Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Αντικατάσταση μελώ ΔΣ και Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔΙ - ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 233/2020

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 233/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 9506
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3689/2008 «Εθνι-
κή Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. της 13ης Φεβρουαρίου 2020 (Γ΄ 163).
4. Τη με αριθμό 49943/9.6.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών» (ΥΟΔΔ 191), όπως
ισχύει, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τον Αθανάσιο Ράντο
του Ελευθερίου (ΑΔΤ **), Πρόεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, σε αντικατάσταση της Αικατερί-
νης Σακελλαροπούλου του Νικολάου (ΑΔΤ **),
επίτιμης Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η
οποία παραιτήθηκε από την υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 15455
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011(Α΄ 11).
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 55531/12.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΥΟΔΔ 223), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το με αριθμό 450/25.2.2020 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα-
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την Χρυσούλα
Γαβριηλίδου του Λουκά (ΑΔΤ **), αιρετή εκπρό-
σωπο των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστι-
κών Λειτουργών, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Σαρό-
γλου του Δανιήλ (ΑΔΤ **), σε αντικατάσταση του
Ιωάννη Βενετόπουλου του Χρήστου (ΑΔΤ **)
και της Όλγας Τίγκιλη του Γεωργίου (ΑΔΤ **),
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


Αριθμ. 15456
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Εισαγγελέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 3689/2008 «Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του
ν. 3910/2011(Α΄ 11).
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
3. Τη με αριθμό 49940/7.7.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων με θέμα «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κα-
τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Εισαγγελέων» (ΥΟΔΔ 227), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το με αριθμό 450/25.2.2020 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κα-
τευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Εισαγγελέων, τον Κωνσταντίνο Κουλουκάτση του
Αθανασίου (ΑΔΤ **), αιρετό εκπρόσωπο των
εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών, με αναπληρωτή του τον Φίλιππο Λάμπου του
Νικολάου (ΑΔΤ **), σε αντικατάσταση του Δημη-
τρίου Καμπουρίδη του Σταύρου (ΑΔΤ **) και του
Χρήστου Φαρσαλιώτη του Βασιλείου (ΑΔΤ **),
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ