Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμού Ν.Σ.Κ. (2013)

14. 22-3-2015
- Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


13. 27-2-2014

ΦΕΚ Γ 222/2014 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ Ν.Σ.Κ. [Α.Υ.Ο. 158/15−5−2013 (ΦΕΚ Γ΄ 668)]


12. 07-2-2014


Πίνακας Επιτυχόντων στο διαγωνισμό Ν.Σ.Κ.: κλήρωση ισόβαθμων υποψηφίων

Υπάρχει συννημένο pdf. Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ


11. 29-1-2014


Μεταβολή προγράμματος προφορικών εξετάσεων Διαγωνισμού Ν.Σ.Κ.

Υπάρχει συννημένο pdf. Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ


10. 10-1-2014


Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων διαγωνισμού Ν.Σ.Κ.

Υπάρχει συννημένο pdf. Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ


9. 9-1-2014


Πίνακας επιτυχόντων στο προκριματικό στάδιο του διαγωνισμού Ν.Σ.Κ.
8. 8-11-2013


Χωροταξική κατανομή σε 3 αίθουσες των υποψηφίων του διαγωνισμού

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατένειμε χωροταξικά σε τρεις (3) αίθουσες ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/11/2013 για την πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 158/15-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Γ΄ 668) στο στάδιο της γραπτής δοκιμασίας, που θα λάβει χώρα στις 12,13 και 14 Νοεμβρίου 2013 στο κτήριο, όπου βρίσκονται οι Αίθουσες Διδασκαλίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οδό Ιπποκράτους 7, Αθήνα.


7. 6-11-2013


6. 6-11-2013

Πίνακας αποκλειομένων από το διαγωνισμό

Υπάρχει συννημένο pdf. Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ


5. 6-11-2013

Πίνακας υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό4. 18-10-2013


Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΕΙΓOYΣA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους του διαγωνισμού για την πλήρωση 15 κενών οργανικών θέσεων
Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο οποίος προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 158/15-5-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 36 § 2 εδ. γ' του νέου κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), που άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευσή του (ΦΕΚ Α' 208/27-9-2013), η μετάφραση εγγράφωv από δικηγόρο έχει πλήρη ισχύ εφόσοv συvοδεύεται από επικυρωμέvο αvτίγραφo του εγγράφου, που μεταφράστηκε, και ο δικηγόρος βεβαιώvει ότι έχει επαρκή yvώση της γλώσσας από και προς τηv οποία μετέφρασε.
Από τη Γραμματεία του Ν.Σ.Κ.

3. 14-10-2013


Ορισμός τωv μελώv της Επιτροπής του διαγωvισμού


Ορισμός τωv μελώv της Επιτροπής του διαγωvισμού για τηv πλήρωση κεvώv οργαvικώv θέσεωv Δοκίμωv Δικαστικώv Πληρεξουσίωv στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο οποίος προκηρύχθηκε με τηv υπ' αριθμ.158/15.5.2013 (Γ'668) απόφαση του Υπουργού Οικοvομικώv".

 αποφασίζουμε
Ορίζουμε τα μέλη της Ε
πιτροπής του διαγωνισμού για τη πλήρωση δέκα πέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως εξής:
1)    Ιωάννης Σακελλαρίου, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
με αναπληρωτή του τον Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ.
2)    Σπύρο Βλαχόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής του Εθνικού
Καποδιστριακού   Πανεπιστημίου   Αθηνών,   με   αναπληρωτή   του   τον   Γεώργιο
Γεραπετρίτη
, Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου Πανεπιστημίου.
3)     Παναγιώτη   Παναγιωτουνάκο,   Νομικό   Σύμβουλο   του   Κράτους,   με
αναπληρωτή του την Βασιλική Πανταζή, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' του ΝΣΚ Λαυρέντιος Παππάς, με αναπληρωτή του τον Δικαστικό Πληρεξούσιο Α' του ΝΣΚ Νικόλαο- Δημήτριο Πουλάκο του ΝΣΚ.

2. 28-8-2013


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 15 ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr) έχει αναρτηθεί σχέδιο αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πλήρωση είκοσι (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικότερα:
1.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι
δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού (12.11.2013) στην
Κεντρική   Υπηρεσία   του    Νομικού   Συμβουλίου   του    Κράτους,    (2ος   όροφος,   Γραφείο
Πρωτοκόλλου) την ως άνω αίτηση συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
μέσα σε ντοσιέ με έλασμα Α4 ( το α'φύλλο θα είναι λευκό διαφανές) με τη σειρά, που αναγράφονται στην
προκήρυξη με αρ. 158/15.05.2013 (Γ'668).
Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται:
-  είτε αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του
διαβατηρίου του,
-  είτε από αντιπρόσωπο του με σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
του,
-είτε ταχυδρομικώς με ταχυμεταφορά (courrier) με βέβαιη ημερομηνία παραλαβής από το Γραφείο Πρωτοκόλλου στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δ/νση: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γραφείο Πρωτοκόλλου), Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη Τ.Κ. 10678 Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς και επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου ή του Διαβατηρίου του.
2.   Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα υποβάλλονται πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα είτε
επικυρωμένα νομίμως. Αν προσκομίζεται έγγραφο αλλοδαπής αρχής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο και
επικυρωμένο νομίμως.

3.     Προαιρετικάοι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  προσκομίζουν και  σύντομο βιογραφικό τους
σημείωμα.


1. 13-7-2013

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους


http://www.nsk.gov.gr/webnsk/pdf.jsp?fileid=30793826


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            Αθήνα, 15 Μαίου 2013
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ                             Αριθμός αποφάσεως: 158
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλά κος
Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ
Τηλέφωνο: 210 3804971-213 21 21 782
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 68
Τ. Κ. 106 78 - ΑΟΗΝΑ
FAX: 210 3835012
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 28 παρ.1, 30, 31 και 32 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλϊου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ Α' 324),
β) των άρθρων 16 έως και 31 του π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλϊου του Κράτους» (ΦΕΚ Α' 214), όπως το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180).
2. Την απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.4/48/5779/23.4.2013 της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), με την οποία αποφασίζει και εγκρίνει την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).


3.  Το υπ' αριθμ. 2/12826/21.2.2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι η σχετική δαπάνη για
την πρόσληψη δεκαπέντε δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου  Οικονομικών  (  ΕΦ23-110,   ΚΑΕ  0261,   0262,0266  και
0269).
4.  Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών θέσεων Δοκίμων
Δικαστικών Αντιπροσώπων του Ν.Σ.Κ.,
5.  την υπ'αριθμ.πρωτ. 66174/15-5-2013 εισήγηση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ.
αποφασίζουμε
Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση δεκαπέντε (15) κενών οργανικών θέσεων Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Β. Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12-11-2013.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ( ισόγειο) και β) στο site του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους fhttp://www.nsk.gov.gr') με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί από την Επιτροπή διαγωνισμού.
Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. α. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003, όπως αντικαταστάθηκε εν τέλει με την παρ.4 του


άρθρου 24 του ν. 4002/22.8.2011, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26°) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α1 39). Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπει να υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού, και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού (άρθρο 30 παρ. 8 ν.3081/2002).
γ. Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ίδιου νόμου).
2. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γραμματεία) μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησης της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου ενδιαφερομένου, οφείλει να το αναφέρει στην αίτηση του προκειμένου να ληφθεί ειδική μέριμνα, αν συντρέχει λόγος, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα γεννήσεως.


γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά μητρώα των δημοτών προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προκύπτει το έτος γεννήσεως, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντος ως εν ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές. Προκειμένου περί Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.
ε. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α1 για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.
στ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. Ια της παρούσης.
ΔΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
ε. σταδία διαγωνισμού
Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό.
Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα στα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία.


Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσέλθει, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
Το   τελικό   στάδιο   περιλαμβάνει   προφορική   εξέταση,   σε   δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα θέματα της ύλης των μαθημάτων:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,
β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,
γ) Πολιτική Δικονομία,
δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου,
ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας και
στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως και δέκα πέντε (15). Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξετάσεως, δίνει μέσο όρο βαθμολογίας οκτώ (8), και σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6).
Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα καλυφθούν δεκαπέντε (15) κενές οργανικές θέσεις του Ν.Σ.Κ., για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον πίνακα αυτόν.
Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται λεπτομερώς στα άρθρα 16 έως και 31 του π.δ/τος 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού


Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α' 214), όπως το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4002/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ'), σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ22 σχόλια:

 1. η ποιο αθόρυβη προκήρυξη..κανείς δεν ήξερε τίποτα! όσοι έχουν το ψυχικό σθένος ας λάβουν μέρος στον διαβλητότατο διαγωνισμό..όπου η διαβλητότητα λαμβάνει χώρα και κατά την διόρθωση των γραπτών, κατά ομολογία των ίδιων των διορθωτών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. γιατι εχεις εσωτερικη πληροφόρηση για τη διαβλητότητα? τότε γιατι δεν είχες πληροφόρηση και για τη διενέργεια του διαγωνισμού αφού οι πηγές σου είναι τόσο έγκυρες? εδω έχουν βουήξει όλοι για τη διενέργεια του διαγωνισμού αν ήσουν τόσο σχετικός με τη νομική και τη δικηγορία θα είχες δει και τα φυλλάδια των φροντηστιρίων τοιχοκολημμένα στην Ευελπίδων και στο ιντερνετ.καληνυχτα κυριολεκτικα. ελπιζω να μην δίνεις για κανενα διαγωνισμό είσαι επικινδυνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από το περιεχόμενο του ανεπέρειστου καταγγελτικού σχολίου σου και μόνο αποδεικνύεται ότι δεν έχεις την ωριμότητα να γίνει μέλος του ΝΣΚ. Όποιοι αποτυγχάνουν ψάχνουν για φτηνές δικαιολογίες. Πάντα φταίει κάποιος άλλος. Και γιατί ρε φίλε/η, αν πιστεύεις ότι αδικήθηκες, δεν δημοσιεύεις το γραπτό σου σε ένα νομικό περιοδικό ή κάπου τέλος πάντων,ώστε να τους εξευτελίσεις τους διορθωτές ; Αυτούς που εξομολογήθηκαν τη διαβλητότητα του διαγωνισμού !!! (Έλεος). Ή γιατί δεν κάνεις μια αίτηση ακύρωσης ή μια μήνυση, ώστε να γίνουν κοινωνοί της σοφίας σου και της μεροληψίας των διορθωτών τα αρμόδια δικαστήρια ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τί εννοείς, συνάδελφε, κατά ομολογία των ίδιων των διορθωτών;
  Γενικά, πάντως, έχω ακούσει πολλές αντικρουόμενες απόψεις για τον προκείμενο διαγωνισμό και δεν είμαι σε θέση να βγάλω ασφαλές συμπέρασμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι πολύ εύκολο να χαρακτηρίζεται ένας διαγωνισμός διαβλητος ιδίως από αυτούς που απέτυχαν. Το αν είναι η όχι είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί γι αυτό και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε. Αν θέλουμε να γίνουμε σωστοί υπηρέτες του νόμου από οποιαδήποτε θέση οφείλουμε ούτε καν να σκεφτόμαστε διαβλητοτητες διότι έτσι σημαίνει ότι και οι ίδιοι μπορεί να πέσουμε κάποια στιγμή θύματα της σκέψης μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν χρειάζεται να ομολογήσουν τίποτα οι διορθωτές...εδώ το ομολογούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι και ήδη δικαστικοί αντιπρόσωποι του ΝΣΚ. Το δε αποτέλεσμα αυτής της διαβλητότητας φαίνεται εν συνεχεία στο νομικό επίπεδο και στις γνώσεις αυτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΤΗΣ 18-7-2013, 12:54 Π.Μ.: ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έχεις ακούσει αντικρουούμενες απόψεις και θες να βγάλεις και συμπέρασμα??? Μα καλά που ζεις εσύ??? Α ρε κατακαημένε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. προς τον ανώνυμο της 20-08-2013 που αναρωτιέται για τη σχεση των φροντιστηρίων με τους διαγωνισμούς. Όποια και η σχέση τους με την προαγωγή από τάξη σε τάξη στο σχολείο, με την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με τη λήψη πτυχίου του Πανεπιστημίου και με την είσοδο στο ΝΣΚ, Σχολή Δικαστών, Συμβολαιογράφους κ.λ.π. αναγκαίο κακό, που δυστυχώς από την εμπειρία μου στη Σχολή Δικαστών τους μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού επιτυχόντες που δεν πήγαμε σε κάποιο φροντιστήριο μας έβλεπαν με καχυποψία ενώ παράλληλα έπιναν νερό στο όνομα φροντιστών που πλήρωναν για τους μάθουν όσα τους δίδαξε το ίδιο το Πανεπιστήμιο με κορυφαίους καθηγητές δωρεάν. Δεν συντηρούν τους φροντιστές οι διαγωνσιμοί και οι εξεταστές αλλά όσοι σπεύδουν σε αυτούς ως σωτήρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προς τον ανώνυμο 31.8 - 12:24, ναι ψάχνω να βγάλω συμπέρασμα, που είναι το πρόβλημά σου; Διότι ακούω όλες τις απόψεις - πράγμα που προφανώς αποφεύγεις εσύ. Επίσης, ανταποδίδω τον όρο και αναρωτιέμαι πού εσύ ζεις, που το λιγότερο αγνοείς τα γένη των γραφόντων ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. το να παραδεχόμαστε το τι συμβαίνει γύρω μας τουλάχιστον βοηθάει να ξέρουμε που βρισκόμαστε.προσπαθούμε όλοι για κάτι καλύτερο, αλλά ας μην φοβόμαστε να παραδεχτούμε και την αλήθεια..αλήθεια πρώτη φορά ακούτε για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ότι είναι διαβλητός??πέσατε από τα σύννεφα, ε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δεν έχω σχέση με το διαγωνισμό ούτε είχα ποτέ. Διαβάζω τα σχόλια και ομολογώ ότι δε μου είναι αδιάφορα. Πολλάκις σχολιάζονται γεγονότα από υποψηφίους (και από επιτυχόντες) όπως το γεγονός ότι πέρισυ πχ δεν επέτρεψαν σε υποψηφίους να πάρουν τα θέματα των εξετάσεων, ότι δεν επιτρέπουν να δει κανείς το γραπτό του κλπ. Συνεπώς, πώς να αποδείξει κανείς το δίκιο του όταν δεν έχει πρόσβαση ούτε στο γραπτό του,,ούτε στα θέματα των εξετάσεων, πολλώ δε μάλλον στα γραπτά των άλλων υποψηφίων για να γίνουν οι αναγκαίες συγκρίσεις. Δε συμμερίζομαι τα σχόλια περί αποτυχόντων που τα λένε αυτά, διότι όπως προείπα αυτά τα λένε και επιτυχόντες των διαγωνισμών, και εξεταστές και και και...
  Αν ήθελε το υπουργείο να κλείσει τα στόματα, ξέρει πώς πρέπει να το κάνει. Δεν χρειάζεται και πολλή σοφία,,απλές διασφαλίσεις της διαδικασίας χρειάζονται.
  Θέλετε όμως κύριοι να κλείσουν τα στόματα? Ιδού το ερώτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. προς το φιλο/φιλη που δεν εχει σχεση με το διαγωνισμο αλλα ξερει κατα γραμμα οτι περυσι δε δοθηκαν γραπτα κλπ κλπ .Τα γραπτα μπορει να τα δει κσποιος κι αυτο το ξερω 1000%.Εχει τυχει μαλιστα να εξευτελιστουν ατομα που νομιζαν οτι ειχαν γραψει κι ειδαν πώς προεκυψε μεγαλοπρεπες τριαρι δικαιολογημενο...Μου κανει εντυπωση πώς ενω δεν εχεις σχεση με το διαγωνισμο ξερεις τοσες λεπτομερειες. Φυσικα και κανενας διαγωνισμος δεν ειναι αδιαβλητος 100%.Γιατι οι δικαστες αν εχουν το παιδι του Χαραλαμπου Αθανσιου λ.χ στα προφορικα δε θα το αντιμετωπισουν με διαφορετικο ματι;ας μην κρυβομαστε πισω απο το δαχτυλο μας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ως προς το φιλο που λεει οτι το νομικο επιπεδο των εισελθοντων στο ΝΣΚ φαινεται μετα την εισοδο τους , βουτα τη γλωσσα σου στο μυαλο πριν μιλησεις. Το ΝΣΚ ειναι ο μονος κλαδος στην κυριολεξια που ασχολειται με ολα τα δικαια δεν εχει κατευθυνση ποινικη πολιτικη διοικητικη κλπ. Ακομη κι ως δικηγορο ειναι φυσει αδυνατο να κατεχεις ολα τα δικαια γι αυτο κι εχουμε οινικολογους, αστικολογους κλπ. Ακομη κι αυτοι που ασκουν δικηγορια δεν αναλαμβανουν πασης φυσεως υποθεσεις. Ειναι λοιπον φυσει αδυνατο ναναι κανεις καλος σε ολα κι ως προς αυτο ισως θελε ιαναθεωρηση ο θεσμος του νσκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ο διαγωνισμός είναι απολύτως αξιοκρατικός μην ακούτε τι λένε ο ένας κι ο άλλος. Ο υπογράφων είμαι επιτυχών παλαιότερου διαγωνισμού χωρίς κανένα απολύτως μέσο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μακάρι να είναι αξιοκρατικός ο διαγωνισμός, όπως είπε ο Ανώνυμος στις 21-10-2013...πάντως η διάδοση τέτοιου είδους σχολίων μόνο ως ανασταλτικός παράγοντας λειτουργεί για τον κάθε υποψήφιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καμία πληροφορία για το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα του φετινού διαγωνισμού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Θέμα του φετινού διαγωνισμού στο ΝΣΚ στο Συνταγματικό Δίκαιο - Δοικητικό Δίκαιο - Διοικητική Δικονομία (κατά προσέγγιση, όπως το θυμάμαι):
  Σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ ψηφίζεται τροπολογία που χορηγεί σε ακίνητο του κέντρου της πόλης των Αθηνών άδεια δημιουργίας χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διοικητική πράξη. Οι περιβαλλοντολογικοί όροι έχουν εγκριθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με το αιτιολογικό της ανάγκης αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος του κέντρου.
  Οι περίοικοι θέλουν να προσφύγουν δικαστικά και αναζητούν ποια πράξη θα προσβάλλουν. Επειδή κυκλοφορούν φήμες ότι η ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι η σύζυγος του Υπουργού, οι περιοίκοι ζητούν από τον αρμόδιο δήμο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Υπουργού. Ο δήμαρχος αρνείται με το αιτιολογικό ότι πρόκειται για την ιδιωτική ζωή του Υπουργού. Η αντιπολίτευση καταθέτει στη Βουλή πρόταση μομφής κατά του συγκεκριμένου Υπουργού. Υπέρ της πρότασης ψηφίζουν 148 βουλευτές, κατά 149 βουλευτές και 3 βουλευτές απουσιάζουν.
  Σχολιάστε τα ζητήματα συνταγματικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας που ανακύπτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Τελευταίοι μείναμε..νομίζω θα βγουν αύριο..καλά αποτέλεσματα σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ξερει κανείς αν τα προφορικά θα πάνε μετά τα Χριστούγεννα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Στην εξέταση Αστικού - Εμπορικού Δικαίου κληρώθηκε θέμα Αστικού, το οποίο είχε πάνω - κάτω ως εξής:
  Ο Β, ιδιοκτήτης διαμερίσματος στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, προσλαμβάνει τον Γ, εργολάβο, για εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμά του.
  Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, από υπαιτιότητα του Γ, καταρρέει σκαλωσιά με ασβέστη, πέφτει στο κατάστημα ειδών ένδυσης της Α, που βρίσκεται στο ισόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, και καταστρέφει τη βιτρίνα του καταστήματος, ενώ τα ενδύματα της βιτρίνας γεμίζουν ασβέστη.
  Η Α ασκεί αγωγή κατά των Β και Γ ζητώντας αποζημίωση τόσο για τη βιτρίνα και τα ενδύματά της, όσο και για τη ζημία που υπέστη επειδή το κατάστημά της έμεινε κλειστό για κάποιους μήνες μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.
  Ο Β αρνείται την αγωγή, ισχυρίζεται ότι είχε συμφωνηθεί μεταξύ αυτού και του Γ αποκλειστική ευθύνη του Γ για ζημίες σε τρίτους και ότι αυτός πάντως μετά την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης είχε αναχωρήσει για το χωριό του.
  Ο Γ αρνείται την αγωγή και ζητά από την Α να του αποδώσει τα υπολείμματα της βιτρίνας και τα κατεστραμμένα ενδύματα.
  Σχολιάστε τις θέσεις της Α, του Β και του Γ.
  Υ.Γ.: Αν κάποιος θυμάται το αρκετά εκτενές και περίπλοκο θέμα της Πολιτικής Δικονομίας, ας το παραθέσει. Χρήσιμο θα ήταν επίσης να παρατεθούν και κάποιες πιθανές απαντήσεις για τα θέματα αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Όπως συμβαίνει σε κάθε κλάδο, έτσι και στο Ν.Σ.Κ. υπάρχουν μέλη λιγότερο ικανά και υπάρχουν και μέλη με μεγάλη νομική κατάρτιση, υψηλότατου επιπέδου, που, κατά τη γνώμη μου, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Όσο για το σχόλιο για το επίπεδο των μελών του Ν.Σ.Κ., ένα πράγμα έχω να πω. Ας είχε αυτός που το έκανε (το σχόλιο), τριάντα δικαστήρια, κάθε είδους, σε μία εβδομάδα, με παντελή έλλειψη συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλες τόσες αποφάσεις για άσκηση ενδίκου μέσου ή αποδοχή και να δούμε τι δικόγραφα θα έγραφε. Σε κάθε περίπτωση η προσωπική μου γνώμη και γνώση είναι ότι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν ενάντια στον υπερβολικό φόρτο εργασίας, στην απαίτηση της δουλειάς τους να αντιμετωπίσουν άμεσα εξειδικευμένα πράγματα, για τα οποία οι δικηγόροι κάνουν χρόνια ν΄αποκτήσουν την εμπειρία και τη γνώση και στο θηρίο της γραφειοκρατίας του Δημοσίου. Όσο για το διαγωνισμό, αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτός που είναι πολύ καλά διαβασμένος, εκτός απροόπτου, δηλαδή ατυχίας-κακιάς στιγμής, θα πετύχει και όλα τ΄ άλλα είναι απλές θεωρίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"