Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΠΔ Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών - μείωση Αντεισαγγελέων Εφετών. - ΦΕΚ A 124/2020

ΦΕΚ A 124/2020ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφε-
τών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας με μείωση
των οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α΄, υποπερ. αα΄ του
ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κα-
τάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (Α΄35), όπως ισχύουν,
β) της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, [άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Το υπ’ αρ. 23663/28-5-2020 έγγραφο προς τον Ει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου.
4. Την υπ’ αρ. 13/2020 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου, ο οποίος για τη διατύπωσή της έλαβε υπόψη
τις αιτιολογημένες προτάσεις των Εισαγγελέων Εφετών
που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας, ήτοι:
α. την υπ’ αρ. 5747/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών,
β. την υπ’ αρ. 1371/14-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου,
γ. την υπ’ αρ. 2404/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης,
δ. την υπ’ αρ. 135/13-5-2020 της Διευθύνουσας την
Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου,
ε. την υπ’ αρ. 579/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας,
στ. την υπ’ αρ. 845/12-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
ζ. την υπ’ αρ. 1955/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου,
η. την υπ’ αρ. 1046/12-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας,
θ. την υπ’ αρ. 2570/13-5-2020 της Διευθύνουσας την
Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης,
ι. την υπ’ αρ. 3868/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Θράκης,
ια. την υπ’ αρ. 1150/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων,
ιβ. την υπ’ αρ. 403/12-5-2020 της Διευθύνουσας την
Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας,
ιγ. την υπ’ αρ. ΕΠ29/12-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας,
ιδ. την υπ’ αρ. 2049/14-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Κρήτης,
ιε. την υπ’ αρ. 227/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Λαμίας,
ιστ. την υπ’ αρ. 404/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Λάρισας,
ιζ. την υπ’ αρ. 2149/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου,
ιη. την υπ’ αρ. 1292/13-5-2020 του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Πατρών,
ιθ. την υπ’ αρ. 846Α/13-5-2020 της Διευθύνουσας την
Εισαγγελία Εφετών Πειραιά,
5. Το υφιστάμενο οργανικό δυναμικό των δικαστικών
λειτουργών των Εισαγγελιών Εφετών της χώρας,
6. Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
7. Την υπ’ αρ. Δ105/2020 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από σχετική πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων
Εφετών αυξάνεται κατά είκοσι τρεις (23), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα πέντε (75), με
ισάριθμη κατάργηση των οργανικών θέσεων των Αντει-
σαγγελέων Εφετών, οριζομένου του συνολικού αριθμού
αυτών σε εκατόν δεκαέξι (116). Οι θέσεις αυτές κατανέ-
μονται στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής:
1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών:
α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Εισαγγελέων Εφετών κατά δεκαεπτά (17), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα τρεις (43),

β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δεκαεπτά (17), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα τρεις (53).
2. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης:
α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Εισαγγελέων Εφετών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε ένδεκα (11),
β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τέσσερις (4), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατέσσερις (14).
3. Εισαγγελία Εφετών Πατρών:
α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συ-
νολικού αριθμού αυτών σε δυο (2),
β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς:
α) Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συ-
νολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4),
β) μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των
Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ