Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ


ΕΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ                                ΕΝΩΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
   Κάθε πολίτης έχει την αξίωση για μια λειτουργική Δικαστική Εξουσία, η οποία θα πραγματώνει την αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης και της ασφάλειας δικαίου. Αυτή συνδέεται άρρηκτα με τις προσήκουσες αποδοχές των Δικαστών. Η ‘Ενωση Γερμανών Δικαστών και η Ένωση Γερμανών Διοικητικών Δικαστών, ζητούν από την Ομοσπονδία και τις Ομόσπονδες Χώρες, μία σύμφωνη κατά το σύνταγμα ρύθμιση των αποδοχών και της φροντίδας των δικαστών, η οποία θα διέπεται από τις αρχές της Αυτονομίας και της ενοποιημένης σε ομοσπονδιακό επίπεδο του Μισθολογίου των Δικαστών, με σεβασμό πάντα προς την Τρίτη Εξουσία.
-          Το ύψος των σημερινών αποδοχών των Δικαστών, δεν αντιστοιχεί πλέον στις απαιτήσεις του Θεμελιώδους Νόμου (σ.σ. Συντάγματος). Συνεπώς είναι αντισυνταγματικό.
-          Λαμβανομένων υπόψη των νέων ρυθμίσεων, θεωρούμε αναγκαία την νομοθετική κατοχύρωση ενός αυτόνομου Μισθολογίου και ιδιαίτερης πρόνοιας για τους Δικαστές και Εισαγγελείς. Και τα δύο θέματα πρέπει να ρυθμισθούν εκτός των διατάξεων του Δημοσιουπαλληλικού Δικαίου.
-          Ως επακόλουθο της μεταφοράς της σχετικής νομοθετικής αρμοδιότητας προς τις Ομόσπονδες Χώρες, και με την διατήρηση της σχετικής νομοθετικής αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας για τους Ομοσπονδιακούς Δικαστές και Ομοσπονδιακούς Εισαγγελείς, διαγράφονται ήδη διαφορετικές εξελίξεις στο θέμα του Μισθολογίου. Επειδή σε όλη τη Γερμανία, οι απαιτήσεις της δικαστικής και εισαγγελικής δραστηριότητας είναι ίδιες, θα πρέπει να υπάρχει το ίδιο πλαίσιο για τις αρχές που θα διέπουν το Μισθολόγιο των Δικαστών και Εισαγγελέων.  Ζητούμε λοιπόν  μια ενιαία ρύθμιση για το Μισθολόγιο των Δικαστών.
-          Απορρίπτουμε τάσεις οι οποίες εντάσσουν στοιχεία επίδοσης  στο μισθολόγιο των δικαστών. Οι υψηλότερες αποδοχές των Δικαστών δικαιολογούνται και συνδέονται με μόνη την υψηλή ευθύνη με την οποία συνδέεται το Δικαστικό Αξίωμα  Κάθε μορφή συμπληρωματικής μισθολογικής παροχής, ανοίγει την πόρτα των επιρροών  της εκτελεστικής εξουσίας προς τη δικαστική. Το να τίθενται σε οποιαδήποτε κρίση ή μέτρηση οι ειδικές επιδόσεις των δικαστών και εισαγγελέων, δεν συμβιβάζεται με την αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας και την αποστολή της Εισαγγελικής Αρχής.  
I.
   Το Σύνταγμα εγγυάται την ανεξαρτησία των Δικαστών. Συνεπώς η υλική και προσωπική τους ανεξαρτησία είναι αναγκαία, ούτως ώστε η Δικαιοσύνη, με τις εγγυήσεις του Συντάγματος, να επιτελεί την αποστολή της, που είναι η απονομή του Δικαίου.
   Σύμφωνα με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι αποδοχές του Δικαστή, εγγυώνται και την ανεξαρτησία του. Το δικαστικό μισθολόγιο θα πρέπει να είναι ανάλογο με την σημασία του δικαστικού αξιώματος. Το Σύνταγμα απαιτεί αναγκαστικά , ότι οι αποδοχές του δικαστή θα πρέπει να τελούν σε συνάρτηση με τις ευθύνες του λειτουργήματος και σε συνδυασμό με τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες, να εξασφαλίζουν το προσήκον και αρμόζον επίπεδο ζωής. Το κράτος (σε επίπεδο ομοσπονδίας και ομοσπόνδων χωρών) είναι υποχρεωμένο να καθορίζει τις αποδοχές των δικαστών κατά τέτοιο τρόπο , ώστε αυτές  να είναι πέραν από επαρκείς. Σύμφωνα με τη νομολογία του συνταγματικού δικαστηρίού,  το αρμόζον και προσήκον ύψος των αποδοχών και της μέριμνας των Δικαστών είναι καίριας σημασίας για την προστασία της δικαστικής ανεξαρτησίαςΟι προσήκουσες αποδοχές των δικαστών, αποτελούν προϋπόθεση για να τεθούν οι απαιτήσεις, ώστε να εισέρχονται στο δικαστικό σώμα οι πλέον άριστοι απόφοιτοι της Νομικής.
  Η μεταχείριση των Εισαγγελέων θα πρέπει ανάλογη με αυτή των Δικαστών, σύμφωνα με τον ρόλο και την αποστολή της εισαγγελίας και την  θέση των εισαγγελέων εντός της Τρίτης Εξουσίας. Η Εισαγγελία αποτελεί ισότιμο ελεγκτικό όργανο, ενταγμένο στην απονομή της δικαιοσύνης. Μαζί με τα (ποινικά) Δικαστήρια συμβάλει στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
(σ.σ: στην Γερμανία, οι εισαγγελείς δεν απολαμβάνουν της ισοβιότητας των Δικαστών. Θεωρούνται κρατικοί λειτουργοί, και εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτούς, οι διατάξεις περί Δικαστών, πλην της ισοβιότητας).   
   Λαμβανομένων υπόψη των συνταγματικών απαιτήσεων και επιταγών, οι αποδοχές των Γερμανών Δικαστών και Εισαγγελέων, έχουν πάψει να είναι ανάλογές προς το λειτούργημά τους.
    Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται πρώτον  από αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Μισθολόγιο και τη Μέριμνα των Δικαστών και Εισαγγελέων και δεύτερον από δυσμενείς εξελίξεις και γεγονότα.
   Αξίζει να σημειωθεί ότι:
-Οι αναγκαίες προσαρμογές των αποδοχών αναβάλλονται συνεχώς από το έτος 1997.
-Στο Μισθολόγιο των Δικαστών, έχουν καθιερωθεί δύο εισαγωγικά στάδια μειωμένων αποδοχών.
-Περιορίζεται η αναγνώριση των ετών εκπαίδευσης, ως χρόνου υπηρεσίας.
-Για τον καθορισμό του «εφ’ άπαξ» λαμβάνουν χώρα μειώσεις των έως τώρα προσαρμογών.
-Ο συντελεστής της σύνταξης μειώθηκε από το 75% στο 71,75%.
-Ο συντελεστής της σύνταξης των χηρών (των Δικαστών), μειώθηκε από το 60 στο 55%
-Το δώρο χριστουγέννων έχει μειωθεί δραστικά ή έχει καταργηθεί τελείως.
-Έχει καταργηθεί το επίδομα αδείας.
-Κατά τα έτη 2005, 2006 καθώς και εν μέρει για το έτος 2007 δεν έλαβαν χώρα οι αναγκαίες τιμαριθμικές προσαρμογές
-Κατά το διάστημα 1992-2007 οι αποδοχές των Δικαστών αυξήθηκαν μόνο κατά 20% περίπου (σε ομόσπονδες χώρες όπου έχει καταργηθεί το δώρο χριστουγέννων, η αύξηση είναι μικρότερη). Παράλληλα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο μέσος δείκτης τιμών έχει αυξηθεί κατά 32%. Αν συνυπολογισθούν και οι αυξήσεις των τιμών, οι αποδοχές των δικαστών, υστερούν σε ποσοστό 40%.
-Η αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 16% στο 19% συμβάλει στην περαιτέρω απώλεια αποδοχών, καθότι σε σύγκριση με υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους εργαζόμενους, η μείωση των αποδοχών δεν αντικαθίσταται από απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών (σ.σ.: οι γερμανοί συνάδελφοι κάνουν συγκρίσεις με εργαζόμενους στη βιομηχανία !).
-Σε σχέση με συγκρίσιμες επαγγελματικές ομάδες στην ιδιωτική οικονομία, οι αποδοχές των δικαστών θεωρούνται μικρές.  Έτσι από το έτος 1992  έως το 2005 σε κλάδους του εμπορίου, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών καταγράφεται μια αύξηση εισοδημάτων κατά 46%, η οποία είναι τουλάχιστον διπλάσια από αυτή των δικαστών.
-Οι δαπάνες που αφορούν την περίθαλψη, έχουν αυξηθεί κατά 70%, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο και στις ανάλογές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες παρακρατούνται από τις αποδοχές.
-Οι κοινωνικές παροχές έχουν υποστεί μειώσεις. Ειδικότερα σε περίπτωση ασθένειας, δεν αναγνωρίζονται ασφαλιστέες παροχές σε Δικαστές και Εισαγγελείς.
- Εδώ και πολλά χρόνια, Δικαστές και Εισαγγελείς έρχονται σε χειρότερη μοίρα ακόμη και από εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, οι οποίοι υπόκεινται σε συλλογικές συμβάσεις (σ.σ.: γερμανικές ΔΕΚΟ).
-Δικαιολογημένες μισθολογικές παροχές σε ορισμένες κατηγορίες κρατικών λειτουργών, είτε δεν δινόταν καθόλου, είναι δινόταν περιορισμένα στους Δικαστικούς Λειτουργούς. Από την μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παραβιάσθηκε στο παρελθόν η αρχή της απόστασης (σ.σ: εννοεί ότι οι αποδοχές των Δικαστών πρέπει να διαφέρουν ανάλογα από τις αποδοχές άλλων δημοσίων λειτουργών)
-Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι αποδοχές των γερμανών δικαστών κινούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.
-Αξιοσημείωτη είναι και η μεταχείριση πολύτεκνων οικογενειών Δικαστών από τον νομοθέτη. Από το έτος 1998 έως το πρόσφατο παρελθόν τίποτε δεν αντιστοιχεί στη Νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο απαιτεί την κατά το Σύνταγμα ισότιμη μεταχείριση οικογενειών με περισσότερα από δυο παιδιά, των Δικαστικών και άλλων Δημοσίων Λειτουργών.
   Η παραπάνω απαρίθμηση είναι μόνο ενδεικτική, και καταδεικνύει ότι το Μισθολόγιο και η Μέριμνα των Δικαστών και Εισαγγελέων στη Γερμανία, έχει υποστεί περιορισμούς και έχει αποκοπεί από την γενική οικονομική εξέλιξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα οι Δικαστές υφίστανται απαράδεκτες θυσίες.
   Σύμφωνα με το σύνταγμα,  η διαμόρφωση του Δικαστικού Μισθολογίου δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την εκάστοτε κατάσταση του Δημοσίου Ταμείου. Παρά το γεγονός ότι τα συνολικά κρατικά έσοδα κατά τα έτη 2007 και 2008 έχουν βελτιωθεί, ο νομοθέτης δεν προέβει ούτε στην αναστολή των περικοπών που αφορούσαν τις δαπάνες της μισθοδοσίας και της μέριμνας.
   Η οφειλόμενη από το κράτος μισθοδοσία, δεν αποτελεί μέγεθος που διαφέρει ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους και δεν εξαρτάται από πολιτικές προτεραιότητες. Το μισθολόγιο και η πρόνοια για τους Δικαστές, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εν δυνάμει απόθεμα το οποίο θα υποστεί τις οποιοσδήποτε περικοπές για εξοικονόμηση δαπανών. Πολύ περισσότερο, το μέτρο για τον προσδιορισμό των ανάλογων αποδοχών των δικαστών, αποτελούν οι γενικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις και γενικό μέσο επίπεδο ζωής. Συνεπώς, οι αποδοχές των Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν αντιστοιχούν τις επιταγές του Συντάγματος. Αυτή η παραβίαση του Συντάγματος πρέπει να τερματισθεί.
   Και μόνο ο σεβασμός προς την Τρίτη Εξουσία, επιτάσσει την άμεση θέσπιση των σχετικών κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων.
   Εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, τότε οδηγούμαστε σε απώλεια της ανταγωνιστικότητας της Δικαιοσύνης, όσον αφορά τον προσεταιρισμό σε αυτήν αρίστων νομικών στο Δικαστικό Σώμα.
   Η κοινωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ, υπεύθυνες, αποδοτικές, ειδικευμένες και κοινωνικά συνεπείς προσωπικότητες στο Δικαστικό Σώμα. Η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, αποτελεί καθήκον του Κράτους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εντάσσεται και η εγγύηση κατάλληλων  αποδοχών που αρμόζουν σε Δικαστές.
ΙΙ.
   Δεν αναμένουμε μόνο την αποκατάσταση της συνταγματικά απαιτούμενης ελάχιστου μισθολογίου των Δικαστών. Πολύ περισσότερο, αναμένουμε να συμπεριληφθεί στο Μισθολόγιο, η αναγκαία τιμαριθμική προσαρμογή για τα προηγούμενα χρόνια, και σε συνάρτηση με τις αποδοχές συγκρίσιμων στελεχών εκτός του δημοσίου τομέα, των οποίων το εισόδημα έχει αυξηθεί. Το δικαστικό λειτούργημα πρέπει να τύχει της ανάλογης αναγνώρισης. Η κοινωνική εκτίμηση προς το έργο των Δικαστών, πρέπει να βρει και το ανάλογο αντίκρυσμα και στο Μισθολόγιο των Δικαστών. 
    Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο.
   Εάν παραμείνει το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, που ρυθμίζει από κοινού το Μισθολόγιο των Δικαστών μαζί με αυτό των Δημοσίων Λειτουργών, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα και η σημασία της Τρίτης Εξουσίας. Το μισθολόγιο σύμφωνα με το έως τώρα μισθολογικό επίπεδο R1, θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να αμβληθεί η ανισορροπία έναντι των αποδοχών άλλων δημοσίων λειτουργών. Στη βάση αυτή, το μισθολόγιο των δικαστών πρέπει να διέπεται και από ανάλογη απόσταση σε σχέση με τους Δημοσίους Λειτουργούς καριέρας.
    Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες δικαστών, ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου από το έτους 1998, ότι ο υπολογισμός των αναγκών οικογενειών από τρίτο παιδί και μετά, θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 115% των συνόλου των αναγκών κατά την κοινωνική πρόνοια. Οι δικαστές ως εκπρόσωποι της Τρίτης Εξουσίας, θα πρέπει να απολαμβάνουν και ανάλογες αποδοχές, λαμβανομένων υπόψη και των οικογενειών. Είναι απαράδεκτο, να μην λαμβάνεται υπόψη η συντήρηση πολύτεκνων οικογενειών.
ΙΙΙ.
Οι Γερμανοί Δικαστές και Εισαγγελείς επιτελούν το λειτούργημά τους με τον πλέον καλύτερο τρόπο. Έχουν λοιπόν αξίωση, για το σχετικό αντίκρισμα και στις αποδοχές τους. Γι’ αυτό η Ένωση Γερμανών Δικαστών και η Ένωση Γερμανών Διοικητικών Δικαστών, συνέταξαν το παρόν. Η Ένωση των Διοικητικών Δικαστών, συνειδητά είχε επιφυλαχθεί επί του θέματος, για το λόγο ότι για τις μισθολογικές διαφορές, αρμόδια είναι τα Διοικητικά Δικαστήρια. Με το παρόν έγγραφο, οι Διοικητικοί Δικαστές εγκαταλείπουν πλέον την επιφυλακτικότητά τους, δεδομένου ότι για όλους τους συναδέλφους έχει ξεπερασθεί κάθε κόκκινη γραμμή και κάθε όριο οδύνης.
Βερολίνο, Αύγουστος 2008
 Christoph Heydemann                                                                        Christoph Frank
Ένωση Διοικητικών Δικαστών                                            Ένωση Γερμανών Δικαστών
Χρήσιμες παρατηρήσεις:
1)      Το γερμανικό Σύνταγμα δεν αναφέρει πουθενά ότι οι αποδοχές των Δικαστών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους. Δηλαδή ΔΕΝ υπάρχει διάταξη ανάλογη με το ελληνικό Σύνταγμα. Για τη Γερμανική Έννομη Τάξη, αυτό απλά εξυπακούεται.
2)      Οι γερμανοί συνάδελφοι απαντούν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σε απόψεις που θέλουν τον Έλληνα Δικαστή ως ασκητή, καθώς και σε απόψεις που θεωρούν ως υπερβολικά ή παράλογα τα αιτήματά μας και πολύ περισσότερο θεωρούν ως «δικαιολογημένες» και «επιβεβλημένες» τις μειώσεις των αποδοχών μας.
3)      Πολύ σημαντικό: οι γερμανοί συνάδελφοι, θεωρούν τις υψηλές αποδοχές των Δικαστών, ως κίνητρο προκειμένου να προσελκύσουν στο Σώμα, άριστους νομικούς.  
4)      Επειδή επίκεινται αγωγές στο Μισθοδικείο, και θα κριθούν ζητήματα συνταγματικά, καλό είναι να βρεθεί η αντίστοιχη απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έλληνας συνταγματολόγος που να μην παραπέμπει στην νομολογία του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Δικαστήριο με ιδιαίτερο κύρος πανευρωπαϊκά, το οποίο κατά κυριολεξία αποτελεί Κρατικό Όργανο).
5)      Στη Γερμανία (και σε όλη την Ευρωζώνη) δεν υπάρχουν κωλύματα εντοπιότητας.  
6)      Η Γερμανική Ένωση Δικαστών υπάρχει από το 1908.
      
    Για την απόδοση στην Ελληνική Γλώσσα
Δημήτριος Ζιγκόλης
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης

21 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε το συνάδελφο για τη μετάφραση και την αποστολή του κειμένου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ώστε λοιπόν,
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ (διαμαρτυρόμενοι) ΔΙΚΑΣΤΕΣ (και) ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για τα αυτονόητα και στη Γερμανική Δικαιοσύνη, τα οποία ισχύουν και για την Ελληνική Δικαιοσύνη, με συνταγματική κατοχύρωση (επί πλέον),
  οι Δικαστικές Ενώσεις των Ελλήνων Δικαστών, και οι πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, συκοφαντήθηκαν και απαξιώθηκαν με τρόπο ποταπό, από την συγκυρβέρνηση, τους δημοσιογράφους (τους περισσότερους), αλλά, δυστυχώς, και "έσωθεν", από τους γνωστούς "φτωχούς, Αθηναίους και εχέφρονες" συναδέλφους.

  Τόσο απλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συνάδελφε συγχαρητήρια. Θυμάμαι από τη Σχολή ότι έχεις επαφή με τη γερμανική πραγματικότητα. Συνέχισε σε παρακαλώ, όποτε διαθέτεις χρόνο, να τροφοδοτείς το μπλογκ με παρόμοιου περιεχομένου κείμενα, που αφορούν θεσμικά ζητήματα της Δικαιοσύνης και την αντιμετώπισή τους από τη γερμανική δικαιοσύνη και που σε εμένα προσωπικά (λόγω άγνοιας της γερμανικής) είναι δυσπρόσιτα.
  Πάντως η επιχειρηματολογία των γερμανών συναδέλφων είναι αξιολογότατη και αποτελεί κόλαφο για ολίγους και "ολίγιστους" εγχώριους συναδέλφους που πρεσβεύουν ακριβώς τα αντίθετα και ιδίως αυτούς που δήθεν προτιμούν να είναι πτωχοί (παρότι διαθέτουν και καλώς πράττουν φυσικά - από ό,τι λέγεται - ικανές πατρογονικές κληρονομίες, που μπορούν να τους διαθρέψουν από μόνες τους) και αυτούς που δήθεν προτιμούν να μην πολιτογραφηθούν Κλαζομένιοι - παρότι οι ίδιοι ασχημονούν με τον χείριστο τρόπο κατά του συνόλου των Ελλήνων Δικαστών, καθυβρίζοντάς τους εξωθεσμικώς (ως μη όφειλαν) σε Εφημερίδες, αντί να εκφράσουν τη γνώμη τους (ως όφειλαν) στα αρμόδια θεσμικά όργανα (δηλαδή τις ΓΣ των Ενώσεων), που προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο δήθεν σέβονται και υπερασπίζονται - και που παριστάνουν ότι δεν έχουν καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή στον πόλεμο που έχει κηρυχθεί εναντίον της Δικαιοσύνης και όχι μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. Προς τον διαχειριστή του blog, και όλους τους συναδέλφους:

  Ενόψει των αγωγών (Μισθοδικείο), λόγω της γερμανομάθειάς μου, ασχολήθηκα με το θέμα του μισθολογίου στη Γερμανία. Και εκεί γίνονται αγωγές επί αγωγών, στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα οποία βρίσκουν ότι υπάρχει θέμα συνταγματικότητας όσον αφορά τις αποδοχές των δικαστών, και όπως υποχρεούνται παραπέμπουν τις υποθέσεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο (το οποίο θεωρείται εγνωσμένου κύρους), και έχει ήδη αποφανθεί, ότι οι αποδοχές των δικαστών αποτελούν βασική εγγύηση της δικαστικής ανεξαρτησίας. Θα μου πει κανείς γιατί έψαξα στους Γερμανούς; Επειδή στις αγωγές που επικεινται, θα ασχοληθούμε με αόριστες νομικές έννοιες όπως "αποδοχές ανάλογες προς το λειτούργημα", "εγγυήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας" κλπ., θεωρώ ότι οι αποφάσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, αποτελούν προπομπό. Εξάλλου, δεν υπάρχει ούτε ένα σύγγραμα Έλληνα Συνταγματολόγου, που να μην βρίθει παραπομπών σε αποφάσεις του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Όλως τυχαίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία οι εκεί συνάδελφοι διεκδικούν αναδρομικα (!). Ήδη πριν ένα χρόνο εκδόθηκε η πρώτη απόφαση που τους δικαιώνει. Προσωπικά δεσμεύομαι να τη βρώ και να τη μεταφράσω, γιά όλους μας. Και μόνο από άποψη νομικής επιχειρηματολογίας, αξίζει το κόπο.

  Ο διενεργήσας τη μετάφραση
  Δ.Ζ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγχαρητήρια για την επιτυχή συσχέτιση των δύο παράλληλων καταστάσεων .
  Ειλικρινείς ευχαριστίες και
  στον κο. Ζιγκόλη που το προώθησε
  και στον dikastis που το ανήρτησε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ενδιαφέρον θα ήταν να στέλναμε στους Γερμανούς Δικαστές, αλλά και στους Ισπανούς, Ιταλούς, Γάλλους δικαστές κλπ, τα κείμενα της κ. Μ. Χασιρτζόγλου "δεν είναι δικαστής" και του κ. Γ. Κτιστάκη "το ισόκυρο, Κλαζομένιοι ", προς σχολιασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θερμές ευχαριστίες στον κο Ζιγκόλη για
  την συμβολή του στο μπλογκ .Ωστόσο μου κάνει εντύπωση που και οι Γερμανοί εκφράζονται με αοριστίες του τύπου " οι αποδοχές εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των δικαστών " κτλ .
  Γιατί δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους ; Για να κερδίσουν την συμπαράσταση του κόσμου πρέπει να τα πουν απλά .Να πουν ότι ,ο λόγος που πρέπει να είναι ψηλές οι αποδοχές των δικαστών ,είναι για να είναι ο Δικαστής ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΟΣ στο έργο του .Δεν πρέπει να απασχολεί το μυαλό του Δικαστή πως θα διαχειριστεί τα χρήματα που παίρνει ,για να επιβιώσει .Πρέπει να αμοίβεται με υψηλές αποδοχές για να ΜΗΝ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ότι έχει οικονομικό πρόβλημα και να αποσπάται από τη μελέτη των δικογραφιών ,που είναι δύσκολη υπόθεση ,σαν να λύνεις ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα .Το μυαλό του Δικαστή δεν πρέπει να αποσπάται από το έργο του ,και να αναλώνεται σε σκέψεις πως θα κάνει οικονομία για να επιβιώσει .
  Πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να δικαιολογούν την αναγκαιότητα για τις ικανοποιητικές αποδοχές τους ,οι Δικαστές και όχι με ΑΟΡΙΣΤΙΕΣ του τύπου " πρέπει να είναι οι Δικαστές ανεξάρτητοι κτλ " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο Δικαστής της Γερμανίας πρέπει να αμοίβεται το ίδιο με τον Δικαστή της Παπούα..? ο μέσος δικαστής αγνοεί την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ή τουλάχιστον δεν θέλει να την αντιληφθεί...(το δεύτερο είναι πιο επικίνδυνο απο το πρώτο)Η πολιτεία δεν ήταν ποτέ αντίπαλός μας...ήταν εκείνη που κατοχύρωσε την θέση μας εκείνη που μας έδωσε τις υψηλές αποδοχές ακόμη και όταν ήταν εμφανή τα σημάδια κατάρρευσης της οικονομίας (αξίζει να διαβάσει κανείς την απόφαση του μισθοδοκείου 13/2006 το σκεπτικό της μειοψηφίας ..καθηγητών νομικής...Μειοψήφισαν οι τρείς καθηγητές της Νομικής που μετείχαν στη σύνθεση, των οποίων η γνώμη (και η αγανάκτηση!) καταγράφεται στην απόφαση και λέει προφητικά ότι, αν το δικαστήριο δώσει αυτά τα χρήματα στους δικαστές «.κινδυνεύει να εξουθενώσει τα οικονομικά της χώρας, με συνέπεια την πρακτική αδυναμία του Κράτους να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του». Περίπου δυο δις Ευρώ ήταν το κόστος της παραπάνω απόφασης....για το κράτος για τον έλληνα φορολογούμενο....οταν η Κύπρος πτωχεύει για 5 δις Ευρώ... Σήμερα σε συνθήκες οικονομικης εξαθλίωσης και απόλυτης δημοσιονομικής ένδειας ας επιλέξουμε όπως μας αρμόζει τουλάχιστον την νόμιμη οδό διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας μας και τουλάχιστον να μην μεταχειριζόμαστε ακραία ή αμφιβόλου υποστάσεως μέσα υπονομεύοντας και αυτή ακόμη την νομιμοποιητική βάση της ιδιομορφίας του λειτουργήματός μας που κάποιοι άθελά τους υποβιβάζουν...Μαζί με το μισθολόγιό μας ας μην χάσουμε και την αθωότητά μας...το δεύτερο είναι χειρότερο απο το πρώτο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ε βεβαια.
  Ο Φαιδων παλι.
  Ποσταρισε για να μας πει οτι...καταστρεψαμε τη χωρα με τα αναδρομικα των 2 δις (προφανως στον υπνο του ειναι τοσα), τα οποια δοθηκαν σε βαθος δεκαετιας και ακομη δινονται (?).
  Εχει παψει να ειναι διασκεδαστικο, ειναι τοσο θλιβερο πια.
  Τοσο, που προσωπικα εγω παύω να ασχολουμαι μαζι του.
  Ολα εχουν και ενα οριο, νομιζω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο Φαιδων προφανως ειδε παλι καποιο ονειρο και ποσταρισε στις...6:40 το πρωι.
  Την επομενη φορα αλλαξε πλευρο και ξανακοιμισου.
  Ακου λεει "η πολιτεια δεν ηταν ποτέ αντιπαλος μας" και μας εδωσε υψηλες αποδοχες...
  Αφου μας τις εδωσε γιατι πηγαμε στο μισθοδικειο;
  Τι θα γινει επιτελους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Προς αυτόν τον κύριο Φαίδων. Αν κριτήριο οποιουδήποτε για την οικονομία, είναι οι θέσεις αυτών (καθηγητές) που διδάσκουν (ή δεν διαμαρτύρονται για την ύπαρξή τους) στα χρησημότατα πανεπιστήμια Αιγαίου, Ηπείρου, Ιονίου κτλ μάλλον θεωρεί πως οικονομία είναι το καλό της τσέπης του. Τι γνώμη έχεις ρε φίλε για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συμφέρει να το έχουμε; Γλυτώνουμε χρήμα χάρις σε αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σημαντική Διευκρίνηση:

  1) Οι γερμανοί Δικαστές, θεωρούν τις υψηλές αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών, ως όρο εκ των ουκ άνευ γιά τις υψηλές ευθύνες του λειτουργήματος.
  2) Στο γερμανικό δικαστικό μισθολόγιο ισχύει η "αρχή της διατροφής" (Alimentations-Prinzip). Που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ο Δικαστής έχει οικογένεια, οι αποδοχές του πρέπει να έχουν τέτοιο ύψος ώστε να καλύπτονται σε ποσοστό τουλάχιστον 115% οι οικογενειακές του ανάγκες (συνταγματικό minimum).
  3) Φυσικά και λένε οι γερμανικές δικαστικές ενώσεις (που υπάρχουν έδω και 104 χρόνια) ότι οι αποδοχές του Δικαστή πρέπει να είναι τέτοιου ύψους, ώστε αυτός να αφιερώνεται απερίσπαστος στα καθηκοντά του. Εξάλλου στο κείμενο που μετέφρασα, στο τέλος του λένε ότι οι δικαστές κάνουν καλή δουλειά και αυτό πρέπει έχει και αντίκρυσμα στις αποδοχές.
  4) Ως προς τον Φαίδωνα και την μειοψηφία της απόφασης 13/2006: οι κατά τα άλλα σεβαστοί καθηγητές νομομαθείς, θα έχουν υπόψη τους την σχετική απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, κατά την οποία: "οι αποδοχές των δικαστές, δεν μπορούν να μετρηθούν με δημοσιονομικά κριτήρια, ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικών προτεραιοτήτων ή επειγουσών αναγκών της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε εν δυνάμει οικονομικό μέγεθος γιά εξοικονόμηση δαπανών" Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ένα Συνταγματικό Δικαστήριο, εγνωσμένου κύρους, σε απόφασή του, απο το 2005. Είμαι σίγουρος ότι και οι μειοψηφίσαντες καθηγητές παραπέμπουν σε αποφάσεις του ανωτέρω Δικαστηρίου.
  5) Οι ευθύνες του Δικαστή είναι υψηλές και στη Παπούα, και στη Γουινέα, και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Και το κύρος του Δικαστή είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες. Πάντως στον Φαίδωνα, απαντά η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας (!) η οποία αύξησε εν μια νυκτί τους μισθούς των δικαστών κατά 25 ή 30% προκειμένου να τους διαφυλάξει απο τη διαφθορά.
  Πάντως: σε λίγες ημέρες θα έχω την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία σε μισθολογικά θέματα, αποτελεί προπομπό, ειδικά όσον αφορά το θέμα τι σημαίνει "αποδοχές ανάλογες του λειτουργήματος". Ήδη σε ένα γερμανικό κρατίδιο, (Σαξωνία-Άνχαλτ), οι αποδοχές των Δικαστών ακολουθούν τις αποδοχές των Βουλευτών της εκεί βουλής. Δεν είναι λίγο πράγμα...

  Με εκτίμηση προς όλους

  Δ. Ζιγκόλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Είναι γεγονός: Πρωτοδίκης/Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών στη Γερμανία, 45 ετών με 2 παιδιά, έχει ΚΑΘΑΡΕΣ αποδοχές, μετά φόρων: 4.350 ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Και σε ρωτάω λοιπόν εγώ ανώνυμε 7:03΄, στη Γερμανία, που έχει ΑΕΠ 3.300.000.000 ευρώ, πρωτογενές πλεόνασμα από το 1946 και ομόλογα εξαετή που οι επενδυτές τα αγοράζουν με αρνητική απόδοση, που χάνουν δηλαδή στη λήξη τους μέρος του κεφαλαίου τους, που είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο στις εξαγωγές, ο μισθός των 4.350 ευρώ του πρωτοδίκη που αναφέρεις μήπως είναι χαμηλός; Αν δεν τον θεωρείς χαμηλό, πως δικαιολογείς που και μετά τις μειώσεις ο μισθός του Έλληνα πρωτοδίκη θα είναι περίπου ο μισός του Γερμανού ομοιόβαθμού του. Οι Ελλάδα έχει τις μισές οικονομικές δυνάμεις της Γερμανίας κατά κεφαλή ή μήπως έξι φορές μικρότερες; Μήπως λοιπόν ο νέος μισθός των δικαστών όλων των βαθμών δεν είναι και τόσο χαμηλός, όσο νομίζεις εσύ και πολλοί άλλοι; θα μπορούσε ίσως να είναι ακόμη χαμηλότερος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @ Πρός τον ανώνυμο 9.06:

  Επειδή μου αναφέρεις τα οικονομικά μεγέθη της Γερμανίας, το επιχείρημά σου είναι schwachsinn (ανόητο). Και όμως, αυτός ο πρωτοδίκης που αναφέρεις, κάνει αγωγές επί αγωγών και ζητά αναδρομικά από το γερμανικό κράτος. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

  "Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών συνδέονται άρρηκτα με την απαίτηση των πολιτών γιά μια αποτελεσματική και λειτουργική δικαιοσύνη", "το κράτος δικαίου και κατ' επέκταση το δικαστικό μισθολόγιο δεν μπορούν να εξαρτώνται απο τη εκάστοτε κατάσταση των δημοσίων οικονομικών". Εξάλλου, σε χώρες όπως η Αγγλία, οι ετήσιες αποδοχές των δικαστών φτάνουν από τις 75.000 ευρώ, έως τις 196.000 ευρώ. Με άλλα λόγια: το κράτος δικαίου είτε το έχεις είτε δεν το έχεις. Είτε το θεωρείς πολυτέλεια, είτε το θεωρείς κάτι το αυτονόητο. Είτε θα ανήκουμε στην Ευρωζώνη με δικαιοσύνη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είτε θα πρέπει να αλλάξουμε τον προσανατολισμό μας ως πολιτών. Και επειδή μιλάς με οικονομικά μεγέθη: και γιατί επενδύει κάποιος στη Γερμανία με καλοπληρωμένους δικαστές, και δεν επενδύει λ.χ. στην Σλοβενία όπου οι αποδοχές τους είναι ακόμη χαμηλότερες;Και κάτι ακόμη: τα εξαετή ομόλογα που αναφέρεις, δεν τα έχει η Γερμανία, αλλά η Ελβετία. Το λέω αυτό, γιατί κάποιος γνωστός μου έχει τέτοια ομόλογα, με αρνητική απόδοση -0,01.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ε βέβαια! Γερμανοί είναι, είναι λογικό να είναι διαμαρτυρόμενοι (Protestants)!! Εμείς δηλ. επειδή είμαστε (;) Ορθόδοξοι, δεν πρέπει να διαμερτυρόμαστε;
  Ένας (ωστόσο διαμαρτυρόμενος) δικαστής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ο Πρωτοδιόριστος καθηγητής εισπράττει σήμερα 480-520 Ευρώ...ο πρωτοδιόριστος Δικαστής θα εισπράττει 1500-1700 Ευρώ τριπλάσιο μισθό....αν δειτε τον συσχετισμό πρι της κρίσης θα δείτε οτι ο πρωτοδιόριστος καθηγητής εισπεπραττε 1000 έως 1100 Ευρώ ενώ ο πρωτοδιόριστος δικαστής 2000 έως 2200 Ευρώ...η αναλογία δηλ έγινε απο διπλάσια σε τριπλάσια...είναι γιατί είμεθα στοχος και η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει τους Δικαστές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δηθεν δικαστη Φαιδωνα, ο ζηλος σου να ποσταρεις πρωι πρωι για να κατακρινεις τους συναδελφους σου, ειναι πρωτοφανης.
  Υπηρεσια πότε εχεις;
  Καθε πρωι σχολια γραφεις.
  Και παντα εμετικα εναντιον των συναδελφων σου (ας γελασω).
  Σε εχουμε παρει ΟΛΟΙ χαμπαρι, οτι δεν εισαι παρα ενας εγκαθετος, προδηλως εμμισθος.
  Δειξε μας και τις αναρτησεις σου στο facebook.
  Κυριε δηθεν δικαστη "Φαιδωνα".
  Και δεν ντρεπεσαι κιολας.
  Κυριε διαχειριστη, κοψε τον, ολα εχουν και τα ορια τους πια, νισαφι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δηθεν Δικαστη "Φαιδωνα", 11 Δεκεμβρίου 2012 8:57 π.μ., πρώτα πρώτα λες ανακρίβειες.
  Ο πρωτοδιοριζομενος καθηγητης ΔΕΝ παιρνει 480-520 ευρω.
  Αλλά από τον ζήλο σου και την εμπαθειά σου κατά των Δικαστών, ή μαλλον αυτών που σε βαζουν να γραφεις, εισαι ικανος να πεις οτι παιρνουν 200 ευρω το μηνα.
  Τοσο αφελής δεν μπορει να εισαι, ειναι πρόδηλο οτι εισαι βαλτός.
  Αλλά ακομη και ΕΤΣΙ να ηταν.
  Ο καθηγητης κάνει ιδιαιτερα? Κάνει. Μπορεί να εχει ενα ΕΣΤΩ ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ απο αλλου? Μπορεί.
  Κανει 4 μηνες το χρονο διακοπες?
  Κάνει.
  ΕΜΕΙΣ?
  Αλλά ξεχασα, εσυ εισαι "αρχοντας".
  Αντε γραψε κανενα αρχαιο τωρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Εμπάθεια έχουν όσοι δεν αντιλαμβάνονται τα μηνυματα των καιρών...ολα θα πέσουν στα κεφάλια μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ