Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΦΕΚ Γ 637/20183 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
49, 50, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστη-
ρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτι-
κός νόμος 1756/1988 Α'35), όπως αυτά ισχύουν, και τις
με αριθμούς 47, 48, 50, 51 και 52/22.03.2018 αποφάσεις
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης:

Α. Μετατίθενται, αμοιβαία, κατόπιν αιτήσεων τους:
α) ο Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Δημητριάδης του Κωνσταντίνου, και η Ειρηνοδίκης Δ'
τάξης και ήδη Γ΄ τάξης Σερρών, Κωνσταντίνα Βέργου
του Λεωνίδα και β) οι δόκιμες Ειρηνοδίκες Δ' τάξης και
ήδη Ειρηνοδίκες Δ' τάξης Νέας Ιωνίας, Ελένη Νταλαμανή
του Νικολάου, και Περιστερίου, Αικατερίνη Κοσκινά του
Παναγιώτη.
Β. Αποσπώνται, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, για
έξι (6) μήνες και με δαπάνες του δημοσίου: α) η Ειρη-
νοδίκης Α' τάξης Καρδίτσας, Παρασκευή Βότσιου του
Στυλιανού, στο Ειρηνοδικείο Βόλου (Αριθμ. απόφ. Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
37845/24.05.2018), β) ο Ειρηνοδίκης Α' τάξης Λαγκαδά,
Ηλίας Παπαδόπουλος του Ελευθερίου, στο Ειρηνοδικείο
Βόλου και γ) ο Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Δράμας, Θωμάς
Δορλής του Κωνσταντίνου, στο Ειρηνοδικείο Καβάλας
(Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: 34256/15.05.2018).
Γ. Αποσπάται, με αίτηση της, για έξι (6) μήνες η δόκι-
μη Ειρηνοδίκης Δ' τάξης και ήδη Ειρηνοδίκης Δ' τάξης
Μήλου, Άννα-Ιωάννα Οικονομίδου του Ευαγγέλου, στο
Ειρηνοδικείο Τήνου.
Με προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαΐου 2018, που εκ-
δόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α'35), τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου
2 του ν.4336/2015 (Α'94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός επικράτειας», όπως ισχύουν, το π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 210) και τις αποφάσεις του Ανώτατου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης με αριθμούς 34, 35, 36, 37, 38, 40 και 41/2018:
Α. Ανακαλείται το από 19 Μαρτίου 2018 προεδρικό διά-
ταγμα «Ανάκληση απόσπασης και απόσπαση δικαστικών
λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων»
(Γ΄380), κατά το μέρος που αφορά α) την απόσπαση της
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Μαρίας Κά-
ψου του Δημητρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάν-
θης, για έξι (6) μήνες, β) την απόσπαση της Αντεισαγγελέα
Πρωτοδικών Θεσπρωτίας Βασιλικής Τζαλακώστα του Λά-
μπρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, για έξι (6)
μήνες, γ) την απόσπαση της Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών
Καρδίτσας Αικατερίνης Μητροφάνη-Λύρα του Νικολάου
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, για έξι (6) μήνες.
Β. Τροποποιείται το από 19 Μαρτίου 2018 προεδρικό
διάταγμα «Ανάκληση απόσπασης και απόσπαση δικαστι-
κών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρί-
ων» (Γ΄380), κατά το μέρος που αφορά την απόσπαση
του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης Ιωάννη Μη-
τσιόπουλου του Θωμά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Ορεστιάδας, για έξι (6) μήνες, περιορίζοντας το χρόνο
απόσπασης του έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Γ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτα-
νίας, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Νικόλαος Ορ-
νεράκης του Δημητρίου, έως 15-9-2018. (Αριθμ. απόφ.
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 26855/8-5-2018, ΑΔΑ:
ΩΘΛ9Ω-Χ4Δ).
Δ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, η
Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Θεοδούλη
Επιγαρίδου του Λάζαρου, για έξι (6) μήνες, (Αριθμ. απόφ.
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Δι-
αχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 37847/24-5-2018, ΑΔΑ:
9ΚΙΤΩ-0ΕΛ).
Ε. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας,
η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Σερρών Ολυμπία Ανα-
γνωστοπούλου του Γεωργίου, για έξι (6) μήνες, (Αριθμ.
απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 26856/11-5-2018,
ΑΔΑ: 66ΖΒΩ-ΧΘΕ).
ΣΤ. Αποσπάται, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας,
η Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Καρδίτσας Αγορή Πα-
πακώστα του Κωνσταντίνου, για έξι (6) μήνες, (Αριθμ.
απόφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 26857/11-5-2018,
ΑΔΑ:6Κ35Ω-ΧΓΒ).
Ζ. Αποσπάται, στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, ο Πρωτο-
δίκης Καβάλας Δημήτριος Βογιατζής του Αγγέλου, για
έξι (6) μήνες.
Η. Αποσπάται, με αίτηση της, στο Πρωτοδικείο Σερ-
ρών, η Πρωτοδίκης Αθηνών Σωτηρία Ψυράκη του Γε-
ωργίου, για έξι (6) μήνες.
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"