Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012

ΦΕΚ A 145/2014 

Ν. 4272/2014


Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών-µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση - Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις

Τροποποιούνται μεταξύ άλλων


1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002)

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.


2. ν, 3305/2005 

Ποινικές κυρώσεις

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3305/2005 αντικαθίστα-
ται ως εξής:
«2. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 πωλεί ή αγο-
ράζει ή προσφέρει προς πώληση ή αγορά γενετικό υλικό
ή γονιµοποιηµένα ωάρια ή υλικό προερχόµενο από γονι-
µοποιηµένα ωάρια ή µεσολαβεί στην πώληση ή αγορά
των ανωτέρω ή αποκρύπτει ή παραποιεί στοιχεία του ια-
τρικού φακέλου µε σκοπό την πώληση γενετικού υλικού
ή γονιµοποιηµένων ωαρίων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκι-
σης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν όµως ο υπαίτιος δια-
πράττει τις ως άνω πράξεις κατ’ επάγγελµα ή κατά συνή-
θεια, τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα (10) ε-
τών.»


3. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4178 (ΦΕΚ Α' 174/08/08/2013)
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.


4. ΝΟΜΟΣ 3601 της 5/10 Ιουλ. 1928              
   Περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων.

5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075                   (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012)
 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίαςστην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

6. Ν 2071/1992: ;Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας

7. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3984   (ΦΕΚ Α 150 27.6.2011) 
 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις

8. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4182 (ΦΕΚ Α 185/ 10.9.2013) 
 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

 9ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238/94 
Κύρωση του Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήματος. (ΦΕΚ Α'151)   

«Εξαιρετικά για το φόρο που αναλογεί, σύµφωνα µε
το εδάφιο 1, στο οικονοµικό έτος 2014, η πρώτη δόση
καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2014. Αν το συνολικό
ποσό της οφειλής, κατά το ίδιο οικονοµικό έτος, σύµφω-
να µε όσα ορίζονται στο εδάφιο 4, είναι µέχρι το ποσό
των τριακοσίων (300) ευρώ, αυτό καταβάλλεται έως την
29η Αυγούστου 2014.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"