Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

N. 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

ΦΕΚ A 104/2018 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548/2018
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών.Άρθρο 188
Παραπομπές
Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργού-
νται δυνάμει του άρθρου 189, με την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέ-
ρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Αντίστοιχα, όπου στο ν. 3156/2003 γίνεται αναφορά σε
«ομολογιακό δάνειο του νόμου αυτού» νοείται ομολο-
γιακό δάνειο του παρόντος νόμου.

Άρθρο 189
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ-
γούνται:
α) τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/
1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
β) το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Α΄ 173),
γ) τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 12 του ν. 3156/2003
(Α΄ 157), με εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 2
και τα λοιπά άρθρα του νόμου που παραμένουν σε ισχύ,
δ) το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 876/
1979 (Α΄ 48),
ε) το π.δ. 30/1988 (Α΄ 13).

Άρθρο 190

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"