Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Κατανομή - ανακατανομή οργανικών θέσεων Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΦΕΚ A 54/2017 )

ΦΕΚ A 54/2017 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32
Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων
οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών
και οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Εφετών των Τα-
κτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας οι οποίες
συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α’ και β΄
του άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄144) κατανέμονται
από την 1η Ιουνίου 2017 στα Διοικητικά Εφετεία και Δι-
οικητικά Πρωτοδικεία της χώρας ως εξής:
Α) Προέδρων Εφετών Δ. Δ.
1. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έντεκα (11).
2. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12).
Β) Εφετών Δ. Δ.
1. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις
(124).
2. Δύο (2) στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τριάντα επτά
(37).
3. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα τέσσερις (14).
4. Τρεις (3) στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα μία (41).
5. Μία (1) στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
Άρθρο 2
Οι οκτώ (8) οργανικές θέσεις των Παρέδρων-Πρωτοδι-
κών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας
οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 19 του ν. 4429/2016 (Α΄144) κατανέμονται από
την 1η Ιανουαρίου 2017 στα Διοικητικά Πρωτοδικεία
της χώρας ως εξής:
Παρέδρων – Πρωτοδικών Δ. Δ.
1. Πέντε (5) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν
εβδομήντα έξι (176).
2. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18).
3. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).
4. Μία (1) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).
Άρθρο 3
Ανακατανέμουμε τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις
των Παρέδρων-Πρωτοδικών των Τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων της χώρας ως εξής:
Αυξάνουμε τον αριθμό των οργανικών θέσεων των Πα-
ρέδρων-Πρωτοδικών Δ.Δ. στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Σύρου κατά δύο (2) οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε οκτώ (8) με αντίστοιχη μείωση του αριθμού
των οργανικών θέσεων των Παρέδρων-Πρωτοδικών
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά μία (1) και
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά μία (1)
οριζομένου πλέον του συνολικού αριθμού αυτών στα
εν λόγω Δικαστήρια σε τρεις (3) και επτά (7) (αντί των
υφισταμένων τεσσάρων (4) και οκτώ (8) αντιστοίχως).
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ-
λεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"