Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. κτλ

Τροποποίηση ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης


Τροποποίηση  Άρθρο 2 υπ.Δ9  4336/2015 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τροποποίηση   ν. 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 Περί  προστασίας των   δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων  της Χώρας.

Τροποποίηση   ν. 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 43 Χρήση «Τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα»

Άρθρο 67 Καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις


Άρθρο 100
Παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων
δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς
διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α. για μη χορήγηση
στοιχείων εργαζομένων
1. Παύουν οριστικά οι πειθαρχικές διώξεις που ασκή-
θηκαν βάσει της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου Ζ.4
του άρθρου Πρώτου ν. 4093/2012 (Α΄ 222) κατά δημοτι-
κών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων
των Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους
εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. στο πρώην Υπουργείο Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ασκηθείσες πειθαρχικές διαδικασίες για την αιτία αυτή,
θεωρούνται ως μη γενόμενες και τυχόν επιβληθείσες
πειθαρχικές ποινές προστίμου διαγράφονται.
2. Παύουν οριστικά οι ποινικές διώξεις που ασκήθη-
καν για την αιτία της παραγράφου 1 και τυχόν εκκρεμείς
υποθέσεις τίθενται στο αρχείο.
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 της υποπαραγράφου Ζ.4 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
Άρθρο 115
Δημιουργία Μητρώου Πολιτών


Άρθρο 120
Κατάργηση βιβλίων Δημοτολογίου

Άρθρο 121
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής
πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς

Άρθρο 123
Άσκηση ελέγχου από Εισαγγελικές
και Δικαστικές Αρχές
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"