδικών Λιβαδειάς, Αικατερίνη Ρουμπή του
Θεμιστοκλή.
ΙΒ) Προάγονται, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του εισαγγε-
λέα πρωτοδικών, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων,
οι κατωτέρω αντεισαγγελείς πρωτοδικών, που έχουν τα
νόμιμα προσόντα, και τοποθετούνται ως εξής:
1. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Παλιούρας του Γεωργί-
ου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης,
της προαγωγής του λογιζομένης από 9-2-2017 (αριθ.
απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ
27302ι/30-3-2017, ΑΔΑ: 65ΔΨΩ-ΘΔΒ).
2. Ρεθύμνης, Γεώργιος Πατεράκης του Αντωνίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, της προαγωγής του
λογιζομένης από 9-2-2017 (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237Γ/4-4-2017, ΑΔΑ:
Ψ9ΔΚΩ-ΤΦΧ).
3. Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζαμαλής του Κωνστα-
ντίνου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 10-2-2017 (αριθ. απόφασης
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302κ/30-
3-2017, ΑΔΑ: 6ΧΚΚΩ-Ι6Ζ).
4. Αιγίου, Κωνσταντούλα Αθανασοπούλου του Ευαγ-
γέλου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, της προα-
γωγής της λογιζομένης από 10-2-2017 (αριθ. απόφασης
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237Δ/
4-4-2017, ΑΔΑ: ΨΠΟΘΩ-52Υ).
5. Αθηνών, Δημήτριος Λιανόπουλος του Βασιλείου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 10-2-2017.
6. Θεσσαλονίκης, Ειρήνη Κεχαγιά του Δημητρίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, της προαγωγής της λο-
γιζομένης από 10-2-2017 (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302λ/30-3-2017,
ΑΔΑ: ΩΔΨΣΩ-ΩΟ4).
7. Πρέβεζας, Σωτήριος Κάππος του Θεοδώρου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, της προαγωγής του
λογιζομένης από 10-2-2017.
8. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Τουφεξής του Γεωργίου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, της προαγω-
γής του λογιζομένης από 1-3-2017, (αριθ. απόφασης Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302μ/30-
3-2017, ΑΔΑ: 757ΖΩ-ΕΝΗ).
9. Αθηνών, Πετρούλα Μακρή του Πέτρου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27306Ε/4-4-2017, ΑΔΑ:
68Ρ8Ω-ΟΤΟ).
10. Ροδόπης, Δημήτριος Ζιγκόλης του Αθανασίου,
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου (αριθ. από-
φασης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ
26237Η/4-4-2017, ΑΔΑ: Ω922Ω-2ΟΚ).
11. Τρίπολης, Αντώνιος Τάταρης του Ιωάννη, στην Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης.
12. Θεσσαλονίκης, Λουκία Παπαευθυμίου του Κωνστα-
ντίνου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας, (αριθ.
απόφασης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ
27302ν/30-3-2017, ΑΔΑ: 733ΕΩ-Δ6Δ).
13. Αθηνών, Γεώργιος Πέτρος του Αθανασίου, στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου (αριθ. απόφασης Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237Ε/4-
4-2017, ΑΔΑ: ΨΞΩΤΩ-Κ4Ξ).
14. Αθηνών, Ροζαλία Λάλλη του Λέανδρου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Γυθείου (αριθ. απόφασης Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 26237Θ/4-4-2017, ΑΔΑ:
ΨΓΜΡΩ-50Ρ).
15. Λάρισας, Χριστίνα Φασούλα του Βαΐου, στην Εισαγ-
γελία Πρωτοδικών Πατρών (αριθ. απόφασης Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ 27302ξ/30-3-2017,
ΑΔΑ: ΩΦ44Ω-ΞΦΤ)
και
16. Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Φερεντίνος του Γεωρ-
γίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου (αριθ. από-
φασης Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ΥΔΔΑΔ
27302ο/30-3-2017, ΑΔΑ: Ω1ΑΔΩ-3ΔΜ).
(Αριθμ. απόφ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 25775/5-4-2017).
Ο Yπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"