Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΛΕΟΝ (ΔΕΝ) ΙΣΧΥΕΙ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΣ4. 28-6-2013 18.00

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ουσιώδης γνωστοποίηση της 27ης Ιουνίου 2013

Σύμφωνα με προηγηθείσα γνωστοποίηση από 3/4/2013 στην οθόνη τα ΝΟΜΟΣ, κατόπιν συνεννοήσεως των Δικαστικών 
Ενώσεων (Δικαστών και Εισαγγελέων, Εισαγγελέων, Διοικητικών Δικαστών) θα έπρεπε μέχρι τέλος Απριλίου 2013 να 
ζητηθεί με fax ή e-mail προς τη ΝΟΜΟΣ η αντικατάσταση του password.

Η άνω προθεσμία παρετάθη μέχρι 15 Μαΐου 2013 παρατείνεται δε εκ νέου για όσους κωδικούς δεν έγινε ακόμη 
αντικατάσταση του password μέχρι και την 15η Ιουλίου 2013, μετά την πάροδο της οποίας εάν δεν έχει γίνει 
αντικατάσταση δεν θα είναι εφικτή η είσοδος στη ΝΟΜΟΣ λόγω μη αναγνώρισης του κωδικού.

Συνεπώς μέχρι την άνω ημερομηνία θα πρέπει να αποσταλεί με fax στο 210 6920560 ή e-mail : nomos@intrasoft-intl.com 
αίτημα αντικατάστασης του password (στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το 
username ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 6994830-2 (υπεύθυνες Σπυρονίκου 
Δ., Κρούστη Η., Μωραϊτη Α.)

3. 3-4-2013 21.26

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της 3ης-4-2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΣ.

Κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των ως άνω Δικαστικών Ενώσεων και της ΝΟΜΟΣ, συμφωνήθηκε ότι δεν θα υπάρξει 
χρονοχρέωση των δικαστικών λειτουργών, πέραν της πάγιας ετήσιας συνδρομής, δεδομένου ότι ανευρέθηκε τεχνική λύση 
πιστοποίησης των χρηστών. Προκειμένου, όμως, να ισχύσει η παραπάνω συμφωνία και να διατηρηθεί το μέχρι σήμερα ισχύον 
καθεστώς μη χρονοχρεώσεως, ενόψει και των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΝΟΜΟΣ συνεπεία της 
διαφυγής κωδικών των χρηστών σε τρίτα πρόσωπα, παρακαλούνται, οι χρήστες δικαστικοί λειτουργοί να ζητήσουν, μέχρι 
τέλους Απριλίου 2013, την αντικατάσταση του password, με αίτησή τους προς τη ΝΟΜΟΣ, με fax ή στο τηλέφωνο 
6920560 ή μέσω email (nomos@intrasoft-intl.com) , καθώς και να το διαφυλάσσουν ως απόρρητο εφεξής.


2. 2-4-2013 19.55                                                                                                              

Σ.Σ.: Διαπιστώσαμε ότι η ΝΟΜΟΣ προέβη σε διορθωτική δημοσίευση με την οποία προσθέτει 20 ώρες. Η συγκεκριμένη διόρθωση έλαβε χώρα μετά τις 11.02 και σίγουρα πριν τις 18.00                                                                                                                      

      28/3/2013

                                  ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ γνωστοποιήσεις της ΝΟΜΟΣ προς τα μέλη της
                                   Ενώσεως Δικαστών & Εισαγγελέων - χρήστες της ΝΟΜΟΣ

Α. Δυνάμει της από του έτους 2004 συμβάσεως μεταξύ της ΝΟΜΟΣ και της Ενώσεως, τα μέλη της δύναται να
χρησιμοποιούν δια ατομικών κωδικών τη ΝΟΜΟΣ αντί ετησίου ατομικού τιμήματος 97,67 Ευρώ, για το
οποίο εκδίδεται ένα συνολικό τιμολόγιο με τον αναλογούντα ΦΠΑ προς την Ένωση, βάσει του πιθανολογούμενου κατ έτος
αριθμού χρηστών, το οποίο (τιμολόγιο) με τον ΦΠΑ αποσβέννυται σταδιακά (εξοφλείται) μέσω των σχετικών καταβολών
των μελών.

Η πληρωμή προς διευκόλυνση των χρηστών μπορεί να γίνει:    

1. είτε εφάπαξ (97,67 Ευρώ) έως 15/10/2013
2. είτε σε δύο δόσεις (α δόση ποσού 48,84 Ευρώ έως 15/6/2013 και β δόση ποσού 48,83 Ευρώ έως
15/11/2013).

Οι πληρωμές (εφάπαξ ή σε δόσεις) πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός των ημερομηνιών που ορίζονται παραπάνω,
προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι κωδικοί εισόδου στη ΝΟΜΟΣ και μετά τις  άνω ημερομηνίες.  

Η εξόφληση γίνεται μέσω της ALPHA BANK
- Αριθμός λογαριασμού 11 200 200 201 3454 (IBAN : GR68 0140 1120 1120 0200 2013 454) ή
- με χρήση πιστωτικής κάρτας σε συνεννόηση με κα Μωραίτη Αγγελική (210 66 72 331).

Στη συνέχεια αποστέλλετε το καταθετήριο της Τράπεζας στο fax της ΝΟΜΟΣ 2106920560.

Β. Στην άνω σύμβαση του έτους 2004 έχει συμφωνηθεί όριο 60 ωρών ετησίως στο οποίο η ΝΟΜΟΣ
προσθέτει οίκοθεν 20 ώρες επιπλέον και συνεπώς το όριο ωρών είναι 80, μετά την συμπλήρωση των οποίων
μπορεί να γίνει προσθήκη-προσαύξηση ωρών προς 10 Ευρώ περίπου ανά ώρα χρήσεως (π.χ. επί 10 ωρών πρόσθετης
χρήσεως, γίνεται χρέωση 100 Ευρώ).
Για το έτος 2013 μειώνεται το άνω ποσό και αντί 10 Ευρώ ανά ώρα προσδιορίζεται σε 2 Ευρώ ανά ώρα
χρήσεως, μέσω προσθήκης-προσαύξησης με επιπλέον 30 ώρες χρήσεως αντί καταβολής 60 Ευρώ.  Η
καταβολή του ποσού γίνεται προκαταβολικά με τους προαναφερθέντες τρόπους, κάθε δε ποσό αποσβένει αντίστοιχο
ποσό του τιμολογίου της Ενώσεως. Όσες ώρες προσαύξησης δεν έχουν εξαντληθεί εντός του 2013 μεταφέρονται στο
επόμενο έτος.

Έναρξη υπολογισμού των 80 ωρών (60 συμβάσεως + 20 της ΝΟΜΟΣ) για το 2013 είναι η 1η Απριλίου, η τυχόν δε μέχρι
τότε χρήση στο Α τρίμηνο 2013 διαγράφεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Στο άνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών χρήσεως κατά το έτος 2012. Εάν αυτές
υπερβαίνουν τις 50-60 ώρες πιθανολογείται ότι ο κωδικός κάποια στιγμή κατά το παρελθόν διέρρευσε, με κάποιο
τρόπο,  σε τρίτο ή τρίτους ο οποίος και τον χρησιμοποιεί εν γνώσει ή και εν αγνοία του νομίμου κατόχου.

Στην περίπτωση αυτή (χρήση άνω των 50-60 ωρών του 2012) ο νόμιμος κάτοχος του κωδικού θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να
ζητήσει με φαξ στο 2106920560 την αντικατάσταση του password, ώστε να αποτραπεί η χρήση του από τρίτους, οι
οποίοι και εξαντλούν τις 80 ώρες που δικαιούται ο νόμιμος κάτοχος.

Αλλωστε εάν χρησιμοποιείται ο ίδιος κωδικός ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός άτομα δημιουργούνται τεχνικά
προβλήματα στο νόμιμο κάτοχο αλλά και στους μη νόμιμους (διακοπή σύνδεσης με τη ΝΟΜΟΣ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της ΝΟΜΟΣ 210 6994830-832 (υπεύθυνες
Κουτσελίνη Σοφία, Σπυρονίκου Δήμητρα, Μωραϊτη Αγγελική, Κρούστη Ηρώ).


1. 2-4-2013 11.02                                                                                                              

28/3/2013

                           

ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ γνωστοποιήσεις της ΝΟΜΟΣ προς τα μέλη της
                                  Ενώσεως Δικαστών & Εισαγγελέων - χρήστες της ΝΟΜΟΣ


Α. Δυνάμει της από του έτους 2004 συμβάσεως μεταξύ της ΝΟΜΟΣ και της Ενώσεως, τα μέλη της δύναται να χρησιμοποιούν δια ατομικών κωδικών τη ΝΟΜΟΣ αντί ετησίου ατομικού τιμήματος 97,67 Ευρώ, για το οποίο εκδίδεται ένα συνολικό τιμολόγιο με τον αναλογούντα ΦΠΑ προς την Ένωση, βάσει του πιθανολογούμενου κατ έτος αριθμού χρηστών, το οποίο (τιμολόγιο) με τον ΦΠΑ αποσβέννυται σταδιακά (εξοφλείται) μέσω των σχετικών καταβολών των μελών.

Η πληρωμή προς διευκόλυνση των χρηστών μπορεί να γίνει:

1. είτε εφάπαξ (97,67 Ευρώ) έως 15/10/2013
2. είτε σε δύο δόσεις (α δόση ποσού 48,84 Ευρώ  έως 15/6/2013 και β δόση ποσού 48,83 Ευρώ έως
15/11/2013).

Οι πληρωμές (εφάπαξ ή σε δόσεις) πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός των ημερομηνιών που
ορίζονται παραπάνω, προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν οι κωδικοί εισόδου στη
ΝΟΜΟΣ και μετά τις  άνω ημερομηνίες.  

Η εξόφληση γίνεται μέσω της ALPHA BANK
- Αριθμός λογαριασμού 11 200 200 201 3454 (IBAN : GR68 0140 1120 1120 0200 2013 454) ή
- με χρήση πιστωτικής κάρτας σε συνεννόηση με κα Μωραίτη Αγγελική (210 66 72 331).
Στη συνέχεια αποστέλλετε το καταθετήριο της Τράπεζας στο fax της ΝΟΜΟΣ 2106920560.

Β. Στην άνω σύμβαση του έτους 2004 έχει συμφωνηθεί όριο 60 ωρών ετησίως, μετά την συμπλήρωση των οποίων μπορεί να γίνει προσθήκη-προσαύξηση ωρών προς 10 Ευρώ περίπου ανά ώρα χρήσεως (π.χ. επί 10 ωρών πρόσθετης χρήσεως, γίνεται χρέωση 100 Ευρώ).
Για το έτος 2013 μειώνεται το άνω ποσό και αντί 10 Ευρώ ανά ώρα προσδιορίζεται σε 2 Ευρώ ανά ώρα χρήσεως, μέσω προσθήκης-προσαύξησης με επιπλέον 30 ώρες χρήσεως αντί καταβολής 60 Ευρώ.  Η καταβολή του ποσού γίνεται προκαταβολικά με τους προαναφερθέντες τρόπους, κάθε δε ποσό αποσβένει αντίστοιχο ποσό του τιμολογίου της Ενώσεως. Όσες ώρες προσαύξησης δεν έχουν εξαντληθεί εντός του 2013 μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

Έναρξη υπολογισμού των 60 ωρών για το 2013 είναι η 1η Απριλίου, η τυχόν δε μέχρι τότε χρήση στο Α τρίμηνο 2013 διαγράφεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Στο άνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο αριθμός των ωρών χρήσεως κατά το έτος 2012. Εάν αυτές υπερβαίνουν τις 50-60 ώρες πιθανολογείται ότι ο νόμιμος κάτοχος του κωδικού κάποια στιγμή κατά το παρελθόν παρέδωσε αυτόν σε τρίτο (ή τρίτους) ο οποίος και τον χρησιμοποιεί εν γνώσει ή και  εν αγνοία του νομίμου κατόχου.

Στην περίπτωση αυτή (χρήση άνω των 50-60 ωρών του 2012) ο νόμιμος κάτοχος του κωδικού θα
πρέπει ΑΜΕΣΑ να ζητήσει με φαξ στο 2106920560 την αντικατάσταση του password, ώστε αυτός να
μη χρησιμοποιείται από τρίτους, οι οποίοι και εξαντλούν τις 60 ώρες που δικαιούται ο νόμιμος
κάτοχος.

Αλλωστε εάν χρησιμοποιείται ο ίδιος κωδικός ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός άτομα
δημιουργούνται τεχνικά προβλήματα στο νόμιμο κάτοχο αλλά και στους μη νόμιμους (διακοπή σύνδεσης
με τη ΝΟΜΟΣ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της ΝΟΜΟΣ 210 6994830-832
(υπεύθυνες Κουτσελίνη Σοφία, Σπυρονίκου Δήμητρα, Κρούστη Ηρώ)

24 σχόλια:

 1. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης. Μπράβο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κατάλαβε ότι έχουμε αφήσει τα περιοδικά και ψάχνουμε μόνο στη ΝΟΜΟΣ και είπε να το εκμεταλλευθεί η εν Λουξεμβούργω εδρεύουσα εταιρία. Με τις τιμές που αναφέρει, όμως, και με την εντατική χρήση που κάνουμε στη ΝΟΜΟΣ, προκύπτουν δυσβάστακτες χρεώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δυστυχώς δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Αλλιώς αυτή τη στιγμή θα ζητούσα να διαγραφώ από τη βάση δεδομένων της "NOMOS"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είχαμε τις ασφυκτικές προθεσμίες προς έκδοση αποφάσεων, τώρα θα έχουμε και τη χρονοχρέωση στη ΝΟΜΟΣ. Αν δηλαδή ξεχαστείς μια νύχτα ενώ γράφεις με ανοιχτή τη ΝΟΜΟΣ θα πληρώσεις πολλαπλάσια συνδρομή. Τραγικό. Μάλλον για κόψιμο πάει και αυτή η συνδρομή. Να ξέρουν πάντως ότι υπάρχουν πολλοί (ίσως οι περισσότεροι) που δεν δανείζουν τους κωδικούς τους, αν τελικά αυτό το φαινόμενο θέλουν να μειώσουν…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΩΡΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ;;;;
  ΚΙ ΕΝΩ ΙΣΧΥΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2004 (ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΕΔΩ ΚΙ ΕΝΑ ΜΗΝΑ) ΤΩΡΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ;;;

  ΣΣΣ..., Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ REAL ESTATE ΣΤΗΝ (ΟΛΙΓΟ ΔΑΣΙΚΗ) ΚΑΝΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτά τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να τα πληρώνει η ΕΔΕ; Έτσι για να φανεί και σε κάτι χρήσιμη.
  Η ενημέρωση πλέον γίνεται με το ρολόι. Θα βάζω το ξυπνητήρι να χτυπάει κάθε μία ώρα για να ξέρω πόσο θα χρεωθώ. Αν στο μεταξύ δεν βρω το θέμα που ψάχνω, δεν πειράζει. Πλήρωσε κάτι παραπάνω - σου λέει - και θα το βρεις. Οι καλές με νομολογία αποφάσεις πλέον μόνο απο τους έχοντες.
  ΠΌΤΕ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΑΤΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χρονοχρέωση;; 60 ώρες ΕΤΗΣΙΩΣ;; Ποιος δικαστής ή δικηγόρος ή νομικός εν γένει χρησιμοποιεί τη ΝΟΜΟΣ μόνο 60 ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ;; Και έστω ότι ισχύει το παραπάνω χρονικό διάστημα, πιθανολογείται ότι η χρήση της ΤΝΠ για περισσότετο χρόνο υποδηλώνει γνωστοποίηση των κωδικών μας σε τρίτα πρόσωπα;; Δηλαδή για μετά τις 60 ώρες ετησίως, θα μας αποστέλλεται σχετική όχληση και λογαριασμός;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αισθάνομαι ντροπή. Έλεος πια.Έλεος. Δεν με πείραζε το 100αρικο τον χρόνο. Δεν με πειράζει το μελάνι, τα χαρτιά, το σέρβις στο λαπτοπ που του έχω αλλάξει την πίστη. Αλλά όχι αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ξεφύγαμε τελείως συνάδερφοι? Τώρα εκτός από το μήνα, τα δίμηνα και τα τετράμηνα στην έκδοση των αποφάσεων θα μετράμε και τις ώρες που θα δουλεύουμε και θα ψάχνουμε τη νομολογία? Τι απανωτά χτυπήματα δεχόμαστε και δεν μιλάμε πουθενά και δεν κάνουμε τίποτα? Μας ψεκάζουν και είμαστε τόσο αναίσθητοι? Μπράβο τους τα κατάφεραν, καμία αντίδραση από κανέναν...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μετά τις 60 ώρες θα βγαίνει εκείνη η γνωστή μούτζα που σου λέει "στοπ", ό,τι έγραψες έγραψες. Άμα θες να τελειώσεις την απόφαση, πλήρωσε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ποια η θέση της Ένωσης και οι ενέργειές της;; Υπάρχει κάποια σχετική αντίδραση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δικαστικός δεν είμαι αλλά χρονοχρέωση-και μάλιστα με αυτά τα ποσά-για μόλις 60 ώρες ετησίως είναι απλά τράτζικ. Πρώτον τα ποσά-με βάση τις μειώσεις που έχετε υποστεί-είναι απαράδεκτα,δεύτερον:με 60 ώρες ετησίως πώς θα ενημερωθεί σωστά ο Δικαστής;,τρίτον:ίσως θα ήταν πιο αποδεκτό να αυξανόταν το ποσό αλλά να κάλυπτε τουλάχιστον διετή απεριόριστη πρόσβαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Είναι πολύ απλό. Θα κόψουμε και τη ΝΟΜΟΣ. Ευτυχώς υπάρχει και ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Κόψαμε τη θέρμανση, κόψαμε τα κοστούμια, σε λίγο θα κόψουμε και το φαγητό, όσοι έχουμε "εξοστρακιστεί" στην επαρχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Με μία συντηρητική χρήση το 2012 η ΝΟΜΟΣ μου αναφέρει ότι ξεπέρασα τις 192 ώρες...(τους κωδικούς μου δεν τους έχω δανείσει σε κανένα και τους χρησιμοποιώ αποκλειστικά εγώ). Δηλαδή αν κάνω την ίδια χρήση και το 2013 θα πληρώσω περίπου 360 ευρώ, δηλαδή αύξηση 260% σε σχέση με πέρυσι!!! Μετά τη διακοπή της συνδρομής 4 περιοδικών πέρυσι...βλέπω να έρχεται και η σειρά της ΝΟΜΟΣ!!! Όχι ότι δεν θέλω...απλά πλέον ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ! Τώρα πως θα βρίσκω λύσεις στα νομικά ζητήματα για να γράφω τις αποφάσεις μου; Ο Έλληνας Δικαστής θα βρει την λύση και σε αυτό το πρόβλημα...Πάντως βοήθεια από κανένα (βλ. κράτος, ενώσεις κλπ)δεν περιμένω...ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καλα, μιλάμε για κιμπάρηδες εκεί στη ΝΟΜΟΣ! 80 ολόκληρες ώρες το χρόνο; 13 ολόκληρα λεπτά την ημέρα;!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Αν τελειώσουμε τις 60 ώρες τι γίνεται ; Πρόχειρα χρησιμοποίησα την ΝΟΜΟΣ 180 ώρες το 2012. Καμία αντίδραση ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζετε σ'αυτό το ιστολόγιο. Τηλεφωνήστε στη ΝΟΜΟΣ και διαμαρτυρηθείτε έντονα. Εάν τους ταράξουμε στα τηλέφωνα ίσως να κάνουν σκόντο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Γιούπι!!!! 20 ώρες επιπλέον. Τέτοια χαρά πώς θα την αντέξω.
  Γιά κλάψτε λίγο ακόμη μπας και μας δώσουν λίγο παραπάνω. Άμα ζητιανεύεις σωστά, κάτι γίνεται.
  Κάτι σε πληρωμένη δικαιοσύνη μου φέρνει, αλλά μάλλον κάνω λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αν συνεχίσει έτσι η ΝΟΜΟς, να διακόψουμε όλοι τη συνδρομή και να πάμε σε άλλη τράπεζα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μαζική διαγραφή όλων των δικαστών απο την ΝΟΜΟΣ και να εξεταστεί το ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός side που θα λειτουργούσε μεταξύ δικαστών και θα εδινε πληροφορίες και αποφάσεις, ή τουλάχιστον να αναζητήσουμε χρηματοδότες για την δημιουργία μιας νομικής βιβλιοθήκης απο Δικαστές, νομίζω οτι κάτι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Συγνώμη, αλλά η δικαιολογια ότι "δανειζουμε" τους κωδικους σε τρίτα προσωπα και έτσι ανεβαινει πολύ η χρηση της ΝΟΜΟΣ, δεν ειναι κατ' αρχην ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ και κατά δευτερον ΑΝΟΗΤΗ;
  Δεν θα μπορούσε να ελεγχεται η IP ωστε εστω, οταν ολη η χρηση γινεται απο τον ΙΔΙΟ υπολογιστη, να μην υπαρχει θεμα αυξησης της χρεωσης;
  Γιατι μας παραμυθιαζουν;
  Αυξηση ηθελαν να κανουν, οχι να "προστατευθούν" από δανεισμούς κωδικών.
  15 χρονια υπαρχει η ΝΟΜΟΣ, τώρα ανακαλυψαν οτι "δανειζονται" κωδικοι;
  Ας εκαναν μια αυξηση 50-60%, όχι αυτή η ανοησία.
  Το πιο εντυπωσιακό είναι, ότι η αλλαγή αυτή έγινε κατόπιν λεει συνεννόησης με τις Ενώσεις.
  Πόσα ακομη χτυπηματα θα δεχθούν οι Δικαστές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Διορθωθηκε λοιπον η διαφαινομενη αδικία.
  Ομως εχω μια απορια, τι αλλαζει τωρα;
  Τωρα δηλαδη ΔΕΝ θα μπορει να δανειζει καποιος τον κωδικο του, επειδη θα...εχει αλλαξει το password και επειδη...παρακαλούνται οι συναδελφοι να το φυλασσουν ως απορρητο;;;;;;;
  Και αν μολαταυτα καποιος εμφανισει χρηση π.χ. 300 ωρων, η ΝΟΜΟΣ θα δικαιουται να κανει διακοπη της συνδεσης;
  Γιατι ετσι οπως καταλαβα τα λεγομενα της ΝΟΜΟΣ, καθε χρηση ανω των 80 ωρων, "τεκμαιρεται" οτι γινεται κατοπιν δανεισμου κωδικου.
  Ιδωμεν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αν σταματούσαν οι δικαστές να στέλνουν αποφάσεις στην κατά τ' άλλα χρήσιμη ΝΟΜΟΣ, αναρωτιέμαι.... ποια θα ήταν τότε η πολιτική της? Απαράδεκτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"