Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

ΓΔΕΕ: Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα


 
(2020/C 114/02)
Στις 11 Μαρτίου 2020 το Γενικό Δικαστήριο, συγκείμενο από 50 δικαστές, αποφάσισε, λόγω της απαλλαγής της δικαστή I. Labucka από τα καθήκοντά της, την οποία χορήγησε το Δικαστήριο από τις 25 Φεβρουαρίου 2020, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου υποβληθείσας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, να τροποποιήσει την απόφαση της 30ής Σεπτεμβρίου 2019 περί συγκροτήσεως των τμημάτων (1), όπως τροποποιήθηκε (2), και την απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2019 περί τοποθετήσεως των δικαστών στα τμήματα (3), όπως τροποποιήθηκε (4), για την περίοδο από 11 Μαρτίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2022, και να τοποθετήσει τους δικαστές στα τμήματα ως ακολούθως:
Πρώτο πενταμελές τμήμα:

H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος, M. Jaeger, N. Półtorak, O. Porchia και M. Stancu, δικαστές.
Πρώτο τριμελές τμήμα:
H. Kanninen, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: M. Jaeger και N. Półtorak, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: M. Jaeger και O. Porchia, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: M. Jaeger και M. Stancu, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: N. Półtorak και O. Porchia, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: N. Półtorak και M. Stancu, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: O. Porchia και M. Stancu, δικαστές.
Δεύτερο πενταμελές τμήμα:
V. Tomljenović, πρόεδρος τμήματος, F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm και G. Steinfatt, δικαστές.
Δεύτερο τριμελές τμήμα:
V. Tomljenović, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: F. Schalin και P. Škvařilová-Pelzl, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: F. Schalin και I. Nõmm, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: P. Škvařilová-Pelzl και I. Nõmm, δικαστές.
Τρίτο πενταμελές τμήμα:
A. M. Collins, πρόεδρος τμήματος, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere και G. Steinfatt, δικαστές.
Τρίτο τριμελές τμήμα:
A. M. Collins, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: V. Kreuschitz και Z. Csehi, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: V. Kreuschitz και G. De Baere, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: V. Kreuschitz και G. Steinfatt, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: Z. Csehi και G. De Baere, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: Z. Csehi και G. Steinfatt, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: G. De Baere και G. Steinfatt, δικαστές.
Τέταρτο πενταμελές τμήμα:
S. Gervasoni, πρόεδρος τμήματος, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές.
Τέταρτο τριμελές τμήμα:
S. Gervasoni, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: L. Madise και P. Nihoul, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: L. Madise και R. Frendo, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: L. Madise και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: P. Nihoul και R. Frendo, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: P. Nihoul και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: R. Frendo και J. Martín y Pérez de Nanclares, δικαστές.
Πέμπτο πενταμελές τμήμα:
D. Spielmann, πρόεδρος τμήματος, U. Öberg, O. Spineanu-Matei, R. Mastroianni και R. Norkus, δικαστές.
Πέμπτο τριμελές τμήμα:
D. Spielmann, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: U. Öberg και O. Spineanu-Matei, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: Öberg και R. Mastroianni, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: O. Spineanu-Matei και R. Mastroianni, δικαστές.
Έκτο πενταμελές τμήμα:
Α. Μαρκουλλή, πρόεδρος τμήματος, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, Κ. Ηλιόπουλος και R. Norkus, δικαστές.
Έκτο τριμελές τμήμα:
Α. Μαρκουλλή, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: S. Frimodt Nielsen και J. Schwarcz, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: S. Frimodt Nielsen και Κ. Ηλιόπουλος, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: S. Frimodt Nielsen και R. Norkus, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: J. Schwarcz και Κ. Ηλιόπουλος, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: J. Schwarcz και R. Norkus, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: Κ. Ηλιόπουλος και R. Norkus, δικαστές.
Έβδομο πενταμελές τμήμα:
R. da Silva Passos, πρόεδρος τμήματος, V. Valančius, I. Reine, L. Truchot και M. Sampol Pucurull, δικαστές.
Έβδομο τριμελές τμήμα:
R. da Silva Passos, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: V. Valančius και I. Reine, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: V. Valančius και L. Truchot, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: V. Valančius και M. Sampol Pucurull, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: I. Reine και L. Truchot, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: I. Reine και M. Sampol Pucurull, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: L. Truchot και M. Sampol Pucurull, δικαστές.
Όγδοο πενταμελές τμήμα:
J. Svenningsen, πρόεδρος τμήματος, R. Barents, C. Mac Eochaidh, T. R. Pynnä και J. Laitenberger, δικαστές.
Όγδοο τριμελές τμήμα:
J. Svenningsen, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: R. Barents και C. Mac Eochaidh, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: R. Barents και T. R. Pynnä, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: R. Barents και J. Laitenberger, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: C. Mac Eochaidh και T. R. Pynnä, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: C. Mac Eochaidh και J. Laitenberger, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: T. R. Pynnä και J. Laitenberger, δικαστές.
Ένατο πενταμελές τμήμα:
M. J. Costeira, πρόεδρος τμήματος, Δ. Γρατσίας, M. Kancheva, B. Berke και T. Perišin, δικαστές.
Ένατο τριμελές τμήμα:
M. J. Costeira, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: Δ. Γρατσίας και M. Kancheva, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: Δ. Γρατσίας και B. Berke, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: Δ. Γρατσίας και T. Perišin, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: M. Kancheva και B. Berke, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: M. Kancheva και T. Perišin, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: B. Berke και T. Perišin, δικαστές.
Δέκατο πενταμελές τμήμα:
A. Kornezov, πρόεδρος τμήματος, E. Buttigieg, J. M. Passer, K. Kowalik-Bańczyk και G. Hesse, δικαστές.
Δέκατο τριμελές τμήμα:
A. Kornezov, πρόεδρος τμήματος·
Δικαστικός σχηματισμός Α: E. Buttigieg και J. M. Passer, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Β: E. Buttigieg και K. Kowalik-Bańczyk, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Γ: E. Buttigieg και G. Hesse, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Δ: J. M. Passer και K. Kowalik-Bańczyk, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός Ε: J. M. Passer και G. Hesse, δικαστές·
Δικαστικός σχηματισμός ΣΤ: K. Kowalik-Bańczyk και G. Hesse, δικαστές.
Στο δεύτερο τμήμα, συγκροτούμενο από τέσσερις δικαστές, προστίθεται ένας πέμπτος δικαστής από το τρίτο τμήμα. Στο πέμπτο τμήμα, συγκροτούμενο από τέσσερις δικαστές, προστίθεται ένας πέμπτος δικαστής από το έκτο τμήμα. Ο πέμπτος δικαστής ορίζεται με βάση την αντίστροφη σειρά από αυτήν που προβλέπει το άρθρο 8 του Κανονισμού Διαδικασίας για την περίοδο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.
Το Γενικό Δικαστήριο επιβεβαιώνει την απόφασή του της 4ης Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία στο πρώτο, στο τέταρτο, στο έβδομο και στο όγδοο τμήμα ανατίθενται οι υποθέσεις που εισάγονται δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ και, κατά περίπτωση, του άρθρου 50α του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο, στο έκτο, στο ένατο και στο δέκατο τμήμα ανατίθενται οι υποθέσεις σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τις οποίες αφορά ο τέταρτος τίτλος του Κανονισμού Διαδικασίας.
Επιβεβαιώνει επίσης ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν τοποθετούνται μονίμως σε κανένα τμήμα.
Αποφασίζει επιπλέον ότι:
κάθε δικαστικό έτος, ο Αντιπρόεδρος μετέχει σε καθένα από τα δέκα πενταμελή τμήματα, σε μία υπόθεση ανά τμήμα με την ακόλουθη σειρά:
στην πρώτη υπόθεση που παραπέμπεται, με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, σε πενταμελή δικαστικό σχηματισμό του πρώτου τμήματος, του δευτέρου τμήματος, του τρίτου τμήματος, του τετάρτου τμήματος και του πέμπτου τμήματος,
στην τρίτη υπόθεση που παραπέμπεται, με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, σε πενταμελή σχηματισμό του έκτου τμήματος, του εβδόμου τμήματος, του ογδόου τμήματος, του ενάτου τμήματος και του δεκάτου τμήματος.
Όταν το τμήμα στο οποίο αποφασίζεται να μετάσχει ο Αντιπρόεδρος αποτελείται:
από πέντε δικαστές, ο πενταμελής σχηματισμός απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο, τους δικαστές του αρχικώς επιληφθέντος τριμελούς τμήματος, καθώς και από έναν από τους λοιπούς δικαστές του σχετικού τμήματος, ο οποίος ορίζεται με βάση την αντίστροφη σειρά από αυτήν που προβλέπει το άρθρο 8 του Κανονισμού Διαδικασίας,
από τέσσερις δικαστές, ο πενταμελής σχηματισμός απαρτίζεται από τον Αντιπρόεδρο, τους δικαστές του αρχικώς επιληφθέντος τριμελούς τμήματος και από τον τέταρτο δικαστή του οικείου τμήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ