Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης Αυγούστου 2013 — Iran Liquefied Natural Gas κατά Συμβουλίου

Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 29ης
Αυγούστου 2013 — Iran Liquefied Natural Gas κατά
Συμβουλίου
(Υπόθεση T-5/13 R)

(Ασφαλιστικά μέτρα — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολι­
τική ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν —
Δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Απαγό­
ρευση εκτελέσεως των εκκρεμών εμπορικών συμβάσεων
— Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Προδήλως απαράδε­
κτο της ενστάσεως ελλείψεως νομιμότητας επί της οποίας
στηρίζεται η αίτηση — Απαράδεκτο της αιτήσεως)
(2013/C 298/08)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Αιτούσα: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Τεχεράνη, Ιράν) (εκπρό­
σωποι: J. Grayston, solicitor, G. Pandey, P. Gjørtler και D. Rovet­
ta, δικηγόροι)
Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M.
Bishop και A. De Elera)
Αντικείμενο
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως, αφενός, της αποφάσεως
2012/635/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012,
για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιο­
ριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 282, σ. 58), και του εκτελε­
στικού κανονισμού (ΕΕ) 945/2012 του Συμβουλίου, της 15ης
Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)
267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ
L 282, σ. 16), στο μέτρο που με τις πράξεις αυτές περιελήφθη
το όνομα της αιτούσας στον κατάλογο των προσώπων και οντοτή­
των επί των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα, και, αφε­
τέρου, του άρθρου 1, σημείο 5, του κανονισμού (ΕΕ) 1263/2012
του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση
του κανονισμού 267/2012 (ΕΕ L 356, σ. 34), στο μέτρο που η
πράξη αυτή καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των συμβάσεων που
συνήψε η αιτούσα με εταίρους εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Διατακτικό
Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:
1) Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
2) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"