Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Κατάρτιση των πολιτικών και ποινικών τμημάτων του Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος 2014−2015

ΦΕΚ B 2007/2014 

Αριθμ. απόφ. 16/2014


Κατάρτιση των πολιτικών και ποινικών τμημάτων του
Αρείου Πάγου για το δικαστικό έτος 2014−2015.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Σε συμβούλιο)

Σήμερα 26 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄
στο Κατάστημα του Αρείου Πάγου και στην αίθουσα
διασκέψεων της Ολομέλειας (γρ. 205 του 2ου ορόφου)
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 90 του Συντάγ−
ματος και 23 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, (κυρωτικός νόμος
1756/1988, όπως ισχύει σήμερα), Ολομέλεια σε συμβού−
λιο, στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Μιχαήλ Θεοχαρίδης,
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 2) Αθανάσιος Κουτρομά−
νος – Εισηγητής, 3) Γεώργιος Χρυσικός, 4) Βασίλειος
Λυκούδης, 5) Γεώργιος Γιαννούλης, 6) Ιωάννης Σίδερης,
7) Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, 8) Νικόλαος Λεοντής, 9)
Σπυρίδων Μιτσιάλης, Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου,
10) Βιολέττα Κυτέα, 11) Γεώργιος Γεωργέλλης, 12) Πανα−
γιώτης Ρουμπής, 13) Ανδρέας Δουλγεράκης, 14) Κωνστα−
ντίνος Φράγκος, 15) Νικόλαος Πάσσος, 16) Δημητρούλα
Υφαντή, 17) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 18) Χρυσόστομος
Ευαγγέλου, 19) Δημήτριος Κράνης, 20) Χριστόφορος
Κοσμίδης, 21) Ανδρέας Ξένος, 22) Ευφημία Λαμπροπού−
λου, 23) Δημήτριος Κόμης, 24) Βασίλειος Λαμπρόπουλος,
25) Αντώνιος Ζευγώλης, 26) Ερωτόκριτος Καλούδης,
27) Γεράσιμος Φουρλάνος, 28) Αργύριος Σταυράκης,
29) Ιωάννα Πετροπούλου, 30) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου−
Πετρουλάκη, 31) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 32) Γεώργιος
Σακκάς, 33) Μαρία Βασιλάκη, 34) Ιωάννης Χαμηλοθώρης,
35) Χρυσούλα Παρασκευά, 36) Μαρία Γαλάνη−Λεοναρ−
δοπούλου, 37) Μιχαήλ Αυγουλέας, 38) Βασίλειος Καπε−
λούζος, 39) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης, 40) Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης, 41) Πάνος Πετρόπουλος, 42) Αγγελική
Αλειφεροπούλου, 43) Μαρία Βαρελά, 44) Γεώργιος Κο−
ντός, 45) Ασπασία Μαγιάκου, 46) Αριστείδης Πελεκάνος,
47) Βασίλειος Πέππας, 48) Χαράλαμπος Καλαματιανός,
49) Γεώργιος Λέκκας, 50) Δημήτριος−Στέφανος Βόσκας,
51) Μαρία Χυτήρογλου, 52) Ειρήνη Καλού, 53) Δημή−
τριος Χονδρογιάννης και 54) Αρτεμισία Παναγιώτου,
Αρεοπαγίτες.Κωλύονται και δεν παρέστησαν οι λοιποί
Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγίτες.
Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αναστάσιος Κανελλόπουλος ως νόμιμος κατά σειρά αρ−
χαιότητας αναπληρωτής της κωλυομένης Εισαγγελέως
του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη και η Γραμ−
ματέας της Ολομελείας Μάρθα Ψαραύτη, Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.
Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος γνωστο−
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας ότι στον Άρειο Πάγο
υπηρετούν, εκτός από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,
10 Αντιπρόεδροι και 60 Αρεοπαγίτες.
Κατόπιν, μετά από εντολή του Προέδρου, η Γραμ−
ματέας της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των
υπηρετούντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και
Αρεοπαγιτών, όπου διαπιστώθηκε ότι από τους 71 υπη−
ρετούντες Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι
στην αρχή της παρούσας πενήντα τέσσερις (54), δηλαδή
είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της, άρα
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (άρθρο
14 παρ. 5, εδ. α΄ του Ν. 1756/1988, όπως αυτό αντικ. από
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ−
νεδρίασηςΗ Ολομέλεια, σε Συμβούλιο, ασχολήθηκε με
την κατάρτιση των τμημάτων, με κατανομή σε αυτά
των μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος
2014− 2015.
Ο Εισηγητής – Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αθα−
νάσιος Κουτρομάνος, πρότεινε όσα αναφέρονται στο
διατακτικό.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος
Κανελλόπουλος, πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση
του Εισηγητή και αποχώρησε (άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ΄
του Ν. 1756/1988, όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 1 του
Ν. 3388/2005).
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ.ν. 1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 3346/2005 «Με απόφαση της Ολομέλειας, σε συμ−
βούλιο, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως, γίνεται η σύνθεση των τμημάτων, με κατανομή σε
αυτά των μελών του Αρείου Πάγου. Για την κατανομή
λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των Αντιπροέδρων
και των Αρεοπαγιτών, όπως και η αρχαιότητά τους, προ−
κειμένου να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και αρχαιότεροι
Αρεοπαγίτες. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται
για κάθε τμήμα και αναπληρωτές Αρεοπαγίτες που
υπηρετούν σε άλλα τμήματα. Ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου μπορεί κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους
να συμπληρώνει τη σύνθεση ορισμένων τμημάτων από
άλλα τμήματα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικές
υπηρεσιακές ανάγκες. Η πράξη αυτή του Προέδρου έχει
προσωρινή ισχύ μέχρι να ληφθεί σχετική απόφαση από
την Ολομέλεια, η οποία πρέπει να συγκληθεί προς τούτο
μέσα σε τριάντα ημέρες και η απόφαση να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως,
κατόπιν της από 13−6−2014 έγγραφης πρόσκλησης του
Προέδρου του Αρείου Πάγου, προς τους υπηρετούντες
στον Άρειο Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 14
παρ. 2 εδ. α΄ Ν. 1756/1988, όπως αντικ. από το άρθρο
3 παρ. 1 του Ν. 1868/1989), προκειμένου να αποφασίσει
για την κατάρτιση των τμημάτων για το δικαστικό έτος
2014 − 2015, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου
Πάγου. Η σύνθεση των κατωτέρω τμημάτων θα συμπλη−
ρωθεί με τους ήδη υπηρετούντες Αντιπροέδρους και
τους Αντιπροέδρους, που θα προαχθούν για την κάλυ−
ψη των κενών οργανικών θέσεων. Εξουσιοδοτεί δε τον
Πρόεδρο να τοποθετήσει αυτούς στα τμήματα και να
προβεί στις αναγκαίες μετακινήσεις των Αρεοπαγιτών,
εάν παραστεί ανάγκη.
Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια, αφού άκουσε τον Ει−
σηγητή−Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Αθανάσιο
Κουτρομάνο και έλαβε υπόψη τις προτιμήσεις των
Αντιπροέδρων και των Αρεοπαγιτών, όπως και την αρ−
χαιότητά τους, ώστε να υπηρετούν σε κάθε τμήμα και
αρχαιότεροι Αρεοπαγίτες, αλλά και τις εν γένει υπηρε−
σιακές ανάγκες, έκρινε ομόφωνα, ότι η κατάρτιση των
τμημάτων, με κατανομή σε αυτά των μελών του Αρείου
Πάγου, για το δικαστικό έτος 2014−2015, πρέπει να αυτή
που αναφέρεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Καταρτίζει τα τμήματα, με κατανομή σε αυτά των
μελών του Αρείου Πάγου, για το δικαστικό έτος 2014−
2015, ως εξής:
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Γεώργιος Χρυσικός και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι
οι: 1) Γεώργιος Γεωργέλλης, 2) Αντώνιος Ζευγώλης,
3) Γεώργιος Λέκκας, 4) Πηνελόπη Ζωντανού, 5) Αθανά−
σιος Καγκάνης, 6) Χαράλαμπος Μαχαίρας, 7) Αλτάνα
Κοκκοβού, 8) Δημήτριος Γεώργας και 9) Ιωάννης Μαγ−
γίνας, ως μέλη του.
Α΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο
Αθανάσιος Κουτρομάνος και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι
οι: 1) Χρυσόστομος Ευαγγέλου, 2) Κωνσταντίνος Τσόλας,
3) Ευφημία Λαμπροπούλου, 4) Γεράσιμος Φουρλάνος,
5) Εμμανουήλ Κλαδογένης, 6) Ιωσήφ Τσαλαγανίδης,
7) Γεώργιος Κοντός, 8) Βασίλειος Πέππας και 9) Δημή−
τριος−Στέφανος Βόσκας, ως μέλη του.
Β΄1 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεο−
παγίτες, ήτοι οι: 1) Ανδρέας Δουλγεράκης, 2) Νικόλαος
Πάσσος, 3) Μιχαήλ Αυγουλέας, 4) Χρήστος Βρυνιώτης
και 5) Γεώργιος Αναστασάκος, ως μέλη του.
Β΄2 ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο
Γεώργιος Γιαννούλης και πέντε (5) Αρεοπαγίτες, ήτοι
οι: 1) Χριστόφορος Κοσμίδης, 2) Δημήτριος Κόμης, 3)
Ασπασία Καρέλλου, 4) Απόστολος Παπαγεωργίου και
5) Παναγιώτης Κατσιρούμπας, ως μέλη του.
Γ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι
ο Ιωάννης Σίδερης, και επτά (7) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:
1) Νικόλαος Μπιχάκης, 2) Ερωτόκριτος Καλούδης, 3) Αρ−
γύριος Σταυράκης, 4) Ελένη Διονυσοπούλου, 5) Ευγενία
Προγάκη, 6) Μαρία Βαρελά και 7) Ασπασία Μαγιάκου,
ως μέλη του.
Δ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι ο
Νικόλαος Λεοντής, και εννέα (9) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι:
1) Βασιλική Θάνου−Χριστοφίλου, 2) Δημητρούλα Υφαντή,
3) Γεώργιος Σακκάς, 4) Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης,
5) Χαράλαμπος Καλαματιανός, 6) Μαρία Χυτήρογλου,
7) Ειρήνη Καλού, 8) Σοφία Ντάντου και 9) Δημήτριος
Τζιούβας, ως μέλη του.
ΠΟΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Ε΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόεδρος, ήτοι η
Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, και πέντε (5) Αρεοπαγίτες,
ήτοι οι: 1) Βιολέττα Κυτέα, 2) Αικατερίνη Βασιλακοπού−
λου – Κατσαβριά, 3) Αγγελική Αλειφεροπούλου, 4) Αρι−
στείδης Πελεκάνος και 5) Δημήτριος Χονδρογιάννης,
ως μέλη του.
ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας
από τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του
Αρείου Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε
(5) Αρεοπαγίτες, ήτοι οι: 1) Μαρία Βασιλάκη, 2) Χρυσού−
λα Παρασκευά, 3) Μαρία Γαλάνη − Λεοναρδοπούλου,
4) Πάνος Πετρόπουλος και 5) Αρτεμισία Παναγιώτου,
ως μέλη του.
Ζ΄ ΤΜΗΜΑ: Στο τμήμα αυτό θα υπηρετήσουν ένας από
τους προαχθησομένους σε Αντιπροέδρους του Αρείου
Πάγου Αρεοπαγίτης, ως πρόεδρος, και πέντε (5) Αρεο−
παγίτες, ήτοι οι: 1) Παναγιώτης Ρουμπής, 2) Κωνσταντί−
νος Φράγκος, 3) Ιωάννης Γιαννακόπουλος, 4) Ανδρέας
Ξένος και 5) Βασίλειος Καπελούζος, ως μέλη του.
Περαιτέρω, αποφασίσθηκε, ομόφωνα, ότι ως αναπλη−
ρωτές Αρεοπαγίτες για κάθε τμήμα θα καλούνται οι
εξής:
1. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Α΄2 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Α΄1
τμήματος και αντίστροφα.
2. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Β΄1 τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Β΄2
τμήματος και αντίστροφα.
3. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες του
Δ΄ τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης του Γ΄
τμήματος και αντίστροφα.
4. Οι τρεις μη κωλυόμενοι νεότεροι Αρεοπαγίτες εκά−
στου ποινικού τμήματος ως αναπληρωτές της σύνθεσης
των άλλων ποινικών τμημάτων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα στις
26 Ιουνίου 2014.
Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"