Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων. (15-7-2014)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 409/2014 

Αριθμ. 53322
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική επί−
λυση ιδιωτικών διαφορών...Σχεδιασμός και εφαρμογή
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
62 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλημα−
τικές δραστηριότητες ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173
Α΄) και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας
για τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπι−
ση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των
ανηλίκων» (ΦΕΚ 111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα−Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 16 Α΄).
β) του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανι−
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ−
γών» (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/83 «Πρόσληψη στο Δη−
μόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6 Α΄).
2. Το αριθμ. 23/16−6−2014 έγγραφο της Εταιρείας Προ−
στασίας Ανηλίκων Χανίων.
3. Την με αριθμ. 100993/5−12−2013 (ΦΕΚ 627/Υ.Ο.Δ.Δ./
16−12−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων με θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χανίων».
4. Την με αριθμ. 56568/2004 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα ... κ.λπ.» (ΦΕΚ 842
Β΄), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 100993/5−12−2013 (ΦΕΚ
627/Υ.Ο.Δ.Δ./16−12−2013), και ορίζουμε τους κάτωθι:
α) Αικατερίνη Πολυχρονάκη του Εμμανουήλ, Ψυχίατρο,
με Α.Δ.Τ. ΑΙ 469006, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάστα−
ση του Αριστείδη Στουρνάρα του Ιωάννη, Ψυχίατρου
Παιδιών και Εφήβων, λόγω παραίτησης και
β) Αδαμαντία Καστρινάκη του Θρασύβουλου, Κοινωνι−
κή Λειτουργό, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 471127, ως αναπληρωματικό
μέλος της Αλεξάνδρας Μαυρομάτη του Γεωργίου, σε
αντικατάσταση της Σοφίας Φαλιέρου του Στυλιανού,
Κοινωνικής Λειτουργού, λόγω παραίτησης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 100993/5−12−2013
(ΦΕΚ 627/Υ.Ο.Δ.Δ./16−12−2013) απόφασή μας, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

2 σχόλια:

  1. Δυστυχώς μετά την αντικατάσταση του δικαστή κ. Ευαγγελάτου, η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων υπολειτουργεί κι ένας-ένας παραιτούνται... Ο τελευταιος ας κλείσει την πόρτα. Κρίμα για τα Χανιά μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ουδείς αναντικατάστατος. Ας δοκιμαστούν κι άλλα πρόσωπα. Μπορεί να είναι και καλύτερα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"