Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΕΔΡΩΝ (ΦΕΚ Γ 806/2017 )

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 4ης Αυγούστου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις: 1) των άρθρων 88 και 90 του Συντάγ-
ματος, 2) των άρθρων 34-38, 42, 49, 53-55, 75 και 78
του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης
δικαστικών λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α΄ 35), όπως ισχύουν, 3) της παραγράφου 11 του άρθρου
11 του ν. 2145/1993 (Α' 88), 4) των άρθρων 24, 28, 29 και
31 του ν. 3689/2008 (Α' 164), όπως ισχύουν,
Β. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016),
Γ. Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./76/17948/20-6-2017
(Β'2197/28-6-2017) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα «Κατανομή προσωπικού στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, έτους 2017»,
Δ. Το γεγονός ότι η δαπάνη μισθοδοσίας που θα προ-
κύψει από τον διορισμό 35 αποφοίτων της Εθνικής Σχο-
λής δικαστικών λειτουργών θα καλυφθεί από τις ήδη
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπου έχει ήδη γίνει σχετική πρόβλεψη,
Ε. Τη με αριθμό 109/22-6-2017 απόφαση του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης,
ΣΤ. Τους πίνακες κατάταξης αποφοίτων της εικοστής
σειράς των τμημάτων υποψηφίων Παρέδρων Πρωτο-
δικείου των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι πε-
ράτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στις 31.5.2017,
Διορίζονται Πάρεδροι Πρωτοδικείου των Πολιτικών
και Ποινικών Δικαστηρίων, για πλήρωση κενών οργανι-
κών θέσεων, οι κατωτέρω απόφοιτοι του τμήματος υπο-
ψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικείου της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς
την κατάρτισή τους στις 31-5-2017 και έχουν τα νόμιμα
προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Καπακτσή Στεφανία-Αγγελική του Παναγιώτη και
της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής
το έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 14,07225, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
2. Κοκκορός Χρήστος του Γεωργίου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,85713, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
3. Μπατσιόλα Ιουλία του Ευαγγέλου και της Ευμορφί-
λης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,85250, στο Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.
4. Κόλλια Δήμητρα του Θεόδωρου και της Φιλομήλας,
που γεννήθηκε στην Πάτρα το έτος 1987 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 13,75875, στο Πρωτοδικείο Πατρών.
5. Μαυράκης Γεώργιος του Ιωάννη (Yani) και της Κα-
τίνας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Τουρκί-
ας το έτος 1976 και έλαβε τελικό βαθμό 13,73200, στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
6. Διακογεωργίου Μαρία του Θεοδώρου και της Πανα-
γιώτας, που γεννήθηκε στη Ρόδο το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,72938, στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.
7. Μπέτα Ελένη του Στέργιου και της Σοφίας, που γεν-
νήθηκε στον Βόλο το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό
13,72563, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
8. Τσώλη Αναστασία του Φωτίου και της Ελισάβετ, που
γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,68575, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
9. Ραΐση Αικατερίνη του Μιχαήλ και της Φραγκίσκης,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1986 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,67500, στο Πρωτοδικείο Κορίν-
θου.
10. Αυγουστινάκη Σταυρούλα του Αντωνίου και της
Πολυξένης, που γεννήθηκε στην Κόρινθο το έτος 1980
και έλαβε τελικό βαθμό 13,62063, στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
11. Αθηναίος Ανδρέας του Αντωνίου και της Άννας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,53263, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
12. Μπιτσιάνη Δήμητρα του Αντωνίου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης το έτος
1984 και έλαβε τελικό βαθμό 13,53163, στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης.
13. Χριστάρα Μαρία του Χρήστου και της Ελισάβετ,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,48750, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
14. Τζίφα Αγγελική του Ηλία και της Ελένης, που γεν-
νήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1982 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,47425, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
15. Δεσποτοπούλου Κωνσταντίνα του Ευστρατίου και
της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,45738, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
16. Πανδή Δέσποινα του Βασιλείου και της Χαρίκλειας,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1984 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,45125, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
17. Χειμάρα Σοφία του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας,
που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1987 και έλαβε τελι-
κό βαθμό 13,43088, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
18. Μιστριώτη Θεοδώρα - Γεωργία του Κωνσταντίνου
και της Όλγας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το
έτος 1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,42925, στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών.
19. Λυμπερόπουλος Δημήτριος του Χρήστου και της
Πηνελόπης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,41738, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
20. Σαρτζετάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ και της Μαρίας -
Αντωνίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος
1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,41038, στο Πρωτοδικείο
Ναυπλίου.
21. Φτάκα Μαρία του Αθανασίου και της Κυριακούλας,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1986 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,40488, στο Πρωτοδικείο Κιλκίς.
22. Μπινιάρη Ειρήνη του Νικολάου και της Γεωργίας,
που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1983 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,39600, στο Πρωτοδικείο Ηρα-
κλείου.
23. Μαφρέδας Γεράσιμος του Στυλιανού και της Αι-
κατερίνης, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1978
και έλαβε τελικό βαθμό 13,37450, στο Πρωτοδικείο Ευ-
ρυτανίας.
24. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ του Ελευθερίου και της
Ευφροσύνης, που γεννήθηκε στη Δράμα το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,33038, στο Πρωτοδικείο Χανίων.
25. Ραχσάν - Μπαρμπάτση Παναγιώτα του Νουρούζ
και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθί-
ας το έτος 1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,29563, στο
Πρωτοδικείο Χανίων.
26. Καλούδη Θεοδώρα του Σπυρίδωνος και της Ελευ-
θερίας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος 1987 και
έλαβε τελικό βαθμό 13,17838, στο Πρωτοδικείο Αμα-
λιάδας.
27. Τσάκαλου Μαρία του Δημητρίου και της Σπυριδού-
λας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1987 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,17650, στο Πρωτοδικείο Σπάρτης.
28. Καραδήμου Στέλλα του Ευσταθίου και της Ευθαλί-
ας, που γεννήθηκε στο Γκιούντασλοχ Γερμανίας το έτος
1986 και έλαβε τελικό βαθμό 13,16238, στο Πρωτοδικείο
Ρόδου.
29. Νικολάου Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ειρήνης,
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1981 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,14988, στο Πρωτοδικείο Λάρισας.
30. Γκατζόφλια Αγνή του Νικολάου και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στην Κοζάνη το έτος 1975 και έλαβε
τελικό βαθμό 13,14600, στο Πρωτοδικείο Βόλου.
31. Δοδακοπούλου Χρυσούλα του Μιχαήλ και της Χρι-
στίνας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1986 και έλα-
βε τελικό βαθμό 13,14225, στο Πρωτοδικείο Γρεβενών.
32. Κίνη Δήμητρα του Κωνσταντίνου και της Ελένης,
που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1985 και έλαβε τελικό
βαθμό 13,12688, στο Πρωτοδικείο Σύρου.
33. Καρκατζούλη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και
της Άννας, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος
1985 και έλαβε τελικό βαθμό 13,10413, στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
34. Χρήστου Γεώργιος του Αθανασίου και της Αγγελι-
κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976 και έλαβε
τελικό βαθμό 12,95538, στο Πρωτοδικείο Λασιθίου.
35. Κοντοχρήστος Τιμόθεος του Κωνσταντίνου και της
Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982
και έλαβε τελικό βαθμό 12,92138, στο Πρωτοδικείο Μυ-
τιλήνης.
(Αρ.Βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.-Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων: 54918/1-8-2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"