Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣτΕ - ΕλΣυν - ΦΕΚ Γ 53/2020

ΦΕΚ Γ 53/2020


6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 30ης Δεκεμβρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 90 του Συντάγματος,


2. των άρθρων 49, 51, 52, 68, 72 και 73 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35/Α’/25-2-1988),
όπως ισχύουν,
3. της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995
(ΦΕΚ 173/Α’/24-8-1995),
4. του άρθρου 22 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136),
5. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
Β.
Την αριθμ. 6/2-10-2019 απόφαση του Ανωτάτου Δι-
καστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πα-
ρατείνεται η απόσπαση του Παρέδρου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου Αναστάσιου Ταμαμίδη του Σάββα στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης για έξι (6) ακόμη μήνες, με πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση για τη στελέχωση του Γρα-
φείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.
Με προεδρικό διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 51 και 67 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κ.ν. 1756/1988, Α’ 35), όπως ισχύουν, το άρθρο 10
παρ. 10 του ν. 2331/1995 (Α’ 173), όπως ισχύει, το άρθρο
22 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136) και την απόφαση του Ανω-
τάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης,
με αριθμό 19/2019, ανακαλείται η απόσπαση της Παρέ-
δρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Σπυριδούλας Κα-
ρύδα του Κωνσταντίνου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και
αποσπάται για δύο (2) έτη, με πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση, ο Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας Νικόλαος Σεκέρογλου του Προδρόμου, για τη στε-
λέχωση του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του
ιδίου Υπουργείου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ