Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΔΕΕ (προδικ) : Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων -
(Υπόθεση C-354/15) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων - Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 - Άρθρα 8, 14 και 19 - Επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης εγγράφου μέσω ταχυδρομείου - Πράξη που δεν μεταφράσθηκε - Παράρτημα II - Τυποποιημένο έντυπο - Έλλειψη - Συνέπειες - Επίδοση με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής - Μη επιστροφή της αποδείξεως παραλαβής - Παραλαβή της πράξεως από τρίτον - Προϋποθέσεις εγκυρότητας της διαδικασίας))
(2017/C 121/04)
Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική
Αιτούν δικαστήριο
Tribunal da Relação de Évora
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Andrew Marcus Henderson
κατά
Novo Banco SA
Διατακτικό
1)
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1348/2000 του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, κατά την οποία, στην περίπτωση που μια δικαστική πράξη, η οποία επιδίδεται σε εναγόμενο που κατοικεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, δεν έχει συνταχθεί ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση είτε σε γλώσσα που κατανοεί ο εναγόμενος αυτός είτε στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής ή, αν το κράτος μέλος αυτό έχει περισσότερες επίσημες γλώσσες, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση, η έλλειψη του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος II του κανονισμού αυτού επιφέρει την ακυρότητα της εν λόγω επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ακόμη και αν η ακυρότητα αυτή πρέπει να προβληθεί από τον εν λόγω εναγόμενο εντός ορισμένης προθεσμίας ή από την αρχή της δίκης και πριν από την προβολή αμυντικών ισχυρισμών επί της ουσίας.
Ο ίδιος κανονισμός απαιτεί, αντιθέτως, η έλλειψη αυτή να θεραπευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του, διά της οδού της κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού.

2)
Ο κανονισμός 1393/2007 έχει την έννοια ότι επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης εγγράφου διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι έγκυρη, ακόμη και αν:
η απόδειξη παραλαβής της συστημένης επιστολής που περιέχει την προς επίδοση στον παραλήπτη της πράξη αντικαταστάθηκε από άλλο έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο αυτό έγγραφο παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες και την απόδειξη. Στο επιληφθέν δικαστήριο του κράτους μέλους προελεύσεως εναπόκειται να βεβαιωθεί για το ότι ο παραλήπτης παρέλαβε τη συγκεκριμένη πράξη υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά του άμυνας·

η προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη δεν παραδόθηκε προσωπικώς στον παραλήπτη της, καθόσον παραδόθηκε σε ενήλικο πρόσωπο που βρισκόταν εντός της συνήθους κατοικίας του παραλήπτη αυτού, υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειάς του ή του απασχολούμενου στην υπηρεσία του. Στον εν λόγω παραλήπτη εναπόκειται, κατά περίπτωση, να αποδείξει, με όλα τα αποδεικτικά μέσα που είναι παραδεκτά ενώπιον του επιληφθέντος στο κράτος μέλος προελεύσεως δικαστηρίου, ότι δεν μπόρεσε να λάβει πράγματι γνώση για το ότι κινήθηκε εναντίον του δικαστική διαδικασία σε άλλο κράτος μέλος ή να αντιληφθεί το αντικείμενο και την αιτία της κατ’ αυτού στρεφόμενης πράξεως ή να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμάσει την άμυνά του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"