Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

N. 4972/2022 Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου κτλ

 

Τεύχος A’ 181/23.09.2022

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρει

ών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας,

διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώ-

νυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγη-

ση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και

πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών

προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πι-

στοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουρ-

γία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρω-

ματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού

έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και

αναπτυξιακού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 104

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Στην Αρχή συνιστάται Ειδικό Πειθαρχικό Συμβού-

λιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής

εξουσίας στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου

Διοίκησης, καθώς και στον Διοικητή αυτής.

2. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώ-

το και τελευταίο βαθμό.

3. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από

έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και

έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με τους αναπληρωτές τους, που υποδει-

κνύονται με απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού

Συμβουλίου και του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα.

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικα-

στικών λειτουργών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία

εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη

ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη

του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738   (ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020)

 

 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014)

 

 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3156  (ΦΕΚ Α΄ 157/25.6.2003)

 

Ομολογιακά δάνεια, Τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4172 (ΦΕΚ Α 167 23.7.2013)

 

 

 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

 

 

   ΦΕΚ Α'248 7.11.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859

   Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:ΒΛ. άρθρο 16 Ν.2948/2001 σχ. μετατροπή των

       ποσών του παρόντος σε ευρώ.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4174             (ΦΕΚ Α 170/26.7.2013)

 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 

 

   Νόμος υπ'αριθ.2523 ΦΕΚ Α'179/11/9/97 Διοικητικές

   και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και

   άλλες διατάξεις

 

   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999.

   Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και

   άλλες διατάξεις.

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ