Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 243/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 243/2020 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 17693
Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄164), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 7/2020 έκθεση πρακτικών και απόφα-
ση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής
Δικαιοσύνης.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τοποθετούμε Γενικό Διευθυντή στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών τον Δημήτριο Εμμανουηλίδη του
Αριστείδη (ΑΔΤ ΑΖ 507515), Σύμβουλο της Επικρατείας,
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για το υπόλοιπο
της θητείας του Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ
ΑΕ 153027), Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, που είχε τοποθετηθεί στην εν λόγω θέση με την με
αριθμ. 50651/2.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ 430/5.7.2019) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και ο οποίος παραιτήθηκε
(αποδοχή παραίτησης - ΥΟΔΔ 121/19.2.2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ