Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΕγκΕισΑΠ 8/2023: Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας

 


 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αθήνα, 3 Μαϊου 2023

 Αριθ. Πρωτ.:      3381

Αριθ. Εγκυκλίου:              8

 

Προς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας

Θέμα: Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κανονισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Εισαγγελιών Εφετών της Χώρας - Γενικές Οδηγίες

 

Με αφορμή τις νέες διατάξεις του ν. 4938/6-6-2022 (ΦΕΚ 109 τ. Α), Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και δή του άρθρου 19, και του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/24-4-2021, ΦΕΚ 68, τ. Α) -όπως τροποποιήθηκε με το ν. 5028/9-3-2023, (ΦΕΚ 54, τ. Α) κρίνουμε αναγκαίο στα πλαίσια της εκ των διατάξεων των άρθρων 23 παρ.1 στοιχ.γ, 2 και 28 παρ.5 στοιχ. α Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. αρμοδιότητάς μας να προβούμε στις ακόλουθες επισημάνσεις, απευθύνοντας συνάμα σχετικές οδηγίες:

A.i. Με το άρθρο 19 του ν. 4938/6-6-2022 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ., ρυθμίζονται η διαδικασία κατάρτισης, συμπλήρωσης, τροποποίησης και αντικατάστασης κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των εισαγγελιών, το περιεχόμενό τους στο πλαίσιο της αρχής για την αυτοδιοίκηση της δικαιοσύνης, δηλαδή τη ρύθμιση εσωτερικών θεμάτων.

Ειδικότερα ο Κανονισμός ορίζει μεταξύ των άλλων ιδίως: αα) τα τμήματα των εισαγγελιών, τον τρόπο συγκρότησής τους, το χρονικό διάστημα παραμονής των Εισαγγελικών Λειτουργών σε κάθε τμήμα και την κατανομή των υποθέσεων σε αυτά, αβ) τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων ανά δικάσιμο, αγ) ζητήματα που αφορούν στη χρέωση των υποθέσεων ανά Εισαγγελικό Λειτουργό από τον Εισαγγελέα Εφετών που διευθύνει το οικείο τμήμα και αδ) οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών και στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους.

ii Επιπλέον, με αφορμή σχετική σύσταση (recommendation, διαθέσιμη σε: https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-inrespect-of- members-of/1680a06121) που απηύθυνε στη χώρα μας η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States against Corruption - GRECO) με την ως άνω ρύθμιση εισάγεται μια σημαντική καινοτομία προς τον σκοπό της ισομερούς κατανομής των υποθέσεων στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς. Ειδικότερα, προβλέπεται εισαγωγή στον Κανονισμό κάθε Εισαγγελίας Εφετών συστήματος, με το οποίο αξιολογείται η σοβαρότητα και δυσχέρεια των υποθέσεων από το 1 έως το 5.

Με την ρύθμιση αυτή τίθεται το πλαίσιο εντός του οποίου ο Κανονισμός κάθε Εισαγγελίας Εφετών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες αυτών και των οικείων δικαιοδοσιών, πρόκειται να δημιουργήσει σύστημα για την αξιολόγηση της δυσχέρειας και της σοβαρότητας των υποθέσεων. Ακόμη πρέπει να λεχθεί ότι με το άρθρο 129 τταρ.Β του ιδίου νόμου, που τιτλοφορείται: Μεταβατικές διατάξεις: ορίζεται ότι οι κανονισμοί των δικαστηρίων για την εφαρμογή του συστήματος της ισομερούς κατανομής των υποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 19, τροποποιούνται αναλόγως, και ως εκ τούτου οι Ολομέλειες των Εισαγγελιών Εφετών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την σχετική τροποποίηση του κανονισμού τους, μέχρι την έναρξη του δικαστικού έτους 2023-2024.

Μέχρις ότου εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός, τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 19 ρυθμίζονται με πράξη του Εισαγγελέα Εφετών που διευθύνει την εισαγγελία.

iii. Στις εισαγγελίες όπου λόγω του αριθμού των υπηρετούντων δεν συγκροτείται Ολομέλεια, ο Κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται κ.λ.π με την ίδια ακριβώς διαδικασία από όλους τους υπηρετούντες εισαγγελικούς λειτουργούς κατά το άρ. 19§2 εδ. β' ν. του ν. 4938/6-6-2022 και το ίδιο ισχύει ακόμη και αν υπηρετεί ένας εισαγγελικός λειτουργός.

Β.i. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού ως προς τον τρόπο χρέωσης των υποθέσεων διασφαλίζουν την ποιοτική και αποδοτική άσκηση του δικαιοδοτικού έργου, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε Εισαγγελίας και της στελέχωσης αυτών. Στον Κανονισμό προβλέπεται κατώτατος και ανώτατος αριθμός υποθέσεων που χρεώνονται ανά Εισαγγελικό Λειτουργό. Ο αριθμός αυτός, σε περίπτωση ύπαρξης πλειόνων τμημάτων στην εισαγγελία, διαφοροποιείται με βάση τη σοβαρότητα και τη δυσχέρεια των υποθέσεων εκάστου τμήματος. Ο Κανονισμός διασφαλίζει ότι κατά τη χρέωση των υποθέσεων λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτή να είναι καταρχήν ίση κατ’ αριθμό, σοβαρότητα και δυσχέρεια ως προς όλους τους υπηρετούντες στο τμήμα Εισαγγελικούς Λειτουργούς, και δύναται να προβλέπει κατ’ εξαίρεση μειωμένη χρέωση, όπου ο νόμος το επιβάλλει ή ενόψει της ανάθεσης σε Εισαγγελικό Λειτουργό και άλλων καθηκόντων. Προς τον σκοπό της ισομερούς κατανομής υποθέσεων, με τον Κανονισμό θεσπίζεται σύστημα με το οποίο κατατάσσονται οι υποθέσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε (5) που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική.

ii. Εξειδικεύοντας την ως άνω διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4938/2022 ενδεικτικά επισημαίνουμε, ότι σε κάθε Κανονισμό της Εισαγγελίας Εφετών υποχρεωτικά πρέπει να ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός πάσης φύσης δικογραφιών για δικονομική επεξεργασία, που χρεώνονται σε μηνιαία βάση σε καθέναν από τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς από τον Διευθύνοντα, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος π.χ. των είκοσι πέντε (25) και ανώτερος των πενήντα (50). Λαμβάνεται υπόψη και τηρείται προς τον σκοπό της ισομερούς κατανομής υποθέσεων σύστημα με το οποίο κατανέμονται οι υποθέσεις ως προς τον αριθμό τους και κατατάσσονται τούτες ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη δυσχέρειά τους, υποχρεωτικά και αποκλειστικά από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην λιγότερο απαιτητική έως το πέντε (5) που αντιστοιχεί στην πιο απαιτητική.

Ειδικότερα-Ενδεικτικά: 1 αν αφορούν δικογραφίες για έγκριση αρχειοθέτησης χωρίς ογκώδες αποδεικτικό υλικό ή χωρίς δυσχερή νομικά ζητήματα, 2. αν αφορούν μόνον έναν κατηγορούμενο, που δεν είναι προσωρινά κρατούμενος, με εφαρμοστέα διαδικασία την προβλεπόμενη στο άρθρο 309 Κ.Π.Δ., 3. αν  αφορούν δικογραφίες επί προσφυγής κατά απορριπτικής διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, δικογραφίες για σύνταξη παρεπίμπτουσας πρότασης προς το Συμβούλιο Εφετών, προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή σύνταξη πρότασης επί άσκησης έφεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών χωρίς ιδιαίτερα δυσχερή νομικά ζητήματα, δικογραφίες με περισσότερους κατηγορουμένους με εφαρμοστέα τη διάταξη του άρθρου 309 Κ.Π.Δ. ή αν πρέπει να γίνουν περισσότερες δικονομικές ενέργειες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 309 Κ.Π.Δ., 4. αν αφορούν δικογραφίες έγκρισης αρχειοθέτησης με ογκώδες αποδεικτικό υλικό ή με δυσχερή νομικά ζητήματα, αν αφορούν δικογραφίες στα πλαίσια προσφυγής κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με πολλούς προσφεύγοντες ή με δυσχερή νομικά ζητήματα ή με πολλούς λόγους προσφυγής ή με δικόγραφο προσφυγής πολυσέλιδο ή προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με πολλούς προσφεύγοντες ή με δυσχερή νομικά ζητήματα ή με πολλούς λόγους προσφυγής ή με πολυσέλιδο δικόγραφο, αν αφορούν δικογραφίες με εφαρμοστέα διάταξη αυτή του άρθρου 309 Κ.Π.Δ. με κατηγορούμενο προσωρινά κρατούμενο, που απαιτούν άμεση εισαγωγή παρεμπιπτουσών προτάσεων στο Συμβούλιο Εφετών, αν αφορούν σύνταξη έκθεσης έφεσης και εισαγωγής πρότασης στο Συμβούλιο Εφετών ή στο αρμόδιο Εφετείο, αν αφορούν δικογραφίες επί προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος από πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας και 5. αν αφορούν δικογραφίες με προσωρινά κρατούμενους και απαιτείται η άμεση σύνταξη παρεμπιπτουσών προτάσεων στο Συμβούλιο Εφετών, σύνταξη έκθεσης έφεσης και εισαγωγή πρότασης στο Συμβούλιο Εφετών με δυσχερή νομικά ζητήματα ή σύνθετα πραγματικά περιστατικά ή εισαγωγή πρότασης στο Συμβούλιο Εφετών επί ασκηθείσας έφεσης από τον κατηγορούμενο με δυσχερή νομικά ζητήματα ή σύνθετα πραγματικά περιστατικά, αν αφορούν δικογραφίες με εφαρμοστέα διάταξη αυτή του άρθρου 309 Κ.Π.Δ. με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων. Με βάση τα προαναφερθέντα στη χρέωση των δικογραφιών λαμβάνεται υπόψη μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους ο ανωτέρω περιγράφεις βαθμός δυσκολίας τους.

Γ. Προϊστάμενος γραμματέας:

i. Παράλληλα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4938/6-6-2022, που τιτλοφορείται: Γοαμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ορίζεται η γραμματεία ως ενιαία οργανική μονάδα, η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των εισαγγελιών, μπορεί να διαιρείται και να διαρθρώνεται σε γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τμήματα ή γραφεία. Διευκρινίζεται ότι στη γραμματεία υπάγονται όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, όπως αυτοί προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α' 68) με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τεχνολογικής και άλλης υποστήριξης για την αποτελεσματική λειτουργία της γραμματείας των εισαγγελικών υπηρεσιών. Διαμορφώνεται διττό σύστημα διεύθυνσης της γραμματέας, η οποία ασκείται από Εισαγγελικό Λειτουργό και δικαστικό υπάλληλο, για ζητήματα οργάνωσης του δικαστηρίου και για τη διοικητική της λειτουργία, αντίστοιχα. Γίνεται Οδιάκριση μεταξύ «προϊσταμένου της γραμματείας» δικαστικού υπαλλήλου, ο οποίος διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της και «εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία», ο οποίος πρόίσταται της γραμματείας ως εποπτεύων και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες προεχόντως στον προϊστάμενο της γραμματείας για την εύρυθμη αποτελεσματική λειτουργία αυτής, ενώ στην παρ.3 του άρθρου 11 καθορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα του προϊστάμενου της γραμματείας, δικαστικού υπαλλήλου.

ii. Με την ίδια ως άνω διάταξη του άρθρου 11 παρ.3 του ν. 4938/6-6-2022, ο προϊστάμενος της γραμματείας, δικαστικός υπάλληλος: α) διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας, β) συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των δικαστικών υπαλλήλων και κατά την παρ. 4 του ιδίου νόμου, αν δεν υπάρχει γραμματέας ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του στη διεύθυνση των υπηρεσιών της γραμματείας ορίζεται από τον εισαγγελέα που διευθύνει την εισαγγελία, σύμφωνα και με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 146 του Κώδικα των δικαστικών υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) και δη ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκειμένων οργανικών μονάδων και, αν υπάρχουν περισσότεροι ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στον βαθμό.

iii. Με τη διάταξη του άρθρου 16§2 εδ. δ' ν. 4938/6-6-2022, ο προϊστάμενος γραμματέας: Ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικαστικών υπαλλήλων, ζητεί την σύγκληση της Ολομέλειας της εισαγγελίας για θέματα λειτουργίας της γραμματείας, όπου ο αϊτών, μπορεί να παρίσταται και ο προϊστάμενος της γραμματείας, εκθέτει την απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης και αποχωρεί πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

iν. Καλείται κατ’ άρθρο 19§6 ν. 4938/6-6-2022 σε συνδ. με άρθρο 91, του ν. 4798/24-4-2021 στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας Εφετών που καταρτίζει, συμπληρώνει, τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί τον Κανονισμό ή διατάξεις του και ύστερα από απόφαση της υπηρεσιακής συνέλευσης των δικ. υπαλλήλων παρίσταται, αναπτύσσει τις προτάσεις της συνέλευσης για τον Κανονισμό και αποχωρεί πριν την ψηφοφορία.

ν. Ο ανωτέρω προϊστάμενος και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος (ασθένεια, άδεια κ.λπ.), ο αναπληρωτής του συγκαλεί την υπηρεσιακή συνέλευση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων (πλην αυτών του Κλάδου ΠΕ - ΤΕΔΕ κατά το άρ. 46§1 ΚΔΥ) υπό τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις διαδικασίες και για τα ζητήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 90 - 92 του ν. 4798 /24-4-2021.

Δ. Ειδική πρόβλεψη στον Κανονισμό για την συγκρότηση και λειτουργία των θερινών τμημάτων των Εισαγγελιών Εφετών με τα κριτήρια τού άρθρου 12 του ν. 4938/6-6-2022. Αντικαθίσταται δε ο όρος «δικαστικές διακοπές» με τον όρο «θερινά τμήματα» δεδομένου ότι ο όρος «δικαστικές διακοπές» δεν ανταποκρινόταν στη λειτουργία των δικαστηρίων κατά τη διάρκεια του θέρους.

Ε. Ακόμη θα προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό η ίδρυση Γραφείου Έρευνας και Νομολογίας -με εποπτεία Αντεισαγγελέα Εφετών που θα ορίζεται από τον Διευθύνοντα Εισαγγελέα Εφετών- και με καθήκοντα: 1. Η παρακολούθηση της επίκαιρης νομοθεσίας σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η καταχώρηση των νομοθετικών κειμένων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ειδικό αρχείο και η διαβίβασή τους στο Γραφείο Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας. 2. Η παρακολούθηση της επίκαιρης νομολογίας του οικείου Εφετείου, του Αρείου Πάγου, του ΔΕΕ, του ΕΔΔΑ και η καταχώριση σε ειδικό αρχείο των σημαντικών νομολογιακών κειμένων, περαιτέρω δε η διαβίβασή τους στο Γραφείο Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της

Εισαγγελίας Εφετών. 3. Η παρακολούθηση των διατάξεων των Εισαγγελέων Εφετών, όπως και επίσης των μελετών - εργασιών που αυτοί εκπονούν και η καταχώρισή τους σε ειδικό αρχείο, περαιτέρω δε η διαβίβασή τους στο Γραφείο Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εισαγγελίας Εφετών (ττρβλ. και άρθρο 24 ν. 4938/6-6-2022).

ΣΤ. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών πρέπει λαμβάνονται υπόψιν και να εξειδικεύονται οι διατάξεις των άρθρων 28, και 29 του ν. 4938/6-6-2022, Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. και δη να ορίζεται ότι η εισαγγελία αποτελεί ενιαία και αδιαίρετη δικαστική αρχή και έχει ως αποστολή τη τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη της δημοσίας τάξης, και παράλληλα να καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εισαγγελέων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με σχέση ιεραρχικής εξάρτησης, οφείλουν δε να υπακούουν στον νόμο και στη συνείδηση τους και δικαιούνται να απευθύνουν παραγγελίες καθώς και γενικές οδηγίες και συστάσεις σε ευρύτατες κατηγορίες προσώπων συνδεομένων με τη δικαιοσύνη.

Ζ. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο νέος Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων (ν. 4798124-4-2021, ΦΕΚ 68, τ.Α) και δη τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 55, και 85, αυτού.

Ειδικότερα:

i. Ειδική πρόβλεψη στον οικείο Κανονισμό για τη συμμετοχή πλέον δύο (2) Αντεισαγγελέων Εφετών, ως μέλη, στη συγκρότηση του Πενταμελούς Δικαστικού Συμβουλίου σε κάθε Εφετείο και τη συμμετοχή ενός (1) Αντεισαγγελέως Εφετών, ως μέλος, στη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίων σε κάθε Εφετείο, κατ’ άρθρο 85 παρ.Ι.γ, και 2α του ν. 4798 /24-4- 2021 ,ΦΕΚ 68, τ.Α) Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων, όπως η περ.γ' της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρου 37 Ν.5028/2023.

ii.             Ακόμη πρόβλεψη θα υπάρχει και για τούς νέους κλάδους και ειδικότητες των δικαστικών υπαλλήλων και δη έχουν προστεθεί οι εξής κλάδοι: α) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής, β) Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας, με ταυτόχρονη διατήρηση του Κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, γ) Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, δ) Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ε) Κλάδος ΔΕ Επιμελητών, διατηρουμένου του Κλάδου ΥΕ Επιμελητών και στ) Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής (άρθρο 21 ν. 4798 /24-4-2021). Να ορίζονται δε τα καθήκοντα των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Γραμματέων με γενική διατύπωση και παραπομπή στον οικείο Κανονισμό της Εισαγγελίας Εφετών με περαιτέρω εξειδίκευσή τους. Αντίστοιχη γενική διατύπωση και παραπομπή στον ανωτέρω Κανονισμό για τους λοιπούς κλάδους υιοθετείται και στην παρ. 10 του άρθρου 22 του ν. 4798 /24-4-2021 (βλ. και Αιτιολ. Έκθεση του ιδίου νόμου).

iii.            Από τις σημαντικότερες καινοτομίες που επιχειρούνται, με το νέο Κώδικα δικαστικών υπαλλήλων (ν. 4798/24-4-2021) είναι η δημιουργία δύο καινούργιων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων, που πρόκειται να καλύψουν ανάγκες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του κύρους της Δικαιοσύνης: α) Ο Κλάδος ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, β) Κλάδος ΠΕ Δικαστικής Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων (άρθρο 23 ν. 4798/24-4-2021).

Με το άρθρο 23 παρ.Ι.περ.β και ζ του ν. 4798 /24-4-2021 προβλέπονται δέκα (10) θέσεις στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δέκα (10) θέσεις στην

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, και πέντε (5) θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά.

Πρέπει να λεχθεί ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου υπάγονται σε αυτοτελείς οργανικές μονάδες, αρχικά με προϊσταμένους Εισαγγελικούς Λεπουργούς και εν συνεχεία, όταν κριθεί εφικτό, με προϊσταμένους υπαλλήλους του εν λόγω κλάδου. Συνεπώς, ούτε αυτοί δύνανται να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε βάρος των λοιπών υπαλλήλων, ούτε οι λοιποί υπάλληλοι σε βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έδαφος ανάπτυξης τριβών μεταξύ τους (άρθρο 41 ν. 4798 /24-4-2021). Δηλ. οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου υπάγονται σε αυτοτελή διεύθυνση, εάν υπηρετούν στην Εισαγγελία του Αρείου και, σε διαφορετική περίπτωση, σε αυτοτελές τμήμα, μη υπαγόμενο σε γενική διεύθυνση, διεύθυνση, τμήμα ή άλλη οργανική μονάδα της Εισαγγελίας Εφετών, όπως ειδικότερα θα ορίζεται και στον οικείο Κανονισμό.

ίν. Ακόμη θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό να καθορίζονται τα καθήκοντα των υπαλλήλων του νέου ως άνω κλάδου και δη, οι υπάλληλοι αυτοί (ενδεικτικά) : α) θα επικουρούν άμεσα τους Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Εφετών στο έργο τους, παρέχοντάς τους τη ζητούμενη βοήθεια στην επεξεργασία των πραγματικών και νομικών ζητημάτων των υποθέσεων, όπως ιδίως στην αναζήτηση κρίσιμων στοιχείων προς συμπλήρωση του φακέλου, στην ταξινόμηση και παρουσίαση των στοιχείων της δικογραφίας, στον εντοπισμό αναφυόμενων νομικών ή πραγματικών ζητημάτων, στην έρευνα και συλλογή της νομοθεσίας, νομολογίας και ενδεχομένως βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, στη σύνταξη σχεδίων νομικών κειμένων και στη διεξαγωγή ελέγχων, β) θα ταξινομούν τις υποθέσεις, προσδιορίζοντας τον αρμόδιο δικαστικό σχηματισμό και εντοπίζοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις όμοιες ή συναφείς μεταξύ τους, εκείνες που εμφανίζουν επείγοντα χαρακτήρα και γ) θα συγκεντρώνουν την εκ πρώτης όψεως κρίσιμη νομοθεσία και νομολογία και δ) θα διεξάγουν ορισμένες απλές έρευνες σε ζητήματα παραδεκτού ή βασίμου που είναι προφανή ή έχουν επιλυθεί από τη νομολογία, συντάσσοντας, ενδεχομένως και σχέδιο απόφασης (βλ. και άρθρο 24 του ν.4798 /24-4-2021).

Οι ως άνω προβλέψεις, -σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της κάθε Εισαγγελίας Εφετών της χώρας- θα επιτρέπουν την αναλυτικότερη εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του ως άνω κλάδου και την περαιτέρω ρύθμιση των σχέσεων των υπαλλήλων αυτών με τους Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Εφετών, θα πρέπει δε να τίθενται με τον οικείο Κανονισμό της κάθε Εισαγγελίας Εφετών, ώστε να είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητές τους, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 24 του ν. 4798 /24-4-2021.

ν. Με την ρύθμιση του άρθρου 55 του ν. 4798/24-4-2021 διαφοροποιούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων του συγκεκριμένου κλάδου από αυτές των υπολοίπων δικαστικών υπαλλήλων, και επιβάλλεται με τον Κανονισμό της κάθε Εισαγγελίας Εφετών να εξειδικεύονται τα κριτήρια της αξιολόγησης και να προβλέπεται διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης της απόδοσης του υπαλλήλου αυτού από τους Εισαγγελείς και Αντεισαγγελείς Εφετών υπό τους οποίους απασχολήθηκε, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τέλος κάθε δικαστικού έτους από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου του συγκεκριμένου κλάδου κατά τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης.

vi.           Με τις ρυθμίσεις δε των άρθρων 90-92 του ν. 4798 /24-4-2021 Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ρυθμίζονται τα σχετικά με τις υπηρεσιακές συνελεύσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι αρμοδιότητες της, καθώς και η διαδικασία της σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων, της λειτουργίας τους και λήψης των αποφάσεων τους),- ο Διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών καλείται επίσης στην υπηρεσιακή συνέλευση των δικ. υπαλλήλων, παρίσταται, και μπορεί να υποβάλλει έγγραφες προτάσεις, τις οποίες, εφόσον το επιθυμεί, αναπτύσσει αμέσως μετά την εισήγηση και αποχωρεί πριν την ψηφοφορία.

vii.          Τέλος για το νομότυπο της σύνταξης και έγκρισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Εφετών από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διαβιβασθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 6 του ν. 4938/6-6-2022 Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. Ειδικότερα:

Έναν (1) μήνα πριν από την επικείμενη κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση του κανονισμού ή διατάξεών του ειδοποιούνται εγγράφως: α) η οικεία ένωση δικαστικών λειτουργών, β) ο γραμματέας της εισαγγελίας, η ο νόμιμος αναπληρωτής του γ) ο δικηγορικός σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου και δ) η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση των δικαστικών υπαλλήλων, για να υποβάλουν, αν επιθυμούν, έγγραφες προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του κανονισμού. Τις προτάσεις αυτές καλούνται να αναπτύξουν, αμέσως μετά από την έναρξη της συνεδρίασης της ολομέλειας, ο εκπρόσωπος της ένωσης δικαστικών λειτουργών, οι πρόεδροι του δικηγορικού συλλόγου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δικαστικών 

υπαλλήλων, και ο γραμματέας της εισαγγελίας οι οποίοι στη συνέχεια αποχωρούν, ενώ τα καθήκοντα γραμματέα της οικείας Ολομέλειας ασκεί ο οριζόμενος με πράξη του προϊσταμένου της Γραμματείας δικαστικός υπάλληλος και επί κωλύματος ο αναπληρωτής του.

Αθήνα 03-05-2023

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

 

Αχιλλέας  Ζήσης,

 

 

 

=================================================

σσ. Επειδή το κείμενο έχει ληφθεί από pdf μέσω OCR, υπάρχει  περίπτωση να έχουν εμφιλοχωρήσει σφάλματα. Το πρωτότυπο κείμενο βρίσκεται 

 

https://eisap.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-8-2023/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ