Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΦΕΚ Διορισμού Προέδρου Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2017

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2017 


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 47908

Διορισμός Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμη-
σης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημα-
τικές δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης
της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περι-
ουσιακής Κατάστασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3932/2011 (Α’ 49).
2. Την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβου-
λίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αριθμό 44/
2.5.2017.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
7Γ του ν. 3691/2008 που προστέθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 3932/2011, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, ως Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότη-
τες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγ-
χου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την Άννα
Ζαΐρη του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 619089), Αντεισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, με πλήρη απασχόληση, για ένα (1) έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"