Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Ν. 4700/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο κτλ

ΦΕΚ A 127/2020 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για

τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, δια-

τάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δι-

καιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο (ν. 4129/2013, Α’ 52)
Ν. 1756/1988 Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών και του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας
Κώδικας Δικηγόρων (ν.
4194/2013, Α’ 208 )

«2. Ομοίως, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται
β) Η έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν στη μετα-
γραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί
ακινήτων, που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμ-
μίσθου υποθηκοφυλακείου. Οι ως άνω βεβαιώσεις επέ-
χουν, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, θέση πιστοποι-
ητικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών ή διεκδικήσεων
αντίστοιχα), ισόκυρου προς εκείνο που εκδίδεται από το
αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι ισχύουσες διατάξεις για
τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών από τα υποθη-
κοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία δεν θίγονται.
   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.
   Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
   άλλες διατάξεις
 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 359

Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίωνΆρθρο 360

Ειδικά τμήματα διοικητικών δικαστηρίωνΆρθρο 362

Εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής

φορολογικής κατοικίας

Άρθρο 363

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 63

του Κώδικα Δικαστικού Σώματος

Ενόπλων ΔυνάμεωνΆρθρο 369

Κυρώσεις για καθυστέρηση

καταβολής αποδοχών

Άρθρο 382

Επαναπροσδιορισμός συζήτησης

ενδίκων μέσων

Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέ-

σων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την

1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών

Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αμετάκλητα λόγω μη

καταβολής του προβλεπόμενου στις διατάξεις των πα-

ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν. 2717/1999

(Α’ 97, Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου με

αίτηση των διαδίκων που τα άσκησαν, η οποία υποβάλ-

λεται εντός εκατό (100) ημερών από τη δημοσίευση του

παρόντος, υπό τον όρο καταβολής του συνόλου του πα-

ραβόλου μέχρι την συζήτηση του ενδίκου μέσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ